Leviticus 19 vers 25

“To every thing  there is a  season, and a  time to  every purpose under the  heaven:” 

Ecclesiastes 3

Beste lezer,

In de jaren negentig ging ik zien dat er soms 4 jaar nodig is om het recht te ontwikkelen of te vormen (staatsrecht). Je moet dus niet in elk geschil of situatie verwachten dat je al bij aanvang kan oogsten of de vrucht plukken. Neem als voorbeeld de olijfboom, waarbij je in het vijfde jaar pas kan oogsten. Vandaar ook het Schrift in Leviticus en het ambt van priester of sociaal werker en rechtspraak. Ook komen wetten rondom hygiëne in deze Schriften of documenten ter sprake (afgestemd ook op de omgeving en omgevingsinvloeden).

Zo ook spreekt de Prediker van “Een tijd om stenen weg te werpen, en een tijd om stenen te vergaderen;”. Wanneer ik denk aan de landman, dan verwijderd deze stenen. Maar diezelfde man bouwt misschien een nieuw huis of een schuilplek voor zijn vee. Maar een andere leer is mij ook bekend!

“Doch gij, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt.”

Brief aan Titus

Wij worden dus aangespoord om wijs en verstandig met mens (sociaal kapitaal) en middelen (hulpbronnen) om te gaan. Wij lezen ook dat het vanzelfsprekend is, dat dit in de praktijk ook daadwerkelijk wordt verwezenlijkt. Er zijn ook personen die dit sociaal werk als een bedreiging van hun  handel zien. Wij lopen dan ook gevaar, ‘hebzuchtige’ of ‘heerszuchtige’ types te ontmoeten. De vraag die wij tot onszelf moeten richten is: “Wil ik meegaan in hun beleid en handel(en)?”

Paulus bijvoorbeeld spreekt in de brief aan de Romeinen van “En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.” Hij roept daarmee op om aan deze  praktijken niet gelijkvormig te worden, ook de  karakteristieken (of de schijn) daarvan niet te hebben. 

We zijn jong, onvoorzichtig, denken nog dat het niet zo’n vaart loopt. We struikelen, of vallen zelfs. Maar wee, wanneer wij iemand opzettelijk laten struikelen om iemands aanzien te besmeuren of op een andere manier schade willen berokkenen. Daarbij moeten wij het onderscheid wel maken tussen plagen en pesten. Waarmee aangegeven wordt dat wij de jongere moeten disciplineren en als volwassene zelf voldoende (zelf)discipline opbrengen. En als beroeps, in overeenstemming met de op de beroepskracht rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de professionele standaard! “Waardig een Koning”? Zeker wanneer wij het recht toepassen, als  Kwaliteitsmedewerker in de Wmo. Althans er zijn miljoenen of zelfs miljarden geïnvesteerd om de aanbieder ruime kansen te bieden en deze ook daadwerkelijk waar te nemen.

De timmerman trekt het richtsnoer uit, hij tekent het af met den draad, hij maakt het effen met de schaven, en tekent het met den passer, en maakt het naar de beeltenis eens mans, naar de schoonheid van een mens, dat het in het huis blijve.

Jesaja 44

Bij een aantal gemeenten blijken strategische kwaliteiten onvoldoende te zijn (ze nemen kansen en bedreigingen niet waar). Helaas maken ook enkele christelijke instellingen misbruik van de gelegenheid of voorziening. Onderzoek moet gedaan worden om aan de weet te komen of dit aan de gemeenteleden (schapen) ligt, of dat dit het beleid en handelen is van de autoriteiten (herders of huurlingen). Leden van het Europees Parlement hebben vastgesteld dat het niet zozeer aan de onderdanen ligt, maar dit is het beleid en handelen van autoriteiten op alle bestuurslagen.
Bedenk dat de Filistijnen Saul zochten (te doden). Jarenlang heeft David hem tevergeefs bescherming geboden, telkenmale bracht Saul de staat en de samenleving in gevaar. Evenwel ging David geen eigen rechter spelen, al was in een andere situatie, jaren later, sprake van machtsmisbruik.

Niets menselijks is ons vreemd!

Gekijf, geschillen, conflicten; vaak ook zijn slachtoffers niet geheel onschuldig, daar zij van het goede uitgingen, in de ander. De dader(s) maakt vaak gebruik van charisma, om zijn slachtoffers tot zwart schaap te maken, of om kwade verdenkingen op te werpen. ‘Inzicht in Sociale Relaties’ en maak kennis met – kom meer te weten over – leiders, autoriteiten, die ondermaats presteren op sociale vaardigheden. Ook in de ggz komen wij ze tegen, personen die naar persoonlijke macht streven of dreigen met politie om hulpvragers te demotiveren. Ze zijn te herkennen aan tekortschietende cognitieve vaardigheden.

Als een groene olijfboom in Gods huis

De Bijbel spreekt op meerdere plaatsen van  wee of  barensnood. Het is net als met die olijfboom, of beter, het mosterdzaad. Zaad is verborgen of ligt begraven in de aarde. Het ligt in de buik (der aarde). Afhankelijk van de kiemkracht, mede bepaald door de omgeving en omgevingsinvloeden, spruit het op, uit de aarde. Uit een donkere of verborgen plaats. Nu wordt gezien, wat in het verborgene heeft plaatsgevonden. 

Bekijken wij  sociale vaardigheden dan denk ik aan regel (artikel 17 van het Europees Sociaal Handvest: “de doeltreffende uitoefening te waarborgen van het recht van kinderen en jeugdige personen op te groeien in een omgeving die de volledige ontwikkeling van hun persoonlijkheid en van hun fysieke en geestelijke capaciteiten bevordert, verbinden Partijen zich,”.

Partnerschip

Het is dus net als met een goed huwelijk! Bekijken wij Kwaliteitsmanagement, dan wordt duidelijk dat Qualtiy Assurance (QA) en Quality Control (QC) beide nodig zijn om producten en diensten te maken en te leveren volgens de specificaties van uw afnemers. Samen vormen QA/QC een soort huwelijk, waarbij ieder zijn of haar eigen rol heeft: De één stuurt de processen, de ander zorgt voor de controle op de prestaties van diezelfde processen. – Toezicht en Handhaving

Duidelijk wordt/is dat wanneer Partijen, mannen en vrouwen, we allemaal kwaliteitsmedewerkers zijn, dit de ontplooiing of ontwikkeling van al haar leden bevordert. Helaas is dit niet altijd het geval. Kijken wij naar Jozef, de dromenkoning, dan zien wij al in het boek Genesis dat er sprake is van  verstoting of  sociale uitsluiting. Waarbij ik mij afvraag: “Moet je het voorbeeld van die tien (half)broers navolgen?”

Ook deze eeuw heeft de Volksvertegenwoordiging vastgesteld dat de onderdanen van de Koning niet in alle gevallen in goede handen zijn. Tal van autoriteiten, ook op statelijk niveau, misdragen zich, hebben een tekort aan ethische waarden, houden hoofdzakelijk rekening met zichzelf en niet of te weinig met de rechten en normen en waarden van andere, enzovoort. 

Een nobele Koning, een moedig persoon, onderzoekt het recht, opent zijn mond; oordeelt gerechtelijk, en doet den verdrukte en nooddruftige recht. In het Nieuwe Testament wordt de term Opziener gebruikt. In vergelijking met de Koning uit Spreuken een man, met een vrouw die ook een nobel karakter heeft (mensen dus). Dit soort  huwelijken worden nogal eens bemoeilijkt, gefrustreerd of gehinderd. Hetzelfde met  Quality Assurance, niet iedereen zet zijn deur open voor  Quality Control. Er zijn personen, dissidenten, die elkaar soms ook vinden (ontmoeten) en hun  verbond versterken (voor een tijd). 

Iemand die de Bijbel aandachtig leest, herkent (dis)functionerende patronen op maatschappelijk vlak, maar  ook op  statelijk terrein. Christus vraagt het ook aan de Wet- en Schriftgeleerden: “Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij?” Het gaat dus over interpretatie of  uitlegging. Bedenk dat Farizeeën een  sociale stroming vormden die zich verzet tegen de overheersende opvattingen of beleidslijnen op politiek, religieus of sociaal gebied. Tegen vastgestelde normen en beginselen.

Krachtig Teams Bouwen

Doordat andere doelen en belangen spelen, bestaat er een fundamenteler verschil in visie. Zij wederstaan elkaar, in het aangezicht. Of de één conformeert zich of de ander bekeert zich. Duidelijk ook dat de Volksvertegenwoordiging of zittende regering ondersteuning nodig heeft, te voorkomen dat de overweldigers hun dominantie vestigen en erin slagen hun macht te versterken. Wil de Koning of zittende regering erin slagen dit met succes te weerstaan, ook de mensenhandel, dan moeten wij de Standaard hoog houden! Bedenk dat ook Mozes werd ondersteund, de  Herdersstaf hoog te houden. 

“Weidt Mijn schapen!” En wat zegt de Psalmist? “Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.” Is ook niet het Verdrag van Rome, of een reeks geconsolideerde documenten, de basis van wetgeving? Geconsolideerd betekent ‘hecht en duurzaam maken’. Een verdrag, ook conventie of traktaat, is een schriftelijke overeenkomst van bindende aard tussen twee of meer staten of volkenrechtelijke instellingen.

Koninklijk besluit

In Nederland, maar ook in Europa, verstrekt de Koning nog steeds de bevoegdheid? Andere, waarvan de Volksvertegenwoordiging, zijn belast met de uitvoering van beleid en omzetting van richtlijn (richtsnoer). Van belang is dat zij doelmatig en doeltreffend mensen, middelen en processen aansturen. Taken en bevoegdheden worden gedelegeerd, op alle ‘niveau’s’ of lagen. En wij moeten oppassen  structuur te verwarren of te duiden met  hiërarchie. Zeker in de rechtsstaat kan daar geen sprake van zijn; voorwaarde is een  functionele democratie.
Behalve het stemrecht heeft de burger ook inspraak en heeft de ‘verzorger’ diens rechten en belangen te respecteren en in acht te nemen. Ook de overheid heeft zorgtaken en zelfs politici moeten het goede voorbeeld geven (dienen).

Lees ik mijn Bijbel, dan is  Kwaliteitsbeleid in de Wmo geen nieuwe concept. Ik meen dat David ook de nodige onderzoeken heeft verricht! Ook Jozef had die maatschappelijke opdracht van een  sociaal veranderproces. Het is alleen wel vreemd dat de burger die wordt aangewezen op de Wet maatschappelijke ondersteuning voor dat  groeiproces moet betalen, maar dat de ‘verzorger’ wekelijks per persoon € 219,– ontvangt om samen op te groeien of te ontwikkelen. Ik ken geen enkel gezin dat zoveel  kinderbijstand ontvangen heeft of ontvangt. Misschien Zijne Majesteit de Koning uitgezonderd. 

Bespeur ik hier geen onrecht of onrechtmatige daden? Bemerkt u die ook? Dan blijft die maatschappelijke opdracht van een  sociaal veranderproces

Groet,