Bijbelstudie

Eert een iegelijk; hebt de broederschap lief; vreest God; eert den koning.

In zijn brief aan de gemeente die te Korinthe is schreef Paulus over zaken die dit leven aangaan. Soms ook is binnen de christelijke gemeenschap sprake van een conflict of (juridisch) geschil. Hij daagt de lezer uit, of prikkelt hem, door het volgende mede te delen:

Zo gij dan gerechtzaken hebt, die dit leven aangaan, zet die daarover, die in de Gemeente minst geacht zijn.

1 Korinthe 6 vers 4

Mensen die aangewezen zijn op de Wet maatschappelijke organisatie bepalen of de kwaliteit van dienstverlening wel of niet goed is. Zij controleren daarmee de decentrale overheid en kunnen bij de volksvertegenwoordiging hun bevindingen te kennen geven. Wij zien dan ook een principe van de democratische rechtsstaat en van democratische legitimatie.

De Volksvertegenwoordiging kan dan alternatieven bedenken en de kosten doorberekenen. Dit gegeven maakt duidelijk dat het in ieders belang is dat er een deugdelijk integriteitsbeleid wordt gevoerd. De checks and balances in de staatsinrichting moeten dan ook niet worden gezien als obstakels voor daadkrachtig bestuur, maar als de essentie van een democratische rechtsstaat.

Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;
Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.
Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken. 

Psalm 1 verzen 1 t/m 3