Autonomie

Gebrek aan zelfstandigheid (self-employment) binnen de overheid, op alle lagen van het bestuur.

De Nederlandse overheid kenmerkt zich door een gebrek aan zelfstandigheid en onafhankelijkheid; durft ze ook niet. Daarmee is de Nederlandse overheid een loopjongen, prooi, voor het Kapitaal, 

Constaterende dat binnen de overheidsinstellingen de benodigde competenties ontbreken:

  1. Heeft u het probleem al grondig geanalyseerd?
    • Zo ja:       Welke actie is daaruit naar voren gekomen?
    • Zo nee: Op welke termijn gaat u dit alsnog uitvoeren?

In Finance & Control stel ik de ministers en staatssecretarissen een aantal vragen. 

‘De gelegenheid maakt de dief.’

Het mag duidelijk zijn dat (illegale) organisaties, zich hiervan al dan niet van bewust, de ruimte hebben. Nederland is als lidstaat aansprakelijk. – Europees recht

In een brief d.d. 6 juni 2017 laat burgemeester A. Aboutaleb mij het volgende weten: ‘Met u ben ik het eens dat wij met zijn allen samen moeten blijven werken aan de instandhouding van deze maatschappelijke voorzieningen, mede door kennis te bevorderen, zodat iedereen zijn bijdrage kan leveren aan een gezonde toekomst waarin geen behoefte is aan ondermijnende praktijken en waarin zoveel mogelijk burgers het op eigen kracht redden.’

Ook dit college van burgemeester & wethouders ontbreekt het aan autonomie (competentie)! De opsteller van deze brief heeft het in deze brief wel over het solidariteitsbeginsel (het principe dat we allemaal voor elkaar zorgen eigenlijk),  de basis van bijvoorbeeld ons zorgstelsel, en eigenlijk het hele sociale stelsel, maar kent de verdragsbeginselen niet. Er zijn meerdere beginselen, één daarvan is ‘beginsel van loyaliteit’. Het beginsel van loyaliteit komt bijvoorbeeld bij decentrale overheden aan bod in geval van dat de centrale overheid tekortschiet bij het omzetten van richtlijnen.

‘Een beleidsregel bindt de gemeente, niet de burger.’

Overheden, ook gemeenten, komen de beleidsregels niet na. Ik heb ook de gemeente Schiedam op de hoogte gesteld van de kennis die ik, de burger, inmiddels heeft opgedaan (zelfontplooiing). Daarbij stel ik ook een aantal vragen: 

Constaterende dat de gemeentelijke instelling niet voldoet aan de kwaliteitseis, sterker, de Nederlandse staat zelf voldoet niet aan de kwaliteitseis:

  1. “Heeft u wel de juiste instructies ontvangen?”

De volledige inhoud: Financiën & Control.


De afwezigheid van behoorlijk bestuur biedt niet alleen ruimte aan ondermijnende praktijken, maar is een ondermijnende praktijk op zich.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION