Ongeschreven recht …

In hoeverre is de rechtsstaat gepasseerd en zijn mensenrechten geschonden?

Inleiding tot het Staatsrecht en het Bestuursrecht – 8ste druk, 2000

Hst. 1  Staats- en bestuursrecht in historisch perspectief

§ 1.1.1 –  Bronnen van het staatsrecht

Waar vindt men het staatsrecht geregeld? In de eerste plaats in de uit 1815 daterende Grondwet, die in 1983 zo ingrijpend werd herzien dat men wel van de nieuwe Grondwet van 1983 spreekt. In de 142 artikelen hiervan vindt men echter alleen de hoofdlijnen van ons staatsbestel, die o.a. worden uitgewerkt in de organieke wetten, waarin krachtens opdracht in de Grondwet bepaalde onderwerpen nader worden geregeld. Voorbeelden hiervan zijn de Kieswet, de Wet op de Raad van State, de Provinciewet en de Gemeentewet. Daarbij moet worden opgemerkt dat de Grondwet wel een hogere positie heeft dan de wet, maar dat de rechter niet mag onderzoeken of een wetsbepaling afwijkt van de Grondwet. Daarop zal de wetgever zélf bedacht moeten zijn.

   Er zijn ook staatsrechtelijke regels te vinden in regelingen van lagere rangorde dan de Grondwet en de wet, bijvoorbeeld in zgn. algemene maatregelen van bestuur die afkomstig zijn van de regering, in ministeriële regelingen en in de reglementen van orde van de Eerste en Tweede Kamer, die deze Kamers zelf vaststellen.

   Tot de bronnen in de zin van vindplaatsen van het Nederlandse staatsrecht horen in bepaalde gevallen ook internationale verdragen. Als in een verdrag namelijk rechten en plichten zijn opgenomen die de overheid niet verder hoeft uit te werken (bijvoorbeeld een bepaling die de vrijheid van godsdienst garandeert), dan kunnen burgers zich daarop beroepen bij de rechter en heeft die verdragsbepaling niet alleen voorrang boven wetten en andere regelingen, maar zelfs boven de Grondwet. Daardoor vormen met name de grondrechtenverdragen een belangrijke aanvulling op het grondrechtenhoofdstuk in onze Grondwet. Een zelfde positie kunnen overigens ook besluiten van volkenrechtelijke organisaties (bijvoorbeeld de Europese gemeenschappen) innemen, waarover meer in hoofdstuk 5.

[ … ]

Naast al deze regelingen kan men ook de jurisprudentie, het geheel van uitspraken van rechterlijke colleges op dit gebied, als een bron van staatsrecht noemen.

[ … ]

 Het bestaan van ongeschreven staatsrecht is in concrete gevallen vaak moeilijk aan te tonen, maar zo’n ongeschreven regel heeft wel een hoge rangorde want zelfs een regel van de Grondwet kan erdoor opzij worden gezet.

[ … ]

Een complicerende factor is bovendien dat er in het staatsrecht niet eerst een bepaalde gewoonte hoeft te bestaan, alvorens uit de praktijk een bepaalde rechtsregel mag worden afgeleid. Anders dan in het privaatrecht kan de rechtsovertuiging veranderen op grond van één concrete gebeurtenis, en dat komt omdat niet het gedrag van vele burgers de praktijk vestigt, maar de betrokken overheidsorganen zelf door hun handelen en de daaraan ten grondslag liggende rechtsovertuiging de ongeschreven rechtsregel tot stand laten komen.

[ … ]

 Geschreven en ongeschreven staatsrecht tezamen geven echter nog slechts een zeer gebrekkig beeld van het staatsbestel. De Grondwet biedt op veel punten geen inzicht in de werkelijke verhoudingen, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de rol van de Koning, de relatie regering-parlement en de verhouding Eerste en Tweede Kamer. De politieke partijen in het algemeen en de politieke fracties van de Eerste en Tweede Kamer worden in de Grondwet helemaal niet genoemd en op grond van de tekst zou men de indruk kunnen krijgen dat wij als kiezers een aantal personen aanwijzen, die vervolgens volstrekt individueel aan de slag gaan en samenwerken met een aantal ministers die evenzeer uitsluitend wegens persoonlijke kwaliteiten zijn aangesteld. In een overzicht van het staatsrecht zal veelvuldig gesproken moeten worden over allerlei procedures en praktijken die op zichzelf geen rechtskarakter bezitten of alleen een privaatrechtelijke grondslag (zoals bij de politieke partijen), maar waarvan kennisneming noodzakelijk is voor een juist begrip van ons staatsrechtelijk systeem. Overigens is ook het volgen van het politieke nieuws in kranten en omroepuitzendingen een belangrijk hulpmiddel voor het verwerven van inzicht in de betekenis van diverse aspecten van het staatsrecht.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Ouderlijk Gezag

Het is de burger niet ontgaan dat de overheid, in het bijzonder de politiek, burgers heeft bewogen de kinderen aan de staat te overhandigen zodat deze de taken en verantwoordelijkheden van de ouders wegneemt, zodat o.a. ook de vrouw (betaald) ‘kan gaan’ werken. De vrouw zou zogezegd economisch onafhankelijk worden.

Ik heb uitgerekend wat in sommige gevallen de geestelijke zorg en sociaal welzijn kost: CMMS052-01 _ Betalingsverkeer @VGZ
Als vader zou ik dan maar vier uurtjes per week aan vrouw en kind hoeven te besteden om € 2.349,73 te mogen factureren. Bereken, wat het je oplevert bij elk ‘vriendenbezoek’ …

“U moet weten dat het Nederlandse Zorgstelsel internationaal hoog scoort. Als burger moet je natuurlijk wel de juiste weg weten om zorg goed te regelen.”

Ministerie VWS

Een en ander maakt niet alleen duidelijk dat de ouder te kort wordt gedaan, ook de jongere wordt in toenemende en in (zeer) ernstige mate tekort gedaan. Zogezegd is de positie van de vrouw verbeterd door jarenlange politiek, toch blijft ook D66 klagen over de emancipatie van de vrouw.
Dat de vrouw die op deze wijze politiek bedrijft niet inziet, of zelfs weigert in te zien, dat ook zij de rechten en de belangen van het kind in gevaar brengt en dus in strijd met het Europees Recht handelt laten wij buiten beschouwing?

Bij Koninklijke Beschikking …

Ook de vrouw die politiek bedrijft ontbreekt het aan zelfbewustheid!

Nu kun je de man en het kind verstoten van het recht en financiële middelen, maar wat betekent dit voor het bestaanszekerheid van de vrouw? Artikel 20 Grondwet brengt naar voren dat je als vrouw in deze gevallen dat man en kind niet meer in staat zijn (gesteld) dat de man en het kind alsnog recht hebben op een toereikende levensstandaard en in onderhoud moeten worden voorzien.

In artikel 20, eerste lid, Grondwet, worden bestaanszekerheid en spreiding van welvaart tot voorwerp van overheidszorg verklaard. De rechten op sociale zekerheid en bijstand, neergelegd in respectievelijk artikel 20, tweede lid, en artikel 20, derde lid, vormen een nadere invulling van het breed geformuleerde artikel 20, eerste lid, Grondwet.

De vrouw wil niet alleen deel uitmaken van de overheid hetgeen dus inhoud dat zij de regel ‘algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen’ handhaaft! De vrouw, als hoogste macht, (volksvertegenwoordiging) is dus beschermvrouwe van dit recht.

Meer vrouwen aan de ‘Top’ wordt gezien als de oplossing voor vele problemen, maar is het ‘ons’ ontgaan dat ook zij bovenal MENS is? Dus, waarom wordt er onderscheidt gemaakt tussen de rechten van de man, de vrouw, het kind, immigranten, et cetera?

Zorg is dus ook een taak van ons allen en wanneer slechts één persoon gehinderd wordt in het uitoefenen van deze taak, dan al ontstaat gebrek!

Met andere woorden: doet u de naaste geen recht, dan berokkent u zichzelf schade!

