Vertrouwen in de Politiek

Naar aanleiding van de volgende Tweet: https://twitter.com/TanyaHoogwerf/status/990191952091107328

‘Maar waarom is het vertrouwen in de politiek toch zo laag?’

Beste mevrouw Hoogwerf,

Best wel gênant dat de stem van de burger verloren gaat? Hoe staat de politiek er dan voor?

Op mijn website heb ik uit het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud‘ een aantal paragrafen gepubliceerd om een klein beetje inzicht te verschaffen over een gecompliceerd mechanisme die de moderne staat is. Het mag duidelijk zijn dat wanneer de omgangsregels niet worden nageleefd en het mechanisme wordt verwrongen of anderszins blokkeert hetgeen tot gevolg heeft dat het niet (meer) goed functioneert, of geheel niet!

Zo lees ik op het wereldwijde web in elseviersweekblad.nl/buitenland een bericht: “In Hongarije is sprake van een ‘systematische bedreiging van de democratie, de rechtsstaat en fundamentele vrijheden’, … !” U vindt het ook terug in ‘Een Republiek‘ en de bijlage(n). Mij valt het op dat over de gehele linie gezagsdragers en andere functionarissen niet (meer) in staat zijn dan wel nog niet in staat zijn zelfstandig de essentiële vraagstukken in de relatie tussen staat en samenleving te analyseren.

Predicaat Hofleverancier

U zou maar een arts hebben die niet de juiste diagnose weet te stellen en dan maar wat probeert.

Op 3 januari 2017 werd ik dakloos. Nu ook weer na tussenkomst van de rechter geen bescherming. De rechtsstaat wordt niet onderhouden; het instrument functioneert niet, wordt misbruikt en oneigenlijk gebruikt; de burger wordt alles afgenomen; banken, verzekeraars, advocaten en incassobureaus varen er wel bij. 15 september 2013 zag ik de bui al hangen, maar ik zat net in de politiek. Kon ik er naast mijn drukke bestaan op dat moment ook niet bij hebben.

16 oktober 2015 schrijf ik een korte brief ‘De Verwaarloosde Staat’ waarin ik mijn richt tot Koning Willem Alexander. Een korte tijd daarna wendt ik mij ook tot het college B&W middels a.aboutaleb@rotterdam.nl. Ik heb de burgemeester een functioneringsbeoordeling toegezonden en 28 mei 2018 als ultimatum gesteld. Mijn verwachtingen zijn niet hoog gezien de achterliggende periode! Kreeg ik vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie reactie op mijn brief aan Zijne Majesteit: Het is uw individuele zorg. Zij waren niet in staat de brief zelfstandig te analyseren. Het getuigt van een cognitief tekort, hetgeen betekent dat de persoon niet volledig functioneert in het ambt dat hij uitoefende.

Van slechte besluitvorming en desastreus leiderschap op nationaal niveau plukken wij nu de wrange vruchten. Ik zie ook gezonde ontwikkelingen, maar deze staan onder druk, worden geweerd, tegengehouden, sterven vroegtijdig af. Ook getuigen de diverse politici van een gebrek aan ontwikkeling op maatschappelijk en cultureel terrein. Ze zijn bekend met tradities, maar de inhoudelijk betekenis die het voor velen heeft is hun vreemd. Hoogopgeleid houdt niet in dat men volleerd is, velen hebben op relevante terreinen een ontwikkelingsachterstand hetgeen hun denken en handelen beïnvloed op een manier die weleens ongunstig gaat uitpakken, zonder dat zij inzien (zelfkennis) dat het hiaat van hun zijde is!

Gedecentraliseerd Bestuur

De politiek uit voorliggende jaren heeft tot gevolg dat Grondwet en bestuur ondermijnd zijn! Wordt dit op vakkundige wijze hersteld? Ik zie dat men ondeskundig te werk gaat. Ook geen goed getuigenis dan wel voorbeeld gevende of nalatende.

Het gedrag dat zich hieruit ontwikkelt, de organisatiecultuur, valt ook te zien bij onafhankelijk staten dan wel koninkrijken van weleer. Een gebrek aan politieke stabiliteit en de economische situatie – systeemkenmerken – hebben hun neerslag op de samenleving (relatie/samenhang tussen staat en samenleving – relatie tussen de staat en het recht).

In mei 2016 merkte een hoogleraar het volgende op: “Alleen een koning of souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen.” Hieruit mag opgemaakt worden dat het staatkundige kwestie is, van maatschappelijk belang. Eerdere studie heeft aangetoond dat fundamentele problemen niet (meer) worden opgelost. Welke verklaring heeft men hiervoor? Het zal niet de eerste keer uit de geschiedenis zijn dat de ministers over een belangrijke kwestie geen verantwoording (willen) afleggen. Ook spreek ik A. Aboutaleb aan over zijn functioneren ten tijde dat hij staatssecretaris is geweest bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook destijds heeft men zich niet onthouden van maatregelen die de doelstellingen van de verdragen in gevaar brengen. In de periode 2012 – 2017 toen de heer L. Asscher minister was zijn ondanks het rapport van de Raad van Commissarissen van het UWV duidelijk maatregelen getroffen die de doelstelling van de rechtsstaat in gevaar brengen. Het UWV als uitvoeringsinstantie onttrekt zich ten gevolge van de maatregel die de wetgever neemt aan het recht. Zo ontregelt men de organisatie, gaat de interne structuur (deels) verloren.

“Gegeven de betekenis van democratische rechtsstaat kan een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de structuur, als ook voor het functioneren van de staat.” (gezag)

Hetgeen er op duidt dat er in Nederland sprake is van ‘Systematische bedreiging van de democratie, de rechtsstaat en fundamentele vrijheden.’ Een groot gedeelte komt uit de regelgeving en bestuur van het Rijk voort, maar daarnaast biedt het gedecentraliseerd bestuur ook te weinig tegenwicht. De heer A. Aboutaleb verwijt ik nalatigheid, al dan niet bewust en/of moedwillig. Hij heeft kans gehad dit in te zien en u, mevrouw Hoogwerf, te informeren!

Loyaal aan Organisatie – Gemeenschapstrouw

Uit andere bron ontving ik het volgende: “Het leiderschap als geheel, maar vooral geconcentreerd binnen het partijbestuur, is de politieke weg kwijt, is niet in staat de huidige politieke situatie te begrijpen, heeft partijdemocratie ondermijnd en  …. .’ De gevolgen hiervan zijn mij historisch gezien bekend! Ik verstond in 2013 de huidige situatie door inzichten uit o.a. de Bijbel maar ook door gebeurtenissen binnen een pinkstergemeente en het bedrijfsleven, maar moest dit nog context gerelateerd vertalen/omzetten naar de moderne staat, een gecompliceerd organisme. De verdere ontwikkeling vond plaats sinds 1 oktober 2015 toen ik zonder betaald werk kwam te zitten en een reeks van gebeurtenissen die er toe hebben geleid dat ik 3 januari 2017 op straat stond. Het is zo tegen mei 2017 dat ik het studieboek Staatkunde, Nederland in drievoud in handen had. ‘Een eenjarige studie politiek.’ 

Ik hoor graag van u indien er vragen zijn!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail