Steekhoudend Ministerschap

Opdracht aan de Tweede Kamer der Staten Generaal:

“U zou zelf maar midden in zo’n omvangrijk loyaliteitsconflict staan en de bescherming tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening moeten ontberen.”

Geachte lezer,

Ik merk op dat economische delicten zwaarder wegen dan schending van de rechten van de mens? Ik heb nieuws: juist doordat overheden economische en sociale verschillen vergroten wordt voor veel burgers de rechtsvordering bemoeilijkt en is klaarblijkelijk alleen nog voor de allerrijksten mogelijk.

23 Neemt ter ore en hoort mijn stem, merkt op en hoort mijn rede!
24 Ploegt de ploeger den gehelen dag om te zaaien? Opent en egt hij zijn land den gehelen dag?
25 Is het niet alzo? Wanneer hij het bovenste van hetzelve effen gemaakt heeft, dan strooit hij wikken, en spreidt komijn, of hij werpt er van de beste tarwe in, of uitgelezen gerst, of spelt, elk aan zijn plaats.
26 En zijn God onderricht hem van de wijze, Hij leert hem.  – Jesaja 28

Hoe ik het ook wend of keer (vandaar het ploegen), ik kom tot de conclusie dat het werk van de afgelopen jaren onvruchtbaar is geweest (weinig doelmatig en doeltreffend). Een gebrek aan functioneel gedecentraliseerd bestuur, een gemis aan kunde, desastreus beleid en zo meer, in de oudheid zou een koning de ministers mogelijk hebben geëxecuteerd indien zijn aangezicht vergramt zou zijn.

Om aan te geven hoe belangrijk de economie boven mensenlevens gaat voeg ik ook het volgende nieuwsartikel toe: https://mrmondialisation.org/des-tonnes-de-legumes-jetees-dans-la-nature-au-nom-de-la-productivite/. En in Europa maar denken dat de burger het niveau heeft van iemand die met een kluitje in het riet te sturen is? Dit zijn vijandigheden waar het Parlement mee bezig is. Schandalig, misdadig!

1 Dit zijn ook spreuken van Salomo, die de mannen van Hizkia, den koning van Juda, uitgeschreven hebben.
2 Het is Gods eer een zaak te verbergen; maar de eer der koningen een zaak te doorgronden.
3 Aan de hoogte des hemels, en aan de diepte der aarde, en aan het hart der koningen is geen doorgronding.
4 Doe het schuim van het zilver weg, en er zal een vat voor den smelter uitkomen;  – Spreuken 25

Denken de ‘geleerden’ dat zij wijs zijn en het volk dom gehouden kan worden of (nog) onwetend is? De arme is verstandiger. En ik zeg dit tot schande van een aantal bewindslieden. Ik roem niet in deze zaak en aangelegenheden. Na bijna 50 jaar heb ik één verzoek: “Doe de leugen weg van voor mijn aangezicht!” Toon enig respect indien men van mening is Eerwaardig te zijn.

Dames, Heren, geachte lezer, ik stel het op prijs dat de regelgeving en bestuur vanuit het Rijk een wending gaat nemen. Ik meen dat miljoenen burgers dit zullen beamen. Ik leg dit aan de Democraten 66 en de Socialistische Partij voor en spreek de de wens dat zij samenwerken.

Hoogachtend,

Bijlagen: 
Monetair Beleid
Conflictscheiding
Bijlagen Monetair Beleid
Veilige Haven

~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

CONFLICTSCHEIDING

DE STEM VAN EEN (MEDE)MENS

In het boek 1 Samuël (hoofdstuk 18) zien wij het begin van het ontstaan van een conflict met later een scheiding tot gevolg. De relatie tussen twee partners blijkt na eerdere relatiebemiddeling niet te zijn zoals het werd voorgesteld. – Inzicht in sociale relaties

Nog voor een lid van de gemeenschap in 2010 de hoogstpersoonlijke keuze maakte van zelfdoding stelde ik de oudsten van de kerk (pinkstergenootschap) maar ook psychiaters en sociaal psychologen vragen. Ik herinnerde mij meer dan 10 psychologische onderzoeken tussen 1988 en 1990 en de uitkomsten van met name de standaard psychologische onderzoeken. Deze gaven een onjuist beeld. Ook dit beeld (beeldstoornis) en hoe de gemeenschap hiermee omgaat is van invloed.

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheidingen en kindertal.

Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent.– Bron: Grondbeginselen der Sociologie

Hetzelfde kan gezegd worden van (organisatie)cultuur zoals ook in het boek 1 Samuël 18 tot uiting komt omdat ook in Nederland niet alleen tegen het einde van de 19de eeuw een grote uitbreiding en intensivering van overheidsbemoeienis met de maatschappij plaatsvond, maar ook in deze tijd. Daarnaast valt op te merken dat na de totstandkoming van een ‘onbeduidend wetje’ in 1982 ook psychiaters meer inbreng hebben en invloed uitoefenen vanuit hun leer. – Indoctrinatie

Een ander aspect dat meespeelt is het terugdringen van de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) in het uitvoeringsproces door aanscherping van wet- en regelgeving, het benadrukken van plichten van burgers en de verdere bureaucratisering van de uitvoering van beleid. Dit maakt dat het dat rechtsvoordering voor de burger in sterke mate moeilijk wordt gemaakt en dat het voor velen onmogelijk is. Slopende procedures bevorderen ook de geestelijke gezondheid niet en hebben o.a. aanpassingsstoornissen, overspanning en burn-out tot gevolg. Bij deze aandoeningen staat centraal dat de balans van draaglast en draagkracht door één of meer stressoren (lees: actoren) is verstoord. Daardoor ervaren betrokkenen lijdensdruk en verminderd functioneren op relevante levensgebieden.

Wanneer in het proces ook gemeentelijke instellingen een taak, zoals bijvoorbeeld in artikel 1:262 van het Burgerlijk wetboek haar is opgedragen, ook niet naar behoren uitvoert en dat de overheidsfunctionaris er persoonlijk bij gediend is dat het beleid faalt omdat de gezaghebber tevens een eigen bedrijf heeft in Bewindvoering en Dienstverlening dan is ook de maatschappelijke dienstverlening binnen de gemeente niet betrouwbaar en ontbreekt een Veilige Haven. De eigenaar van Het Baken loodst iemand binnen, maar blijkt geen betrouwbare overheidsfunctionaris te zijn en is niet loyaal aan organisatie. – Monetair Beleid

In 2012 ving ik tussen de vrouw die nu mijn ex- is en de voorganger (junior) een gesprek op als wat ik later kon samenvatten met het concept ‘Bedrieglijke en Trouweloze Handel’. Aangezien ik als kind ben opgegroeid binnen een veranderende onderneming en ook daar getuige was van vele conflictsituaties, maar ook van leugens, heb ik mijn dochter nooit onder druk gezet. Het is enkele jaren later dat zij alles heeft kunnen plaatsen en er met mij over praat. – Zelfkennis maar ook kennis van de psychosociale organisatie.

Ik heb theoretische kennis, maar ben voornamelijk sterk praktijk onderlegd. “Luisteren naar de Stem van het Kind” in een wereld waar de vermeende beschermheren (en -dames) zoals ik in een pinkstergemeente heb mogen ervaren belust zijn op aanzien en in zichzelf beroemen, in combinatie met een Verzorgingsstaat waar de zorgbeheerders “Luisteren naar de Stem van het Geld” en proberen zich achter een muur van wet- en regelgeving en verdere bureaucratisering van de uitvoering van beleid te verschuilen en deze (het kind) recht te verschaffen, is geen eenvoudige opgave, als het überhaupt al mogelijk is.
Recht te Doen in een wereld waar velen en in het bijzonder gezaghebbers een Monetaire Waarde prevaleren boven de Menswaardigheid is niet zonder gevaar voor het eigen bestaansrecht.

Thema Werken met Groepen

Effectief werken met gezinnen met daarbij gepaard de omvangrijke invloed vanuit de kerkgemeenschap, de samenleving, maatschappelijke dienstverlening, overheidsinstellingen en anderen die zich in een conflictscheiding mengen en waarbij de belangen van het kind altijd centraal staan kan alleen wanneer je je eigen gedrag op de behoeften, prioriteiten en doelen van de totale organisatie afstemt. Hoe dat zo?

“De rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet.” – Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

Kern van het recht is dan het bestaan van algemeen verbindende regels, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd.” Het onderhouden van de rechtsregels vormt bij hen die zich voordoen als gezaghebbend klaarblijkelijk een probleem. Deze (zelf)discipline wordt maar door weinigen beoefent.

Dit ‘commentaar’ schreef ik naar aanleiding van de publicatie De Stem van het Kind: 20 & 21 september 2018. Ik merk op dat ik geen doctor of meester ben, hetgeen niet automatisch betekent dat ik er geen weet van heb (vice versa).

Lees ook: De rechtsstaat is er ook voor kinderen.

Hoogachtend,

 

Lambert Speelman

PS: U zou zelf maar midden in zo’n omvangrijk loyaliteitsconflict staan en de bescherming tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening moeten ontberen.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Veilige Haven

Een Staatkundig probleem, maar de wortels liggen diep

Op zondag 12 augustus 2018 schreef ik in een e-mail bericht het volgend:

Geachte mevrouw Van Boven,

Naar aanleiding van een publicatie ‘De Stem van het Kind: 20 & 21 september 2018‘ van Ferko Öry op LinkedIn (gedeeld via Twitter) kwam ik het onderwerp Conflictscheiding tegen. Persoonlijk heb ik geen goed woord voor de werkwijze van het juridisch gezag, maar dat is een staatkundig probleem en de wortels zitten diep.

De moderne staat is een gecompliceerd organisme, waarvan je niet gemakkelijk een voorstelling maakt. In Staatkunde, Nederland in drievoud maken De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne staat inzichtelijk. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht. Verschillende opvattingen worden gepresenteerd die de lezer in staat moeten stellen zelfstandig de essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen staat en samenleving.

Het huidige beleid, regelgeving en bestuur vanuit het Rijk, mede beïnvloed door psychiaters en geriaters en een wet uit 1982, maakt ook dat Bewindvoering een groeimarkt is in de schuldenindustrie. Veel jongeren verliezen de regie in hun leven, maar zij niet alleen. Ook verliezen veel ouders de voogdij maar in het bijzonder de sociale relatie die voor ons als psychosociaal wezen ook van vitaal belang is – geestelijke gezondheid.

Al in de dagen van de Egyptische Farao’s was bekend wat de geestelijke gezondheid doet met ons afweersysteem en dus de fysieke gezondheid. De drie beleidsterreinen sociale zekerheid, gezondheidszorg en volkshuisvesting zoals ook de Nederlandse verzorgingsstaat deze als taak heeft zorgden ook in Israël, Assyrië, Babylonië en het Rijk van de Meden en de Perzen de staatshoofden voor dilemma’s. Ten tijde dat Beatrix Koningin der Nederlanden was en Boudewijn Koning van België (de zuidelijke gewesten der Nederlanden) is het EU-werkingsverdrag opgesteld. Ik merk op dat naast de economische en sociale verschillen zoals deze tussen de volken soms groot kan zijn (of ogen), dit ook is tussen de maatschappelijke en sociale ‘klassen’ en de Nederlandsche gewesten. Ook de inkomensverschillen zijn daar mede oorzaak van en doet aan zich geen recht.

Eemshaven, 90/91

Een Veilige Haven, zou toch het gezin moeten zijn!? Toch gaat er meer geld naar zorginstellingen, worden de kosten voor de verzorgingsstaat hoger en worden de lasten voor het huishouden ondraaglijk en kan aan de wettelijke eis door 1 op 10 huishoudens al geruime tijd niet meer worden beantwoord worden.

In een milieu die zich in toenemende mate ongezond ontwikkelt en verstikkend is en van waaruit telkenmale een nieuwe concrete dreiging ontstaat zijn veel regelingen weinig doelmatig en doeltreffend. Al tegen het einde van de vorige eeuw werd opgemerkt dat fundamentele problematiek niet (meer) werd opgelost. Ik vraag mij dan ook af wat stichting Veilige Haven daarin van betekenis is. Of ziet ook zij de groeimarkt en profiteert van de omstandigheden?

Met vriendelijke groet,

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

MONETAIR BELEID

“Autoriteiten misbruiken hun macht en verzinnen regels”

Moeder en haar dochter belanden in Dubai in de cel na een glaasje wijn    De Dagelijks Standaard

Geen ongebruikelijk verschijnsel en ook de gemeente Rotterdam hanteert eigen regels zonder zelf aan de voorschriften zoals deze in de Grondwet staan te beantwoorden. Hetzelfde kan gezegd worden van de Verzorgingsstaat Nederland dat één van de lidstaten van de Europese Unie is. De burger is afhankelijk van willekeur en heeft amper nog rechtsbescherming. Gezinnen worden verscheurd, ouder van kinderen beroofd, de arbeider van de vrucht van zijn arbeid.
In Nederland wordt de niet islamiet overeenkomstig behandeld door de eigen autoriteiten.

Beseffen wij wel wat zich al lange tijd aan het afspelen is? Overheden doen niet anders dan geldhandel en mensenhandel. Klokkenluiders krijgen geen gehoor, maar worden zelfs vervolgd. Honderd jaren geleden waren vergelijkbare ontwikkelingen gaande: de regeringen bedrijven een STERK MONETAIRE POLITIEK.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ZorgkaartNederland

“U moet weten dat het Nederlandse zorgstelsel internationaal hoog scoort.”

Aldus het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ik heb mijn zorgaanbieder als volgt gewaardeerd:

“Het zorgstelsel wordt als fiscaal instrument misbruikt. http://www.speelman.org/zorgbeheer/ VWS-bewindslieden en overheden zijn niet in staat een onafhankelijk oordeel te vormen en de Zorgbeheerders misbruiken dit.
De psychiatrie geeft onjuiste informatie, mede door ontoereikende psychosociale inzichten en onvoldoende kennis van de menselijke (psychosociale) organisatie. Ik bemerk dat de burger wordt uitgebuit, maar waar moet ik terecht? De kosten zijn nodeloos hoog als gevolg van een ongezond Zorgbeleid.

Afhandeling: 2
Bereikbaarheid: 1
Informatie: 3
Klantenservice: 1
Polis: 5
Service en diensten: 4
Gemiddeld cijfer: 2.7
Aandoening/behandeling: Psychische stoornissen

Ik merk op dat de psychiater aan een waanstoornis lijdt en dit is gevaarlijk voor de geestelijke gezondheid van de cliënt.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Problematische Schulden

Functioneel gedecentraliseerd bestuur is ingericht voor de behartiging van een specifieke taak

Te bedenken valt dat de Nederlandse overheid een loopjongen is, maar zich zeker niet gedraagt als een volwassen man!

Bij deze een brief aan de gemeente Rotterdam,Werk & Inkomen, Unit Terugvordering & Verhaal t.a.v. Jan Santra: DWL-LS_141719709_31.07.2018_Web.

Een goede dienaar is iemand weet wat zijn specifieke taak is (en wat niet)… …en die die taak uitvoert in gehoorzaamheid en toewijding

Te bedenken valt dat het gedecentraliseerd bestuur niet functioneert. Wanneer wij de Europese Unie beschouwen als een gedecentraliseerde eenheidsstaat dan is de centrale overheid in Den Haag als gedecentraliseerd bestuur ook ingericht voor de behartiging van een specifieke taak.

Aangezien de overheidsfunctionaris en staatsbeoefenaar de basiskennis van de moderne staat onvoldoende of niet beheerst en daartoe ook geen moeite onderneemt is zij nalatig en niet (volledig) functioneel. De gevolgen zijn merkbaar voor de burger, terwijl anderen ‘winst’ maken en er met de buit vandoor gaan.

Ik merk op dat ook het juridisch loket en de sociale raadslieden niet (volledig) functioneren en dat de rechtsvordering niet alleen ongunstig is en bemoeilijkt wordt, maar ook een bijna onbetaalbare aangelegenheid. Een trieste bedoening!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Regeringsakkoord

slash Kiezersbedrog

In mijn e-mail bericht d.d. 19 juli 2017 aan de fracties VVD, CDA, CU, D66 en PvdA, de zittende regering, het volgende:

Weledelgestrenge heer/mevrouw, geachte lezer,

Ik ving het volgende op: “VVD-overlopers teruggehaald naar PVV/FvD. Doel behaald.”

Halen wij onze doelen met verdergaande radicalisering en polarisatie?
De ‘gevestigde orde’ valt uit elkaar en brokkelt steeds verder af. Dit komt doordat net als 100 jaar geleden een ‘Kapitalistisch Bolwerk’ niet kijkt naar de burger wiens economische situatie in toenemende mate verslechterd. Is dit aanleiding geweest voor de Grondwetswijziging van 1948? Ik doel op gedecentraliseerde eenheidsstaat.

Dat de burger a.g.v. procesregels en processuele handelingen steeds minder ontvangt en Kapitalisten steeds meer is iets waar de Nederlands overheid een groot aandeel in heeft. Politiek gezien mogen doelen gehaald zijn, in menig ander opzicht faalt het beleid gedurende meer dan 10 jaar. Over een ‘Promotieonderzoek’ maak ik mij ook zorgen: http://www.speelman.org/zorgbeheer/. Ook hier gaat de zorg uit naar de aandeelhouder en niet naar bijvoorbeeld de OGGZ. Nu heb ik mij laten vertellen dat een psychiater tussen de € 150.000 en € 250.000 aan jaarinkomen zou genieten? Het is niet anders dan wat ze over de kerk zeggen die het volk dom houdt zodat de ander ze arm kan houden. – (dis)functionerende patronen

De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen eraan. Gaan wij met de verkiezingsuitslag gewaar worden hoe politiek instabiel Nederland is? Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken*, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheidingen en kindertal. – ook een herkenbaar patroon

Gegeven de betekenis van democratische rechtsstaat kan een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de *structuur, als ook voor het functioneren van de staat. 

Van een democratische rechtsstaat kan worden gesproken als in een staat de collectieve besluitvorming zo is georganiseerd** dat alle burgers van het land gelijkelijk in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de uitkomsten van dat proces (democratie) en als die burgers door binding van die ambten aan algemene rechtsregels (rechtsstaat) gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten. 

**De organisatie van die besluitvorming is niet alleen veranderd, maar net als de psychologische onderzoeken die mij bij de Koninklijke Marine werden voorgelegd tegen het einde van de jaren tachtig waarin de geest en gedachte van de samensteller(s) tot uiting komt, zijn ook vandaag de dag de vragenlijsten opgesteld. De besluitvorming is dan sterk beïnvloed door de gedachtegoed van de gevestigde orde. Al oogt het open, het is een ‘closed mind system’ en men is net zo blind als de kerkganger! De zinnen verblind ofwel ongevoelig.

Waarom verslaat David Goliath? In 1 Samuël 18 leest u hoe koning Saul gevangen zit in gedachten en daarin zijn ook zijn onderdanen in gevangen of laten zich daar althans door leiden. Deze kennis van de psychosociale organisatie deed ik op gedurende een periode van ruim 20 jaar in The Revival Fellowship. Doordat ook Saul’s huis daarin gevangen is, blijft het huis niet bestaan. Er is geen vernieuwing.

Zelfkennis is onder meer belangrijk bij strategisch denken: onderhandelingen, bij vecht- en denksporten en voor mensen in een beroep waarin een tegenstander moet worden overtroefd, bijvoorbeeld bij politie en in het leger.
Had David Goliath verslagen of Saul?  Welke koning was al verslagen? En toch is een man, verslagen van geest, nagevolgd. Alleen iemand die geestelijk is kan dit onderscheiden.

De standaard militaire analyse van een conflictsituatie: Opdracht, Terrein, Vijand, Eigen middelen, Mogelijkheden

Er wordt weleens opgemerkt “Ken uw klassiekers.”

Een minister-president wiens autobiografisch geheugen hem in de steek laat functioneert verminderd. In een tijd van crisis (die er wel degelijk is al doet men als dat men deze onder controle heeft) is de kans groter dat beslissingen verkeerd uitpakken. Juist doordat vanuit het ministerie van Algemene Zaken navolg wordt gegeven aan de minister-president en deze hem niet corrigeert op zijn functioneren is dit behoudens administratieve handelingen een overbodig instituut geworden.
Zo zijn er binnen de ambtelijke organisatie meer voorbeelden en daarbij is er sprake van boventalligheid.

Iemand met (ware) kennis van de Bijbel zou ook organisatiekennis moeten hebben en weten dat de top gesnoeid gaat worden! In het Engels is er een uitdrukking: Shape in, or Ship out!

Er wordt steeds verwezen naar ‘het regeerakkoord’ en deze is blijkbaar heilig? De grondslagen van de moderne staat – Constitutie – is dit klaarblijkelijk niet. Dit is niet het beleidsterrein van een aantal ministeries. Er is dus geen fundament en wat er nu gebeurt houdt dan ook geen stand! Met deze wetenschap en stellige zekerheid is het dan ook raadzaam om te stoppen met aanknoeien en doet u allen er verstandig aan met Prinsjesdag een betere weergave van de werkelijkheid te presenteren!

Zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer hoor ik zeggen dat de werkdruk erg hoog is. Ligt dit aan de staatssecretaris en dan bedoel ik is het boven haar macht gegrepen, of komt het doordat een meerderheid niet functioneert. Mijns inziens is het dat een meerderheid niet functioneert en dat daardoor de balans tussen draaglast en draagkracht door één of meer stressoren (actoren) is verstoord. In verband met de aanpassingsstoornissen van o.a. de minister-president zorgt dit voor overspanning en heeft al tot gevallen van burn-out geleden. Waarom kan ik dit zeggen? In de periode van juni 2014 tot juli 2015 heb ik ervaring opgedaan en meer inzicht verkregen.

“It is the glory of God to conceal a thing:
but the honor of kings is to search out a matter.”

In Genesis lezen wij het verhaal van Jakob en hoe hij opmerkt dat in 20 jaar zijn loon 10 keer is veranderd. Wat er niet staat, maar wat voor mij een essentiële vraagstuk is: “Wat betekenen de bestuurshandelingen vanuit de organisatie voor de volgende generatie?” Wij lezen ook dat Laban’s zonen tot hun vader spreken met de mededeling Jakob weg te zenden. Een vraag die dan naar boven komt is deze: “Hoeveel gaf Laban echt om Lea en haar kinderen?” Maar ziet u het plaatje? van het eigen belang en in het bijzonder het economisch gewin? Ook vandaag de dag worden arbeiders met hun families op deze wijze uitgebuit! Dus waarin verschilt deze eeuw met alle voorgaande eeuwen?

Ook in de 21ste eeuw doen burgers na twintig jaar een ontdekking en zien dat het anders moet! Een ervaring rijker? Dat de burger op weerstand en verzet stuit net als in voorgaande eeuwen is ook niet verrassend. Ik vrees dat indien de staatshoofd en in deze de minister-president net als in voorgaande eeuwen halsstarrig blijft, dit nadelige gevolgen heeft voor de nationale veiligheid! U mag bedenken wat dit inhoud voor de internationale veiligheid.

Hier in Nederland wordt de arbeider in zeer ernstige mate onrecht en (geestelijk) geweld aangedaan: http://www.speelman.org/ontwikkelingshulp/vacature-assemblagemonteur/. Aan het gelijkwaardigheidsbeginsel wordt niet voldaan en ook zijn de ministers niet bedacht op de Grondwet. Dit komt duidelijk tot uiting omdat wordt vastgehouden aan de het regeerakkoord al is wat daar afgesproken is volstrekt illegaal. Niemand kan daar rechten aan ontlenen! Het staat niet in Recht. Indien hier hier niet tijdig ingegrepen wordt dan heeft het onherroepelijke gevolgen. Nu is het nog herroepbaar al zal er mogelijk luid protest zijn.

Behalve dat en de Eerste Kamer en de Tweede Kamer niet functioneren (uitgaande van de eisen die samengevat worden met democratische rechtsstaat) zit ik met de rest van Nederland met een Kabinet van de Koning en het ministerie van Algemene Zaken die allebei niet naar behoren functioneren. Moet ik beide bedrijfsbureaus maar sluiten? Ik denk dat ik in Roosendaal wel een geschikte kandidaat vind en dat een rolstoel geen beperking is voor de functie.

De minister-president heeft geen ziekte of handicap, toch kan (ook) hij niet zonder hulp of begeleiding werken! Waarin verschilt hij dan met bijvoorbeeld Noortje van Lith? Zijn de verstandelijke vermogens van de minister-president wel toereiken om volledig te kunnen functioneren?

Bij loondispensatie betaalt de werkgever tijdelijk minder loon aan een werknemer omdat hij minder aankan dan de andere werknemers?
De laatste jaren hoor ik steeds roepen dat men het werk niet aankan en als er dan hulp of begeleiding bijkomt dan ineens gaat het inkomen van degenen die niet meer is gaan presteren omhoog? Men dient dan toch in te zien dat het gehele waarderings- en beloningssysteem toch absurd is? Het is toch ook krankzinnig – geestelijk ziek?

David versloeg Goliath? Het is niet voor het eerst dat een staatsorganisatie wankel is en dat het toch nog overeind wordt gehouden. In hoofdstuk 26 merk ik op dat David als militair een uitzonderlijke kans had een staatsgreep te plegen. Hij wees zijn generaal terecht op diens woorden. Dit is niet wat ik in de kerken hoor, ook niet van een theoloog. Is bestuursrecht pas sinds het einde van de 19de eeuw in ontwikkeling? Mogelijk is dit het geval wanneer wij spreken van het Koninkrijk de Nederlanden. Te bedenken valt dat een leider en dus ook de staatsbeoefenaar de ongeschreven regels van het staatsrecht dient te kennen. Dit is een bron van staatsrecht. (Belinfante en De Reede)

Wij hebben het dan ook over zelfstandige (autonome) taken en bevoegdheden en een een eigen democratische legitimatie. Een plicht en verantwoordelijkheid die de gezaghebbers gezamenlijk hebben is dat de menswaardigheid voor iedere individu in de samenleving tot gelding komt.

algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen; – Gezag
Klaarblijkelijk weet de overheid zelf niet goed hoe zij deze regels moet hanteren? Ik lees, herhaald, in reacties dat de ministeries mij niet kunnen helpen. Dit klopt dan wel!?

Sommige ministers hebben geen kinderen, anderen voeden ze zelf niet op. Ze doen geen ervaring op, ook geen kennis (niet op deze relevante levensgebieden en hooguit theoretisch). Zij staan dan ook los van de samenleving en zien een totaal andere wereld. Ik kan u verzekeren dat indien een onderofficier niet de wereld ziet zoals de soldaat deze ziet dan heeft hij één man minder tot zijn beschikking en is er sprake van verminderd functioneren van het team. De minister-president kent nog niet eens zijn eigen ministerie (na ruim 8 jaar) en denkt het land te regeren? Het zijn geen commando’s die men een dril leert en bevelen opvolgen. Laat staan een robot.

Ik ben naast een boerenzoon en ex-militair ook elektromonteur, monteur hydrauliek, monteur zwaar materieel, assemblagemedewerker, magazijnchef, storings- en onderhoudsmonteur, vader, broer en zoon, et cetera, ook een meet- en regeltechnicus. Men zal wel de specifieke karakteristieken moeten respecteren willen regelingen goed uitwerken maar ook stabiel zijn. De mens (zijn natuur) is niet anders doch niet minder gecompliceerd. De moderne staat is een gecompliceerd organisme, waarvan u niet gemakkelijk een voorstelling maakt.

Ik gooi er nog een begrip in: Opvoeding is het proces waarin een persoon – meestal een kind – wordt gevormd naar de normen en waarden van diens opvoeder(s) en daarmee meestal naar de voornaamste normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft.
Mij is de toegang tot een kerk ontzegd door mensen die de lokale voorganger als hun leermeester zien. Ik zie dan ook de minister-president niet als iemand die ik persoonlijk als opvoeder zou kiezen. Ik heb het dan over de vorming naar diens normen en waarden! De voornaamste normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft verschillen klaarblijkelijk sterk. Anderen zitten vast in een organisatiecultuur en dat is als een smet op hun blazoen. Dit is niet altijd eenvoudig te onderscheiden.

Al met al ontwikkelingen waarvan de uitkomsten (nog) deels van herroepbaar zijn, maar die zich deels ook al voltrokken hebben. Ik ben van mening dat de prioriteiten van de ministers verkeerd liggen ook al hebben sommige daarbij oprecht goede bedoelingen. Ministers blijven bij het regeerakkoord en weigeren de belangen van de burger (de kiezer) te vertegenwoordigen anders dan dat het in hun straatje past? Op deze fraude en kiezersbedrog wordt toch op allerlei wijze gereageerd. De kiezer evenals de rest van de bevolking voelt zich verraden. Een ongebreideld nastreven van eigenbelang door de verschillende actoren evenals een gebrekkige visie onder allerlei groeperingen maakt dat het onrustig blijft. Er is sprake van gebrek aan politieke stabiliteit.

Wat zijn de ministers van plan te gaan doen?

Ik zie met belangstelling uit naar uw reactie(s)!

Hoogachtend,

Lambert Speelman

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Vacature Assemblagemonteur

Reactie op berichtgeving vanuit het UWV

http://www.speelman.org/zorgbeheer/

Geachte mevrouw,

Ik wil u bedanken voor uw bericht. Wat ik hierop kan antwoorden is dat bij de inrichting van de interne rechtsorde gekeken moet worden naar de procesregels en de processuele handelingen. Ik kom dan tot de conclusie dat dat de rechtsvorderingen pas gunstiger worden bij een jaarinkomen vanaf ca. € 50.000 evenals de financiële/economische situatie. Dit is dan tevens van invloed op de mentale fitheid. Dit houdt verband met een scheiding en de uitkomsten evenals de som van onjuist geachte bestuurshandelingen en een gebrek aan bescherming (bestuursrecht). Op dit moment zit ik in het Wmo en heb te maken met ‘Beschermings – Bewindvoering’.  Feitelijk komt het erop neer dat ik daartoe gedoemd ben mede doordat ook de gemeente Rotterdam laks is in het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland. Deze situatie zou weleens kunnen duren tot en met mijn oude dag. Ik ben dan ook geheel aan mijzelf overgeleverd om in deze uitzichtloze toestand een uitweg te creëren. Het zal dan ook door zelfstudie moeten plaatsvinden en daar worden dan weer geen diploma’s voor afgegeven.

Ik zit vast! Ik wordt vastgehouden in een bouwwerk dat (mede) vanuit de overheid is ontwikkelt maar waarvoor zij in elk geval verantwoordelijk is. Het frustreert niet alleen mij, maar ook de arbeidsmarkt. Helaas.

Met vriendelijke groet,

 

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Lelystad Airport

“Er is nu eenmaal een politiek besluit genomen”, aldus Van Nieuwenhuizen

Verder lezen wij in het artikel op EenVandaag: “Lelystad Airport, de nieuwe dependance van Schiphol, gaat er hoe dan ook komen.

Ondanks het massale protest van omwonenden en het feit dat de belevingsvlucht op 30 mei meer geluid produceerde dan toegelaten. Dat stelt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat  in EenVandaag.”

Blijkbaar vergeet ook deze vrouw de grondslagen van de moderne staat zoals het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland. Aangezien hier al geruime tijd geen aandacht is besteed zal de burger de rechter moeten wijzen op zijn belangrijke taak. Uit Staatkunde, Nederland in drievoud citeer ik het volgende: “Om deze regels te kunnen handhaven is de rol van de rechter van het grootste belang. Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen. Het belang hiervan is dat naast politieke doelstellingen en belangen vanuit een andere invalshoek naar conflicten en belangen wordt gekeken, namelijk die van een algemeen gerespecteerde buitenstaander.”

Het gaat dan ook om het handhaven van de rechtsregels ofwel het gelijkwaardigheidsbeginsel: Verplichting van elke lidstaat om bij de inrichting van de interne rechtsorde ervoor te zorgen dat de procesregels voor rechtsvorderingen die ertoe strekken de rechten te beschermen die de justitiabelen aan het Unierecht ontlenen niet ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke nationale vorderingen gelden. Het gaat daarbij ook om het onderhouden van de Grondwet en functioneel bestuur.

Aangaande het bestuursrecht en in het bijzonder de bescherming tegen onjuist geachte bestuurshandelingen heb ik het volgende inmiddels opgesteld: Zorgbeheer.

In de afgelopen 50 jaar is niet gemotoriseerd verkeer sterk teruggedrongen. Hierdoor is de afstand woon- werkverkeer gegroeid en daar ligt het wringijzer? De Nederlander is ondankbaar en wil meer. Ook gaat men steeds vaker een weekendje weg met het vliegtuig. Onze consumptiedrang en ondankbaarheid zijn niet te combineren met minder CO-2 en meer groen. Sinds de jaren 50 wordt meer energie per persoon geconsumeerd dan in de jaren daarvoor. In de fysieke en mentale belasting zijn ook (sterke) veranderingen opgetreden. Droeg een boer 50 jaar geleden nog zakken van 100 kg, nu heeft men al rugklachten bij het tillen van 10kg. Ons fysieke en mentale gestel is verzwakt en toch is er een reden om een last van 23 à 24 kg te hanteren om overbelasting te voorkomen. Mede doordat veel spieren niet in conditie zijn ontstaan fysieke klachten en komen ook zenuwen klem te zitten.

De balans tussen draaglast en draagkracht is in velerlei opzichten dan ook verstoord. Of het nu gaat om te zware lasten of ‘te’ lichte belasting, het veroorzaakt (onnodig) aandoeningen.
Er is deels minder werk maar ook (te) veel vrije tijd en aan de andere kant stelt de huidige banenmarkt eisen waaraan veel burgers niet (meer) kunnen voldoen. Deels ook doordat het of afgestompt en anderzijds afmattend werk is maar in het bijzonder ook geestdodend. Dit is niet bevorderlijk voor het welzijn en de gezondheid het individu! Daarbij stelt de Nederlandse overheid in meerdere mate kwaliteitseisen die zij zelf weigert te leveren. Hierdoor neemt de kans op ongelukken evenals rampen sterk toe.

Indien de overheid vasthoud aan ‘politieke besluiten’, deze voorrang geeft en halsstarrig de eisen die samengevat worden met democratische rechtsstaat blijft negeren dan voorzie ik grotere en hevige conflicten, sterker dan zij nu al zijn. De welvaart maar in het bijzonder het welzijn zal voor steeds meer burgers afnemen. Dat het aantal keuzes van zelfdoding zal stijgen mag duidelijk zijn. De veiligheid van het luchtverkeer zal er niet beter op worden. Hogere en strengere eisen – ook meedogenloos – zullen (uiteindelijk) geen uitkomst meer bieden. Getuige de laksheid van de overheden en de laconieke (onverschillige) houding van de minister-president.

Ook Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat schijnt meer waarde te hechten aan een slecht politiek besluit dan dat zij zich bekommert om de burgers (de samenleving) en het milieu. Ook onder gemeenteraadsleden van de gemeente Lansingerland merk ik dat de groei van luchtvaart niet geremd wordt, maar dat de betekenis van aanvullende maatregelen die nodig zijn om de publieke belangen en het milieu te beschermen uitgelegd moet worden als zijnde de persoonlijke belangen: niet in/boven mijn achtertuin.

Ik concludeer dan ook dat ‘verkiezerstrouw’ ook onder de vrouwen ontbreekt, evenals de waarde van de democratische rechtsstaat. Ook nu zullen de ontwikkelingen mede het resultaat zijn van een ongebreideld nastreven van eigen belang door de verschillende actoren (de mensen met geld en macht).

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Een Valse Waag

‘Het grensvlak tussen (geestelijke) gezondheidszorg en recht’

In reactie op een artikel in Zorgvisie stuurde ik een bericht naar PSYCHOLEX. PSYCHOLEX (zo lees en zo citeer ik) voorziet in advisering, onderzoek en kennisoverdracht op het grensvlak tussen (geestelijke) gezondheidszorg en recht.

Hierna volgt het bericht:

“Kenmerkend voor de staat is dat er gezag wordt uitgeoefend over het grondgebied en de bevolking”

Geachte lezer,

Ik lees in Zorgvisie van ‘Winstuitkering in de zorg: terug van weggeweest’. U leest hier mijn reactie: http://www.speelman.org/geestelijke-gezondheid/winstuitkering-in-de-zorg/

Ook in België verwijt de adviseur van een minister dat het juridisch gezag burgers de dood indrijft. Mij is vanuit de Bijbel opgevallen dat dit doorgaans is in samenspraak met geestelijke verzorgers die zoals Bileam het waarzeggersloon lief hebben. Het beleid is daarmee wel een belasting voor de Schatkist. 

In http://www.speelman.org/zorgstandaard-rechtspraak/ noem ik de term ‘verbintenisrecht’, maar ik verwijs ook naar ‘gemeenschapstrouw’ et cetera. Dat zij die en geestelijke zorg verrichten en de grondslagen van de moderne staat (zouden moeten) kennen de verbanden niet weten te maken en dus in gebreke blijven en dus nalatig zijn ook invloed uitoefenen op het hoogste ambt – overigens zijn het burgers die merendeel niet in eigen kracht (kunnen) staan – is behalve misbruik en oneigenlijk gebruik ook nog eens ongemanierd.

Mensen’verdorven van verstand’ zijn de rotte appels in de mand. Of waren het de giftige? Wie mogelijk Daniël 6 leest, herkent de (dis) functionerende patronen en bedenkt dat hierbij sprake is van ‘procesregels en de processuele handeling waarmee een partij zijn zaak voorbrengt’.

Mevrouw Plomp, meester, ik weet niet wat er in uw hart is. Wat ik wel weet, is dat uw verstandelijke vermogens geen gezonde ontwikkeling hebben doorgemaakt. Ik hoop dat u uw rechterlijke dwaling inziet en gaat uitleggen dat u uw eerdere conclusie van commentaar voorziet waaruit naar voren komt dat het niet wenselijk is om hiervoor te kiezen.

Met vriendelijke groet,

Tevens hebben enkele fracties in de Tweede Kamer een kopie ontvangen, evenals de rechtbank in Rotterdam.

Hoogachtend, Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail