Brief aan de Koning

Op 17 april 2018 las ik het volgende:

Ondernemingsraad Eneco zegt vertrouwen in commissarissen op

Zwaar middel …

De gang van de OR naar de Ondernemingskamer is ‘uitzonderlijk’, zo bevestigt jurist Marnix Holzer van DLA Piper.

Aldus het nieuws van 17 april 2018. Lees het volledige artikel in het Financieel Dagblad.Zeer geachte lezer,

13 april j.l. heb ik Zijne Majesteit in het kort geïnformeerd over de relatie Staat en SamenlevingStRe/SZW-J&V/LS/12.04.2018. Aanleiding is de houding van de ministeries (staat) waarin sinds mijn eerste brief van 16 oktober 2015 omtrent ‘De Verwaarloosde Staat’ nog weinig tot niet in is veranderd. Het gaat niet de goede kant op, al keert/werkt het mogelijk ten goede …

Ik heb aan u allen het verzoek om ook een brief te schrijven waarin u zich richt tot Zijne Majesteit. Dit is vriendelijker van betoog dan een dag al het werk neerleggen! 


Veren of Lood
Nieuws, Opinie & Debatblog

Op verenoflood.nl wordt gesproken van de leugen als instrument van dictatuur. In de geschiedenis kunnen wij lezen van Koninkrijken waar dit instrument van invloed is op de nationale ontwikkelingen, maar ook op de internationale betrekking. Het zorgt voor ‘verstrooidheid’ en verdeeldheid maar heeft ook huisvredebreuk tot gevolg. Geweld en ontwikkeling van terreur is het gevolg van de interventie in psychosociale veranderingsprocessen waar de binnenlandse en buitenlandse politiek van invloed is (werking). – sociale agogiek
De reden waarom dit gebeurt mag variëren en hoeft niet persé uit kwaadwillendheid voortkomen (het kan zijn dat men goede bedoelingen heeft), toch verwekt ‘afgoderij’, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen. Dit komt ook een in het bijzonder doordat de leden van één lichaam (samenleving) voor elkander géén gelijke zorg zouden dragen! Een deel van de staatkundige ontwikkeling is het gevolg van een ongebreideld nastreven van eigen belangen van de verschillende actoren. Dit heb ik ook binnen de gemeente Rotterdam moeten constateren als het gaat om vluchtelingenwerk, waar managers promoveren ten koste van hun medemens (en in het bijzonder de kwetsbare).

In plaats van bestaande gegevens te evalueren en daar lering uit te trekken, blijven er verzoeken richting Den Haag gaan en vraagt men om een sterkere regierol als het gaat om de manier waarop de burger wordt behandeld (mishandeld): ‘Maatwerk Schuldhulpverlening Schouder Eronder‘. Ook hier wordt weer een beroep gedaan op een subsidieregeling (Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS) die de geldstroom beïnvloed maar een maatregel is die de doelstelling ‘dat in het maatschappelijk verkeer
onderling vertrouwen mogelijk wordt’ (rechtsstaat) ondermijnt. Het lost de schuldproblematiek niet op, maar versterkt het! Allemaal het gevolg omdat overheidsfunctionarissen een cognitief tekort vertonen als het gaat om zelfstandig de analyse (juiste diagnose) te stellen in de relatie tussen staat en samenleving. In het kader van wet en recht is de kant van het recht verlaten – men laat na te oordelen en (is niet in staat) recht te doen/handelen.

Gemeenschapstrouw

WAT IS DE BETEKENIS & DEFINITIE?
Tegenwoordig: Unietrouw. Benaming voor het beginsel van loyale samenwerking of loyaliteitsbeginsel. Het in het EU-Verdrag vastgelegde beginsel (artikel 4 lid 3) dat lidstaten alle maatregelen zullen treffen om de verplichtingen uit het EU-Verdrag en het EU-Werkingsverdrag na te komen en zich zullen onthouden van alle maatregelen die de doelstellingen van deze verdragen in gevaar kunnen brengen. Het beginsel werkt ook tussen de lidstaten onderling, tussen de instellingen en de lidstaten en tussen de instellingen onderling (ensie.nl).


In de eerste eeuw A.D. schreef Jakobus in een algemene brief ‘aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn‘ het volgende:
6 Maar gij hebt den armen oneer aangedaan. Overweldigen u niet de rijken, en trekken zij u niet tot de rechterstoelen? 7 Lasteren zij niet den goeden naam, die over u geroepen is? 8 Indien gij dan de koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven, zo doet gij wel; 9 Maar indien gij den persoon aanneemt, zo doet gij zonde, en wordt van de wet bestraft als overtreders (hoofdstuk 2).

In 2009 kwam ik tot ‘inkeer’ of inzicht: ‘Ware kennis wordt pas verworven als zelfkennis is verworven’ – zelfkennis. Ik zag in dat ook psychiaters niet de juiste maatlat (richtsnoer) gebruikten met gevolg dat een persoon met psychische en psychosociale problematiek zelfs de hoogstpersoonlijke keuze maakt van zelfdoding. Ook bemerkte ik binnen The Revival Fellowship dat de armen oneer werd aangedaan en de rijken ‘overweldigen’. Zo werd ik 13 september 2013 gewaar dat de ‘beheerders’ die door de profeet Ezechiël aangeduid worden met herders (hoofdstuk 34) hun aangezicht in de spiegel bemerkten, maar als reactie wegliepen van de verantwoordelijkheden! Juni 2014 stond ik buiten …

Is dit de toestand van deze planeet? Is dit de bedrijfscultuur van ons Koninkrijk? Heb ik mij te conformeren aan dit beleid dat de Grondwet ondermijnt? Ik vraag mij af of er wel een herder is …


13 De arme en de bedrieger ontmoeten elkander; de HEERE verlicht hun beider ogen. 14 Een koning, die de armen in trouw recht doet, diens troon zal in eeuwigheid bevestigd worden.

De siddering des mensen legt een strik;
Spreuken 29

De schokkende waarheid over leugens …

De basis voor wat we persoonlijk hebben meegemaakt begon zo’n 2000 jaar geleden” zo verkondigt De Revival Fellowship Nederland. Het blijkt nog waar te zijn ook. Zelfs de praktijken die af te keuren zijn vinden daarbinnen plaats, maar worden stellig ontkent! Ook de ‘president’ heeft de leugen lief …  het zou geen ‘doodzonde’ zijn aldus de opinie.

Hypocrisie of huichelarij is het voorwenden van geloof, gevoelens, moraal of deugden zonder daar volledig achter te staan of de daaraan verbonden normen en waarden zelf in praktijk te brengen, in het bijzonder bij het bekritiseren van anderen. Hypocrisie kan dus worden gezien als een gedragsvorm die erop gericht is beter voor de dag te treden dan strikt genomen verdedigbaar is, zowel gezien vanuit oprechtheid als vanuit noodzaak door omstandigheden.

Herhaald de Geschiedenis zich?
Nieuwe didactiek voor bestuur en politiek

Wat ik over systeemkenmerken binnen The Revival Fellowship – in sociale relaties – aan de weet ben gekomen, vertaalt zich naast de ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven ook naar de staatkundige ontwikkelingen binnen de democratische rechtsstaat die ook met verzorgingsstaat of Koninkrijk der Nederlanden wordt aangeduid. Na de grondwetswijziging van 1983 heeft men het algemene beginsel (opnieuw) in regels uitgewerkt (gezag). In hetzelfde studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek worden wij in § 9.6 (Versobering) geïnformeerd dat hier niet naar wordt gehandeld! Naast dit gegeven dat de democratie niet wordt onderhouden maar zelfs afgebouwd, heeft ook het ministerie van Veiligheid en Justitie haar post (rechtsstaat) aan het begin van de jaren negentig verlaten en is iets anders gaan doen (eigen visie/missie)!

Herhaalt de geschiedenis zich? Iedere generatie zal alles opnieuw moet leren. Het zijn echter deze zelfde leerprocessen, waar mensen voor hun (voort)bestaan zo op zijn aangewezen (Grondbeginselen der Sociologie – preview).
Anderen volgen (mogelijk) een andere leerweg en komen toch tot eenzelfde punt (conclusie). De vraag is: “Welke richting slaan wij in?” Een richting die de wereldleiders bedenken, tot oneer van de arme? De goede naam lasterende …

Je maintiendrai la vertu et noblesse
Je maintiendrai de mon nom la haultesse
Je maintiendrai l’honneur, la foy, la loi
De Dieu, du Roy, de mes amis et moy

Niet alleen zien wij in Daniël hoofdstuk 6 een klassiek voorbeeld van ontrouw en een zaak van oneer, maar ook van ondermijning van ‘Koninklijke Besluit’ en in het bijzonder van Grondwet en bestuur. Staatkundige ontwikkelingen waar koningen vaker mee te maken hebben: list en bedrog. Gevolgen die dit heeft voor het binnenlands bestuur en Koninkrijksrelaties blijven dan ook niet uit.

De vraag is: “Tot hoever laten wij dit gaan?”

 

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION