Staat en Recht

Gelijkwaardigheidsbeginsel:

Verplichting van elke lidstaat om bij de inrichting van de interne rechtsorde ervoor te zorgen dat de procesregels voor rechtsvorderingen die ertoe strekken de rechten te beschermen die de justitiabelen aan het Unierecht ontlenen niet ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke nationale vorderingen gelden.

– Bron: www.ensie.nl

Nee, ik ga vandaag niet in over de mestoverschotten en de zogenaamde mestfraude. Vandaag heb ik het in een brief waarin ik mij richt tot het Kabinet Rutte III over het binnenlands bestuur waarbij ik mij concentreer op staat en recht: de-rechtsgang_25.04.2018.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dictaturen

‘Zweden: Feministen willen kritiek op migratie verbieden’.

In een Tweet zaterdag 21 april 2018 werd mijn aandacht gevestigd op bovenstaand bericht. Zonder in te gaan op de vraag of de onderlinge beweringen en overige uitlatingen waar zijn valt mij al enige tijd één ding op: de verschillende partijen leveren wel commentaar op de anti-democratie van de ander, maar hun eigen aangezicht bemerken zijn niet (ook willen velen het niet bemerken).

Het aloude verhaal van ‘De Pot en de Ketel’ blijkt niet naar Het Rijk der Fabelen te zijn verwezen.

De vraag die wat mij betreft gesteld mag worden is deze: “Stoken wij het vuur verder op, of verschonen wij elkanders aangezicht?”

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Betalingsregeling?

Gij die de arme oneer aandoet?

Overweldigen u niet de rijken, en trekken zij u niet tot de rechterstoelen?

“Essentieel voor de positie van het gedecentraliseerde bestuur is de democratische rechtvaardiging van dit bestuur.”

Maar beschermt het gedecentaliseerde bestuur – een mede bewinddeel van zorg – haar inwoners? NEE! Men is afhankelijk van willekeur. De kern van het openbaar bestuur is de rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers. Dit ter bescherming van de burgers, maar ook van de democratie zelf.

Wordt de burger geschermd? Nee, zelfs de rechter staat de onderdrukker nabij. Zo wordt het volk – in de relatie staat en samenleving – steeds verder onderdrukt. Geheel in strijd met de doelstelling van de rechtsstaat wordt er gehandeld en onttrekt de overheid zich aan het recht.

Ik ben al beroofd, de rechter heeft toegelaten dat ook particuliere incassobureaus burgers geld afhandig konden maken en zo kan het gebeuren dat ook ik op 3 januari 2017 uit huis werd gezet: dak en thuisloos.
Voor de ‘bewezen diensten’ wil de gemeente Rotterdam belasting innen om de ‘gedienstige’ ambtenaar zijn/haar loon uit te kunnen keren?

U wordt ‘vorstelijk bedankt’! 

Met vriendelijke groet,

 

~Sheepish (Looking) LION

PS: U helpt u zelf er wel uit … ?

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Binnenlands Bestuur – Zelfstandige Analyse

In mijn berichtgeving aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam en aan minister Ollongren van Binnelands Bestuur en Koninkrijksrelaties van 16 april 2018 het volgende:

Geachte lezer,

Binnen de gemeente Rotterdam zijn een aantal interne conflicten het gevolg van nationale, universele en collectieve arrangementen waaronder die uit het Wmo. Doordat veel voorzieningen contra-productief zijn stijgen de kosten voor de verzorgingsstaat in sterkere mate (interne verliezen – vaak niet gespecificeerd op de balans). Overheidsfunctionarissen mogen of kunnen niet zelfstandig de essentiële vraagstukken analyseren, laat staan beantwoorden. Veel regelingen zijn als gevolg weinig doeltreffend en doelmatig. Op de lange termijn zeker van weinig effectief (niet duurzaam).

In de eerste eeuw A.D. merkte Paulus het volgende op: Die altijd leren maat nooit tot ‘kennis van de waarheid’ (ware kennis) komen. 

Begeleiding door functionarissen die in de ontwikkelingspsychologie een 17-jarige niet overstijgen (gemis aan levenservaring of cognitief tekort) zorgt voor stoornissen. Wie neemt de ander bij de hand en helpt hun op weg? Uit persoonlijk onderzoek dat is gestart na een schrijven aan Zijne Majesteit op 16 oktober 2015 blijkt dat veel overheidsfunctionarissen (ook volksvertegenwoordigers) niet zelfstandig de essentiële vraagstukken kunnen beantwoorden/analyseren. Er wordt geld uitgegeven aan nieuwe onderzoeken (ook in Europees verband) terwijl er voldoende kennis in het eigen land voorhanden is. Het blijkt dat men de eigen organisatie niet (voldoende) kent.

Ken uw organisatie!

Dat ik in de periode 2014 – 2015 bij Riwal Hoogwerkers B.V. de rollen min of meer wist om te draaien was aanleiding tot mijn ontslag. Ondanks tegenwerking en al worden mij struikelblokken voorgelegd, ik vervolg ‘mijn’ weg (unstoppable zoals de manager zei). Het is niet mijn toonbeeld van loyale samenwerking maar het gevolg van een ongebreideld nastreven van eigenbelang door verschillende actoren waardoor mij de toegang tot de pinkstergemeente werd ontzegd; een (vermeende) partner van mij scheidde; en dat ik ontslag kreeg. – Men leert zijn vrienden kennen …
Dit en ondermijning van Grondwet en bestuur heeft tot gevolg gehad dat ik met schulden te maken kreeg en 3 januari 2017 na tussenkomst van de rechter uit huis werd gezet. De rechter, zo blijkt, is hierin ook in gebreke (rechtsstaat)!

Maatregelen de verzorgingsstaat om te vormen hebben tot gevolg dat bestuur en Grondwet ondermijnd zijn. De voorzieningen die in de Grondwet van 1983 zijn opgenomen (sociale grondrechten) worden niet alleen door burgers en organisaties misbruikt, maar ook heeft justitie hierin een markt of marktaandeel gezien: Rechten worden verhandeld!
Ondanks regels die een uitwerking zijn van het eerste beginsel … (Belinfante en de Reede, 1991 – gezag) heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie in de jaren negentig ‘de zaak’ anders bepaald! Het gezag wordt hun gegeven, ook laten andere gezaghebbers na verantwoording te nemen. Zo heeft ook de gemeente met de lokale bevolking weinig tot geen tegenwicht geboden en heeft het zich kunnen ontwikkelen tot wat het nu is geworden. De bevolking vindt het best, het voorziet in luxe (wat ze zich anders nooit hadden kunnen permitteren) en dan is misbruik en oneigenlijk gebruik juridisch niet onoverkoombaar

In mijn brief aan de GGZ leest u van ontwikkelingen binnen Douwe Egberts. Niet alleen zijn bedrijven als Fokker failliet gegaan, ook de Nederlandse samenleving kreunt en steunt …  (onder de lasten alsook gebrek aan kwalitatief goede zorg). Met de bevolking te ‘versterken’ en de lasten te verzwaren (lat alsmaar hoger leggen) is in het verleden een steeds groter wordende problematiek meerdere keren bedekt en daarmee ook verlegd. – fundamentele problemen worden niet (meer) opgelost

Het mag helder zijn dat wanneer wij niet vanuit de basis willen werken, wij in het naastgelegen zorg-moeras (blijven) verzinken! Denkt de overheid met onhaalbare kaarten de toekomst in te kunnen gaan? Ik hoef naar ik meen niet toe te lichten welke gevolgen dit heeft voor de trouwe volgelingen!

OTVEM, ‘de’ management praktijk: https://www.mt.nl/management/promotie-maken-is-oorlog-voeren/16541: “Van de Ven promoveerde op een onderzoek naar afgunst in organisaties.” De ander iets niet gunnen …   Dit heb ik gezien in het leger maar ook meegemaakt in de pinkstergemeente! Het komt in ‘ de beste families’  voor. Ook in het bedrijfsleven heb ik meegemaakt dat managers elkaar iets niet gunden (soms één, soms beide) en dat had gevolgen voor het functioneren van de individu, de afdelingen afzonderlijk en de organisatie in zijn geheel (waaronder de cliënt). “Van de Ven promoveerde op een onderzoek naar afgunst in organisaties.”
De ‘V’ in OTVEM (Opdracht, Terrein, Vijand, Eigen middelen, Mogelijkheden) staat niet alleen voor de visuele of vermeende vijand, maar ook voor de vijandigheden die van binnen zijn …

Ik sluit af met de woorden van een hoogleraar: “Alleen een koning of souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen.”

Ik ben (nog steeds) benieuwd naar de reactie van de Nederlandse overheid en of er de bereidwilligheid is van loyale samenwerking (het beginsel van). Kan ik op uw steun rekenen, of blijf ik werken vanuit een achtergestelde positie?

Met vriendelijke groet.

Einde bericht!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Relatie Staat en Samenleving

Vadertje staat en de samenleving:

Maatregelen die de Grondwet en bestuur ondermijnen, zijn strafbaar (staatsrecht). Verder is er een verdrag waarin de Europese lidstaten verklaren zich te zullen onthouden van maatregelen die de doelstellingen van deze verdragen in gevaar kunnen brengen (gemeenschapstrouw).

Op 11 april 2018 ben ik begonnen met het schrijven van een volgende brief waarin ik mij richt tot Zijne Majesteit. Of ik het 12 april af heb of vrijdag de dertiende …

De voorlopige inhoud: Relatie Staat en Samenleving!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail