Leviticus 1 – 7 : ‘Vreemd vuur’

Het Ontmoeting / Speelman-arrest roept vraagtekens op, ook en in het bijzonder wanneer het gaat om Kennis en aanpak van sociale vraagstukken. Een goede Naam – normen en waarden – wordt misbruikt of oneigenlijk gebruikt op een wijze waarbij sprake is van ongerechtvaardigde verrijking (en erger).

‘Perverse geldprikkels’

Geachte lezer,

“Onafhankelijk” of “afstandelijk”, woorden kunnen misleidend zijn. Personen die een ‘ambt’ of ‘functie’ bekleden, maar deze niet in de praktijk willen brengen. Welk effect heeft dit op de processen – lees: de werkzaamheden die medewerkers uitvoeren! Hoofden van organisaties hebben het voorbeeld te geven of zijn het voorbeeld. Bekend is dat een slecht voorbeeld ook doet volgen, maar dat ook werknemers – individuen – zelf verantwoordelijkheid hebben. 

Misleiding en bedrog (bewust of door nalaten) leidt tot problematische situaties, die om leiding vragen. Vanuit GGD Rotterdam Rijnmond wordt geen andere oplossing gezien, dan het schenden van rechten en belangen van de cliënt. (Dreigende) schending van  Recht op behoorlijk bestuur, waaruit (dreigend) gevaar van wederrechtelijke vrijheidsberoving en mensenhandel

Het  maatschappelijk effect getuigt van  beleid en handelen van de ‘Herders’ of ‘Oversten’ van het volk of de bevolking, zoals bijvoorbeeld in Ezechiël 34 te kennen wordt gegeven. Ook in het boek Openbaring zien wij dat de Heere (of Zijn geest) de stallen bezoekt! 

Het probleem is al geruime tijd bekend! En ter vergelijking met David: “Welke mogelijkheden zijn er om op statelijk niveau een ommekeer teweeg te brengen?” 

De leider, herder of bestuurder, getuigt van een tekort aan  empathisch vermogen. Behalve een gebrek aan  inbeelding of  inleven, hetgeen getuigt van een  tekort aan innerlijke ontferming (compassie of christelijke naastenliefde) ontbreekt het de persoon ook aan  sociale vaardigheden. Bekend is dat Farizeeën, in vergelijking, het beroep van  ‘Social Worker’ te schande maakten. 

Movisie spreekt van  kennis en aanpak van sociale vraagstukken! Zou de gemeente Christus daar niet ‘bij uitstek’ de aangewezen ‘Leidsman’ zijn? Is dat verlangen of het begeren aanwezig bij de bedrijfsleiding? Veeleer is de  doelstelling verlaagd, zo ook de kwaliteit van organisatieleven en dienstverlening. 

Wie verwijdert zich(zelf), van de genade Gods (zo groot) ? 

Groet,

Lambert