‘De rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet. De bedoeling hiervan is dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk wordt.’ – Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

In geval ‘de overheid’ (het staatsgezag; complexe netwerken van organisaties waarbinnen één of meerdere overheden een belangrijke rol speelt of spelen) zich aan het recht onttrekt en daarmee het functioneren van de eigen rechtsstaat belemmert, is ook het functioneren van onder andere de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht in het geding en werkt ook de interne markt en de Economische en Monetaire Unie niet naar behoren.

Deze ruimten hebben onlosmakelijk invloed op elkaar en dus is het niet verantwoord slechts een ‘eigen wereldje’ te beschermen en je nog als een kind te gedragen die angst vertoont …

Het zijn dan ook de oudsten van het land, de oversten in het bijzonder, die onverantwoord gedrag vertonen en een obstakel vormen voor het goed functioneren van de Nederlandse democratische rechtsstaat. Houden wij (wederom) vast aan het Kapitalisme, dan zal (wederom) de verwoesting nabij zijn … *

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Lees ook: ‘Sociale Zekerheid‘ en herken, dat de overheid meerdere disciplines moet kunnen beheersen! U dacht, koning te (kunnen) zijn?

*Ook de gedraging van GroenLinks, dat neigt naar het communisme van weleer, is ondanks de goede intenties destructief. Althans, de werking daarvan …

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Sociale Decadentie

Een vuist maken tegen discriminatie & uitsluiting …

*Al begrijp ik niet, waarom men persé tegen discriminatie is, want een gezond onderscheid dient gemaakt te worden in het belang van de ontwikkeling van ieder individu …

Een Kamerlid, stuurde ik het volgende bericht:

Geacht [Kamerlid],

Het woord decadent gebruikt men bijvoorbeeld wanneer een persoon zich uiterst verfijnd voordoet, maar eigenlijk weinig inhoud heeft. Hiervan spreekt Paulus in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1.

Assepoester, het verhaal, doet mij denken hoe ik de sociale relaties gedurende mijn leven veelvuldig heb ervaren. Velen doen zich beter voor, dan strikt genomen verdedigbaar is. Ook de lidstaten van de Unie, de regeringen, doen zich beter voor dan strikt genomen verdedigbaar is. Eenmaal aan de macht, komt hun ware aangezicht al snel naar voren … 

Wanneer ik in 1 Samuël de staatkundige ontwikkelingen in beschouwing neem en ik kijk daarbij naar de relatie tussen de staat en het recht, dan had ook de bevolking van Israël destijds (deels) te lijden onder de nationale en internationale politiek van koning Saul en in het bijzonder de economische politiek. Zijn zonen en dochteren nemen zijn politieke gedraging over …

Openbaring 2 maakt mij bekend dat, ook in een streek zo groot als Nederland en België samen, zeven gemeenten er elk een bepaalde bestuurlijke gedraging op na houden, die sterk weg hebben van vroegere staatshoofden en adviseurs. Elk op hun beurt bedreigend maar ook schadelijk voor de gemeenschap/samenleving. Ook toen was er in 700 jaar en meer, klaarblijkelijk niets veranderd.

De mensheid, als geheel, is klaarblijkelijk onverbeterlijk. Het Bijbelboek Openbaring spreekt van de zee, waarmee de mensheid wordt vergeleken, waaruit (andermaal) het beest naar boven komt. Steeds, met een ander aangezicht … 

In Romeinen 1, maar ook in de Evangeliën, komt de psychische en psychosociale problematiek tot uiting. Kwetsbare burgers hebben stoornissen, die veroorzaakt worden onder invloed vanuit de overheden, de machten, maar ook vanuit de samenleving. In Romeinen 1 zien wij ook, hoe mensen ‘ontbranden in wellusten’, hetgeen vaak als ‘liefde’ wordt uitgelegd.
– Hier is sprake van een verstoorde (sociale) relatie!

In Staatkunde, Nederland in drievoud maken De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne staat inzichtelijk. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht. Verschillende opvattingen worden gepresenteerd die de lezer in staat moeten stellen zelfstandig de essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen staat en samenleving. Ook in Jesaja 1 en Ezechiël 34 komt de relatie tussen de staat en het recht en de relatie tussen staat en samenleving tot uiting.

Staatsrecht: het staatsrecht in ruime zin betreft de organisatie van de overheid, de bevoegdheden van de verschillende overheidsorganen en de relatie overheid – burgers.

[Pratij] doet zich voor, de rechten van burgers beter te beschermen, dan strikt genomen verdedigbaar is. In het Openbaar doet men zich voor, lief te hebben. Maar is die liefde, onvoorwaardelijk? [Partij] spreekt ook van Emancipatie voor vrouwen, maar in een echtelijke scheiding, een keuze van ‘volwassenen’, ontbreekt het veel jongeren aan rechtszekerheid. Artikel 1 Grondwet, het gelijkheidsbeginsel, gaat niet (in alle vergelijkbare gevallen) voor hun op. Ze worden regelmatig onder de macht van anderen gesteld. Dit is niet alleen bedreigend, ook in vele gevallen schadelijk.
– De wetgever bepaald, welke ruimte de uitvoerende macht heeft …

“In herinnering brengend dat de Ministersconferentie inzake de rechten van de mens die op november 1990 plaatsvond te Rome, de noodzaak benadrukte enerzijds de ondeelbaarheid van alle rechten van de mens, zij het burgerrechten, politieke, economische, sociale of culturele rechten, te handhaven, en, anderzijds, het Europees Sociaal Handvest een nieuwe impuls te geven;” 

Een eerste keer dat ik met ‘sociale gedraging’ van lesbiennes te maken kreeg, was gedurende de Eerste Maritieme Militaire Opleiding bij de Koninklijke Marine. Of de gedraging van deze burgers een gunstig effect heeft gehad, op de ‘eenheid’ van het team, staat ter discussie. Afhankelijk van de sociaal pedagogische vaardigheden van een teamleider kan dit een gunstig, maar ook een ongunstige ontwikkeling teweegbrengen. Van belang om te weten, i.v.m. de ‘slagkracht’ van deze organisatie.
Of de sociaal pedagogische vaardigheden van burgers met problemen in de sociale ontwikkeling voldoende zijn om een ‘hogere positie’ in te nemen, is bedenkelijk.

Waar het in het bijzonder over gaat, is het cognitieve niveau! Cognitieve functies zijn functies als het geheugen, leervermogen, taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe dagelijkse handelingen. Hierbij valt te denken aan psychische processen die te maken hebben met begrip, kennis, herinneringen, problemen oplossen en informatieverwerking. Het is verder van belang te weten welke cognitieve mogelijkheden de functionaris heeft. Naast de verbale mogelijkheden gaat het ook om de performale mogelijkheden van de functionaris.

In omstandigheden waar psychische en psychosociale problematiek ontstaat, deze worden versterkt en/of er doen zich aanpassingsstoornissen voor, worden er hogere eisen aan een groepsleider, waaronder een generaal of staatshoofd, gesteld. Hogere taakeisen (in combinatie met weinig hulpbronnen), weinig autonomie op het werk en slachtoffer van ongewenst gedrag binnen of buiten de organisatie, zorgt voor stress van waaruit psychosociale problematiek als een aanpassingsstoornis ontstaat en wordt gevoed.
– Onder hoge druk leert men de mens kennen en komen professionele eigenschappen aan het licht, of het ontbreken daarvan … 

Vanwege mijn ‘positie’ in de samenleving werden mijn ouders en ik met druk geconfronteerd (ook met ongewenst gedrag, zowel van binnen als van buiten). Ook overheidshandelen, en de wijze waarop deze zich gedraagt, was en is niet van onbelangrijke betekenis. Ook de keuze van mensen in mijn/onze omgeving, worden mede daardoor bepaald, hetgeen invloed heeft op het individu. Veel burgers leven dan ook niet in vrijheid, niet de vrijheid die zij zich voorstellen.

In de zogenaamde ‘Tien Geboden’ komt ook artikel 10 Grondwet tot uiting: Eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Paulus schrijft Timótheüs hierover, dat zoals ook koning Saul zich gedroeg (misdroeg) en tevens de leer van Bileam bewerkstelligt (brief van Judas), ook ‘sociale helpers/raadsheren’ sociale relaties verstoren. Ook dit, is een verdienmodel dat al generaties lang in omloop is. Ook in Ezechiël 34 wordt gesproken van deze (verstoorde) relatie, tussen staat en samenleving.
– De politieke en economische leiders vullen hun zakken, terwijl de burger armoede en sociale uitsluiting wacht. 

  1. Een ieder heeft recht op bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting.
  2. Een ieder heeft recht op huisvesting.  – Bron: Europees Sociaal Handvest

Ondanks schrijven aan Zijne Majesteit de Koning en burgemeester Aboutaleb in oktober 2015, zijn de overheden hun rechtsplicht niet nagekomen. Het gevolg is, dat ik 3 januari 2017 op straat stond. Deze ontwikkelingen waren in de jaren tachtig al begonnen, maar ondanks de Ministersconferentie en uitspraken van het Hof in (en voor) 1990, heeft men een schadelijke weg ingeslagen. Vanaf de Kabinetten Balkenende, hebben deze ontwikkelingen zich verder versterkt.

Uiterlijk vertoon, wat biedt het de ingezetenen? [Partij] verkiest iemand, die in het verstand nog een kind is ..   
De Nederlandse overheid, is totaal de weg kwijt! Triest, eigenlijk … 

Beterschap!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Rijgedrag Politie

Geachte lezer,

De politie heeft soms haast, maar ik zie ook regelmatig dat onder ‘normale omstandigheden’ de rijstijl te wensen overlaat. Nu kijk ik altijd goed uit en ‘tast’ de omgeving af, maar deze week heb ik (te) vaak mijn leven veilig moeten stellen in situaties waarbij de bestuurder van een politievoertuig een concrete bedreiging vormde, of ik zie hoe voor mij (nodeloos) in gevaar wordt gebracht.

Is het geoorloofd slachtoffers te maken en conflictsituaties tot stand te brengen om andere te voorkomen of escalatie daarvan te beperken? Mijns inziens schiet de politie dan haar doel voorbij en misbruikt de gezaghebber haar positie binnen de samenleving. Bevordert dit de relatie tussen de staat en de samenleving, een relatie tussen de overheid en de burger die gespannen is.

Wanneer ik de antwoorden lees van andere gezaghebbende, dan ontbreekt ‘gelijkwaardig contact’. Dit getuigt van een sterk autocratisch bestuur. Autocratisch leiderschap is een manier van leidinggeven die vooral gericht is op taken, niet zozeer op de medewerkers die dat mogelijk maken. Deze vorm is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland, een taak die een hoge orde kent!

Wanneer ik nadenk, en ik heb Risico Inventarisatie en Evaluatie (veiligheidsonderzoek) verricht, dan is een dodelijk ongeval altijd te relateren aan een aantal ‘near miss incidenten’ of ‘close call’.

Wanneer zij die de bevolking zouden moeten beschermen, een gevaar gaan opleveren voor de samenleving, dan is dit niet bevorderlijk voor de relatie tussen ‘hulpverleners’ en de bevolking. Ik hoop dat u zich hiervan terdege bewust bent en verzoek u dit bericht te circuleren.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Stijgende Lasten

Staat moet schadevergoeding betalen …

Ik schrijf dit bericht, naar aanleiding van het artikel in het FD en de achterliggende ontwikkelingen:

Toenemende lastenverzwaring

Vanuit het eind van de jaren zeventig steeds nadrukkelijker de vraag gesteld of de verschillende nationale, universele en collectieve arrangementen en de omvangrijke overheidsinmenging nog wel doeltreffend en doelmatig zijn.

Ten eerste zijn de kosten van de verzorgingsstaat hoog. De vraag is of we die kosten in de toekomst nog willen (en kunnen) dragen. [ … ]
Ten tweede lijken veel regelingen weinig doeltreffend. [ … ] .1)

Kenmerkend voor een staat is ook dat over het grondgebied en de bevolking gezag wordt uitgeoefend.
Van het gezag wordt verwacht, dat zij onder andere de volgende regel toepassen: “algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen;”2)

Nadat in 1983 de zogenaamde sociale grondrechten aan de Grondwet zijn toegevoegd, wordt tegen het einde van de jaren tachtig zichtbaar, dat gezag zo uitgeoefend wordt, dat de kosten van de verzorgingsstaat alsmaar stijgen. Hierdoor wordt een jongere generatie met steeds zwaardere taakeisen en hogere belastingdruk geconfronteerd!

Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur.3) En met name het feit dat de rechter mee is gegaan, in de jaren negentig ook het ministerie van Veiligheid en Justitie, met het pleit van het Juridisch gezag, is de rechtsstaat ondermijnd: er is steeds vaker sprake van ‘ontbrekende rechtsbescherming’.  Er wordt namelijk geen recht gedaan/verschaft, maar het instrument is misbruikt en oneigenlijk gebruikt om te ‘vergelden.’

Telkens wordt er gemeenschapsgeld ontvreemd …  op koste en ten laste van de samenleving. Daarnaast komen de bestuursleden de spelregels van behoorlijk bestuur niet na, zoals het evenredigheidsbeginsel. Mede hierdoor worden rijken rijker en armen armer. Verder worden de richtlijnen zoals deze in de Preambule van de Grondwet, en van de Europese Grondwet, zijn samengevat niet (meer) omgezet in deugdelijke wetgeving en brengen de diverse maatregelen die de nationale overheid neemt de doelstellingen steeds verder in gevaar. 

Het niet beschermen van de grondrechten, het concreet bedreigen daarvan, is mede oorzaak van het ontbreken van rechtsbescherming en de psychosociale werkbelasting (stress). Burgers worden ‘rijp voor de psychiater’, maar daarin ligt niet de oplossing! Fundamentele problematiek wordt niet (meer) opgelost.1)

In het bestuursrecht is sprake van een algemene set geschreven en ongeschreven spelregels waaraan de overheid geacht wordt zich te houden. Deze spelregels worden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur genoemd.4) De kennis van het bestaan en de inhoud daarvan is lang niet bij alle gezaghebbers bekend, of ze voelen zich er niet toe geroepen deze toe te passen.

En zo groeit de problematiek, ‘Juridisch Houdbaar’. Helaas, is hier sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik van de voorzieningen die de Verzorgingsstaat biedt. Strikt juridisch gezien correct, maar niet rechtmatig!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Geen stempel op het kind :


het officiële stempel …

Geacht Kamerlid,

Ooit gehoord van Jozef de dromenkoning? Zo ook heb ik dromen, een verlangen, maar krijg ook van de familie zelf een stempel opgelegd. Zal er ooit een einde komen aan deze  psychosociale belasting?

Ook de psychiater, waar ik onder dwang van de gemeentelijke instelling naar toe moest, legt mij een stempel op: waanstoornis. En daarmee maakt zij mij bekend wat haar cognitieve niveau en kennisniveau is. Dit soort behandelaren dat het leven van menig burger met psychische problematiek er niet beter op heeft gemaakt, is ook actief in de jongerenzorg. Voor vier bezoeken ligt een rekening van € 2.349,73. Erg prijzig voor zorg dat er niet toedoet.

Ik lees dat er in Nederland twee IVF ziekenhuizen starten, maar ook dat patiënten naar huis worden gestuurd doordat ziekenhuizen sluiten. Jenny Douwes krijgt 240 uur taakstraf; wat staat de leden van de Staten-Generaal te wachten? Overheidshandelen kan ingrijpend zijn; maar zij die de interne conflicten veroorzaken zijn tot nog toe buiten schot gebleven:

Strikt juridisch correct (gemaakt), 

Ik lees: “Nu nog ‘n goede juridische regeling!”

Een goede? In de periode ’88 – ’90 zat ik weleens bij de motordealer en iemand deelde mede hoe hij dankzij de regelingen rijk werd. Een ongeval met de motor kon afgeschoven worden op een jonge bestuurster die een fout had begaan. Zijn eigen verantwoordelijkheid bleef buiten schot en dus kon hij naar believen verbouwen et cetera. De verzekeraar betaalde! Is dit geen misbruik? Ook het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de weg van het Recht verlaten en heeft Juristen en Economen nagevolgd. Strikt juridisch correct (gemaakt), doch misbruik en oneigenlijk gebruik.

Het staatsrecht; in ruime zin betreft de organisatie van de overheid, de bevoegdheden van de verschillende overheidsorganen en de relatie overheid – burgers. Het hele bouwwerk valt dan vervolgens als een kaartenhuis in elkaar: het mag juridisch gezien wel op correcte wijze zijn toegeëigend, maar het heeft geen fundament! Het CAK is in de situatie waarin ik mij bevind, zelf naar de rechter gestapt.

U kent mogelijk het verhaal van Mozes, opgevoed bij een vooraanstaand adoptiegezin, terwijl de toekomst van de bevolkingsgroep waar hij toe behoorde er één was van slavernij: de arbeiders kregen het naar verloop van tijd steeds zwaarder: hogere taakeisen, minder hulpbronnen. Deze situaties heb ik zelf vele malen ervaren, zeker als storingsmonteur. De Krijgsmacht zou een goede aan mij hebben gehad en heeft mij tweemaal een contract voorgesteld.

Technologisch vooruitgang? In 1990 kwam een arbeider met zijn been in de rooimachine, een advocaat dacht geld te kunnen halen en de sociale relatie werd verstoord. Dit gebeurde nadat de arbeider al uit het ziekenhuis was ontslagen en het bedrijf in samenspraak met andere collega’s taken en dergelijke had verlegd. – ondankbare schepselen … 
Mijn ex-, angst voor wat autoriteiten doen, van mening dat wat autoriteiten plegen te doen ook de geldende norm en wet is. Haar keuzes hadden invloed op ons kind, schadelijk! Kan mijn dochter het haar kwalijk nemen? Ik ben blij dat mijn dochter en haar moeder nog regelmatig een dagje samen iets ondernemen. Maar met een vrouw en autoriteiten die niet weten welke de beleidsregels zijn en de toekomst van anderen dien ten gevolge ondermijnen, kan ik geen land bezeilen.

De Rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. ‘Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet. De bedoeling hiervan is dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk wordt. Kern van het recht is dan het bestaan van algemeen verbindende regels, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd.’ 
Ik zal mij ook aan de ongeschreven regels van het staatsrecht moeten houden! Belinfante en De Reede presenteren in één van hun studieboeken het volgende:

“Voor de staatsbeoefenaar is het nodig het bestaan en de inhoud van dat ongeschreven staatsrecht te kennen. Het is dus ook een bron van staatsrecht.”

Een ‘eigen’ kind? Is dit niet egoïstisch? Ook binnen kerken merk ik dat een kind soms als status dient en gebruikt wordt om te zien hoe goed de ouders zorgen en hun kind aan alle eisen voldoet. In dit opzicht vraag ik mij weleens af, of dit niet juist bijdraagt aan een stempel die het kind meekrijgt! Zijn homo-paren in geestelijk opzicht  beter dan een ander ‘menselijk’ paar? Ook in deze relaties kan jaloezie ontstaan! In 2010 liep ik ‘s avonds rond met de gedachte ‘het hart van mijn dochter is (meer) naar mijn hart, dan dat van persoon die mij beloofde dat het ‘zo’ zou zijn. Ook bij homo-paren zie ik gebeuren dat het schip strand, maar ook dat bij de scheiding van een hetero-stel de toekomst van het kind juist bedreigd wordt vanuit regelgeving en bestuur vanuit het Rijk en de juridische stappen die worden ondernomen.


‘ Een beleidsregel bindt de gemeente, niet de burger.’ – anoniem

Uit het document gepubliceerd door het Nederlands Advocaten Comité Familie- & Jeugdrecht  De rechtsstaat is ook voor kinderen‘ komt, wanneer ik het document van  Europa Decentraal er naast leg, naar voren dat de gemeentelijke instelling de beleidsregels en in het bijzonder de rechtsregels niet toepast!

Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur.

Ook een beleidsregel dat de Rechtbank nalaat toe te passen, maar ook kennis die niet aan jonge juristen en advocaten is overgedragen! Wat gaat hier mis in het onderwijs? 
Minister Hugo de Jonge, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wordt geacht kennis te hebben van het bestaan en de inhoud van de ongeschreven regels van het staatsrecht. Hij heeft 8 jaar de kans gehad zich te ontwikkelen, de ervaring en kennis op te doen. Waarom werpt dit zijn vrucht niet af? Ligt de toekomst van het ongeboren kind in handen van incompetente bewindvoerders?

Niet alleen gezien de Bijbelse vertellingen, maar ook gezien de ontwikkeling van de Nederlanden in aanloop naar de  Unie van Utrecht (23 januari 1579) en de  nationale en internationale conflicten daarna, konden de ontwikkelingen weleens totaal anders uitpakken dan bedoeld!

Doen wij wel recht?

European Settlers / Founders : Dutch, British, French – Tricolour

“In 1697 Dutch explorers, led by Willem de Vlamingh, arrived on these shores where they climed to ‘high ground’(Mount Eliza) and found a very large aucalypt tree 3 Dutch fathoms (5m) in diameter.” – Vaderlandse en Europese geschiedenis, de driekleur (Nederland, Frankrijk, Engeland). Een foto van mijn bezoek aan Perth en het daaronder gelegen deel van de Australische westkust (tot Kaap Leeuwin) in 2005 is bijgevoegd. Is de voortvarendheid of vooruitstrevendheid wel altijd zo goed verlopen?

Er zijn vele handelsoorlogen (geweest)!

De maakbare mens en de vermarkting van het menselijk lichaam: “Daarnaast werpt de toepassing van nieuwe technologieën op het menselijk lichaam fundamentele vragen op over de betekenis van artikel 11 voor discussies over de maakbare en mens en ‘mensverbetering’ (in het Engels human enhancement), en de daarmee samenhangende discussies over de zogeheten commodificatie en vermarkting van het menselijk lichaam. Deze ontwikkelingen versterken, al dan niet gecombineerd, het beeld van het lichaam als een bouwpakket en het beeld van de mens als een maakbaar wezen. –Artikel 11GW – 7

Frankenstein is een roman van de Engelse schrijfster Mary Shelley, met als ondertitel the Modern Prometheus. Ten onrechte wordt de naam Frankenstein vaak verbonden aan het in het verhaal geschapen monster. Het is echter de naam van de persoon die het monster schiep.

Wat is dit Kabinet, Rutte III, aan het schapen? Werkt zij een plan uit die de gruwelijkheden van WO-II opnieuw gestalte gaat geven? Behalve dat ik kennis heb van het bestaan en de inhoud van de Bijbel, en de verschillende leringen die daarover de ronde doen, heb ik ook kennis opgedaan van het bestaan en de inhoud van andere bronnen van ‘wetenschap’.

Als dakloze, (voorbije periode) soms fysiek verzwakt en ziek, in een tentje, dat je dochter je smeekt met code rood bij haar de nacht door te brengen, heb je veel om over na te denken, ook wie er wel voor je is! Zou ik bij haar ingetrokken zijn, voordeurdeler, zou ik haar in naam van de Koning hebben laten beroven van het recht en daarmee de Rijksoverheid en de gemeentelijke instelling gelijkvormig zijn. Van meer regelgeving en juridische bepalingen is het alleen maar minder menselijk geworden; doch mensonwaardig!

Wanneer wij spreken van het ontstaan van de Nederlandse verzorgingsstaat: de overheid krijgt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van een minimaal niveau van menswaardigheid voor een ieder van ons toegedeeld.
Mogelijk begint volgende week de nachtopvang; 12.400 jongeren zijn ontheemd, waarvan 600 klaarblijkelijk rondzwerven. Als vader lijdt ik schade, lijdt ik onrecht, opdat mijn dochter niet aan het recht onttrokken zou zijn! Gebukt onder schulden die worden veroorzaakt, geschapen, door een overheid die de beleidsregels niet naar behoren toepast! Voor de levenden wordt niet gezorgd?

Niet alleen u, maar het gehele Kabinet Rutte III, wil ik verzoeken haar  ongerechtigheden te overdenken!!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Beoordelingsgesprek

Het probleem is dat niemand het voortouw neemt in de onderzoeken naar ‘duistere’ activiteiten …

Het probleem is dat niemand het voortouw neemt in de onderzoeken naar corruptie, zegt In ‘t Veld. Want niemand voelt zich verantwoordelijk en bovendien heeft de premier wel heel veel macht bij benoemingen van politiecommissarissen en toezichthouders. In ‘t Veld: “Er zijn duistere activiteiten die niet worden onderzocht, er zijn ministers waar een heel merkwaardig luchtje omheen hangt. En zij zitten daar gewoon nog.”

De diepgaande corruptie heeft volgens In ‘t Veld ook invloed op het politieke debat. “De sfeer is giftig op Malta, er is een haatcampagne gaande tegen Caruana Galizia en haar familie.” 

Aldus het artikel in Trouw: Artikel-7 procedure komt in beeld voor Malta.

‘De sfeer is giftig’, niet alleen hadden Bijbelse figuren als Jozef, Mordechai, David en Daniël daar mee te maken, ook ‘heidense koningen’ werden daarmee geconfronteerd. Persoonlijk werd ik o.a. binnen The Revival Fellowship, een pinkstergemeenschap, geconfronteerd met een intrigant.

Zijn deze activiteiten wel zo duister? In Nederland zelf lijkt de rechtsstaat te zijn veranderd in een Oligarchie: de macht in handen van een kleine groep van mensen die behoren tot een bevoorrechte klasse of stand. Een oligarchie is letterlijk een regeringsvorm van weinigen. Niet het volk (demos), maar Kapitaal maakt de dienst uit.

In Nederland, maar ook binnen andere Europese lidstaten, is sprake van ‘de afwezigheid van behoorlijk bestuur’. Dit biedt niet alleen ruimte aan ondermijnende praktijken, maar is een ondermijnende praktijk op zich: http://www.speelman.org/autonomie/  Men kan dit doortrekken binnen elke menselijke organisatie. Gesteld moet worden dat ervaring onontbeerlijk is!

19 januari 2019 wordt ik bij leven en welzijn vijftig. Mijn geheugen gaat terug tot november 1972. De storm van 13 november 1972 eiste ook het leven van de oudste broer van mijn vader. Dit had ook economische gevolgen voor het familiebedrijf, naast de regelgeving en bestuur vanuit het Rijk.

Na mijn vertrek in 1991, had (zoals ik nu inzie) het bedrijf nog weinig autonomie. Ongewenst gedrag binnen de organisatie vormden een bedreiging voor de toekomst en het bestaan, dit zag ik in toen ik 17 was. In 1992 heb ik een concrete bedreiging kunnen keren, ongewenst gedrag buiten de organisatie. Dit keer niet de belastingdienst, maar een letselschade advocaat.

De Europarlementariër tast (nog) in het duister? Het cognitieve functioneren is in kaart te brengen! Cognitieve functies zijn functies als het geheugen, leervermogen, taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe dagelijkse handelingen. Hierbij valt te denken aan psychische processen die te maken hebben met begrip, kennis, herinneringen, problemen oplossen en informatieverwerking. Het is van belang te weten welke cognitieve mogelijkheden de overheidsfunctionaris heeft. Aan de verbale mogelijkheden mankeert het doorgaans niet, ze zijn vaak mondig, goed gebekt. Het gaat ook om de performale mogelijkheden.

Overschatting of onderschatting van het cognitieve niveau houdt in dat de naaste mens niet conform zijn verstandelijke vermogen wordt benaderd. Dit kan o.a. resulteren in overbelasting, overprikkeling, overvraging, onbegrip, deprivatie en verveling. Het kan verstrekkende gevolgen hebben, zeker wanneer je iemands woede op je hals haalt, of zelfs haat.

Bij een competentie als leervermogen, gaat het ook om het toepassen van de kennis die je hebt en het willen leren van de dingen die je doet en ondervindt. Bij de ontwikkeling van het vermogen om de eigen denkwijze, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de eigen geest en van het eigen lichaam te kunnen inschatten en daar rationele conclusies uit te trekken (zelfkennis), is contact met anderen noodzakelijk. Ieder persoon heeft in zijn persoonlijkheid facetten die hij alleen in contact met anderen – dus in sociale situaties – kan leren kennen. Zelfkennis wordt ook wel ‘intra-persoonlijke intelligentie’ genoemd.

Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens – Spreuken 27


In Nederland zijn er bewindslieden die zich erop beroepen dat zij, of een instituut of organisatie, de waarheid in pacht te hebben. Vaak ingekleed in verhullende bewoording.  Dit gebeurt dus niet alleen binnen religieuze instellingen, maar komt onder ‘de beste families’ voor. De rechter is van cruciaal belang om te verhinderen dat er een dictatuur kan ontstaan! Zijn rol is ook belangrijk ter bescherming van de democratie zelf.

In de politieke en maatschappelijke debatten, komt niet alleen een aantal belangrijke aspecten van het staatsrecht aan de orde, ook van het EU-recht. Klaarblijkelijk herhalen wij, wat ook 100 jaar geleden, in de voorbije eeuw, al afgespeeld heeft. De lering die daaruit is getrokken en die is gedocumenteerd is klaarblijkelijk niet goed doorgegeven aan de dames en heren politici?


‘Een beleidsregel bindt de gemeente, niet de burger.’

In Staatkunde, Nederland in drievoud maken De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne staat inzichtelijk. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht. Uit onderzoek komt naar voren dat de minister en de staatssecretaris hiervan geen kennis hebben genomen, althans niet toereikend.

“Voor de staatsbeoefenaar is het nodig het bestaan en de inhoud van dat ongeschreven staatsrecht te kennen. Het is dus ook een bron van staatsrecht.” 

– Belinfante enDe Reede


Ik lees in dit zelfde boek dat een minister strafrechtelijk te vervolgen is indien hij/zij maatregelen neemt die Grondwet en bestuur ondermijnen! Maar hoe zit het wanneer een lidstaat in strijd handelt met de verplichtingen op grond van het Europees recht? In het Francovich en Bonifaci/Italie-arrest (C-6/90 en C-9/90) spreekt het Hof van Justitie zich uit over de aansprakelijkheid van lidstaten. De grondslag voor deze aansprakelijkheid betreft het beginsel van gemeenschapstrouw.

De grondslagen van de moderne staat:

Het beginsel van loyaliteit komt bijvoorbeeld bij decentrale overheden aan bod in geval van dat de centrale overheid tekortschiet bij het omzetten van richtlijnen. De staatssecretaris en de commissaris van de Koning ontbreekt de benodigde kennis, hoe anders is het gesteld met Kamerleden en decentrale overheden?  

Unietrouw of het beginsel van loyaliteit!

In Nederland worden de jongeren aan hun lot overgelaten? De autoriteiten vullen de zakken, in het bijzonder de privaat-ondernemers die veel macht hebben, en de burger zit naast dat hij het gelag betaald ook met de ellende. De autoriteiten komen de burger ook nog vertellen als dat deze incompetent is en maken de burger wijs als dat hij hulp van de dief nodig heeft?

In reactie op mijn schrijven aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, krijg ik de volgende misleidende informatie: ““U moet weten dat het Nederlandse Zorgstelsel internationaal hoog scoort. Als burger moet je natuurlijk wel de juiste weg weten om zorg goed te regelen.” – Directie Curatieve Zorg

Als burger zou je maar blindelings vertrouwen op de overheden, dan zijn de gevolgen toch rampzalig. Zoals u kunt lezen op mijn website www.speelman.org, ben ik goed op de hoogte van de regelingen die de regering en het parlement maken ten koste van meerdere bevolkingsgroepen. Anderen worden voor deze ondermijnende praktijken vorstelijk beloond. Hier is duidelijk sprake van wanbeleid, mismanagement, en ook blijven de interne toezichthouders in gebreke! Er is zelfs sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik. Er komen dan nogal wat belangrijke aspecten van het staatsrecht aan de orde. Het staatsrecht in ruime zin betreft de organisatie van de overheid, de bevoegdheden van de verschillende overheidsorganen en de relatie overheid – burgers.

“Er zijn duistere activiteiten die niet worden onderzocht, er zijn ministers waar een heel merkwaardig luchtje omheen hangt. En zij zitten daar gewoon nog.”

– In’t Veld

Nederland maakt deel uit van een groter geheel doordat het in de loop van de tijd allerlei vrijwillige samenwerkingsverbanden is aangegaan. Het meest concreet wordt de invloed van het grotere verband als we kijken naar de betrokkenheid van Nederland bij de Europese Unie. Deze unie is vooral bijzonder, omdat de Nederlandse overheid veel taken en bevoegdheden aan de Unie heeft overgedragen. De organen van de Unie kunnen besluiten nemen die de Nederlandse burgers direct raken (art. 92 GW). De Unie speelt dus een belangrijke rol in de gezagsuitoefening binnen de Nederlandse staat.

Als zodanig is het toetsen van de ontwikkelingen in de Europese Unie een essentieel onderdeel van het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland!

U heeft de plicht, de verantwoordelijke taak, de kwaliteit van de democratische Nederland te onderhouden, en als zodanig is het toetsen van de ontwikkelingen in de Europese Unie een essentieel onderdeel daarvan!

  • Bent u wel op de hoogte van de inhoud van uw taak?


Mijn ervaring is: Het is beter te wonen op een hoek van het dak, dan met een kijfachtige (twistzieke) huisvrouw, en dat in een huis van gezelschap.

De diepgaande, verhulde, corruptie in Nederland!


Ik zou D66 ten sterkste willen adviseren het eigen huis dat voor
Koninklijk doorgaat op orde te brengen!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Regelgeving en Bestuur

… aan armoede wordt schandalig veel verdiend …

Aan de concerndirecteur Werk & Inkomen van de gemeente Rotterdam stel ik de volgende vragen:

Concluderende dat aan de ondermijnende praktijken, regelgeving en bestuur vanuit het Rijk, (nog) geen einde komt:

  1. “Hoe moet ik rondkomen?”
  2. “Welke vervolgstap of vervolgstappen denkt u te nemen of gaat u ondernemen?”

Verder merk ik op, dat op basis van eerdere bepaling van het Hof, dat ingeval de nationale wetgever de richtlijn niet correct implementeert, waarmee een decentrale overheid werd geconfronteerd, dat in een dergelijk geval de decentrale overheid wordt geacht aan zijn verplichtingen te voldoen door de nationale wetgeving buiten beschouwing te laten en de bepalingen van de richtlijn te volgen.

Lees hier de brief ‘Rondkomen‘!

Het is mede doordat de overheden de belangen van burgers op het spel zetten, dat conflicten ontstaan. De conflicten gaan over de rug van de burgerbevolking en verschillende partijen slepen de buit binnen, hoofdzakelijk privaat-instellingen, maar ook extra belastingkantoren die in het leven zijn geroepen. De Wet maatschappelijke ondersteuning is een extra last, maar verhoogd de winst bij bewindvoerders en andere zorginstellingen. Er is steeds meer sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Psychologie

Psychologie van de Samenleving

Ga ik mee met de psychologie van de samenleving, dan is mijn psychosociale ontwikkeling overeenkomstig. Psychologen spreken (soms) van een ziektebeeld. Op cce.nl lees ik van Model voor analyse van probleemgedrag.

Middels dit schrijven wil ik de lezer attenderen op de persoonskenmerken en de professionele eigenschappen die de (overheids-) functionaris naast de feitelijke kennis uit een boek of opleiding dient te bezitten. Ik eindig ‘kort’ met het functioneren en optreden van de ministers en staatssecretarissen en hun verantwoordelijkheden en het optreden van de Koning.

De overheid krijgt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van een minimaal niveau van menswaardigheid voor een ieder van ons toegedeeld

Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

 

Probleemgedrag (overheidsfuncties)

www.cce.nl/somatiek/model-voor-analyse-van-probleemgedrag

Laat voor het begrip ‘somatiek’ even weg, dit kan misleidend zijn. Ik ga voor de analyse en de benadering direct door naar de omgevingsfactoren. Ik neem ‘systeemproblematiek‘. Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen. Er is sprake van ‘systeemproblematiek’ als het antwoord ja is op de volgende vragen:
 1. Is er een verstoorde relatie binnen het sociale systeem waar de cliënt persoon deel van uitmaakt (gezin, familie, woongroep, klas, dagelijkse begeleiders en behandelaars)?
 2. En is het (probleem)gedrag te verklaren als signaal dat er tussen de verschillende personen van dit systeem en/of deze personen met de cliënt het individu fricties zijn?

In Grondbeginselen der Sociologie wordt opgemerkt dat verschillende mensen kunnen verschillende dingen leren. Dat houdt in de eerste plaats in dat zich in dezelfde periode op verschillende plaatsen uiteenlopende soorten samenlevingen kunnen vormen. En in de tweede plaats, dat een en dezelfde samenleving na kortere of langere tijd kan veranderen. Dat laatste komt doordat sociale leerprocessen ruimte laten voor variaties aan vergissingen, waarbij mensen de aangeboden leerstof niet helemaal exact overnemen. *Deze zaken heb ik ook waargenomen en daarmee ben ik van oordeel dat deze informatie klopt.

Psychiaters ‘zien’ een ziektebeeld, hebben de aangeboden leerstof niet helemaal exact overgenomen. Eenzelfde patroon zien wij binnen godsdiensten/religie en elke uiteenlopende soorten (afgezonderde) samenlevingen. In het Bijbelboek Openbaring 2 bijvoorbeeld zien wij ook 7 gemeenten, elk verschillend geleerd. Eén en ander wordt ook bepaald door de persoonskenmerken van één sleutelfiguur of meerdere sleutelfiguren. 

Op cce.nl lees ik ook van ‘Hoe is het interactiepatroon tussen cliënt en betrokkenen?’ Ik vind ook de interactiepatroon tussen behandelaar en cliënt – gevoerd/gestuurd door de behandelaar van belang en het is ook goed om daar naar te kijken. Daarvoor gaan wij naar de persoonskenmerken. Ik behandel het cognitieve niveau.

Het cognitieve niveau: Cognitieve functies zijn functies als het geheugen, leervermogen, taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe dagelijkse handelingen. Hierbij valt te denken aan psychische processen die te maken hebben met begrip, kennis, herinneringen, problemen oplossen en informatieverwerking. Het is van belang te weten welke cognitieve mogelijkheden de cliënt heeft. Naast de verbale mogelijkheden gaat het ook om de performale mogelijkheden van de cliënt behandelaar/psychiater. Het cognitieve functioneren is in kaart te brengen … !!

Alvorens ik op 21-jarige leeftijd de kader-opleiding aan het SROKI-Ermelo volgde had ik meerdere onderzoeken ondergaan. Mij was ongeveer 2 jaar daarvoor al een voorstel gedaan waaruit ik (achteraf gezien) kon opmaken dat het met het oordeelsvermogen en het leervermogen van hoog niveau waren. Een onderofficier die het cognitieve niveau van leidinggevenden en teamleden overschat of onderschat is niet in staat om doelgericht en efficiënt te werk te gaan. Wanneer een afzonderlijk teamlid (functionaris) niet conform zijn/haar verstandelijke vermogens wordt benaderd, kan/zal dit resulteren in overbelasting, overprikkeling, overvraging, onbegrip, deprivatie en verveling.

Waarom wil de overheid grip op ons hebben? Waarom denkt de psychiater aan een ziektebeeld en duwt de medemens in een hokje? Zelfkennis is het vermogen om de eigen denkwijze, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de eigen geest en van het eigen lichaam te kunnen inschatten en daar rationele conclusies uit te trekken. Een psychiater met weinig zelfkennis maakt volgens psychologische inzichten vaak gebruik van projectie om eigenschappen, met name gebreken, bij anderen aan de kaak te stellen die hij zelf heeft zonder dat hij zich daar bewust van is. Dat de diagnostiek – het projectiemateriaal – niet toereikend is schijnt binnen de GGZ na dertig jaar nog steeds niet te zijn doorgedrongen? Buiten die ‘kerkmuren’ is het ruimschoots bekend. 

 ‘sociale leerprocessen laten ruimte voor variaties aan vergissingen’ 

Ik wordt volgend jaar vijftig, en terwijl de ene personeelsfunctionaris beseft op welk ‘niveau’ ik presteer of kan presteren, behandeld een psychiater mij vanuit het eigen denkvermogen – aangeleerde gedachtepatroon en automatisme – als een kind. Wie van ons getuigt van een ontwikkelingsstoornis? Wat is dan de oorzaak van de verstandelijke beperking van de doctor? En toch achten VWS-bewindslieden (zeer) veel waarde aan de informatie van de de meester en doctor zonder dat zij zelf in staat zijn/blijken de cognitieve functies van deze ‘medearbeiders’ in kaart te brengen. Dit is een electoraal probleem en is ongezond voor de toekomst van de democratische rechtsstaat Nederlandse staat. De zaken die dit leven aangaan kunnen een aantal hooggeplaatste functionarissen  niet onafhankelijk en naar waarde inschatten. 

Zijn er risicovolle of protectieve factoren te noemen? Een impact op het welbevinden van de cliënt bevolking en de burger als individu hebben factoren als: het beleid met betrekking tot de groeps-/volkssamenstelling, de team-/wijkformatie (zowel kwalitatief als kwantitatief), het takenpakket binnen het team/de samenleving, het verloop binnen het team/de wijk, de manier waarop de zorg is georganiseerd, de wijze van samenwerking (ook vanuit de overheid), de manier van aansturing van de medewerkers (zoals het gedecentraliseerd bestuur) en de beschikbaarheid van deskundigen (bekwaam en ook geschikt). Een beschermende protectieve factor is bijvoorbeeld een kwalitatief en kwantitatief goede dagbesteding (werk, een sociaal grondrecht) en invulling van de vrije tijd. Het ontbreken hiervan verhoogt de kans op ontregeling van het gedrag.

In Rechtspraktijk NL spreek ik van Sociaal onrechtvaardige Praktijkuitoefening. Te bedenken valt dat er de laatste jaren veeleer sprake is van ontregeling en maatregelen die Grondwet en bestuur ondermijnen. Ook de vrijheid – zelfbeschikking – wordt structureel en stelselmatig ondermijnd. De toegang tot het (sociale grond-) recht wordt gefrustreerd. Naast de vraag om “herijking van het begrip waarheidsvinding in de Jeugdzorg”, een motie op 3 december 2012 voorgesteld door het lid Bergkamp (D66) (Rechtsstaat is ook voor kinderen) is velen bekend “dat er al langere tijd een maatschappelijke discussie is” over, kort gezegd, de vraag of er voldoende gedaan wordt aan “feitelijke onderbouwing ofwel waarheidsvinding” met betrekking tot misbruik en oneigenlijk gebruik van het het platform waarop de collectieve afweging van de productie en verschaffing van voorzieningen plaatsvindt. Telkens treden er nieuwe bewindspersonen aan die de kosten verhogen, de lasten zwaarder maken, en de zogenaamde ‘wijsgeren’ en ‘visionairs’ vorstelijk belonen. DE oorzaak van een groeiende armoede en schuldproblematiek.

Bewindvoering: Groeimarkt in de schuldenindustrie

Oorzaak van deze aantasting van de kern van het recht – het bestaan van algemeen verbindende regels, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd – ligt in het aantasten ofwel het ontregelen hiervan. De minister die een maatregel neemt die tot gevolg heeft dat Grondwet en bestuur ondermijnt begaat een strafbare feit. De rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet. De bedoeling hiervan is dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk wordt.

Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.

Bovenstaande woorden maken deel uit van de eed die de minister en staatssecretaris ten overstaan van de Koning afleggen. De minister dient dan ook zelf bedacht te zijn op de Grondwet. Ook de minister-president zal zelf moeten onderzoeken of een wetsbepaling afwijkt van de Grondwet, hij/zij zal zélf hierop bedacht moeten zijn. Dit is dus ook de verantwoording van de minister en de staatssecretaris. 

Er is in het verleden, na het traktaat van Londen (1867), een zekere consensus ontstaan over de omgangsregeling tussen parlement en regering. 
 de ministeriële verantwoordelijkheid: de Koning is onschendbaar, de ministers zijn ten opzichte van het parlement politiek verantwoordelijk voor het gehele optreden van de Koning, de werknemers van het departement en het eigen optreden;
 de vertrouwensregel: indien een bewindspersoon of de regering niet op het vertrouwen van de Kamer kan rekenen, dan behoort deze persoon of de regering als geheel af te treden;
 ontbinding van de Kamer: de regering kan krachtens de Grondwet in geval van een conflict de Kamer ontbinden en nieuwe verkiezingen uitschrijven, maar dit kan slechtst één keer voor dezelfde kwestie.

In onderlinge samenhang bezien, betekenen deze regels dat krachtens de Nederlandse Grondwet de volksvertegenwoordiging uiteindelijk het laatste woord heeft en niet de monarch of de regering. Hiermee wordt voldaan aan de grondregel van de democratische rechtsstaat dat de volksvertegenwoordiging het hoogste ambt in de staat is en daarmee een wezenlijke rol speelt in de wetgevende macht. – Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen;

Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

Tot slot wil ik mevrouw Bergkamp feliciteren m.b.t. Woordvoerder Emancipatie: Een Volwaardige Plaats  

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kladblok

“feitelijke onderbouwing ofwel waarheidsvinding”

Inleiding: Verschillende mensen kunnen verschillende dingen leren. Dat houdt in de eerste plaats in dat zich in dezelfde periode op verschillende plaatsen uiteenlopende soorten samenlevingen kunnen vormen. En in de tweede plaats, dat een en dezelfde samenleving na kortere of langere tijd kan veranderen. Dat laatste komt doordat sociale leerprocessen ruimte laten voor variaties aan vergissingen, waarbij mensen de aangeboden leerstof niet helemaal exact overnemen. – Bron: Grondbeginselen der Sociologie


Inleiding tot het Staatsrecht en het Bestuursrecht:

 ‘Begrippen en Definities’: Een lid van de Tweede Kamer stelt de Minister van Justitie de volgende vragen: ‘Is het bericht juist dat de gemeente A. overweegt het verspreiden van drukwerken, waarin teksten of afbeeldingen voorkomen die een discriminatie van vreemdelingen inhouden, te verbieden? Zo ja, is een dergelijk verbod niet voorbehouden aan de formele wet, gezien art. 7 lid 1 Grondwet over de vrijheid van drukpers?’

 In deze vragen komt een aantal belangrijke aspecten van het staatsrecht aan de orde, die in de volgende hoofdstukken worden besproken. Welke zaken moeten bij formele wet door regering en parlement worden geregeld en hoever reikt de regelingsbevoegdheid van de gemeenten? Via het grondrecht van de drukpersvrijheid is hier ook de verhouding overheid burgers in het geding, terwijl het Kamerlid deze vragen stelt aan de minister in het kader van de ministeriële verantwoordelijkheid tegenover het parlement.

 Het staatsrecht in ruime zin betreft de organisatie van de overheid, de bevoegdheden van de verschillende overheidsorganen en de relatie overheid – burgers. Dit ruime staatsrechtbegrip omvat het staatsrecht in enge zin, ook wel aangeduid als het constitutionele recht omdat dit de constitutie dat wil zeggen de inrichting van de staat regelt (al gebruikt men de term constitutie ook wel voor de Grondwet), en bovendien het bestuursrecht. Bestuursrecht ziet op de rechtsnormen betreffende het bestuur dat de overheid uitoefent in de samenleving, de relatie bestuur – burger, alsmede de beschermingsmogelijkheden voor de burgers tegen onjuist geachte bestuurshandelingen.  – Bron: Inleiding tot het Staatsrecht en het Bestuursrecht

Verder hebben Belinfante en De Reede het volgende gepubliceerd: “Voor de staatsbeoefenaar is het nodig het bestaan en de inhoud van dat ongeschreven staatsrecht te kennen. Het is dus ook een bron van staatsrecht.” – Einde Inleiding!

Het is mij niet ontgaan D66 onderzoekend is, zeker met betrekking tot de kwaliteit en het bestaansrecht van de democratische rechtsstaat Nederland. Wat ik ook waarneem is dat zij op dit gebied ook correctie aanvaard. D66 is op het gebied van staatkunde competent en competitief. Ook met de wetsvoorstellen m.b.t. vaccinatie komen inderdaad vraagstukken als hierboven in de inleiding genoemd aan de orde. Een aantal belangrijke aspecten van het staatsrecht! Welke zaken moeten bij formele wet door regering en parlement worden geregeld en hoever reikt de regelingsbevoegdheid van de gemeenten? Via het grondrecht van de ‘Onaantastbaarheid van het lichaam’ (Artikel 11 GW)  is hier ook de verhouding overheid burgers in het geding, maar ook de rechten voor het kind als opvang en onderwijs. Tenzij bij de inrichting van de rechtsorde er op een andere wijze invulling aan wordt gegeven (gelijkwaardigheidsbeginsel).

 Als buitenstaander kijk ik op een andere wijze naar belangen en conflicten, overigens is het een persoonlijke eigenschap van mij om mij – voor zover ik geoefend ben – mij ten opzichte van ieder mens onpartijdig op te stellen. Ik tracht iedereen recht te doen. Wel merk ik op dat ik kritisch ben wanneer de voorzieningen die de verzorgingsstaat biedt worden misbruikt en oneigenlijk gebruikt. Zeker, zoals ik in de jaren tachtig al gewaar werd, deze worden aangewend uit financieel oogmerk. Ik doel dan op zelfverrijking en het permitteren van overdadige luxe en welstand.

In Rechtsstaat is ook voor kinderen wordt gesproken van ‘een sterk autoritaire houding’ welke de overheid inneemt tegenover de ouders. Onder Basisbegrip en functie staat bij artikel 11 GW het volgende: “Zoals reeds gesteld, geniet de lichamelijke integriteit eveneens grondwettelijke bescherming als onderdeel van de privésfeer (artikel 10).”

Ik kan mij nog herinneren als kleuter dat mijn moeder mij naar school bracht met die motivatie dat anders de overheid (harde) maatregelen gaat nemen. Het was meer uit een ‘dwangstoornis’ en ‘rechtsonzekerheid’ dat ze meeliep in het gelid. In Grondbeginselen der Sociologie staat het volgende: “Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheidingen en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent.” Zonder eertijds kennis te hebben van dit boek heb ik gezien waarom iemand deze hoogstpersoonlijke keuze van zelfdoding heeft gemaakt: vanwege de organisatiestructuur en organisatiecultuur. Voor mijn ex- was dit (andermaal) de reden voor een scheiding. Het gevolg van inmenging van andere partijen was dat de tiener van alle kanten werd ‘belaagd’. De uitbreiding en intensivering van bemoeienis met daarbij overschatting en onderschatting van het cognitieve niveau van de jongere – hetgeen inhoud dat deze  niet conform zijn verstandelijke vermogen wordt benaderd – kan resulteren in overbelasting, overprikkeling, overvraging, onbegrip, deprivatie en verveling.

‘Hulp’ werkt dan ook nogal eens averechts, zo is mij al vele jaren bekend. In toenemende mate leidt dit ook tot burn-out onder jongeren. Daarnaast speelt ook de verhouding overheid burgers, staat en samenleving, mee. Uit de eigen ervaring heb ik in de persoonlijke ontwikkeling meegekregen dat deze invloeden zowel direct als indirect werken. Als burger heb ik dan ook moeten optreden tegen de overheden en de zorginstellingen en dienstverleners. Ter bescherming van de meest kwetsbare(n) en hun recht op rechtszekerheid waaronder de gelijkelijke bescherming tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening (rechtsstaat).

 ‘De privésfeer’. In de Bijbel worden meerdere situaties beschreven van uitbreiding en intensivering van overheidsbemoeienis met de samenleving op een manier waarop – direct en indirect – op persoon/burger werd gespeeld. Ook de Nederlanden heeft zo haar eigen ontwikkelingen doorgemaakt waarbij ‘het Rijk’ in tweeën is gevallen en waarbij verschillende interne conflicten een groot aantal slachtoffers hebben geëist. Ook in de Bijbel lezen wij van scheuringen, maar ook van genocide et cetera.

De vraag is: “Hebben wij geleerd van de eigen (persoonlijke) geschiedenis?”

“Leer je van je eigen ervaringen en van de fouten die je maakt?” Leervermogen. Leervermogen is de mate waarin je nieuwe informatie in je opneemt en deze vervolgens effectief toepast in allerlei (werk)situaties. Leervermogen houdt dus meer in dan het reproduceren van feitelijke kennis uit een boek of opleiding. Het gaat ook om het toepassen van de kennis die je hebt en het willen leren van de dingen die je doet en ondervindt. De psycholoog en de psychiater lopen net als de Paus in tijd ver achter. Toch worden de woorden van deze influencers door hele volksstammen voor waarheid gehouden, zijn zelfs heilig. Ook de persoon wordt heilig verklaard en als een god aanbeden en gedragen. Vaccinatie is net zoiets als een voorbehoedsmiddel? Maar zijn ze niet schadelijk voor de biologische aspecten van het leven? Dit openbaart zich soms in de derde of vierde generatie. Dan hebben wij het over een tijd van 60 à 70 jaar.

Heeft het juridische gezag hier in dit land veel te vertellen? Jurisprudentie is een bron van staatsrecht, maar pas op dat wij niet blindelings achter de advocaten aanlopen. Ik heb al vaak gezien hoe zij komen om te stelen en daarbij dat de processen en procesregels worden verstoord. Er wordt veel onrecht gedaan, ook vermogens ontvreemd. De wetgever stelt die weg vrij en een rechte weg wordt gehinderd.

Hebben psychiaters het voor het zeggen? Het is wel de cultuur om niet de arme met een goed ontwikkelt oordeelsvermogen te geloven, maar iemand met een titel. Aanziens des persoons. Een onderofficier dient goede psychologische inzichten te hebben om zijn team ook geestelijk te ondersteunen. Een officier heeft de taak om dit te overzien. Waarom waren eind jaren tachtig de onderzoeken bij de Koninklijke Marine anders dan bij de Koninklijke Luchtmacht en de Landmacht? Mede doordat ik bij de laatste twee op functie werd beoordeeld en bij de andere een toelatingseis was zodat iedereen aan boord kon komen. Eenmaal aan boord, na de opleiding, begon voor menigeen de ellende. Ook en in het bijzonder de geestelijke gezondheidsproblematiek.

KONING (Staatshoofd), ken uw Volk, ken uw dienstmaagd … 

Ik ben mij ten zeerste bewust van de mogelijkheden en de onmogelijkheden van mijn eigen geest en lichaam. Zelfkennis. Aan extern bestuur geef ik niet snel de ruimte. Velen maken er een zooitje van!

‘Afweerrecht of beschikkingsrecht’. In artikel 11 GW staat: “In de Nederlandse traditie van het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek, de disciplines bij uitstek waarin de normering van handelingen met het menselijk lichaam centraal staat, worden autonomie en zelfbeschikking als leidende beginselen opgevat.” Echter, de zogeheten wetenschappen, de medische wereld waaronder ook de biochemie en biotechnologie, gaat net als voor het uitbreken van WO-II weer meer invloed en macht krijgen. Biotechnologie: De naam komt van de Griekse woorden “βιος” en “τεγνικος” en betekent dus letterlijk ‘het gebruik van het leven’.

Dan bedenk ik de volgende vraag: “Wordt het leven onderhouden of geconsumeerd?” Krijgt Nederland geld en is de burger het proefkonijn, de ginea pig. Want zoals ik in ‘Dames eerst’ en ‘Armoedeval’ laat zien is de overheid niet de baas in eigen huis, ook de Nederlandse bevolking niet, maar de zogenaamde ‘Sociale Partners’ die feitelijk in geld en mensenrechten handelen. Dat laatste doet de ‘onafhankelijke’ rechter die de mens in handen van geldhandelaren en bewindvoerders speelt.

Het recht struikelt …

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail