Lowlands

DE KWETSBARE MENS

De afstand tussen Droom & Werkelijkheid

2012: “De VVD wil de rekening van de crisis bij de meest kwetsbare mensen leggen, de SP wil de rekening neerleggen bij de mensen die hem kunnen betalen.”

De Rekening van de Crisis

Ik vang op dat dames en heren politici aan het woord komen op Lowlands 2018. Ik trof net even ‘Lowlands 2012’ toen ik in Google ging zoeken: ‘En wat hadden de politici te vertellen?

Oud nieuws? In 2014 verliet mijn ex- het huis. Mijn dochter had The Revival Fellowship verlaten en ik was eruit gezet. Ook van christenen wordt gezegd dat sommige de weg van Kaïn in zijn gegaan of de leer van Bileam navolgen. Het kwam niet geheel onverwacht en ook niet als een donderslag bij heldere hemel. De procesregels en de processuele handelingen zijn bekend : geframed.

Februari 2015 was ook voor de wet de scheiding rond. Naar het einde van het jaar moest ik ook het huis verkopen omdat na 10 jaar mijn werk bij Riwal werd beëindigd door het management. Zodra het spaarboekje leeg was kwamen de betalingsproblemen en ondanks schrijven aan A. Aboutaleb geen hulp waar ik iets aan heb gehad. Maart 2016 liepen de schulden snel op en na tussenkomst van de rechter stond ik 3 januari 2017 op straat. Op de uitkering werd ca. tweeduizend euro ingehouden en van een belastbaar jaarinkomen van ca. € 46.000 met een koopwoning (en hypotheek aftrek) naar een huurwoning (zonder subsidie) en vervolgens dakloos, nu in de bijstand en vanuit het Wmo (toch) weer een woning en sinds 1 februari 2018 in de bijstand. Een jaarinkomen van ca. € 12.000 en waarvan de vakantiegeld ingenomen wordt door het LBIO. De bestuursrechtelijke premie van € 108 is daarmee (deels) betaald, maar mijn ex- ontvangt nog steeds niets. Wel houd dit het werkloosheidscijfer laag, maar hoe gaat de arbeider in de toekomst de pensioenen voor deze groter wordende groep ambtenaren kunnen voldoen?

Wie is in dit verhaal überhaupt ‘de kwetsbare mens’? 

Met de informatie die ik dan vanaf 15 september 2013 heb en de uitkomsten van dat proces die mij en vele andere burgers totaal anders werd voorgesteld wordt steeds duidelijker dat ‘de rekening’ alleen maar groter wordt. De crisis is niet voorbij, maar wij zijn er nog dieper ingegaan. Lillian Marijnissen wil gerechtigheid, maar ook zij moet erop bedacht zijn dat de gehele organisatie – het zorgstelsel – ondeugdelijk in elkaar zit.

‘Lifestyleziekte’:  Der ‘Religiöse’ Charakter:
In Zorgstandaard – Rechtspraak heb ik het over ‘procesregels en de processuele handeling’, maar ik heb het regelmatig over de grondslagen van de moderne staat. De basisontwikkeling hebben de dames en heren politici klaarblijkelijk overgeslagen en elk heeft nog zo zijn/haar eigen ideologie.

Moeten we vrezen voor een overheid die beweert het beste met ons voor te hebben?

Ik denk dat wij eerder moeten vrezen voor de burgers die een idool aanbidden zoals sinds de 4de generatie van Adam al in gebruik is, of gaan kruipen. ‘t Is niet de dictator die als God wordt vereerd, maar eerder de massa die zwicht en de opdrachten uitvoert en daarmee dus praktiserend aanhanger is van die (zorg)instelling.
Wij moeten vrezen voor een overheid die niet inziet welke vergissing er is gemaakt. Sommige hebben mij persoonlijk te kennen gegeven dat zij na 10 jaar nog niet bij machte te zijn de fouten te ontdekken en toch durven zij het publiek voor te houden dat zij het waar gaan maken.

‘Te veel om dood te gaan, te weinig om van te leven’

In De Stentor lees ik bijvoorbeeld het verhaal van de Deventenaren Carel (59), Jan (58), Eddy (54) en Willem(66): . Ik lees bijvoorbeeld de opvatting “Alles wordt ons afgepakt.” Het is slechts ten dele waar.

Om een antwoord te vinden maar ook om oplossingen te bedenken is de analyse van een essentiële vraagstuk van belang en ik presenteer daarom de volgende vraag: “Wat laten wij onze kinderen na?” Is het niet zo dat wanneer onze ‘kameraden’ in de jaren tachtig zaten te graaien dat de meeste hun schouders hiervoor ophaalden. Niet mee bemoeien. Maar dit “niet bemoeien” vertaalt zich in ‘niet opvoeden’, geen normen en waarden bijbrengen. Als je er iets van zei kreeg je soms van de ouderen op de kop. Ouderen die nu (nog) allerlei reisjes boeken. Zo konden zij zich verrijken en nu nog pleziertjes hebben.

Nu het ineens om onze rechten gaat, dan is het plots huilen geblazen en zielig doen? Wie bekommerde zich om zijn naaste anders dan om de eigen vriendenkring die ons ook alleen maar kennen wanneer wij zelf (nog) geld hebben?

De burger klaagt over het ZorgBeheer, maar zou hij/zij het zelf anders doen? Als er één ding is waarin de burger goed is, zelfs twee, dan is het ten eerste dat hij zichzelf bedriegt en ten tweede de ander verantwoordelijk, zelfs schuldig houdt voor de gevolgen. Niet alleen de overheid, maar (deels) ook de samenleving heeft de totale organisatie geframed. In de hoek geverfd.

Ik zeg niet dat de Deventenaren Carel, Jan, Eddy en Willem slechteriken zijn. NEE! Maar wel wil ik er voor waken dat iemand anders er met de winst vandoor gaat. De Deventenaren zijn er niet mee geholpen als iemand anders met een idee aan de haal gaat en zijn zakken daar weer mee vult. Die mentaliteit is ziek, ook een gezwel en het schaadt de samenleving.
Het is echter wel goed dat Carel, Jan, Eddy en Willem nadenken wat ze op hun oude dag doen. Overigens vind ik de bedragen die voetballers ontvangen evenals de bedragen die er in deze en andere sporten omgaan niet alleen absurd, maar ook onverantwoord. En de lichtmasten? Past dit in een eeuw waar wij een klimaatakkoord hebben ondertekend.

De transitie van de jeugdzorg

Een rijke historie …

Ik liep met mijn opa mee, rondom de boerderij (of was het andersom?) Ik kreeg oog voor de dingen die gedaan konden worden. Mijn opa moet ongeveer 50 zijn geweest toen ik geboren werd. Een eerste kleinzoon, trots …  !!
Zijn wij trots op onze jongeren? Hebben zij een kans gekregen en in het bijzonder: wordt hun de ruimte en de voorzieningen geboden? En met voorziening bedoel ik dus ook die goede zorg van een wijze man (en vrouw)!

“Aan de picknicktafel in Deventer, bespreken Carel en consorten hun sores. Allen vijftigers, tegen de zestig aan. Sinds hun 15e al aan het werk. Laagopgeleid, productiewerk.” Wordt het ontwikkelingsniveau van Carel en consorten gehouden voor het simpele niveau van iemand die zich met een kluitje in het riet laat sturen? – ‘Ambulente Handel
Ik denk dat deze noeste arbeiders nog wel iets van zich laten horen en nieuwe prestaties zullen neerzetten, al is het mogelijk zo dat zij dit nooit zo hadden bedacht.

Wees erop bedacht dat 50-plus Rutte III inhaalt, of worden het de burgers met een beperking? De leugen heeft korte benen, dus Mark is gewaarschuwd. 😉
 

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Ambulante Handel

“Volgens een woordvoerder van de VNG zijn de kosten grosso modo 300 miljoen euro. Het draait met name om de gevolgen van ambulantisering, zoals goede woningen met zorg, schuldhulpverlening en begeleiding naar werk.”

https://www.zorgvisie.nl/vng-ondermijnt-hoofdlijnenakkoord-ggz/

Ik wil aangaande ‘de’ begeleiding opmerken wat ik in reactie op een schrijven aan minister Hugo de Jonge onder ander de volgende ‘opvatting’ gepresenteerd kreeg: “U moet weten dat het Nederlandse Zorgstelsel internationaal hoog scoort. Als burger moet je natuurlijk wel de juiste weg weten om zorg goed te regelen.”  – Het Nederlandse Zorgstelsel

Denkt de volksvertegenwoordiger evenals de rest van de ambtelijke (bureaucratische) organisatie dat wij – de burgers – ons gedragen als het schoothondje van Rutte? Leeft de overheidsfunctionaris in de waan dat de burger tot niet meer in staat is dan het eindeloos herhalen van wat haar ambtenaren haar hebben aangeleverd? Wordt het ontwikkelingsniveau van de burger gehouden voor het simpele niveau van iemand die zich met een kluitje in het riet laat sturen?

Wordt er in de Wet maatschappelijke ondersteuning gesteld dat “Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen” en laten na dit volgens de ongeschreven regels die de Grondwet hun sinds 1948 biedt (gedecentraliseerde eenheidsstaat), ook hebben zij hun vertrouwen gesteld zoals ik in Rotterdam persoonlijk heb ervaren aan privaatondernemers met een eigen bedrijf in Bewindvoering en Dienstverlening en daarmee gebeurt het dat de voorziening die deze Wet de Wmo-adviseur biedt misbruikt en oneigenlijk gebruikt wordt.

*Als burger dient men zich er van bewust te zijn dat er trouweloos en bedrieglijk wordt gehandeld.

Doordat de overheid zich aan het recht onttrekt en de Grondwet er niet op nahoud – ook onvoldoende belangstelling toont voor de grondslagen van de moderne staat – kunnen anderen vrij handel drijven.
Een belangrijke regel of verantwoordelijkheid als “algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen” wordt klaarblijkelijk niet (voldoende) betracht.

Om een aantal ontwikkelingen (processen) te kunnen beoordelen dient gekeken te worden naar de eisen die samengevat worden met democratische rechtsstaat. Ik beperk mij hier door het volgende te citeren: “Van een democratische rechtsstaat kan worden gesproken als in een staat de collectieve besluitvorming zo is georganiseerd dat alle burgers van het land gelijkelijk in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de uitkomsten van dat proces (democratie) en als die burgers door binding van die ambten aan algemene rechtsregels (rechtsstaat) gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten.”
Ik merk verder op dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft een minimaal niveau van menswaardigheid te beschermen en dat ook de rechter in de parlementaire democratie een belangrijke taak heeft ter bescherming van de burger, maar ook ter bescherming van de democratie zelf.

MASTERCLASS: Een vertekend beeld ; een onjuiste ook onterechte conclusie ; niet de juiste mening kunnen vormen ; DESINFORMATIEF

Mede doordat ik persoonlijk ‘geholpen’ werd door een functionaris die en oggz-specialist, senior-wijkcoach en Wmo-adviseur is en tevens eigenaar is van Het Baken (Bewindvoering en Dienstverlening) kom ik ook bij de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) die zich richt op sociaal kwetsbare mensen die zorg en/of hulp nodig hebben, maar dit niet krijgen.
Ook al merkte ik op dat ik ten gevolge van regelgeving en bestuur vanuit het Rijk, de beslissing van de rechter en verdere besluitvorming vanaf maart 2016 met problematische schulden te maken zou krijgen, ook deze functionaris bood niet de ondersteuning of maatwerk die ik gezien de specifieke situatie nodig had. 3 januari 2017 geraakte ik door deze nalatigheid en opeenvolging van onjuist geachte bestuurshandelingen dakloos. Vervolgens wordt de burger wederom met extra lasten evenals bestuursrechtelijke premies (boetes) geconfronteerd. Hiertoe wordt het Centraal Justitieel Incassobureau (ten onrechte) gebruikt (misbruikt).

Eerst ging ik naar de ambtenaar, maar ontving niet de zorg waar ik iets aan heb; nu heb ik te maken met ambilantisering. Weigerde het UWV mij te helpen bij oplossingen en kon ik ook niet aan de alimentatieplicht voldoen, nu verzint men werk wat ik als 12 jarige al zelfstandig deed. De werkzaamheden die worden voorgesteld kunnen beter als jeugdzorg opgepakt worden hetgeen in het belang is van de ontwikkeling van de jongere. Nee, ook nu hindert men de ontwikkeling en groei van de naaste. Ook het personeelsbeleid binnen de lokale overheid, maar ook binnen de ministeries (departementen) is bedenkelijk en baart (ernstige) zorgen. Oplossingen worden niet (echt) geboden!
Wat betekent de ambilantisering en ‘goede woningen met zorg’? Als 10 jarige ving ik een bezoeker of klant op en beantwoorde de telefoon. Als 21 jarige was ik niet alleen zelfstandig en onafhankelijk, ook had ik officier kunnen zijn indien ik het voorstel van de Koninklijke Luchtmacht had aanvaard.

Ik betaal dus niet voor hulp en beleid waar ik iets aan heb! Maar waar betaal ik dan voor? Voor ambilantisering? Ze komen wekelijks kijken in mijn huis en hebben een auto van ‘de zaak’?
Met betrekking tot de rechtsstaat presenteer ik dan ook de volgende opvatting (ik citeer): “Kern van het recht is dan het bestaan van algemeen verbindende regels, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd. Door algemene rechtsregels vast te stellen wordt voorkomen dat burgers afhankelijk worden van willekeur.” Verder wijs ik op de volgende verdragsbepalingen die de Nederlandse Grondwet (Constitutie) onderschrijven: gemeenschapstrouw; gelijkwaardigheidsbeginsel; doeltreffendheidsbeginsel. Merk op dat de meeste (grote) ondernemingen en instelling wel juristen in dienst hebben en deze dienen de directeuren er op te wijzen dat deze verdragsbepalingen ook voor de afzonderlijke instelling van kracht zijn. Zelfs voor Algemeen Nut Beogende Instellingen zijn enkele voorwaarden van kracht, zeker in geval het beheerd vermogen boven een paar miljoen komt.

De burger betaalt klaarblijkelijk en voor het salaris van personen die niet (meer) functioneren, en voor de schade die hij/zij daardoor persoonlijk ondervind. Sterker, de burger wordt er voor gehouden niet te functioneren waarbij de functionaris de eigen tekortkomingen niet ziet (of niet wil zien).
De overheidsfunctionaris die mij ‘hielp’ helpt zich zelf aan een riant pensioen en misbruikt de gelegenheid die zich voordoet. Zo wordt de burger misleid, misbruikt en uitgebuit, ook afgeperst. Door deze en andere praktijken, hetzij door de ouders, hetzij door de overheid, hetzij door de zorgverlener en mogelijk al deze en andere partijen, zijn inmiddels (ook) 12.000 jongeren ontheemd.

Ik citeer tot slot het volgende: “Alzo zegt de Heere HEERE: Wee den herderen Israëls, die zichzelven weiden! zullen niet de herders de schapen weiden?” – Ezechiël 34.
Het is mede door dit geschrift en de ontwikkelingen in de periode van 12 tot 15 september 2013 dat ik de systeemkenmerken evenals de (dis)functionerende patronen helderder in beeld kreeg. Ook de houding van een aantal personen waar ik al 20 jaar mee optrok werd mij volkomen duidelijk!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Hoofdlijnen GGZ

“De leer van Bileam”  –  Zorgovereenkomst

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft het hoofdlijnenakkoord ggz niet ondertekend. De gemeenten willen eerst geld zien van het rijk omdat de uitvoering van de afspraken hun geld kost. Mocht de VNG haar eisen niet ingewilligd zien, dan moeten de andere partijen terug naar de onderhandeltafel.

– Ik lees de opvatting gepresenteerd door Zorgvisie, ik citeer: “VNG ondermijnt hoofdlijnenakkoord GGZ.” – lees het volledige artikel.

Bij dit artikel leverde ik het onderstaand commentaar:

Geachte lezer,

Vanuit het Wmo – en voorafgaande regelgeving en bestuur vanuit het Rijk (onder druk) – werd ik naar de GGZ gedirigeerd. Aan die ‘zorgcontracten’ moet je meewerken. 4 consulten bij de psychiater, € 385 aan factuur, zorg waar ik niets aan heb gehad!

“Heeft een onbeduidend wetje uit 1982 aangaande de bewindvoering gemaakt dat de geestelijke gezondheidsdienst bezit heeft gemaakt van de staat en samenleving, net als eertijds de kerk?” http://www.speelman.org/verzorgingsstaat/gezondheidszorg/

Niet alleen gemeenten, maar ook burgers worden onnodig op kosten gejaagd en dat door de Zorgbeheerders. Het is een verdienmodel!

Met vriendelijke groet, Lambert

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Gezondheidszorg

 ‘Zorg waar ik niets aan heb gehad.’

Niet alleen betaalt de burger voor zorg die hij niet ontvangt, maar legt hij een voorziening aan die niet alleen de overheid maar in het bijzonder de zorgverzekeraar beheert. De kwaliteit van de zorg is evenals de prijs die voor medicijnen en medische apparatuur betaald wordt bedenkelijk. De prijs wordt mede bepaald door (eventuele) juridische kosten.

Niet alleen qua kosten is het voor de burger ongunstiger en heeft hij/zij nauwelijks een vrij te besteden inkomen of kan zelf sparen, door juridische en bestuursrechtelijke procedures met bijkomende kosten wordt het ook nog eens moeilijker of onmogelijk. Te bedenken valt daarnaast dat stress (overspanning) de pijngrens beïnvloed. Persoonlijk ben ik geen voorstander van ‘medicijnen’ anders dan dat er geen andere mogelijkheden (meer) zijn. En dan noch!

Een gezonde levensstijl schiet er voor veel mensen bij in, mede doordat zij niet alleen aan allerlei verplichtingen maar ook aan allerlei verwachtingen moeten voldoen. Ook is er de angst dat wanneer men niet meedoet dat men er niet bijhoort. Ook dat leeft (speelt). In mijn brief aan de VGZ wijs ik op de geestelijke zorg. Hierbij kan men denken aan de scheiding tussen kerk en staat. Maar heeft een onbeduidend wetje uit 1982 aangaande de bewindvoering gemaakt dat de geestelijke gezondheidsdienst bezit heeft gemaakt van de staat en samenleving, net als eertijds de kerk?

Ik heb 12 juli 2018 maar weer eens een brief geschreven. Wanneer er van je inkomen ongeveer 1/4 deel overblijft en de balans tussen draaglast en draagkracht – evenwicht – is sterk en langdurig verstoord in het uitvoeringsproces als uitvloeisel van regelgeving en bestuur vanuit het Rijk, dan is het leven er niet bepaald eenvoudiger op geworden. De toekomst ziet er voor meerdere burgers somber(der) uit.

Hierbij mijn brief aan het VGZ: DB048_NON_7906505_12.07.2018.

Rest alleen de vraag: “Hoe gaan wij de openstaande ‘schuld’ vereffenen?” Ik bedoel: er is zeker in de afgelopen 10 jaar een te hoge premie opgelegd! Aan wie is ons geld afgedragen? U begrijpt het! Dan heb ik verder niets uit te leggen en vertrouw ik erop dat de boekhouder achter dat geld aangaat. Hij gaat maar zoeken waar hij het gelaten heeft!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Antwoorden

Bestuursrechtelijke Premie

 In Staatkunde, Nederland in drievoud staat onder andere het volgende: “Gegeven de betekenis van democratische rechtsstaat kan een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de structuur, als ook voor het functioneren van de staat.” Gegeven de antwoorden afkomstig vanuit een aantal ministeries zijn de basisregels niet bekend/ingeburgerd. Wat blijft er dan over van de interne rechtsorde tijdens de institutionele herinrichting en de kwaliteit van de democratische rechtsstaat? Profiteurs (graaiers) pakken de winst en verdelen de buit. De overheden schieten hun daarbij te hulp en verzegelen daarbij het lot van de burger.

Dit en meer over de praktijken van de Nederlandse overheid; het Binnenlands Bestuur in mijn brief aan ‘Hoofd Frontoffice’:CJIB_MinJenV_10.07.2018.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Deskundigen

Bijna dubbel zoveel zelfmoord onder jeugd: dertien mogelijke verklaringen

In 2017 hebben 81 jongeren zelfmoord gepleegd. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal suïcides in een jaar tijd. Deskundigen pleiten voor acuut onderzoek naar de opvallende stijging.

Aldus het bericht in het AD van 3 juli 2017.

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheidingen en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geld voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur. – Grondbeginselen der Sociologie

Het studieboek vermeldt verder en ik citeer: “Maar voor mensen betekent de afwezigheid van instincten dat iedere generatie alles opnieuw moet leren. Het zijn echter deze zelfde leerprocessen, waar mensen voor hun (voort)bestaan zo op zijn aangewezen, die maken dat hun gedrag en wijze van samenleven veel veranderlijker zijn dan bij dieren het geval is.

Al in 2010 was mij duidelijk hoe de invloed vanuit zorgbeheerders ook van invloed is op de geestelijke gezondheid hetgeen in verband staat met de psychische en psychosociale problematiek. Een hoogstpersoonlijke keuze van zelfdoding heb ik helaas niet kunnen verhinderen, mede door de houding vanuit de gemeenschap die naar de leiders kijkt en hun gedraging daarop afstemmen (psychosociale ontwikkeling).

De beheerders hebben de gewoonte zichzelf te verreiken, maar het zijn geen leiders die de zwakkere versterken en/of beschermen. De burgers die dit wel doen ondervinden dan ook de gevolgen van de ‘organisatiecultuur’.
Ook Rekenkamer Rotterdam uit forse kritiek over wijkteams. Lees hier het artikel: Sociale Wijkteams. Ook ik heb kritiek geuit richting bestuursorganen na een eerste brief d.d 16 oktober 2015 over ‘De Verwaarloosde Staat’ aan Zijne Majesteit de Koning. Hij heeft in eerste instantie brieven overgedragen aan de verantwoordelijke ministeries, maar daarna verhinderd het Kabinet van de Koning verdere communicatie.

In brieven met MO20/B&W010-LS/22.05.2018 en MO/B&W-LS/04.05.2018 (bewindvoering) heb ik ook geprobeerd te verwoorden door welke maatschappelijke ontwikkelingen en processen ik na het schrijven aan Zijne Majesteit doorheen ben gegaan en welke ‘medewerking’ en ‘steun’ ik kreeg vanuit de gemeente Rotterdam.
 Heb ik in die brieven geschreven van het (dis)functioneren van een aantal ‘sleutelfiguren’, zij zijn slechts een voorbeeld. Inmiddels heb ik ook het CAK van antwoord voorzien, ook stel ik minister Hugo de Jonge op de hoogte: VWS_HdJ-LS_02.07.2018. In deze laatste brief merk ik nogmaals op dat de overheid verantwoordelijk is! De overheid is verantwoordelijk voor de bescherming van een minimaal niveau van menswaardigheid. Het (staats)gezag, en daaronder vallen ook de wijkteams en maatschappelijke dienstverleners hebben er voor te zorgen dat de menswaardigheid voor iedere individu in de samenleving tot gelding komt (één van de grondslagen van de moderne staat).

Ik trek de functieomschrijving van een medewerker jeugdzorg als “Je borgt de orthopedagogische situatie door het observeren van de groep, het onderkennen, interveniëren en begeleiden van het groepsdynamisch proces en het opvoeden, begeleiden, stimuleren en activeren van individuele jongeren” door met een regel voor het functioneren van de Nederlandse staat: “algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen.” Hier is dus sprake van een functieverzwaring. Weten de ministers en staatssecretarissen wel wat er in hun takenpakket staat? Het is eerder regel dan uitzondering dat leden van de Staten Generaal en in het bijzonder de Tweede Kamer haar taak verzaakt. De Volksvertegenwoordiging, het hoogste ambt, komt haar verplichtingen niet na!

Op te merken valt ook dat Rijksambtenaren zeven procent loonsverhoging krijgen. “Deze loonsverhoging is hard nodig om de koopkracht van de ambtenaren (die trouwens ook gewoon Nederlander zijn in de gegevens van de Nederlandse Bank) een beetje op peil te houden.” – zeven procent.
De Rekenkamer Rotterdam heeft ons iets te melden over de Wijkteams, ik heb mevrouw Ollongren persoonlijk een brief gestuurd over het functioneren van de ambtelijke organisatie, ook de ministeries, ook het Kabinet van de Koning. Al met al zijn de grondslagen van de moderne staat bij de meesten niet bekend, ook kunnen de meeste zich hiervan geen (juiste) voorstelling maken. Staatkunde, Nederland in drievoud
 Mevrouw Tamara van Ark bijvoorbeeld heeft mij te kennen gegeven (althans de ambtenaar die namens haar bericht geeft) niet in te gaan op ‘cognitieve gedragstherapie’ en dat staatkunde niet het directe beleidsterrein is van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook haar voorgangster heeft mij het laatste te kennen gegeven. Het takenpakket zal dan ook duidelijker gesteld moeten worden!

Tot zover 🙂

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Verloren Energie

‘Met quick wins kunnen we snel resultaten boeken.’

Ik blader door ‘Nieuwe energie voor Rotterdam‘ heen. Hierin wordt het bestuur van Rotterdam geleid door de economen en juristen maar worden daarbij niet geregeerd vanuit Den Haag of Brussel maar – wanneer het gaat om de Energietransitie – vanuit Parijs.

Ondanks de toenemende verliesgevendheid praat de rekenkamer mee i.p.v. dat zij de cijfers weerleggen. Zo ook moest er vanuit een andere hoek komen dat een bedrag twee miljoen euro bedoeld voor de armere kinderen niet juist in de boeken stond vermeld maar ook nu nog niet is uitgekeerd.

Rotterdam zegt door veel energie te gebruiken energie te gaan besparen. Al is er de afgelopen 10 jaar niets van terecht gebracht, men zegt door veel meer nieuwe huizen te bouwen het betaalbaar te maken. Dit laatste is veertig jaar terug al achterhaald.

Wanneer ik door ‘het programma’ blader, dan is mij duidelijk dat Rotterdam geen (eigen) visie heeft! Dit is funest.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Contractbreuk

‘Handvatten voor zorg en ondersteuning … ‘

 Het staatsrecht in ruime zin betreft de organisatie van de overheid, de bevoegdheden van de verschillende overheidsorganen en de relatie overheid – burgers. Dit ruime staatsrechtbegrip omvat het staatsrecht in enge zin, ook wel aangeduid als het constitutionele recht omdat dit de constitutie dat wil zeggen de inrichting van de staat regelt (al gebruikt men de term constitutie ook wel voor de Grondwet), en bovendien het bestuursrecht. 
 Bestuursrecht ziet op de rechtsnormen betreffende het bestuur dat de overheid uitoefent in de samenleving, de relatie bestuur – burger, alsmede de beschermingsmogelijkheden voor de burgers tegen onjuist geachte bestuurshandelingen.  - Bron: Inleiding tot het staatsrecht en het bestuursrecht.

 In mijn brief  aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d 2 juli 2018 het volgende:

Weledelgestrenge heer,

Citaat: “De nieuwe zorgstandaard richt zich op aanpassingsstoornissen, overspanning en burn-out. Bij deze aandoeningen staat centraal dat de balans van draaglast en draagkracht door één of meer stresssoren is verstoord. Daardoor ervaren patiënten lijdensdruk en verminderd functioneren op relevante levensgebieden.”

In de bijlage met kenmerk BZ/18/30364/BI + BZ/18/31587/BI leest u meer over de geestelijke gezondheid, maar ook over de benadering vanuit de GGZ. Of deze benadering en de behandeling die hier uit voortkomt (wel) leidt tot herstel is een essentiële vraagstuk die u zelfstandig moet kunnen beoordelen. U heeft de basisschool met goed gevolg afgerond!

Eén van de regels die een voorwaarde is wil de staat functioneren is ‘belanghebbende burgers worden in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over voorgenomen wetten of besluiten (inspraak), dan wel worden in de gelegenheid gesteld mee te werken aan het totstandkomen van dergelijke wetten of besluiten (participatie)’, maar maatregelen als het terugdringen van de discretionaire ruimte en institutionele herinrichting belemmeren de samenwerking, en de verdergaande bureaucratisering maakt het niet alleen moeilijker voor de burgers, in vele gevallen ook onmogelijk.

De vraag of de verschillende nationale, universele en collectieve arrangementen en intensieve overheidsinmenging wel doeltreffend en doelmatig zijn is al in de voorgaande eeuw gesteld! De vraag die ik kan bedenken is: “Kunnen de leiders en medewerkers van de diverse bestuursorganen wel omgaan met de ongeschreven regels en herkennen zij de (dis)functionerende patronen?” Om antwoord te kunnen geven op deze vraag dient ook de volgende vraag te worden gesteld: “Hebben de leiders en overige bestuursleden (staatsbeoefenaars) voldoende basiskennis van de grondslagen van de moderne staat?”

Sinds een eerste brief d.d. 16 oktober 2015 aan Zijne Majesteit de Koning met betrekking tot de “Verwaarloosde Staat” is mij niet alleen bericht gegeven dat men mij vanuit meerdere ministeries niet kan helpen, ook heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie mij geantwoord dat het mijn ‘individuele zorg’ betreft. In een meest recente brief heeft ondergetekende E. Bervoets mij te kennen gegeven dat de brief die ik naar het ministerie van Justitie en Veiligheid heb gestuurd is overgedragen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanuit Justitie en Veiligheid kan men mij (nog) niet helpen. Géén ondersteuning!

Uit de maatregelen die de overheid nu ook weer denkt te nemen blijkt of de ondeskundigheid of de onwil, mogelijk ook beide. Daarnaast is er binnen de ambtelijke organisaties het een en ander intern aan tekortkomingen te constateren. Zo merk ik op dat de problematiek die in 2008 zichtbaar werd mede door bestuurshandelingen tot stand is gekomen, maar dat deze zich in de laatste 10 jaar hebben versterkt! De gevolgen, ook wel aangeduid met uitkomsten van dat proces, hebben gevolgen voor de burger die steeds minder in te brengen heeft. – zeggenschap

In Staatkunde, Nederland in drievoud maken De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne staat inzichtelijk. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht. Ik citeer hieruit aangaande het gezag dat uitgeoefend wordt over het grondgebied en de bevolking het volgende:
“Van een democratische rechtsstaat kan worden gesproken als in een staat de collectieve besluitvorming zo is georganiseerd dat alle burgers van het land gelijkelijk in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de uitkomsten van dat proces (democratie) en als die burgers door binding van die ambten aan algemene rechtsregels (rechtsstaat) gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten.

 Gegeven de betekenis van democratische rechtsstaat kan een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de structuur, als ook voor het functioneren van de staat.

Voor het functioneren wordt onder andere het volgende gesteld: belanghebbende burgers worden in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over voorgenomen wetten of besluiten (inspraak), dan wel worden in de gelegenheid gesteld mee te werken aan het totstandkomen van dergelijke wetten of besluiten (participatie).

Echter een maatregel als ‘Het terugdringen van de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) in het uitvoeringsproces door aanscherping van wet- en regelgeving, het benadrukken van plichten van burgers en de verdere bureaucratisering van de uitvoering van beleid’om de verzorgingsstaat om te vormen ondermijnt het bestuur, ook de Grondwet! Een andere maatregel van belang is ‘Institutionele herinrichting van de georganiseerde verhoudingen tussen overheid, maatschappelijke organisaties en uitvoeringsorganisaties’.

Sinds 1948 spreekt men ook van een gedecentraliseerde eenheidsstaat en ook dit deel is onlosmakelijk met de Grondwet verbonden. Bij het treffen van maatregelen de Nederlandse verzorgingsstaat om te vormen dient de wetgever maar ook de rechter niet alleen bedacht te zijn op de Grondwet, maar ook met verdragsbepalingen als gemeenschapstrouw (beginsel van loyale samenwerking), gelijkwaardigheidsbeginsel en doeltreffendheidsbeginsel (ook wel effectiviteitsbeginsel). Te bedenken valt ook dat het beginsel van loyale samenwerking ook van kracht is voor de instellingen binnen de lidstaten, het juridisch gezag niet uitgesloten.

In het uitvoeringsproces is het klaarblijkelijk eerder regel dan uitzondering dat gezagsdragers evenals de wetgever de processen dusdanig beïnvloeden dat de uitkomsten voor de burger maar ook voor organisaties ongunstiger uitvallen. In toenemende mate is hier sprake van (machts)misbruik en oneigenlijk gebruik. De gevolgen van deze fundamentele problematiek worden in toenemende mate zichtbaar.

Zonder het concept verder te omschrijven verwijs ik naar ‘Staatsgreep’ en ‘Terreur’. In dit licht gezien – vanuit een andere invalshoek dan politieke doelstellingen en belangen – wordt een ander beeld verkregen. Met betrekking tot de rechtsstaat zijn een aantal regels van belang. Om deze regels te kunnen handhaven is de rol van de rechter van het grootste belang. Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen. Een voorwaarde is dat (ook) de overheid zich niet aan het recht onttrekt!

Een recente uitlating van staatssecretaris Tamara van Ark geeft te denken dat de volksvertegenwoordiging hierop niet bedacht is of anderszins in nalatig is. Ook de wil ontbreekt!

Het ziet er naar uit dat men niet alleen elkander verachtert en vereet, maar ook de instelling die samengevat wordt met democratische rechtsstaat. De aantasting van gezag vindt voornamelijk van binnenuit plaats! Niet alleen ondervindt de samenleving hiervan de gevolgen, ook worden gedupeerden voor schuldig gehouden. Net als in het sprookje wil de gezaghebbende horen dat zij de mooiste is?

Niet alleen wacht de burger uitsluiting en is deze genoodzaakt aanspraak te maken op de Wet maatschappelijke ondersteuning (afpersing) om (weer) toegang te krijgen tot het maatschappelijk verkeer en ‘legale’ deelname, ook worden boetes opgelegd in de vorm van bestuursrechtelijke premies. Niet alleen ontbreekt het de burger aan bescherming tegen onjuist geachte bestuurshandelingen (bestuursrecht), ook wordt dit instrument misbruikt en oneigenlijk gebruikt en dat vanuit en door de overheid. Van deze illegale praktijken profiteren incassobureaus en bewindvoerders, maar ook het juridisch gezag.

Ik vervolg mijn verhaal: “De regels zijn een uitwerking van het algemene beginsel, dat in een democratische rechtsstaat geen bevoegdheid bestaat zonder dat controle kan worden uitgeoefend, of zonder dat over de uitoefening verantwoording moet worden afgelegd (Belinfante en De Reede, 1991).” – Staatkunde, Nederland in drievoud. Daarnaast merken Belinfante en De Reede in een andere boek met betrekking tot het staatsrecht op dat de staatsbeoefenaar kennis dient te hebben van de ongeschreven regels van het staatsrecht. Naast deze bron zijn er andere bronnen van staatsrecht. Verder zijn er de ongeschreven regels van het bestuursrecht. Uit niets is in de voorliggende 8 à 10 jaar gebleken dat de bestuursleden daar – de ongeschreven regels – (goed) mee weten om te gaan.

Ik vraag mij af hoe de volksvertegenwoordiger toetst, ook welke criteria zij daarbij hanteert. Binnen welke kaders worden de besluiten genomen? Ook de ambtelijke organisatie die belangrijk is voor het functioneren van de minister en de staatssecretaris kennen de grondslagen van de moderne staat niet of betrouwen op de succestijden van weleer. De moderne staat, de veranderende staat, vereist ‘nieuwe’ leiders.

Ik lees van ‘Zorgstandaard’ en ‘Zorgvisie’ en citeer “Wachtlijsten dreigen in verpleeghuizen.” Wachtlijsten aan zich vormen geen bedreiging, maar het beeld dat daarbij wordt gevormd en in het bijzonder hoe wij als burger (individueel) maar ook als samenleving (collectief) en als overheid (bestuursorganen) op reageren. Ook de Zorgverzekeraar is daarbij één van de actoren die invloed uitoefent op de ontwikkelingen.

Nu ik ten gehore krijg dat de salarissen bij de overheden met 7% stijgen en persoonlijk ervaar dat de arme met bestuursrechtelijke premies van 25% geen herstel ziet bespeur ik dat er van het beginsel van loyale samenwerking weinig over is, dat de kwaliteit van de democratische rechtsstaat verder verslechtert maar ook dat er van doeltreffendheid en doelmatigheid (efficiëntiebeginsel) geen sprake is. De maatregelen ondermijnen Grondwet en bestuur en zijn ook niet in overeenstemming met de verdragsbepalingen die niet alleen tussen de lidstaten maar ook tussen de lidstaten en de instellingen en tussen de instellingen van kracht zijn. Ik moet concluderen dat naast de vastgoed ook de instellingen binnen de zorg er illegale praktijken op na houden en dat de overheid, de wetgever, maar ook het juridisch gezag onder één (koninklijke) hoed spelen waaronder de bevolking heeft te lijden. Dit Nederlandse Zorgstelsel wordt naar mij door de ambtelijke organisatie wordt medegedeeld internationaal hoog aangeschreven, dat moest ik weten.

 “U moet weten [ … ].”

U moet weten dat ik als burger niet erg onder de indruk ben van deze praktijken en zeker niet gecharmeerd. Ik voel mij dan ook niet gevleid en ben er niet daadwerkelijk mee gediend (geholpen). Een gevoel van onbehagen bekruipt mij eerder en ik kan dit niet ambiëren. Sterker, ik moet het wel afkeuren! Waarom christenen en democraten deze praktijken ambiëren en atheïsten niet is een vraag die ik in deze brief niet ga beantwoorden. De enige opvatting die ik presenteer is: “Geldzucht is de wortel van al het kwaad.”

Minister, als wethouder had u moeite met de regels en voorwaarden. Achteraf moet ik dit vaststellen. De vraag is of hierin verandering is gekomen sinds de dag dat u geïnstalleerd bent als minister en vicepremier. De bijlage dient dan ook ter informatie en u zult zelfstandig de essentiële vraagstukken moeten analyseren. Staatssecretaris Tamara van Ark liet mij weten niet in te gaan op ‘cognitieve gedragstherapie’. Ik ben benieuwd naar uw reactie.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Algemene Zaken

  In Staatkunde, Nederland in drievoud  is sprake van maatregelen de verzorgingsstaat om te vormen. Deze maatregelen hebben direct invloed op het bestuur en het functioneren en zijn niet in overeenstemming met de voorwaarden van de democratische rechtsstaat. Men kan bedenken dat deze maatregelen een illegale afzetting van een regering. Een kleine groep van een instelling van de bestaande staat heeft kans gezien op burgerlijke wijze de afgezette regering te vervangen door een andere instelling.

Naar aanleiding van de reactie Ref.4009368 van de Rijksvoorlichtingsdienst (Ministerie van Algemene Zaken) heb ik antwoord gegeven: Ref.4009368_28.06.2018. Op te merken valt dat het beginsel van loyale samenwerking in de ambtelijke organisatie waarbinnen het gebruikelijk is dat ambtenaren namens de minister zaken afdoen niet binnen alle ministeries van kracht is.

 In de brief van 22 juni 2018 wordt mij tevens het volgende te kennen gegeven: “Ik doe dit namens de minister-president en geef daarmee ook zijn standpunt weer.”

Waar staat de burger wanneer en de minister-president en de ambtenaar zich niet naar de regels en voorwaarden gedragen? Ik ga dan ook andere stappen ondernemen omdat mij bekend is geworden dat dit ministerie niet functioneert! Daar betaald de bevolking niet voor, dit moge duidelijk zijn.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Domino Effect

‘Onjuist geachte bestuurshandelingen’

Zo schrijf ik in een bericht aan een lid van de Tweede Kamer het volgende:
Eén van de sociale grondrechten die sinds 1983 in de Grondwet staan is ‘bestaanszekerheid en spreiding van welvaart‘. Wat ik echter al ruim 30 jaar bemerk is dat de balans in draaglast en draagkracht als gevolg van overheidshandelen in gevaar wordt gebracht. Zo ook lees ik nu weer een artikel op rtvnoord.nl waar het echtpaar zich erbij neer heeft gelegd. De ene hand geeft het, de ander ontvreemd het.

Deze onjuist geachte bestuurshandelingen dragen voor een groot deel bij aan de armoede en schuldproblematiek, de jeugdproblematiek, ouderenzorg, de psychische en psychosociale problematiek (geestelijke gezondheid) en ga zo maar door. In het kort samengevat houdt het in dat de maatregelen die in de afgelopen 10 jaar genomen zijn Grondwet en bestuur ondermijnen – sterker dan in voorgaande jaren.

De rest van de informatie omtrent ‘maatregelen die Grondwet en bestuur ondermijnen’ vindt u in de volgende brieven:
B&W010-LS_28.06.2018
B&W010-LS_26.06.2018

Ik zal ook de minister-president of althans zijn ambtenaar antwoorden op de reactie van 22 juni 2018: Ref.4009368_22.06.2018_Reactie-op-24.05.2018.
In reactie op de brief zal ik vermelden dat er ook een belangrijke ongeschreven regel in de Grondwet staat: de Taak en de Verantwoordelijkheid die de overheid heeft, waarover de minister-president verantwoording af dient te leggen. Een essentiële vraagstuk die mij ter gedachte komt is: “Voldoet de minister-president in de praktijk aan de functie-eis?”

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail