Identiteit

Lambert Speelman
Pretorialaan 32A-01
3072 EH  Rotterdam

Zijne Majesteit de Koning
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK  Den Haag

Rotterdam, 28 mei 2018

Kenmerk:                                                                     Betreft:

Tyrannie                                                                     Staat en Recht

Die den arme verdrukt, smaadt deszelfs Maker; maar die zich des nooddruftigen ontfermt, eert Hem.

Majesteit,

Het is 28 mei 2018 en zoals ik anderen heb voorzegd, ik lever mijn paspoort in. In Nederland is het gebruikelijk dat ook in naam van de Koning, de arme en verdrukte oneer wordt aangedaan. Er wordt van de arme gestolen en aan de rijke gegeven. Wat hier hoffelijk aan is, gaat buiten mijn begrip. Ik kan dit gebruik niet waarderen!

Op het paspoort staat ‘Koninkrijk der Nederlanden’, maar welke eer gaat hier vanuit? Ik kan mij niet identificeren met de norm en de pratkijken die liberalen, democraten en christenen al geruime tijd hanteren. Er is niets sociaals of medelevend (gevoelend) aan. Ik zou mijn moeder die mij in haar buik gedragen heeft oneer aandoen, ook mijn dochter schade hebben berokkend, indien ik gehoor zou geven aan de praktijken van hen die zeggen deze bevoegdheid te hebben. Ook zeggen velen dat ik moet ‘luisteren’ hetgeen betekent dat ik aan dezelfde praktijken gehoor zou moeten geven.

Het Nederlanderschap, wat betekent dit? Zoals er vanuit Den Haag geregeerd wordt met gevolg dat de uitvoerende macht berust op kracht, illegaliteit en repressie, praktijken waar veel jongeren door in de problemen komen, ook zieke ouderen door ontheemd raken. De levensoriëntatie van sommige burgers is dusdanig geschaad, (in hun beleving) niet meer te herstellen, dat mede hierdoor de hoogstpersoonlijke keuze van zelfdoding wordt gemaakt.

Vanaf vandaag verblijf ik dan illegaal in een land waarvoor ik hard heb gewerkt, een staat die ik heb gediend, een volk dat ik heb onderhouden, een land ook waar de staatsbeoefenaar van mening is dat het Rijk er voor hem (alleen) is en dat hij/zij daar totale zeggenschap overheeft. Ook de rechter kijkt met minachting naar de burger en denkt minachtend over de koning en zijn zeggenschap.

Ik hoop dat u het begrip heeft!

Hoogachtend,

 

Lambert Speelman

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kinderpardon

Levensoriëntatie:

Rotterdam schaart zich in het rijtje van 140 ‘Kinderpardonsteden’:

Afgezien het feit dat ik deze kinderen die hier langer dan vijf jaar verblijven meer zekerheid en geborgenheid niet misgun, juist omdat het zo belangrijk is voor (meer) stabiliteit in hun leven, wil ik ook iets zeggen over de kwaliteit van de democratische rechtsstaat en de ‘standaard van levensonderhoud’ die de Nederlandse overheid er op na houdt. Zeker voor de ‘oorspronkelijke’ bewoner die er geboren en getogen is.
Ik heb 24 mei 2018 de brief met kenmerk SCHULDEN_B&W010-LS_24.05.2018 niet alleen aan het gemeente bestuur van Rotterdam verzonden, maar ook naar rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl en enkele fracties binnen de gemeente alsook de Tweede Kamer.

Het ontbreekt wethouders en wetgevers aan professionele eigenschappen, ook hebben zij een ontwikkelingsachterstand of zijn (blijvend) moedwillig nalatig. Dit heeft gevolgen voor het functioneren van ‘kwetsbare burgers’ en het (dis)functioneren van de totale organisatie. In de brief van 24 mei 2018 geef ik de ontwikkelingen van de afgelopen 8 à 10 jaar in het kort weer. Veel burgers herkennen de situatie!

"Door in het bijzonder aandacht te besteden aan de gelijke behandeling van gelijke gevallen en de bescherming van individuele vrijheid van de burgers wordt in de parlementaire democratie het scheppen van ruimte voor minderheden tegenover meerderheden de belangrijkste taak van de rechter. Die taak is belangrijk ter bescherming van de burgers, maar natuurlijk ook ter bescherming van de democratie zelf. - Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

Er is sprake van verzuim of zelfs van grove nalatigheid hierin! En dan heb ik het over het vaststellen van algemene rechtsregels, maar ook over het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat en het nakomen van het gelijkwaardigheidsbeginsel.

Het hele idee ‘Aanpak Schulden’ van bijvoorbeeld de D66 door uitbreiding van de rechterlijke macht in combinatie met een overheid dat aan alle kanten faalt kost de burger alleen maar meer geld.

De ChristenUnie spreekt van 80 miljoen dat zij naar de zee dragen …  Dat is hun ‘Verdrag’ die zij met het regeerakkoord zijn overeengekomen. Zien zij de valkuilen niet die ik anders heb verwoord met (dis)functionerende patronen?

Met deze club, Buma, Rutte, Pechtold, Segers, kun je alleen maar verliezen!

Hier zal verandering in moeten komen, want Nederland gaat in een sneltreinvaart achteruit met deze ‘Club van Booswichten’.

De tekenen waren 8 jaar geleden al ‘aan de lucht’. Inmiddels is het bevestigd! Ook de bevolking zal een keuze moeten maken: een brede mentaliteitsverandering!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Openbaar Bestuur

Het Handhaven (of uitvoeren) van Gezag

Ik heb met het ministerie van Algemene Zaken het een en andere gecommuniceerd. Aan de hand van hun laatste bericht heb ik de volgende brief verstuurd: Ref.4001792_24.05.2018.

 Een andere aanleiding zijn de ontwikkelingen rondom de schuldhulpverlening en de ‘manier’ waarop de Nederlandse overheid 80 miljoen denkt te kunnen investeren. Hebben zij na meer dan 10 jaar een falend beleid te hebben gevoerd dan nog niet geleerd? Of willen zij hun fouten niet toegeven?

 Om deze regels te kunnen handhaven is de rol van de rechter van het grootste belang. Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen. Het belang hiervan is dat naast politieke doelstellingen en belangen vanuit een andere invalshoek naar conflicten en belangen wordt gekeken, namelijk die van een algemeen gerespecteerde buitenstaander. Door in het bijzonder aandacht te besteden aan de gelijke behandeling van gelijke gevallen en de bescherming van individuele vrijheid van de burgers wordt in de parlementaire democratie het scheppen van ruimte voor minderheden tegenover meerderheden de belangrijkste taak van de rechter. Die taak is belangrijk ter bescherming van de burgers, maar natuurlijk ook ter bescherming van de democratie zelf. 
- RECHTSSTAAT -  Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

Had men het 176 tellende boekje Staatkunde, Nederland in drievoud ter hand genomen, dan had men inzicht kunnen krijgen in de moderne staat, een gecompliceerd organisme. Ook had men dan een (dis)functionerend patroon kunnen ontdekken om daarmee de kwaliteit van de democratische rechtsstaat te versterken. Dit zou doeltreffend en kosten reducerend werken.

Ik heb de booswichten in een e-mail bekend gemaakt dat ik totaal niet onder de indruk ben van hun ongemanierdheid!

In dit bericht heb ik onder andere het volgende geschreven: “Hoe hier ook met jongeren maar ook met ouderen wordt omgegaan ten gevolge van de wet- en regelgeving, maar in het bijzonder door de gedragsstoornis van een paar kwajongens is simpelweg ver beneden de maatstaven van respect! Het voldoet dan ook op geen enkele wijze aan welke Grondwet of grondrechtenverdragen!
Naar ik meen hebben deze grondrechtenverdragen toch voorrang.”

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Een Koninklijk Priesterschap

Negentig Miljard – 90 x 109

Formatie: Buma, Rutte, Pechtold, Segers

naar aanleiding van de 80 miljoen die volgens ‘Het Verbond’ (regeerakkoord) wordt geïnvesteerd heb ik een e-mail verzonden naar een aantal fracties in de Eerste en Tweede Kamer, ook naar het gemeentebestuur Rotterdam.

Onderstand leest u de inhoud van dit bericht:


Geachte lezer,

Hoeveel hiervan gaat er verdwijnen? 8 miljoen, 4 miljoen, 16 miljoen? Wanneer ik bedenk dat 1 op 10 huishoudens met problematische schulden te maken heeft en dat mijn oudedagvoorziening en levensbehoefte is gekaapt en ik doe 1,84 miljoen x € 50.000 dan heb ik het over een bedrag van 90.000.000.000 waarvoor de belastingbetaler al het schip in is gegaan …  Wanneer ik kijk naar de overschot van het begrotingsjaar 2018 van 7,8 miljard, dan is deze er dus niet! Een begrotingstekort van 4,5 miljard is op ‘lucratieve’ wijze gegroeid.

Laat ik zeggen, met € 3.000 bruto per maand behoorde ik niet tot de onderklasse. Laat ik er vanuit gaan dat het geen 90 miljard is, dan nog is het een groot bedrag. Maar zeg, dat het in 10 jaar is opgebouwd …  Dan is 7,8 van de belastingbetaler en geen overschot!

Problematische staatsbeoefenaars!

Het systeem is ontwricht, de burger loopt vast in allerlei procedures, zeggenschap wordt afgepakt en zolang als ik leef draait de gezagsdrager de fout of bewijslast om ..  het zijn mensen, geen goden …

Bewindvoerders: een groeimarkt in de schuldenindustrie

En dat gaat allemaal maar gepaard onder een ‘Koninklijk Kleed’? Lees het verhaal in Daniël 6 maar. Het is niet ongebruikelijk, al kan de doelstelling variëren …

Los het (fundamentele) probleem op! En houdt op de ellendige (noodruftige) en de vreemdeling overal de schuld maar van te geven. De hypocrisie is gewoon walgelijk, ook om ziek en misselijk van te worden!

De uitvoerende macht berust op kracht, illegaliteit en repressie. Wat is hier voor menswaardigs aan? Ik heb schoon genoeg van het huichelachtige gedoe, ook in de rechtbank van Rotterdam! En maar macht en gezag uitoefenen en de bedrogene en bestolene blijven achtervolgen en opdringen met extra lasten. https://nl.wikipedia.org/wiki/Terreur_(Franse_Revolutie) ‘De verzwakking van de staat’.

Hoogachtend,

Lambert Speelman


Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

(On)Leefbaar

‘De eendaagse masterclass coachend leidinggeven: ‘Ook leert u (dis)functionerende patronen herkennen, omgaan met ongeschreven regels en teams in beweging krijgen.’

Op 23 mei 2018 schreef ik een brief met kenmerk (On)Leefbaar_LS_23.05.2108 en u raad het al, deze is gericht aan de fractie Leefbaar van gemeente Rotterdam. Ik heb deze middels een e-mail verstuurd met een c.c. aan het college B&W en mevrouw Kajsa Ollongren. In dit elektroniche bericht het onderstaande:


Geachte lezer,

Ik heb ‘het voorrecht’ om op jonge leeftijd al midden in de organisatie te staan. Een organisatie waarin door interne gezagsverschuivingen (de dood van mijn oom) en politieke doelstellingen van Nederland binnen Europa en allerlei andere interne en externe factoren (conflictsituaties) ik naast dat ik vanaf mijn 4de levensjaar naar school ging heel wat heb meegekregen. Mijn oom had de ambachtsschool afgerond en was daags aan het werk in de werkplaats die hier was komen te staan. Ook was er een magazijn. Mijn vader en een andere oom hadden  elk zo hun opleiding en taken. Opa was ‘directeur’. Een Herenboer, maar ook arbeider (knecht) …

OTVEM, de standaard militaire analyse van een conflictsituatie: Opdracht, Terrein, Vijand, Eigen middelen, Mogelijkheden. Dat is veel doelgerichter en efficiënter dan de in het bedrijfsleven bekende SWOT-analyse.

Hoe goed een instrument ook is, indien men het niet ‘met recht’ weet te gebruiken is het van weinig waarde!

In 2017 heb ik persoonlijke de gevolgen van een ‘Misdadig Regime’ ondervonden. 3 januari 2017 stond ik op straat. Het kwam niet onverwacht en ook waren de uitkomsten niet verrassend! Het is te voorspellen, ‘berekenbaar’ ….

De werksfeer binnen de gemeente Rotterdam was toen ik 1 oktober 2015 werkloos werd niet aangenaam. De dienstverlening ronduit betreurenswaardig. 16 oktober 2015 heb ik eerst een brief naar Koning Willem Alexamder gestuurd. Het ministerie van Veiligheid en Justitie antwoord met “het is uw individuele zorg.” Een andere brief met daarin een open sollicitatie laat Zijne Majesteit voor verdere behandeling overdragen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook hier het antwoord: “Wij kunnen u niet helpen.”

Wanneer de Krijgsmacht tweemaal een voorstel heeft gedaan en je hebt enige weet van hun motivatie om jou de rang van officier voor te houden, dan heeft dit iets te betekenen. Nu weet ik niet welk mensenbeeld de psychiater heeft, maar hun beeld van mij en wat voor mij als oplossing zou werken, is ronduit ziek! Ik heb aardige zelfkennis maar weet ook mijn zwakheden.

“Geeft aan de vrouwen uw vermogen niet, noch uw wegen, om koningen te verdelgen.” – Spreuken 31

Al is het een leger aan vrouwelijke psychiaters en al zouden allen mijn moeder zijn, ik  ben niet het kind van 4 dat je op school zet en elke leer gelooft! En het beeld dat zij van mij hebben, dat zegt meer van hun dan van mij! Ook over het functioneren van OGGZ-specialist/Senior-Wijkcoach/Wmo-Adviseur de heer Benne (eigenaar van Het Baken) ben ik niet te spreken. Over de gehele gang van zaken, het onderhouden van Grondwet en bestuur, maatschappelijk zorg en dienstverlening, maar ook het voortgezet onderwijs maak ik mij zorgen!

Hoe bestaat het dat (dis)functionerende patronen ook door de inspecteurs niet aangekaart worden? Ze weten wel hun pensioen en andere privileges te regelen, maar de zorg voor de samenleving laat te wensen over, schiet zelfs ernstig tekort! De arme wordt oneer gedaan, en de rijke krijgt een gouden handdruk …

… de enige partij voor en door Rotterdammers …

‘Voor’ vindt ik magertjes! Nu heb ik ook geleerd, dat wanneer je de ‘vreemde’ niet op gelijke wijze liefhebt en verzorgd, dan ben je nog erg op jezelf gericht! De persoon zal niet volledig functioneren als het gaat om de verantwoordelijke taak ter bevordering van het wel en wee van de samenleving!

‘Voor’ vindt ik magertjes, want de kwetsbare groep Rotterdams is aan het lot overgelaten, en er wordt geïnvesteerd in ‘de rijke’ van buiten. Men zoekt geld, maar de Rotterdammer wordt niet gesterkt. De eigen organisatie is ongezond!

Ik hoop dat Leefbaar naar de ‘Wapenfeiten’ wil kijken en nadenkt hoe zij verder wil gaan.

Met vriendelijke groet,


Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Couppoging

Een Misdadig Regime

Over het Koninkrijk der Nederlanden en hoe het gezag macht uitoefent over de bevolking:

22 mei 2018 heb ik burgemeester A. Aboutaleb, het college B&W en een aantal fracties binnen het gemeentebestuur Rotterdam de volgende brief gestuurd: MO20/B&W010-LS/22.05.2018. Ook naar een paar afdelingen binnen de Tweede Kamer, betrokken incassobureaus en gerechtsdeurwaarders en derden waaronder info@mensenrechten.nl is deze brief per e-mail toegezonden.

Deze brief geeft aardig weer in welke ‘staat’ de samenleving verkeert ten gevolge van de praktijken van andere leden onder de bevolking. Burgers die een functie bekleden, een taak hebben ter bevordering van het wel en wee, maar wanneer ze op de proef worden gesteld – praktijkexamen – moeite hebben om het ook tot uitvoering te brengen. Het gezag ontbreekt het ook aan moed!

Het einde van de Tweede Wereldoorlog zou betekenen dat wij bevrijd zouden zijn van een ‘Misdadig Regime’? Maar ook nu, ‘Door de verleiding van het loon’, heeft ook justitie (andermaal) nagelaten het Recht uit te oefenen.

Carrièretijger

‘Loyaal aan Organisatie’

Wanneer het gaat over de ‘persoonlijke ontwikkeling’, ‘professionele eigenschappen’ en ‘omgaan met ongeschreven regels’, dan of hebben veel wethouders en andere gezagsdragers een ontwikkelingsachterstand, of zijn zij bewust nalatig. In elk geval is het gedrag onvolwassen!

Durf (risico’s durven nemen)
Je durft risico’s te nemen om een bepaald gunstig resultaat te bereiken, ook als dat nadelige gevolgen kan hebben voor je eigen situatie.
Iemand met durf pakt lastige situaties aan, gaat risico’s niet uit de weg en laat zich niet leiden door angst.

Helaas, de moed ontbreekt bij veel functionarissen met het gevolg dat steeds meer burgers benadeeld worden en de ‘lastige situatie’ en in het bijzonder het (dis)functioneren van het staatsstelselmenselijk falen – uiteindelijk veranderd in een (zware) noodsituatie. Doorgaans is het eigenbelang dat sterk is vertegenwoordigd hier de oorzaak van.

Nu is het zo dat iedere generatie alles opnieuw moet leren (Inzicht in Sociale Relaties), doch het zijn dezelfde leerprocessen (Grondbeginselen der Sociologie). Of een iedere individu de les ook zal aanvaarden, dit zal met de tijd voor steeds meer mensen kenbaar worden. Een ieder krijgt de spiegel voorgehouden …

Nu is de vraag: “Welke richting wil u heen?” 

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

De Rekenkamer

“Voor de zoveelste keer moest de Algemene Rekenkamer woensdag constateren dat het onduidelijk is wat de vele miljoenen euro’s opleveren die worden ingezet voor reïntegratie van werklozen, zieken en arbeidsbeperkten.”

Arbeidsbeperkten:

22 mei een brief naar D66: A,C,T/D66_VB-LS/21.05.2018. In deze brief iets over ‘ontwikkelingshulp’:  “Burgemeester A. Aboutaleb mag dan ingenieur zijn terwijl ik geen titel heb, maar dit zegt niet alles over de persoonlijke ontwikkeling die iemand in bijna 50 jaar heeft gehad en nog steeds doormaakt! Al zou er niets van op papier staan, dit bewijst niet dat iemand ondeskundig of onervaren is.

Een aantal managers en functionarissen zien mij niet graag aan het werk binnen hun organisatie, aangezien ik dus continue aan het leren ben. Continue vernieuw ik door de dingen die ik doe en ondervindt. Wanneer ik dit bij anderen help te ontwikkelen – coachend leidinggeven – wordt ik ook de psychiatrie uitgewerkt wanneer ik daar op bezoek ben. Zij zien mij als een bedreiging voor hun broodwinst, maar vooral verliezen zij ‘de macht’.”

Mevrouw Kaag heeft het over 290 miljoen euro extra, aldus de informatie in het artikel ‘Ontwikkelingshulp moet voortaan migratie en terreur voorkomen‘ in Trouw.

Ik vraag mij af welke professionele eigenschappen er bij de staatsbeoefenaar. Bij gebrek aan talent denken zij blijkbaar dat de mensheid absoluut geen talent heeft en dat een robot één of ander intelligent wezen is, haast een god … 

Ook vraag ik mij af hoeveel zij weten over staatkundige ontwikkelingen en het ontstaan van terreur.

De Terreur (Frans: la Terreur, letterlijk vertaald "Schrikbewind", met een hoofdletter), is een concept dat door historici gebruikt wordt om twee periodes in de Franse Revolutie aan te duiden waarin Frankrijk werd geregeerd door een uitzonderlijke uitvoerende macht die berustte op kracht, illegaliteit en repressie.

Hoe is hier de uitvoerende macht inmiddels geregeld? Lees bijvoorbeeld § 9.6 Versobering uit het studieboek Staatkunde, Nederland in drievoud. Mogelijk dat de essentiële vraagstukken dan geanalyseerd kunnen worden.

Er is zoveel talent aanwezig, maar ook docenten aan het Libanon College weten het niet uit de leerling te halen! Degene die het wel weten hebben hun eigen financiers en promoten zo hun eigen projecten, ook omwille van de stadsontwikkeling.

Zo ook is in Rotterdam sprake van (verkapte) kinderarbeid en verdienen projectontwikkelaars hier goud geld aan.

Een select groepje VWO’ers komt snel aan het werk, en toch zullen zij later met hun tekorten worden geconfronteerd! Scholen zetten leerlingen in om geld binnen te halen en de projectontwikkelaars kunnen het goedkoop aanbieden (concurrentievervalsend?).

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Bronnen van staatsrecht

Staats- en bestuursrecht in Historisch Perspectief

Zo luidt het eerste hoofdstuk in ‘Inleiding tot het staats- en bestuursrecht.’ 3 januari 2017 geraakte ik dakloos, ontheemd. Te bedenken dat indien ik de keuzes naar de opvattingen en het oordeel van de autoriteiten had opgevolgd mijn dochter hoogstwaarschijnlijk in deze omstandigheden zou zijn beland. In 2009 al trok ik de conclusie dat ‘zware tijden’ voor de deur stonden maar ook dat in de jaren zestig de ontwikkelingen die aan het begin staan van de huidige armoede en schuldproblematiek al gaande waren.

Ik heb een brief middels e-mail verzonden naar de ‘Faculteit der Rechtsgeleerdheid Staats- en Bestuursrecht’ te Amsterdam met daarin twee vragen: Recht/IcvdV-LS/21.05.2018.

In de periode tussen 1992 en 2012 had ik in voorbereiding op presentaties omtrent o.a. het Bijbelboek Daniël in de loop der jaren kennis en ervaring opgedaan. Ook op het werk waar ik in contact kwam met arbeiders uit nagenoeg alle werelddelen heb ik de kans gehad om kennis en ervaring te delen. Al deze informatie is een bron van kennis. In de achterliggende periode heb ik dit allemaal kunnen filteren. Sinds 1 oktober 2015 de dag dat ik zonder betaalde arbeid mijn leven verder moet zien door te brengen en in het bijzonder dankzij mijn schrijven d.d. 16 oktober 2015 aan Zijne Majesteit en de ontwikkelingen die daarna allemaal volgden kreeg ik meer inzichten in (dis)functionerende patronen en leerde ik om te gaan met de ongeschreven regels van het staatsrecht. Iets dat overigens bij de meeste autoriteiten ontbreekt maar in diverse gevallen ook niet goed is bijgebracht en aangeleerd.

Historisch gezien gaat iedere generatie door dezelfde leerprocessen! Niet een ieder trekt hieruit de noodzakelijke lessen en/of legt de (juiste) verbanden. Het negeren van de eigen tekortkomingen en nalatende deze te corrigeren is de belangrijkste bron voor de ontwikkeling van onrechtvaardige systemen. Ook in de rechtbank constateer ik dat diverse rechters een houding hebben als niemand kan het bewijzen althans, men is er van overtuigd onaantastbaar te zijn. De arrogantie straalt er vanaf.

Ook advocaten en rechters krijgen in het onderwijs verschillende opvattingen gepresenteerd, maar de eerste aanleg begint al vroeg – thuis. In de boeken zoals deze  in het onderwijs of voor zelfstudie worden gebruikt wordt niet noodzakelijk een juist en/of volledig beeld gepresenteerd. Deels heeft dit te maken met de persoonlijke ontwikkeling van de auteurs en de verantwoordelijken en houdt ook verband met hun kijk op het leven. Zo ook worden ‘voorzieningen die de rechtsstaat biedt’ doorgaans voorgesteld als ‘rechten’. Hierdoor is het beeld dat de toeschouwer heeft slechts een ‘illusie’, komt deze bedrogen uit, of raakt verward.

Heeft de ‘beoordelaar’  A) Een zuiver beeld voor zich? B) De juiste geest (instelling)?

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Ethiek in de Zorgsector

“Ik neem uw brief ter kennisneming aan. Het CAK heb ik meerdere malen geschreven, maar ook daar “Eerst betalen, dan gaan wij de zaak onderzoeken.” Zo is het sociaal karakter van mijn medemens, daar zal ik het mee moeten doen!”


Heeft de Staatsbeoefenaar tezamen met de andere autoriteiten het Rijk alleen? Dit lijkt mij geen onbelangrijke vraag in een tijd van toenemende armoede en onzekerheid onder de bevolking. De burger is maar een onderdaantje, althans zo wijst de praktijk uit. Het is inmiddels geen incident meer, maar een genegeerd fenomeen!

In reactie op ‘Waarschuwing aanmelding CAK’ heb ik de VGZ in een brief geantwoord: CMMS052-01. De tekst bovenaan komt uit deze brief.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Grove Nalatigheid

Of: “Als die de waarheid in werken der ongerechtigheid ten onder houden.”

waarheidrechtswetenschap – hetgeen in overeenstemming is met de werkelijkheid zoals die is of wordt ervaren; in overeenstemming met het ware.

In de brief gedateerd 21 mei 2018 met kenmerk Kans/MvT-LS/21.05.2018 richt ik mij in eerste instantie tot het CDA en mevrouw Van Toorenburg, maar ik deel hem ook met burgemeester A. Aboutaleb van Rotterdam.


Uit deze brief citeer ik het volgende:

Aan de hand van de gegevens in § 9.6 van het studieboek kan worden opgemaakt hoe het gezag is aangetast! Daarnaast heb ik nog een kopie van het schrijven van de advocaat van mijn ex- waarin staat “op woensdag 29 juli tweeduizendenvijftien om 10:00 uur in de morgen, niet in persoon doch vertegenwoordigd door een advocaat te verschijnen ter rechtszitting” maar ook was ik vertegenwoordigd bij een rechtszitting in het Gerechtsgebouw aan het Wilhelminaplein 100 – 125 te Rotterdam. Tijdens deze rechtszitting hoorde ik het gesprek aan tussen de rechter en een lid van een incassobureau. Hoogstens interessant om in te zien hoe de burger met torenhoge rekeningen te maken krijgt.

‘Schimmige financiële constructies’, een factuur van € 70 wordt een schuld van € 800 of meer ten gevolge van incassokosten en procedures juist doordat de overheid het werk uitbesteed heeft. De privé-ondernemer is echter wel een staatsbeoefenaar (geworden) en ook al handelt deze strikt juridisch gezien correct, het druist in tegen de bedoeling van de wetgever (misbruik en oneigenlijk gebruik). Van de diverse regelingen wordt door deze organisaties – waaronder ook gerechtelijke incassobureaus geschaard kunnen worden – misbruik en oneigenlijk gebruik gemaakt. Hoe zit het met verdragen als ‘gemeenschapstrouw’ en ‘gelijkwaardigheidsbeginsel’? Als staatsbeoefenaar en in naam van de Koning staat de Nederlandse overheid dus al geruime tijd toe dat deze ontwikkelingen ongehinderd plaats konden vinden, ook keek de rechter weg.

1 op 10 huishoudens heeft naar ik in een schrijven van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lees te maken met problematische schulden. Veel huishoudens lopen het risico te maken te krijgen met problematische schulden, ook schijnen Bewindvoerders aan ‘Lopende beschermingsmaatregelen meerderjarigen’ geld te verdienen. Een groeimarkt in de schulden-industrie dat al sinds lange tijd speelt en waaraan in de laatste 10 jaar ook geen halt is geroepen, al waren de cijfers bij de staatsbeoefenaar bekend. Schuldhulpverleners hebben haast, ook misleidt de overheid in haar documenten om de oplossing te zoeken bij de schuldhulpverlening!

De Allerzwaarste Criminelen krijgen nu de grootste beloning, dit moet anders!”


Ik merkte dat de misdaad zich onder het oog van de justitie afspeelt en dat zelfs de rechtbanken corrupt zijn. Welke toekomst heeft dan de jongere?

Hoe nonchalant kunnen ‘ouderen’ hierover zijn? Hoe bestaat het dat meerdere Kabinetten en regeringen hieraan geen aandacht hebben besteed? Ik zal 28 mei 2018 Zijne Majesteit hierover schrijven. Ondanks eerder schrijven d.d. 16 oktober 2015 waarna het overhandigd is aan het ministerie van Veiligheid en Justitie is hier niets aan gedaan. “Het is uw individuele zorg” en verder wilde men mij niet te woord staan, ook kreeg ik destijds te horen dat men mij vanuit het ministerie mij niet konden helpen.

Nederland wijst andere landen op de rechten van de mens, over ‘dreiging van democratie, rechtsstaat en individuele vrijheden’ maar laat de eigen praktijken het liefst buiten beschouwing. Het is uiterst Rampzalig!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail