Roodkapje …

Wat betekent: Tirannie in de Jeugdzorg? Dat jongeren en ouderen in de buik van de wolf zitten?

Relatie staat en samenleving

Van een democratische rechtsstaat kan worden gesproken als in een staat de collectieve besluitvorming zo is georganiseerd dat alle burgers van het land gelijkelijk in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de uitkomsten van dat proces (democratie) en als die burgers door binding van die ambten aan algemene rechtsregels (rechtsstaat) gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten.

Staatkunde, Nederland in drievoud

Binnen de Jeugdzorg is dan in 2013 geconstateerd dat er sprake is van een andere instelling en dat gezag ontspoord is. Klaarblijkelijk is de private-instelling of macht niet gebonden door het recht. Hoe kan de overheid dan verplichten of dwingen dat jongeren en ouderen in zulke (open) inrichtingen aan terreur onderworpen zijn?

Doordat deze gezagsdrager of autoriteit niet aan het recht gebonden is, is er het gevaar van bandeloosheid, wanneer (zelf)discipline ontbreekt. Verder is er de kans op uitbuiting en misbruik of zelfs (dreigend) gevaar in handel van de mens tussen de instellingen of machten. Naast ontaarding van het gezag kan dus ook sprake zijn van onrechtmatig verkregen macht.

Decentrale overheden (gemeenten) gaan regelmatig de fout in met toekenning van gezag of zorg! Ook het Rijk zelf, als geheel, doet onvoldoende dit soort ‘fouten’ te voorkomen of de gevolgen van de ontstane schade weg te nemen.

Met het te voeren Kwaliteitsbeleid in de Wmo moest zorg en gezag veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht worden. Doel is een duurzame en inclusieve groei evenals het bevorderen van het welzijn en de levensstandaard van iedereen. Vooralsnog verwacht het kabinet dit voor 2021 niet te realiseren, maar wil burgers die schade ondervinden ‘compenseren’ met een daklozen opvang en ook van andere klassieke en sociale grondrechten onthouden. Strijdig dus met de principes van de rechtsstaat en de gemaakte afspraken. Zij doet dus in toenemende mate inbreuk op de vastgestelde normen en beginselen van de rechtsstaat, meer dan de laatste 15 jaar al het geval is.

De gedroomde participatiesamenleving

Zo is in Raadsinformatie te lezen dat er met ingang van de Wet maatschappelijke ondersteuning (2007) meer samenhang komt in de ondersteuning voor de burger. Tijdens een (voor)verkenning in 2010 blijkt dat het kwaliteitsbeleid in de Wmo onderbelicht is gebleven.

Met het artikel Kwaliteitsbeleid in de Wmo (2015) wordt duidelijk dat ‘we’ de eerste twee jaar onze verwachting niet te hoog moeten stellen: er is nog weinig of niets aan gedaan!

Zonder te toetsen vraagt het CAK in sommige gevallen een eigen bijdrage van € 248,18 per vier weken in 2016. Het maximale periodebedrag wordt voor sommige € 323,22 in 2017.

Onder voorzitterschap van mr. F. Korthals Altes heeft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) onderzoek verricht naar de werking van de rechtsstaat. Gebleken is dat de Verzorgingsstaat op tal van fronten faalt. Zo lees ik: “Het huidige instrumentarium schiet in dit opzicht tekort.”

Op 19 april 2013 vroeg het kabinet de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) te adviseren over rechtsstatelijkheid in de lidstaten van de Europese Unie (EU). Het kabinet constateert dat de EU een rechtsgemeenschap is en dat een goed functioneren van de rechtsstaat in alle lidstaten daarom onmisbaar is. Uit Publicatie 87 van de AIV blijkt dat het Koninkrijk net zo geacht is als de rotte appel bij de groenteboer?

Hoe omgevingsbewust zijn onze ministers die namens de Koning optreden? Omgevingsbewustzijn betekent allereerst dat je breed geïnformeerd bent. Als volksvertegenwoordiger beschik je over een goede kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren binnen en buiten je organisatie. Deze kennis benut je effectief voor je eigen functioneren en voor de organisatie waar je werkt.

Het is een terechte opmerking! Dit land wordt immers hoofdzakelijk bestuurd door mensen die nog nooit voor eigen rekening en risico iets hebben ondernomen. Velen snappen er nog steeds niks van. Zijn zij wel (zorg)professional of beslissingsbekwaam? Wilsbekwaamheid of keuzebekwaamheid is immers het (menselijk) vermogen om vrije en overwogen beslissingen te nemen.

Bedenk dat Nederland sinds 23 januari 1579 een autonoom gebied (of autonome regio, provincie enzovoort) is. Dit is een gebied waarvan het gebiedsbestuur (beduidend) meer bevoegdheden mag en kan uitoefenen van de centrale of internationale overheid dan andere gebiedsbesturen binnen dezelfde staat of werelddeel.

Niet alleen de politiek maar ook andere overheidsfunctionarissen moet(en) zich serieus af (gaan) vragen of de gedroomde participatiesamenleving niet op voorhand door henzelf gesaboteerd is! – http://volksverraad.nl//

Is hier geen sprake van Zorgfraude en mensenhandel op grote schaal, georganiseerd binnen het Koninkrijk der Nederlanden? Dader(s) en delict laten zich moeilijk identificeren, maar geheel onmogelijk is het niet.

Wmo: Aangewezen op Misdadigers

Vergeten leidt tot ballingschap, in gedenken ligt de verlossing.

Kennis en Aanpak van Sociale Vraagstukken

De ruimte die private instelling hebben leidt tot wederrechtelijke vrijheidsberoving en mensenhandel, daar teveel personen die persoonlijke macht nastreven de vrije hand krijgen. Toezicht en handhaving op leiding binnen maatschappelijke instellingen ontbreekt. Bestuurders en directieleden voelen zich niet verantwoordelijk, stellen zich afstandelijk op, hebben weinig inlevingsvermogen en schieten ook qua sociale vaardigheden tekort.

Overheidsambtenaren, verantwoordelijk clusters, kijken weg en toezicht op handhaving van Kwaliteitsbeleid in de Wmo ontbreekt. Dienstverleners komen de afspraken niet na, maken slachtoffers tot zwart schaap en de advocaat pleit hun vrij.

Undercover en onder druk …

Het zijn private instellingen die al jaren onder de radar blijven. Zij hebben ook hun eigen rechters, maar ook zij kunnen voor de bijl gaan …

Is de burger aangewezen op de Wet maatschappelijke ondersteuning, dan doet zich iets interessants voor. Hij kan immers een onderzoek instellen of uitvoeren naar beleid en handelen van de staat.

Zonder verdere ervaring en met niet meer dan 5 maanden opleiding aan de School Reserve Officieren Kader Infanterie in 1990 werd ik door de personeelsfunctionaris bij MAERSK in 2005 ingeschat voor het niveau van kolonel …

Wij zijn 15 jaar verder: Beleid & Strategie : ‘De Maatschappelijke Stage’ Statelijk Gezag 💪

Dakloos?

Of u tot de groep daklozen behoort of (nog) niet, u kunt zijn aangewezen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Volksvertegenwoordiging die namens u bevoegdheid verstrekt aan dienstverleners, moet erop kunnen vertrouwen dat deze dienst van goede kwaliteit is. Daarom is behalve de Wet ook Beleid geformuleerd.

Uw gemeente is integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en voor het toezicht daarop.

Kwaliteitsbeleid in de Wmo

Wat dit concreet inhoud: schiet de overheid tekort in het omzetten van de richtlijnen en de dienstverlener wordt daarmee geconfronteerd, nadat de gemeente (of een functionaris daarvan) de aanbesteding goedkeurt, dan heeft deze aangaande het Europees recht de verplichting de bepalingen van de richtlijn te volgen.

In de praktijk schiet de dienstverlener tekort en verzint z’n eigen regels. In Rotterdam is het zo erg dat zelfs de rechter niet (meer) weet waaraan deze moet voldoen. Resultaat: dienstverlener vult z’n zakken, de overheid heeft een verliespost en het leven van de burger ligt in puin!

Onder deze VERNIETIGING VAN SOCIAAL KAPITAAL lijden veel mensen: ouders, maar ook kinderen!