Autoritaire Regime

Europa
Den Haag
Gemeente
Onderdanen

Voorwoord: Sinds 1983 staan in de Grondwet naast de klassieke grondrechten (art. 1-17) een groot aantal zogenaamde sociale grondrechten (art. 18-23) die als een symbool van de verzorgingsstaat kunnen worden gezien. Het gaat dan om zaken als het recht op rechtsbijstand, werk, bestaanszekerheid en spreiding van welvaart, bewoonbaarheid van het land en milieubescherming, gezondheidszorg, woongelegenheid, maatschappelijke en culturele ontplooiing en vrijetijdsbesteding en onderwijs. – Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

 Geachte wethouder,

Niet alleen zien steeds meer burgers zich geconfronteerd met een toenemend aantal regels en is veelal afhankelijk van een specifiek voor hem genomen besluit, als een vergunning, hij ziet zich ook geconfronteerd met zwaardere lasten en hogere kosten. Ik lees ook van ‘De Nederlandse staat is een geldafpakmachine‘. Ondanks schrijven aan burgemeester A. Aboutaleb in 2015 nadat ik Zijne Majesteit op 15 oktober 2015 heb gewaarschuwd voor ‘De Verwaarloosde Staat’, en Ahmed Aboutaleb een goed bestaan heeft mogen opbouwen, werd ik op 3 januari 2017 op straat gezet. Ondanks het gegeven dat de overheersing van het recht geld, heeft ook de rechter ermee ingestemd dat dit niet ten uitvoer komt. Het is mede daarom – dat de rechtsbescherming ontbreekt of ontoegankelijk is geworden vanwege de torenhoge kosten, in combinatie met de slechte staat waarin onze democratische rechtsstaat verkeerd – dat bewindvoering een groeimarkt is in de schuldenindustrie.

 Niet alleen komt een hardwerkende man als ik op straat te staan, ook veel kinderen worden van hun ouders verstoren en belanden in de jeugdzorg. Dit gedrag van overheidsfunctionarissen, de laatdunkendheid, de minachting voor de medemens, de waarde die het geld heeft of de angst arbeid te verliezen (lees inkomen), zorgt voor allerlei gedragsproblematiek en psychosociale belasting. 

 1 op 10 huishoudens ziet zich geconfronteerd met problematische schulden als gevolg van de wijze waarop de overheid met de financiële middelen omgaat. Denk ook aan de bestedingspatroon van het Rijk, maar ook van gemeenten. In 2015 werd ik na een echtelijke scheiding geconfronteerd met een verhoging van de maandelijkse draaglast van ca. € 1.400 p/mnd. Nadat ik per 1 oktober 2015 ook nog zonder arbeid kwam te zitten zag ik een netto daling in het inkomen van € 600p/mnd en daarmee zat ik onder het minimum-inkomen zelfs lager dan het bijstandsniveau. Het huishoudboekje toont een verstoring in evenwicht tussen draaglast en draagkracht en nog openstaande facturen, ook incassokosten, juridische kosten, bestuursrechtelijke premies et cetera, vormen tezamen een bedrag van ruim € 30.000. Ik wordt ‘hard’ aangepakt. Is Nederland niet al afgegleden naar een autoritaire regime? 

 Rechtsbescherming? Het CAK, met verwijzing naar artikel 6:15 van het Algemene wet bestuursrecht, heeft mijn bezwaar als beroepschrift overgedragen aan de Rechtbank Rotterdam en daarvoor ontvang ik een factuur van € 46,–. Veel geld wanneer iemand ook nog eens  maandelijks met € 49,61 wordt gekort op de bijstand. 

Een Vaste Grond? Wethouder, waarop kunnen onze jongeren bouwen, waarop vertrouwen? Op het gedachtegoed van de overheden? In Een Vaste Grond (bijlage) verwijs ik naar een artikel van Sargentini: Europarlementariërs moeten kleur bekennen in Hongarije-dossier‘. Uit groenlinks.nl/nieuws citeer ik het volgende: “De Europese politiek staat voor een belangrijke keuze: staan we garant voor de Europese waarden of kijken we toe hoe een gezonde Europese rechtsstaat steeds verder afglijdt naar een autoritair regime?”

Wethouder, indien ik staatshoofd zou zijn en ik zou iemand tot vijand stellen, dan zal ik bedacht moeten zijn op de kwaliteit van de eigen organisatie. Weet Jesse Klaver wel dat hij bezig is met zaken die juridisch geen steek houden? De kapers liggen op de kust en zo wordt de schatkist, het gemeenschapsgeld, geconfisqueerd. 
 “Voor de staatsbeoefenaar is het nodig het bestaan en de inhoud van dat ongeschreven staatsrecht te kennen. Het is dus ook een bron van staatsrecht.” – Belinfante en De Reede

 Kneuzen als staatsbeoefenaars die zeggenschap hebben over gemeenschapsgeld, wat komt daarvan terecht? Dit lijkt mij géén ‘electoraal succes’. Wat baat heeft de kiezer nu GroenLinks grote winnaar is van de gemeenteraadsverkiezingen? Zeg ik erbij dat een kandidaat uit de hoek van het CDA die zich beschikbaar had gesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen ook totaal niet wist hoe die armoede en schuldenproblematiek ontstaat en waarom dit niet te bestrijden valt? De persoon in kwestie wist al 10 jaar van de cijfers af. En dan zegt men in Trouw ook nog: “Het is duidelijk: de kiezers laten zich bij hun stem voor de gemeenteraadsverkiezingen niet langer leiden door het Haagse establishment.” Lees het artikel. De Nederlandse kiezer heeft het Haagse establishment genadeloos weggestemd?

 Gegeven de betekenis van een democratische rechtsstaat kan een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de structuur, als ook voor het functioneren van de staat. 
Voor de structuur van de staat gelden de volgende regels: 
  de wetgevende macht en de uitvoerende macht worden door verschillende ambten uitgeoefend; 
  er is een volksvertegenwoordiging die het hoogste ambt in de staat vormt en een wezenlijke rol speelt in de wetgevende macht; 
  er bestaat een onafhankelijke rechterlijke macht, waaraan de bevoegdheid toekomt om besluiten van de uitvoerende macht (bestuursbesluiten) te toetsen aan het geldende recht; 
  er zijn meerdere bestuurslagen waarover het staatsgezag wordt verdeeld.

 De uitvoerende macht, doet zonder controle uit te oefenen en zonder dat de centrale overheid verantwoording moet afleggen, zonder pardon wat de andere autoriteiten zeggen! Dan wordt er toch geen gezag uitgeoefend en wordt er ook geen tegenwicht geboden aan regelgeving en bestuur vanuit het Rijk. Worden de belangen, de primaire, wel behartigd? In Mijn brief aan Zijne Majesteit heb ik het over de rol en de functie van de overheid, haar taken en haar bevoegdheden. Het is alom bekend dat het gezag faalt en dat van functioneel gedecentraliseerd als het erop aankomt weinig is te bespeuren! Dit zal ongetwijfeld per regio en per gemeente verschillen. Daarnaast heeft ook het asielakkoord gevolgen voor de samenleving.

Wethouder, ik hoop dat u het rustig doorneemt en ben benieuwd naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,