Woningnood

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

De Boer?

Een eigenwijzere mensensoort dan de boer ben ik sinds vroeger niet meer tegengekomen!

Het is altijd goed wanneer een opinie je tot lachen stemt – gezond! Ditmaal is het Bert Wagendorp die een artikel cadeau doet in de Volkskrant. Bedankt!

Deze en andere uitlatingen zoals ‘eigenwijzere‘ zijn mij zolang als ik mij kan heugen (het schoolplein) naar mijn hoofd geslingerd. Ik ben recent 49 jaar geworden en je vraagt je af of je leeftijdsgenoten in die afgelopen 40 jaar iets geleerd hebben, maar ook of zij volgend jaar Abraham gaan zien?

– geestelijke met geestelijke vergelijkende …

Bovenaan de column staat ‘De boer is in diepste wezen een anarchist die met rust gelaten wil worden‘. Eens goed om mijzelf te onderzoeken en te ‘vergelijken’.

Anarchisme (van Oudgrieks ἄναρχος, anarchos: ἀ- = "geen", ἀρχός = "heerser") is het streven naar een situatie of samenleving waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit leven (anarchie).

Misschien kon Bert Wagendorp of de redacteur hierin weleens volkomen gelijk hebben ook indien hij hiermee op iets anders doelt. – en derhalve zijn doel mist?

Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is tot de gedachte dat een individu op geen enkele manier een ondergeschiktheid áán of ván iets of iemand erkent. In de omgangstaal wordt de term anarchie als samenleving vaak verward met een andere betekenis van het begrip anarchie, namelijk chaos of wanorde/verwarring. Met de term sociaal-anarchisme tracht men die verwarring tegen te gaan.

Ik ben vele jaren onderhouds – en storingsmonteur geweest en veelal is de verwarring binnen de gehele organisatie en de wanorde die dit meebrengt dat meer inspanning vergt en je aandacht maar ook tol eist dan het technische probleem op zich;  dus, wanneer het daar omgaat, JA – ‘laat mij met rust’ en laat mij ongestoord ‘mijn’ werk doen!
Velen laten zich gemakkelijk op verkeerde gedachten zetten, zo ook managers en bedrijfsleiders en de Hoge Heeren in Den-Haag. – en dat biedt perspectieven …
Dat biedt kansen, maar wee voor carrièrejagers die jou als bedreiging zien voor hun persoonlijke carrière maar niet de zorg hebben voor de organisatie en de goede orde middels Institutionele Herinrichting (versobering) schaden – wanprestaties!

In Jesaja 28 lees ik in de verzen 23 t/m 29 over de Boer zijn diepste wezen: ‘En zijn God onderricht hem van de wijze, Hij leert hem.’ Mogelijk gaat het individueel niet op voor iedere boer, maar voor mij is dat ‘mijn diepste wezen’ voor zolang als ik mij kan heugen! Echter dit biedt nog geen garantie dat die mens wat hij doet ook met wijsheid en verstand doet.

In het studieboek ‘Grondbeginselen der Sociologie’ staat het volgende: ‘Maar voor mensen betekent de afwezigheid van instincten dat iedere generatie alles opnieuw moet leren. Het zijn echter deze zelfde leerprocessen, waar mensen voor hun (voort)bestaan zo op zijn aangewezen, die maken dat hun gedrag en wijze van samenleven veel veranderlijker zijn dan bij dieren het geval is.’ – Inzicht in Sociale Relaties

Laat ik, maar in deze sta ik niet alleen, ten gevolge van deze zelfde leerprocessen (die al sinds de dagen van Mozes beschreven worden) nu ook de zelfde bevindingen opgedaan hebben?! Dat wij de geschriften van eertijds slechts met moeite verstaan komt doordat wij in de 20ste eeuw een andere ‘abstracte karakterisering’ gebruiken doordat de taal maar ook de geladenheid of beeldvorming aan veranderingen (schommelingen) onderhevig is. – “Wie heeft of bewaart in deze een rechte geest?”

10 Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zijn.
11 Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen; en van de navolgende dingen, die zijn zullen, van dezelve zal ook geen gedachtenis zijn bij degenen, die namaals wezen zullen. - plan der Eeuwen?

– ‘Het Eeuwige gezeur?’   Je of ‘het’ laat mij niet met rust?

Wanneer ik in het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ één van de drie kenmerken voor een Staat – ‘Gezag‘ – in beschouwing neem en ik neem ‘het streven naar een situatie of samenleving waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit leven‘ ter vergelijking dan is er sprake van regels als een uitwerking van het algemene beginsel. Hierin wordt o.a. gesproken van de horizontale en verticale verdeling scheiding van machten en ook worden er specifieke kwaliteitseisen gesteld, die boven alles berusten op de gedachte dat gezag niet in handen van enkelen moet worden gelegd!

Is de organisatie (momenteel) dusdanig georganiseerd dat er van een democratische rechtsstaat gesproken kan worden? In het hoofdstuk ‘De opzet van dit boek‘ wordt gesproken van ‘het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland‘. Ook wordt er hier gesproken van ‘van het ontstaan van de Nederlandse verzorgingsstaat‘. In hoofdstuk 9 over ‘de’ verzorgingsstaat wordt in § 9.6 ‘versobering‘ gesproken van ‘maatregelen genomen om de verzorgingsstaat om te vormen‘. Met andere woorden komt het hier op neer dat die organisatie wordt verstoord en dat de machtsverhoudingen niet (meer) van gelijke waarde zijn! Taakvelden zijn verdeeld, maar dit houdt niet in dat deze van meer of minder van belang zijn.

In een brief aan een jonge leider schrijft Paulus in de eerste eeuw A.D. “Bestraf een ouden man niet hardelijk, maar vermaan hem als een vader; de jonge als broeders; De oude vrouwen als moeders; de jonge als zusters, in alle reinheid” en spreekt hier derhalve over ‘omgangsnormen’ – moraal, waarden!
En persoonlijk, al ben/was ik erfgenaam, ik werd gelijkgesteld met de ‘dienstknechten’ (arbeider) en deed alle voorkomende werkzaamheden (taakvelden) maar werd ik door allen onderzocht hoe ik de werkzaamheden (taken) in mijn beheer ten uitvoer bracht. De financiën vielen daar buiten!

Streef ik naar een situatie of samenleving waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit leven? Ik streef er in elk geval naar dat een ieder de verantwoordelijkheid draagt die hem is toebedeeld! Wanneer ik dan als zodanig de ontwikkelingen in de Europese Unie toets dat zodanig een essentieel onderdeel is van het onderhouden van de democratische rechtsstaat Nederland en ik beschouw de verantwoordelijkheid voor de bescherming van een minimaal niveau van menswaardigheid voor een ieder van ons aan de overheid is toegedeeld dan kan het niemand ontgaan zijn of daar mankeert het een en ander aan. Eén van deze is dat volgens de Grondwet de staat de organisatie dusdanig is ingericht dat de Volksvertegenwoordiging de hoogste macht is en niet de Koning of Justitie. Werd Koning Willem I door de Hooge Raad middels het Meerenberg-arrest (HR 13 januari 1879, W 4330) beperkt vanwege een te sterke autoritaire rol; nu zal Justitie aangepakt moeten worden, maar ook zal de Volksvertegenwoordiging zijn/haar verantwoordelijkheid moeten nemen en niet die leden van de organisatie die schade leiden als gevolg van hun regelgeving en bestuur verder te benadelen!

2.1 – Ontstaan van de sociologie

Drie factoren droegen bij tot het ontstaan van de sociologie:

1 het verloren gaan van de vanzelfsprekendheid in het leven van mensen, waardoor dat problematisch werd;
2 het ontstaan van het begrip ‘maatschappij’ als een aparte levenssfeer, los van de staat;
3 de opkomst van een restauratiementaliteit, die de samenleving weer boven het individu ging stellen  -  Inzicht in Sociale Relaties

Anarchie of sociaal-anarchie, mogelijk ook is er sprake van ‘restuaratiementaliteit’? In het artikel in de Volkskrant wordt de bedenking dat Carola Schouten snel zal uitgroeien tot de crimefighter van het kabinet-Rutte III geopperd. Afgezien van de beweringen en de juistheid hiervan (strikt juridisch gezien correct) dient men ook de kwaliteit van de democratische rechtsstaat in de beoordeling mee te nemen. Al zolang als ik leef (mogelijk nog van voor de Tweede Boerenoorlog) wordt er vanuit Europa macht uitgeoefend op de Nederlandse en andere Europese boeren. In de vorige eeuw heeft dit tot tienduizenden zelfdodingen geleid binnen de sector en onder hen die daar voor hun bestaan sterk afhankelijk zijn. Niet alleen de ontwikkelingen binnen de Europese Unie, maar ook binnen de eigen grenzen, vormen met enige regelmaat een dreiging als het gaat om hun bestaanszekerheid!

Wanneer het dan ook gaat om een groot aantal zogenaamde sociale grondrechten (art. 18-23) die als een symbool van de verzorgingsstaat kunnen worden gezien en daar onder vallen recht op rechtsbijstand, werk, bestaanszekerheid en spreiding van welvaart dan wordt mogelijk duidelijk dat Carola niet zal uitgroeien tot crimefighter, maar dat zij de zoveelste crime pleegt die de verschillende kabinetten-Rutte onophoudelijk voortbrengt? *Hiermee praat ik niet goed wat men fout doet!

Wanneer ik de carrièretijgers onderzoek op een aantal professionele kwaliteiten en vaardigheden, en de uitkomsten van dat proces van overheidshandelen geven het ons te kennen (mij althans), dan heeft de gehele organisatie en dus ook de economie maar in het bijzonder de welvaart (of spreiding hiervan) ernstig te lijden onder het beleid van diverse Volksvertegenwoordigingen! Het functioneren van de staat en in het bijzonder teneinde de menswaardigheid voor iedere individu in de samenleving tot gelding komt vraagt om aandacht en heeft dan ook mijn grootste zorg. – maar het gaat om macht, geld, aanzien?

– Wien treft géén schuld?
Indien het andere doelstellingen betreft dan deze in beginsel zijn opgetekend, dan maakt het gezag misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen die mede door Koninklijk Besluit tot stand zijn gekomen – ‘loyaal aan organisatie?’
Daarom stel ik dan ook de volgende vraag: “Wie is ons in de afgelopen 50 jaar als voorbeeld geweest?” – een goede getuigenis afgelegd hebbende …

– Het waren geen individuele boeren  …
Het waren géén individuele politici die tot den Koning kwamen en deze misleid hebben, tot schade van de burger/bevolking: “Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot den koning”  –  Daniël 6.
De Sociologen ‘veronderstellen’ dat iedere generatie alles opnieuw moet leren! Of is het meer dan een veronderstelling?

Dinsdag 16 september 2015 schreef ik met betrekking tot “De Verwaarloosde Staat” en heb  mij tot Zijne Majesteit gericht. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het afgedaan met “het is uw ‘individuele’ zorg” en bericht ‘mij niet te kunnen helpen’.
De burger die goed opgelet heeft en oud genoeg is moet het niet ontgaan zijn dat justitie vanuit een bepaald winstoogmerk het individu boven de organisatie stelt en e.e.a is aanleiding dat wanneer wij o.a. van ‘gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten’  geconcludeerd mag worden dat er  m.b.t ‘het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat’  het nodige te restaureren valt!
Dat dit tot armoede maar ook geestelijk gezondheidsproblemen zou lijden had ik destijds niet als dusdanig ingeschat! In mei 2016 deed een hoogleraar de volgende uitlating: “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen.” – Het strekt verder dan ‘alleen maar’ armoede …

Als boerenzoon heb ik alle leden van de organisatie en die hier afhankelijk zijn belangrijk geacht! Als één ‘bouwsteen’ valt, dan gaat de gehele organisatie … ? In het studieboek omtrent ‘Staatkunde’ staat “op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd” (rechtsstaat). Ik sta dan ook toe dat er vergissingen begaan worden! Neem de les ter harte en doe de opgave opnieuw (althans zo is mij op de basisschool al bijgebracht).

Hoogachtend,  ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Jacht Op Rendement

Jacht op rendement duwt schuldmarkt uit balans

Illustratie: Ronald Slabbers

“De markt voor bedrijfsschuld staat op z’n kop. Niet banken en kredietverstrekkers, maar de bedrijven die geld nodig hebben dicteren tegenwoordig de voorwaarden op de Europese schuldmarkt.

Het is een trend die is komen overwaaien uit de Verenigde Staten, waar de leenvoorwaarden het afgelopen kwartaal een historisch dieptepunt bereikten, aldus kredietbeoordelaar Moody’s vorige week. In Europa gaat het dezelfde kant op.”

Lees het volledige artikel op FD.nl

Toen nu Daniël verstond, dat dit schrift getekend was,  -  Daniël 6

‘Deze keer is het erger’

In het artikel staat “Het is een patroon dat zich al eerder aftekende.” Voor de burger die in de afgelopen 40 à 50 jaar goed heeft opgelet heeft niet alleen in 2010 de signalen kunnen zien maar ook dat het in 2012 ‘vast stond’ in de regelgeving en het bestuur vanuit het Rijk – het werk van mensen!

15 januari 2018 twitterde Nevin Özütokwaarom een gemeente niet kan zorgen‘! Gister, 21 januari 2018, verwees ik in mijn Zondagse Overdenking naar de uitlating van Lilian Marijnissen “Wij laten mensen niet tegen elkaar uitspelen. Wij laten Nederland niet verdeeld achter”
Na de zelfdoding van een jonge vrouw dat plaatsvond in 2010 besefte ik dat ik ‘andere tijden’ tegemoet zou gaan. Binnen de Revival Fellowship werd ik gewaar dat leden wel  tegen elkaar uitgespeeld uitgespeeld werden en dat gezinnen verdeeld en verscheurd worden achtergelaten. Burgemeester A. Aboutaleb deed in 2017, nog voor de landelijke verkiezingen plaatsvonden, voor de camera’s een beroep op het toen nog nieuw te vormen Kabinet!

Hoe Is Het Ontstaan?

In het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ staat “Sterker dan in andere landen worden in Nederland maatregelen genomen om de verzorgingsstaat om te vormen” (versobering) en ook welke maatregelen het behelst.

Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot den koning, en zeiden aldus tot hem: O koning Darius, leef in eeuwigheid!  -  Daniël 6

Zonder uit te wijden over eerder gedane uitlatingen/uitspraken en ongeacht de vraag of de afzonderlijke bedenkingen juist zijn, mag duidelijk worden dat het systeem dat samengevat wordt met de aanduiding democratische rechtsstaat (gezag) gebruikt wordt voor andere doeleinden dan waartoe zij van oorsprong is ingericht – misbruik en oneigenlijk gebruik.
Is het dan vreemd dat regelingen weinig doeltreffend lijken en dat fundamentele problemen niet (meer) worden opgelost (versobering)?

Laten we 2018 het jaar maken niet alleen van gelijke kansen, rechten en beloningen voor vrouwen aan de top, maar voor alle vrouwen. Vrouwen die dat willen, moeten kunnen werken.  -  Tweet Lilian Marijnissen

In de tweet wordt verwezen naar een artikel in de Volkskrant van 22 januari 2018:

Jonge Nederlandse vrouw werkt vaker in deeltijd dan man; nergens in Europa is dat verschil zo groot

Tired businesswoman holding her nape

“Twee van de drie jonge vrouwen tot 25 jaar werken in deeltijd, tegen één op de drie jonge mannen in dezelfde leeftijdsgroep. In geen ander Europees land is het verschil in aantal werkuren tussen jonge vrouwen en jonge mannen zo groot. Met de leeftijd neemt het verschil verder toe. In Nederland zijn jonge vrouwen daardoor minder economisch zelfstandig dan in andere landen.”

 

Ik vertelde van de jonge vrouw die in 2010 zelfmoord pleegde. Ik heb niet verteld van de druk die mijn dochter ondervond vanuit het Nederlands politieke klimaat, de burn-out van een 17 jarige, de zelfmoord van een 15 jarige en hoe ik mij over een andere vrouw van rond de 40 ontfermt heb die ik dreigde te bezwijken. Dan heb ik het nog niet over alle andere medemensen met psychische gezondheidsproblemen en relaties die getuigen van sociale armoede.
In het studieboek uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek staat het volgende: “Kortom, op termijn zouden ruimhartige verzorgingsstaten hun eigen economische basis ondermijnen.” (versobering)

"gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid" - De Verzorgingsstaat? Ezechiël 34

In de Zondagse Overdenking sprak ik van loyaal aan organisatie. In Daniël 6 zien wij dat één man loyaal is tot in de dood? De geschiedenis kent meer van zulke mensen (mannen, maar ook vrouwen).
Daarnaast gaf ik in de zondagse overdenking te kennen dat ik op mijn 17de met 100kg de ladder op terwijl ik zelf amper 60 kg woog. Dat ik op mijn 46ste met een last van 80 kg op mijn schouder de Noord-Zuid lijn via een steiger verliet (5 verdiepingen)! Ik zal uitleggen waarom ik deze keuzes heb gemaakt.

Incidenteel heb ik keuzes te maken met het oog op de bescherming van de klassieke grondrechten maar ook met het oog op de bescherming van de zogenaamde sociale grondrechten die sinds 1893 ook in de Grondwet zijn opgetekend, maar in het bijzonder betreft het de loyaliteit aan die organisatie dat zich vertaald in o.a. bestaanszekerheid! En aangezien de Nederlandse overheid veel taken en bevoegdheden aan de Unie heeft overgedragen (opzet van dit boek) en met de uitlating ‘waarom een gemeente niet kan zorgen’ stel ik de vraag: “Kunnen de ouders nog voor het gezin zorgen?”

"Een laatste begrip in dit verband is de gedecentraliseerde eenheidsstaat. Hiermee bedoelen wij dat er sprake is van een rijksoverheid die voor de staat als geheel optreedt, maar dat er tevens andere overheden zijn die naast de centrale overheid over zelfstandige (autonome) taken en bevoegdheden beschikken en een eigen democratische legitimatie hebben."  -  Gedecentraliseerde Eenheidsstaat

Kunnen wij het niet?  Met wat voor incompetente leiders heb ik in de afgelopen 49 jaar te maken gehad die de organisatie slechts misbruiken!?
Vertel die onzin niet langer aan mij alsof ik een kleuter ben nog aan mijn dochter die op 17 jarige leeftijd wijzer en verstandiger was dan menige maatschappelijke en geestelijke verzorger en het mij op haar 21ste niet alleen in daden maar ook in woorden kan uitdrukken!
Wanneer men bij de GGZ niet inziet welke professionele eigenschappen de burger heeft zoals leervermogen en ook een Nederlandse overheid haar jongeren klein houdt dan dient zich de vraag aan “Waar is het verstand?”
Wanneer men bij de GGZ een volwassen man houdt voor een peuter van 3, dan heb ik zo mijn bedenkingen of deze vrouwen wel een kind GROOT kunnen brengen!
In 1990 vroeg ik mij af “Wat is hier fout?” Nu besef ik dat hun gestandaardiseerde normen tot gestandaardiseerde tests en behandelingsplannen leiden waardoor mijn moeder in de geestelijke zorg ‘volgens plan’ veel meer schade ondervindt. En ik maar denken dat de professionals en het staatsgezag, maar ook de oversten in de Revival Fellowship het goed hadden – “Ik moet het wel fout hebben want de massa ‘gebiedt’ mij iets anders te geloven.”  Toen ik deze dwaling inzag kwam het mij duur te staan …

In 2010 werd ik mij als gevolg van de ontwikkelingen en de ervaring binnen de Revival Fellowship bewust van de ontwikkelingen binnen de Nederlandse staat maar ook binnen het bedrijfsleven: ‘Systeemwereld van de overheid is niet mensgericht ingericht’ – hetzelfde geldt in dit geval voor de kerkoudsten en het management! – Wel dient gewaakt te worden voor generalisatie.
Ik was 23 jaar toen ik deze genootschap volgde, ongeveer 22 jaar later werd mij de toegang ontzegt nadat mij in september 2013 bekend werd dat enkele ‘aanzienlijken’ hun hart toegesloten hadden maar hun (ware) aangezicht verscholen!  – ik was naïef toen ik in 1993 dacht “Hier gebeuren ‘zulke’ dingen niet.” Het bleek anders uit te pakken, maar hierdoor heb ik door de ervaring wel kennis opgedaan van de psychosociale organisatie die je niet (alleen) uit het lezen van boeken opdoet! Niet alleen bij theologen maar ook onder rechtsgeleerden, psychiaters en andere ‘hoogopgeleiden’ is de kennis naar het hoofd gestegen en zijn ziende blind!

Voltaire definieerde een vooroordeel als een mening zonder oordeel. Een vooroordeel is meestal een mening over iemand of een groep mensen. Het gaat bijvoorbeeld over één kenmerk van een stereotype. Vaak zijn vooroordelen (het resultaat van) generaliseringen.  -  Wikipedia

Pas Op!

“Jacht op Rendement!”   “Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen. Het belang hiervan is dat naast politieke doelstellingen en belangen vanuit een andere invalshoek naar conflicten en belangen wordt gekeken, namelijk die van een algemeen gerespecteerde buitenstaander (rechtsstaat).”

In Macht, Recht, Markt verwijs ik naar een artikel in het Financieel Dagblad dat zegt “Commercie rukt op bij massaclaims!” Mogelijk wordt het helder dat in Nederland het instrument justitie sinds de jaren ’90 en misschien al daarvoor misbruikt en oneigenlijk gebruikt wordt! Mogelijk dat dit de betekenis van ‘gebrek aan politieke stabiliteit’ duidelijk wordt en waarom wij eenzelfde ontwikkeling binnen Europa aantreffen als in de jaren ’30 van de vorige eeuw?

spiritual awakening is not always the best feeling in the world. It can often be accompanied by strong feelings of despair and sadness when becoming more and more aware of all the suffering in the world, even depression for some people.  - Laura Marie  Spiritual Awakening

“Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen” – toch heeft hij ‘lijdzaamheid’ (geduld) van node tot ook bij andere burgers eenzelfde visie ‘ontsluierd’ en er een beter beeld gevormd kan worden (ontwaken).

Mogelijk ook dat het een verklaring geeft voor de psychische gezondheid waar veel burgers waaronder veel jongeren mee te  maken hebben! De oplossing ligt daarom ook niet in het gebruik van medicijnen (farmaceutische drugs) en het binnenhalen van de farmaceutische industrie en deze zogeheten ‘wetenschap’.

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur.  ~  Grondbeginselen der Sociologie

Naar mijns inziens gaan wij net als voorgaande generaties, ongeacht onze culturele achtergrond, door dezelfde leerprocessen!

“Laten we 2018 het jaar maken niet alleen van gelijke kansen, rechten en beloningen voor vrouwen aan de top, maar voor alle vrouwen. Vrouwen die dat willen, moeten kunnen werken.”  –  Lilian Marijnissen Tweet.

Laten wij NIET alleen aan deze vrouwen denken, maar ook aan de vrouwen die deze behoefte niet hebben maar de belangen van hun kind op een andere wijze behartigen en dit voorop stellen. Deze burgers worden in bestaansrecht bedreigt, net zoals deze man die bijna een jaar dakloos is geweest?
Het kan nooit de bedoeling zijn geweest dat de klassieke grondrechten maar ook de zogenaamde sociale grondrechten die sinds 1983 in de grondwet zijn vastgelegd als gevolg van deze politieke doelstellingen en belangen en in het bijzonder het bestaansrecht van anderen in gevaar wordt gebracht!

Top!‘, de beledigende ontwetendheid? Ik denk dat wij (u en ik) iets uit te leggen hebben! Ik heb weleens gerefereerd naar het Bijbelboek 1 Samuël en daarbij doek ik in het bijzonder op de organisatie (samenleving) en de politiek van koning Saul en zijn invloed op de sociaal maatschappelijke zorg en de geestelijke gezondheid. De politiek had ook gevolgen voor de nationale en internationale veiligheid maar ook op het ‘gezinsleven.’
“Wij laten mensen niet tegen elkaar uitspelen. Wij laten Nederland niet verdeeld achter!”  –  Afgezien van de persoonlijke ontwikkeling en keuzes van David mag geconcludeerd worden dat hij een andere weg (en politiek) verkoos!
Wanneer ik denk aan ‘De Top‘ dan kan dit twee dingen betekenen: Of je staat vooraan in de strijd om de gang van zaken (uitkomsten van dat proces) te keren, of je onderhoud en verzorgd die organisatie – bescherming van de klassieke grondrechten maar ook van de zogenaamde sociale grondrechten (al dan niet opgetekend in een Grondwet).

Wilt u echt die lasten dragen met de ontberingen en de moeite?

Om deze rechten te garanderen of te borgen voor vrouw en kinderen (ook wanneer in geval de vrouw haar man verlaat) is het niet ondenkbaar dat een medemens veel ontberingen (een gebrek aan noodzakelijke levensbehoeften) moet trotseren om deze doelstellingen te behalen/te behouden – ook indien het systeem van de overheid niet (meer) ingericht is op de mens!
Inmiddels bestaat dit systeem overigens wel uit een complex netwerk waarbij het staatsgezag zich uitstrekt over een groot aantal taakvelden en dat op ieder van die taakvelden meerdere overheden met elkaar te maken hebben, maar ook dat op ieder van deze velden de overheden samenwerken met een groot aantal verschillende maatschappelijke organisaties (gezag).

‘Schuld’ kan dan ook niet alleen aan ‘de’ overheid maar ook niet alleen aan de burger worden verweten of ten laste gelegd! Er spelen meerdere organisaties een rol die misbruik en oneigenlijk gebruik van de organisatie maken (zonder dat zij zich hiervan bewust zijn)!
Ter ondersteuning van de maatschappelijk organisatie heb ik een enorme aderlating moeten doen; maar heeft ‘de organisatie’ dan het recht mij meerdere lasten op te leggen met gevolg dat ik niet meer onder ‘een schuld’ uitkom?
DE “Jacht op Rendement” of de Nederlandse cultuur maakt ook dat gemeenten een deel van de burgerbevolking, door onder andere een beroep te doen op de Wmo maar ook de Participatiewet  en de WOZ, zwaarder belast. Ook hier is sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik – maar de burger wordt geen keuze gelaten anders dan zich uit huis te laten zetten of vrijwillig voor de uitsluiting en armoede te kiezen. Van een solidariteitsbeginsel is nauwelijks nog sprake! Ook het financieel stelsel is zo ‘zwaar’ dat het systeem eerdaags volledig instort.

"De bedoeling hiervan is dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk wordt. Kern van het recht is dan het bestaan van algemeen verbindende regels, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd."  -  Kan men überhaupt nog van een rechtsstaat spreken?

Van ‘gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten’ (gezag) kan in veel gevallen waaronder juridische zaken niet (meer) worden gesproken! Kan men dan nog van een democratische rechtsstaat spreken? De bescherming van de democratie behoort tot de taak van de rechter (rechtsstaat) en het lijkt mij dat deze taak (taakveld) niet zorgvuldig wordt uitgevoerd!

Wat moet ik dan onder ‘Top’ verstaan? Heeft Zijne Majesteit kneusjes in dienst, gekozen door het ongeletterde (weinig geleerdheid bezittend) Volk?
Ik denk eerder dat een aantal landgenoten zich groter voordoen dan zij daadwerkelijk maar ook dat het merendeel van het Volk de verantwoording afschuift met als uitkomst van dat proces dat het gezag in handen van enkelen wordt gelegd (gezag).

Alvorens David tot Koning werd aangesteld te Jeruzalem heeft hij de nodige tijd aan ‘Leiderschapstraining’ training moeten investeren, teleurstellingen te verwerken (overwinnen), et cetera (functioneren). Dit komt niet zomaar tot stand  en zeker niet door het lezen van boeken en het behalen van een doctoraat o.i.d.! Wanneer men niet weet wat er gebeurt buiten het ‘beschermd milieu’ en daarin niet aan ervaring en geoefendheid (om het juist toe te passen) heeft gewerkt en aan inzichten heeft verworven, dan heeft men slechts weinig geleerd(heid)!
Niet alleen omtrent de Bijbel, maar ook omtrent de huidige studieboeken voor Sociologie, Psychologie, Management in Sociaal Agogische Beroepen en zelfs het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ bestaan veel misvattingen. En  ingeval de burger/staatshoofd zelf niet van zijn/haar lessen die in de dagelijkse praktijk (dagelijks) aangeboden worden heeft geleerd dan beschikt men slechts over informatie maar niet over (toegepaste) kennis en wetenschap! De toekenning van de titel ‘Meester’ is in veel gevallen dan ook onjuist en geeft een verkeerd beeld (evenals vele andere titels).

DE “Jacht op Rendement“, een winstoogmerk of doelstelling anders dan waartoe de Staatsorganisatie bedoeld is,  ondermijnt de toekomst van de organisatie (samenleving). 
De Staatsorganisatie is bedoeld ter bescherming van … … !!  (vul zelf maar in)

 

Hoogachtend,  ~Sheepish (Looking) LION

“Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.”

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Flexibel Opstellen

“Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen!”

Aldus de uitlating van een hoogleraar in mei 2016

‘Laten we al die kortingen schrappen, want ze maken de zaak gecompliceerd’

Eurocommissaris van begrotingszaken Günther Oettinger

Nederland wil zijn jaarlijkse korting van €1 mrd op de bijdrage aan de Europese begroting behouden. Eurocommissaris Günther Oettinger gaat daar vooralsnog niet in mee. Alle lidstaten moeten zich bij debat over Europese begroting flexibel opstellen, waarschuwt hij.

Lees het hele artikel in het FD.

“je volgt ontwikkelingen in de sectoren en deelsectoren waarvoor je werkzaam bent”  - Vacature 'Adviseur Kwalificeren en Examineren'

Hoe komt het dat ik na een echtelijke scheiding onttrokken werd van een aantal zogenaamde sociale grondrechten en zelfs dakloos werd?

"De rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet. De bedoeling hiervan is dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk wordt."  -  Rechtsstaat

Mogelijk antwoord?: Omdat gezagsdragers mij opleggen ‘flexibel’ te zijn en de rechter oplegt medewerking te verlenen. Dit wordt middels wet- en regelgeving en juridische uitspraken opgelegd: “Het terugdringen van de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) in het uitvoeringsproces door aanscherping van wet- en regelgeving, het benadrukken van plichten van burgers en de verdere bureaucratisering van de uitvoering van beleid.” – Versobering

Als gevolg van dit beleid, regelgeving en bestuur vanuit het Rijk maar ook een gebrek aan tegenwicht ontstaat armoede! Hierbij is sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik. – De wijze waarop Gezag wordt uitgeoefend (ook door enkele maatschappelijke organisaties) maar ook hoe de gedecentraliseerde eenheidsstaat als gevolg van de institutionele herinrichting (versobering) nalaat de belangen van haar eigen burgers te behartigen.

In deze ‘persoonlijke zaak’ waarover ik Zijne Majesteit op 16 oktober 2015 aanschrijf met betrekking op ‘De Verwaarloosde Staat’ kreeg ik antwoord dat deze brief voor verdere afhandeling werd overgedragen aan het (toenmalige) ministerie van Veiligheid en Justitie. Ik ontving bericht dat men mij in deze ‘persoonlijke zaak’ niet kon helpen en dat het mijn ‘individuele zorg’ betreft!

Zoals gezegd, niemand kan zich aan het recht onttrekken! In een relatie dat vanuit de samenleving verstoord werd en waar de verstandhoudingen door een beroep op justitie van haar zijde verder verstoorde met als gevolg dat dit bijkomend gevolgen heeft voor de rechten van haar en onze dochter, houdt dit in dat ik mij niet aan het recht kan onttrekken, nog dat ik hierin enige verhindering of bedreiging in mag vormen.
Voor de bedreiging echter die er vanuit de regelgeving en het bestuur vanuit het Rijk en dat proces mede door hun keuzes uit gaat (en evengoed een bedreiging vormt voor mijn ‘inkomenszekerheid’ en bestaansrecht) wordt ik door haar maar ook vanuit justitie aangekeken – het wordt mij aangerekend en ‘schuld’ treft mij.

Het terugdringen van de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) in het uitvoeringsproces door aanscherping van wet- en regelgeving, het benadrukken van plichten van burgers en de verdere bureaucratisering van de uitvoering van beleid.  –  Versobering

Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken.

‘Flexibel Opstellen’ … ? maar de overheid, het staatsgezag en nu de Eurocommissaris stellen zich hard en ongenadig op?

‘De Rechsstaat’ of democratie (democratische rechtsstaat) wordt ook door de rechter niet beschermd, ook de Volksvertegenwoordigers zijn in de afgelopen 50 jaren afvalligen gebleken. Majesteit, ook u bent gebonden …

‘Kracht en Macht der Misleiding’

Weggevoerd tot de roof?

Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijke geest in hem was; en de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk.

Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden, tegen Daniël vanwege het koninkrijk;

Daniël hoofdstuk 6 

‘Waanstoornis’? Ik?  Wordt ik voor een 3 jarige peuter of 4 jarige kleuter gehouden die alles slikt wat hem wordt wijs gemaakt en die de zaak niet onderzoekt? Indien dit ‘hun’ gedachtegoed is, dan heeft Nederland een ontwikkelingsachterstand van 45 jaar opgelopen!

Denkt de theoloog of de psychiater dat ik te indoctrineren ben? Denkt ‘men’ mij weg te kunnen voeren met hun gedachten, hun dwalingen? Ben ik hun slaaf/gevangene?   –  ‘Mentale Slavernij’  In hun gedachten blind … ? 

Ik herken veel in wat je schrijft. Ik vraag mij af of de professional voldoende tijd neemt voor zichzelf om te weten wat zij/hij zelf doet met de omgeving van de kwetsbare burger.

Mijn ervaring is dat zij de omgeving van deze burger standaardiseren volgens hun norm en dat het voor de in de hulp gevangen burger een onbegonnen zaak is zich uit deze klem te bevrijden.       

 - Anoniem

Het mag u allen bekend zijn dat ik niet niet erg onder de indruk ben van het prestatieniveau van een aantal ‘aanzienlijken’ en dat op de specifieke kwaliteitseisen (die vanwege de bijzondere functies aan het overheidshandelen gesteld moeten worden) het nodige aan te merken valt!

Hoogachtend,  ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

‘Slappe optredens rechters’

 “Hun kritiek op de Nederlandse rechtspraak is hard: ‘De vaak te slappe optredens van rechters belemmeren niet alleen werkgevers die willen optreden tegen seksuele intimidatie, maar laten ook dappere slachtoffers die al hun moed bijeen hebben geraapt in de kou staan’, zegt Sagel, tevens hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden.
‘Rechters leggen de drempel voor ontslag zo hoog dat daders bijna altijd terugkeren op de werkvloer. En geven een verkeerd signaal af aan de rest van het personeel’, vindt Govaert.”

Aldus het artikel in het Financieel Dagblad van 3 januari 2018.

"In een democratie kan niemand zich erop beroepen de waarheid in pacht te hebben of een superieure mening te verkondigen, ook al is dat de mening van een meerderheid."  -  Rechtsstaat

Zonder het aan het begin van de jaren negentig te beseffen realiseer ik mij nu (mede) na een echtelijke scheiding en andere confrontaties met het instrument justitie dat advocaten het instrument niet alleen misbruiken, maar ook overmatig macht uitoefenen. Uit o.a. het studieboek Management in sociaalagogische beroepen komt naar voren dat justitie een eigen visie/missie meer en meer gestalte heeft gegeven op basis waarvan een enkele burger bevoordeeld wordt ten opzichte van de organisatie maar ook de samenleving.
Hiermee wordt de democratie ondermijnt en is het voor de rechter een haast onbegonnen zaak de burger maar ook de samenleving recht te verschaffen maar ook de democratie zelf te beschermen.

Met regelmaat ondervindt niet alleen ik, maar ook vele andere burgers, hinder en schade als gevolg van overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten maar ook is er een dreiging  van het ontstaan van iets dat aangeduid kan worden met een ‘dictatuur van de meerderheid.
 Het ‘voormalige’ ministerie van Veiligheid en Justitie deed een eerder schrijven d.d. 16 oktober 2015 aan Zijne Majesteit met betrekking tot ‘De Verwaarloosde Staat’ af als een ‘persoonlijke zaak’ en wees mij op ‘de’ individuele zorg.   –  Gezag

Uit een artikel over ‘Massaclaims‘ mag naar voren komen dat justitie het instrument misbruikt en dat met hetgeen naar voren komt in het artikel in het FD over de rechter (naar oordeel van de advocaten) naar voren komt dat zij de rechterlijke macht in ernstige mate ondermijnt. In de eerdere geschiedenis van de mensheid kwam Jesaja ooit tot de uitlating “Er is niemand, die voor de gerechtigheid roept, en niemand, die voor de waarheid in het gericht zich begeeft; zij vertrouwen op ijdelheid, en spreken leugen; met moeite zijn zij zwanger, en zij baren ongerechtigheid.” Zij roepen om ‘vergelding’ ! 

Zonder afbreuk te willen doen aan het feit dat ‘seksuele intimidatie op de werkvloer‘ niet betaamt; persoonlijk heb ik géén getuige dat een vrouw dit thuis op ‘ons’ privé-termijn misbruikte …
Een vrouw die zonder oorzaak werd beschuldigd van ‘verleidelijke kunst’ (op basis van vooroordelen) bleek echter géén misbruik te maken van de situatie waarin wij door voorgangers  van een kerkelijke-gemeenschap werden geleid …
Hiermee wil ik slechts aangeven dat ook binnen ‘de’ geestelijke zorg aan ‘waarzeggerij’ wordt gedaan, maar ook dat ‘onkruid’ wordt gezaaid. Recent kwam ik in de trein Marokkaanse jongeren tegen met een verdorven verstand; maar ook binnen andere gemeenschappen (zowel religieus als niet religieus) komt dit soort verderfelijkheden voort (uit de mens-heid in het algemeen) hetgeen ook leidt tot vooroordelen binnen ‘de’ Rechtsspraak.

Daarbij behoud ik mij het democratisch recht (legitimatie) voor om een ‘zuster’ géén sociaal onrecht en onnodig geestelijk lijden aan te doen. Ik ‘sta’ in vrijheid!
spiegelinformatie dat bij de voorganger(s) en kerkoudsten niet ontvangen werd (althans niet in dank). Uitsluiting volgde …  (maar dit terzijde).

“Gegeven de betekenis van een democratische rechtsstaat kan een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de structuur, als ook voor het functioneren van de staat.”  –  Gezag

Na een korte onderbreking (koffiepauze) en in gesprek met mijn medemens werd geopperd dat het OM steeds meer zeggenschap heeft en dat hiermee de rechterlijke macht al geruime tijd is ondermijnd.
Ongeacht de vraag of de afzonderlijke bedenkingen juist zijn mag duidelijk zijn dat ‘gegeven de betekenis van een democratische rechtsstaat aan een aantal basisregels van die staat die zowel voor de structuur als ook voor het functioneren van de staat worden onderscheiden niet (meer) wordt voldaan. Althans niet in voldoende mate. In dit geval gaat om de eis van een onafhankelijke rechterlijke macht.

Nieuwe didactiek voor bestuur en politiek!

Terecht wordt in het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ aan het einde van de jaren negentig opgemerkt dat fundamentele problemen niet (meer) worden opgelost!  –  Versobering
In ‘Volgens Procedures‘ beschrijf ik hoe ‘Sterker dan in andere landen in Nederland maatregelen worden genomen om de verzorgingsstaat om te vormen.’ Als ergens ter wereld maar in het bijzonder binnen Europa de ‘rechtsstaat’ wordt afgebroken en dat regeringsleiders niet voldoen aan de eisen op basis waarvan de staat samengevat kan worden met de aanduiding democratische rechtsstaat, dan dient men de hand in eigen boezem te steken!

Daarnaast durf ik te opperen dat de eis van de belastingdienst die ook als instrument misbruikt wordt om middels financiële incentives (colportage) van het bedrijfsleven te eisen dat ‘Social Return’ zichtbaar wordt gemaakt er in de praktijk op neer kan komen dat 5% aan ‘bedrijfsresultaat’ de samenleving 10% kost hetgeen er op neerkomt dat de armoede toeneemt!

Ga ik afronden …

Beledigende onwetendheid? Terugverwijzend naar een eerder gepubliceerde post Top! Ik durf te stellen dat het van groter belang is dat bestuurders voldoen aan de kwaliteitseisen die vanwege de belangrijkheid van de ‘bijzondere’ functies gesteld moeten worden aan hun manier van doen en laten dan aan overige criteria welke ons vanuit de samenleving (een ‘dictatuur van de meerderheid?’)door de overheid opgelegd worden zoals diversiteit. Een grotere mate aan diversiteit stelt aan het hoofd of de hoofden van een organisatie wel dat de persoon of personen in kwestie van enig ‘kaliber’ is – ik geef het u te doen! Hiermee mag duidelijk worden dat meer dan in het geval van andere functies in het bijzonder de levenservaring van (groot) belang is. Heeft een lange specialistische opleiding wanneer toegespitst op de uitwerking van een specifiek geval de voorkeur, hier lijkt mij een brede ‘scholing’ in de praktijk van meerder belang – althans, een gezonde teamsamenstelling.

Een ‘Jezabel’ zoals het Bijbelboek Openbaring beschrijft, een narcist die op een eenrichtingsweg leeft, is ook niet bevorderlijk, al zou het geslacht onzijdig zijn …

Ben ik in dit artikel begonnen met de uitlating van een hoogleraar zoals beschreven in het Financieel Dagblad, het is in mei 2016 dat een andere hoogleraar als reactie op een post (LinkedIn) het volgende stelde:
 “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij macht hier iets aan te doen!”

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

De Ervaring Telt …

 “Gemeenten komen miljoenen tekort voor bijstandsuitkeringen vluchtelingen” dat krijg je als ‘regeren niet vooruitzien is’! En nu Den Haag & Brussel?!?

Eén ding dat niet in mijn cv staat zijn de economische en politieke omstandigheden en andere ‘omgevingsinvloeden’ die van invloed zijn op een organisatie of gemeenschap maar ook op de persoonlijke ontwikkeling. Hierbij is sprake van de invloed die van binnen is maar ook die van buiten zijn! Daarnaast is er nog het eigen menselijk ‘falen’.

Gedurende mijn opleiding aan het SROKI-Ermelo werd ik bekend met het management-model OTVEM dat bepaalde voordelen heeft ten opzichte van het vaker toegepaste model SMART.
Wat ik mij in 1990 op 20 jarige leeftijd niet realiseerde maar waarvan ik mij onbewust wel bewust was is dat ik een bepaalde ‘strategie’ al vele malen met succes had uitgeoefend (maar dat enkelen ontkenden).
Toen ik ongeveer tweeënhalf jaar eerder aardappels aan het rooien was brak de invoerriem, waarmee ik te kennen wil geven dat niet alles van te voren is te voorzien. Dat anderen de akker verlieten, beginnende vanaf de oudste, de boer met zijn zoon, en naar huis gingen kwam daar ook nog bij. Ik was daar als loonwerker en ook al had ik pas de havo-opleiding af, ik stond er alleen voor. De overige werknemers in dienst van het loonbedrijf maar ook de bedrijfsleiders (familie) waren zelf bezet en bezig met het verrichten van andere taken. Ik stond er derhalve ‘alleen’ voor.

SITRAP’

Het is dan – in de frontlinie – dat je nieuwe inzichten verwerft maar ook dat je put uit eerder opgedane ervaring zoals je door samenwerking met je (voor)ouders, naaste familieleden en andere naasten hebt meegekregen. Een bron aan informatie (een schat van waarde) die je in die situatie zou kunnen toepassen, maar dat je ook zou kunnen nalaten te doen. Anderen lopen toch ook weg of hebben géén tijd (andere doelstellingen of prioriteiten)?
Het is onder die omstandigheden dat je beproefd wordt (examinering). Jou mentaliteit, de instelling of houding in die situatie, dat het verschil kan maken!

 ‘Je recht’

Duizenden guldens tekort om gezinnen in hun onderhoud te kunnen voorzien! Althans, dat werd mij op jonge leeftijd niet verteld, maar die optelsom kon ik later maken. Ten dele ook door mij (mede) tot stand gebracht doordat ik in het voorjaar met een tractor in het kanaal was beland. Een tekort aan financiële middelen – met een totaal gelijk aan het jaarinkomen benodigd voor 5 huishoudens – kwam ook mede tot stand als gevolg van regelgeving en bestuur vanuit het Rijk en overmatige machtsuitoefening door de belastingdienst. De ‘directie’ en de bedrijfsleiding, maar ook de toekomst van de organisatie en daaraan vast het bestaan van nog eens diverse huishoudens stond onder druk – psychosociale werkbelasting. Dit en andere gebeurtenissen was van invloed op het functioneren van o.a. mijn vader binnen het gezin, maar ook binnen de gehele organisatie (zoals ik nu ‘weet’). De geestelijke toestand (zoals ik heb aanschouwd) is mede van invloed ook op het fysieke gestel en de gezondheid.

Als jongeling van 16 of 17 jaar weet je al deze dingen niet, maar ook wordt er vaak omheen gedraaid. Om je te beschermen, zo wordt er weleens beweerd. Regelmatig wordt er een ander beeld voorgehouden dan de reële waarbij weleens wordt gezegd “je moet het anders zien!” Al wordt er misschien beweerd dat jij het (nog) niet aankan, toch is het vaak zo dat zij zelf het antwoord (nog) schuldig zijn. Ook gebeurt het dat men de spiegel aanschouwt en wegloopt. Een ieder mens vergist zich, maar de correctie (spiegelinformatie) benodigd om daarin verandering aan te brengen (laat staan ‘fout’ of ‘schuld’ toegeven) wordt niet noodzakelijk ter harte genomen en heeft daarom niet de beoogde uitwerking – psychosociale kennis.

 Men slaat een schadelijke weg in …

 Had ik in het begin van de jaren ’90 een aantal mensen het voordeel van de twijfel gegeven vanuit de gedachte ‘ik moet het wel fout hebben want een meerderheid vertelt mij anders’; later moest ik die stelling laten varen omdat de uitkomsten van dat proces niet boden hetgeen er werd beweerd. Derhalve was het verstandiger om mijn vergissing in te zien en de gevolgen (uiteindelijk) te aanvaarden. Door naar eigen inzicht (met vallen en opstaan) te handelen leerde ik dat iemand die zich al die jaren had voorgedaan als mijn metgezel in feite (in het heimelijke) mijn tegenpartijder was. Zonder dat ik het in eerste instantie had beseft met de gedachte van “het kan geen kwaad” realiseerde ik dat ik mij in een strik bevond.

Nadat een jonge vrouw er in 2010 voor had gekozen om zichzelf het leven te ontnemen, ben ik later gaan inzien dat zij als gevolg van een ‘dictatuur van de meerderheid’ al géén leven meer had. Sociaal onrecht en geestelijk geweld dat als gevolg van het advies en de raad van ‘aanzienlijken’ en hun gevolg (kuddedieren) tot stand komt werkt verstikkend en is uitputtend – psychosociale organisatie.
De GGZ getuigt ook van een gebrek aan psychosociale kennis zeker in geval wanneer zij spreken van een ‘zekere’ complottheorie – het bewijst hun gebrek aan deskundigheid (levenservaring) of het ontkennen van hun (eerder) gemaakte vergissing. De spiegelinformatie (correctie) wordt verworpen.

 Ik herken veel in wat je schrijft. Ik vraag mij af of de professional voldoende tijd neemt voor zichzelf om te weten wat zij/hij zelf doet met de omgeving van de kwetsbare burger.

 Mijn ervaring is dat zij de omgeving van deze burger standaardiseren volgens hun norm en dat het voor de in de hulp gevangen burger een onbegonnen zaak is zich uit deze klem te bevrijden.

 * Reactie op mijn berichten op Kennisnet Jeugd van een bezoeker.

Is de stelling ‘Vooruitzien is regeren’ absoluut waar? Individueel geef ik mijn levensloop een wending omdat ik de situatie waarin ik mij bevond op een gegeven moment ervoer als iets dat mij sterk naar beneden trok – verstikkend. Na in september 2013 er een weekend tussenuit te zijn geweest (en onder andere omstandigheden) was het bij thuiskomst of het leven mij als een zware last besprong. Het overviel mij …  net als de zorg voor mijn medemens waarvan ik eerder had gedacht dat anderen dit op zich hadden genomen.

Alzo zegt de Heere HEERE: Wee den herderen Israëls, die zichzelven weiden! zullen niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vette, en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. De zwakke sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet; maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid.  ~  Ezechiël 34

Bureaucratie - Stelselmatig 'volgens procedures' of het standaardiseren volgens hun norm. 'Zorgbeheer'

Op 3 januari 2017 raakte ik dakloos, hetgeen ‘onder leiding van de autoriteiten’ en het gehoor geven aan voorlichting vanuit de gemeente en de Rijksoverheid pas in een later stadium zou zijn geschiedt.
In eigen regie is dit dus bespoedigd! Dus heb ik het niet goed gedaan? Toen mijn ex- mij en het gezin in juni 2014 achterliet en de kerkoudsten, aanzienlijken en autoriteiten in hun advies volgde, besefte ik hoeveel onze dochter al had geleden. Zou ik justitie volgen in hun pleidooi en hun betoog, dan zou ik mijn dochter in een situatie hebben gebracht waarin ik ben komen te verkeren! Ik zou eenzelfde onvolwassen gedrag hebben getoond als deze overheidsfunctionarissen die de menswaardigheid voor iedere individu in de samenleving tot gelding zouden moeten laten komen, en ik zou falen wanneer het gaat om mijn eigen dochter?

Anderen had ik gesteund en die zijn gesterkt geworden, maar mijn kind zou schade lijden maar ik zou ‘winnen’?

Is de stelling ‘Vooruitzien is regeren’ absoluut waar? Nogmaals stel ik deze vraag. In het Bijbelboek Daniël, hoofdstuk 2, mag naar voren komen dat Rijksvoorlichting niet noodzakelijk betrouwbare informatie levert. En ook al ben jij je hiervan terdege bewust, er is een gerede kans dat je in je toorn eerder schade doet dan dat je een gezonde bijdrage levert aan een goede afloop!
In hoofdstuk 6 van het gelijknamige Bijbelboek mag naar voren komen dat het openbaar bestuur in grote getale misbruik en oneigenlijk gebruik maakt van voorzieningen maar ook dat er sprake is van overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten. Niet alleen doet dit afbreuk aan iets wat als een democratische rechtsstaat zou kunnen worden aangeduid, ook geniet de burger géén bescherming meer maar ook komt een Koning die het goede voorheeft met de inwoners in het Koninkrijk bedrogen uit.
In het Bijbelboek Daniël komt sterker dan in andere geschriften naar voren dat gelijksoortige leerprocessen gaan van generatie op generatie en van geslacht tot geslacht. In hoofdstuk 5 bijvoorbeeld zien wij de kleinzoon van Nebuchadnezar als waarnemend regent (zijn vader uit het geslacht van de Assyriërs is als priester met andere taken bezig) en deze is dus een zuiper en een veelvraat …  Arrogantie? Hij had duidelijk niet eenzelfde ‘instelling’ als zijn opa?

 Stel uw hart op uw wegen … !

 “In een democratie kan niemand zich erop beroepen de waarheid in pacht te hebben of een superieure mening te verkondigen, ook al is dat de mening van een meerderheid. De rechter is van cruciaal belang om deze grondregel te beschermen.”  –  Rechtsstaat

Het mag duidelijk zijn dat het verschil wordt gemaakt door hoe u als individu in het leven staat en hoe u met de situatie omgaat! Ik houdt de gemeentelijke ambtenaar maar ook de burgemeester (indien hij te lezen krijgt wat ik stuur) voor dat het mij niet zo zeer uitmaakt of ik voor € 10 per dag (meer of minder) wordt onderhouden; maar dat het hun taak is te voldoen aan de regels die gelden voor het functioneren van de staat en in het bijzonder dat ‘algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen!’  –  Gezag
Indien de wetgever, de belastingdienst, de gemeente, justitie en andere burgers van mij een bijdrage willen van € 2.200,– per maand en meer om hun en andere burgers in levensonderhoud te voorzien, dan zal men mij de voorzieningen die nodig zijn om dit uit te voeren moeten geven – waarbij ook de menswaardigheid voor mij (en soortgenoten) tot gelding komt!
Al geruime tijd worden mij bepaalde voorzieningen onthouden en heeft het staatsgezag niet voldaan aan de eisen die er gesteld moeten worden.

 Hoe staat u er tegenover … ?

 Ik sta er midden in …

In het verdere verloop van het proces van totale maatschappelijke onderwerping is er na de huisuitzetting een overeenkomst gesloten vanuit de Wmo omtrent een arrangement maatschappelijke ondersteuning. Hierbij heb ik gesteld dat ook de overheid zich verplicht te voldoen aan de kwaliteitseisen die er gelet op de belangrijkheid van de functie aan gesteld moeten worden – Gezag.
Niet beschermd tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten benut ik toch de situatie om naar de bedoelde eisen die samengevat worden met de aanduiding democratische rechtsstaat te voldoen. Ik stel hierbij de overheden en de maatschappelijke organisaties in staat om aan de hand van de spiegelinformatie die nodig is om het veranderingsproces te voeden achteraf alsnog te laten voldoen aan de eisen en de regels op basis waarvan de staat behoort te functioneren! In geval van ‘binding van die ambten’ en ‘algemene rechtsregels’ (rechtsstaat) heeft ook de rechter en justitie blijkbaar moeite met de spiegelinformatie.
Om gehoor te geven aan de ‘contractuele verplichting’ waarin de overheid (gemeente) in het Wmo-plan de maatschappelijke organisatie opdracht heeft gegeven mij naar de GGZ te begeleiden ben ik naar de huisarts gestapt – geheel op vrijwillige basis. Na 3 gesprekken met een psychiater heb ik op 12 januari 2018 een gesprek met 2 psychiaters waarvan één ook psychotherapeut is.
Ik weet welk leed mede door toedoen vanuit de GGZ een aantal familieleden en kennissen hebben geleden en wat het met je doet, maar ik ben er niet op uit om dit te wreken! Ik zet mij liever in om ‘de’ geestelijke zorg te verbeteren om herhaling waar mogelijk (en binnen mijn macht) te voorkomen. Daarnaast besef ik dat ook ik geestelijke terreur kan verrichten – psychotherapie.

 ‘dictatuur van de meerderheid’

Via Kennisnet Jeugd ontving ik een bericht en daarin stond  … … … …
Een geestelijke wapenuitrusting aangedaan hebbende ben ik in een ‘arena’ gestapt. Wanneer het gaat om “Gegeven de betekenis van een democratische rechtsstaat kan een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de structuur, als ook voor het functioneren van de staat” zal ik mij in de huidige situatie (die afwijkt van hetgeen gesteld is in het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’) moeten toe leggen op de teamprocessen binnen  hetgeen abstract als het staatsgezag kan worden gekarakteriseerd.

 Strategie / Beleid

Vanuit de gemeente maar ook de gemeenschap bestaat er een ‘beeld’ en wordt er voor mij een plan bedacht – hun regie – omdat de eigen regie als gevolg van regelgeving en bestuur vanuit het Rijk ondermijnt is, maar de gedachte is dat ik gesterkt moet worden in de eigen regie – zelfredzaamheid.
Ik zou zeggen: “Onderzoekt uzelf of u wel op eigen benen staat!”

 De gemeente wil het geld waar zij recht op heeft … 

De overheid krijgt dit nooit voor elkaar indien zij zich aan het recht (blijven) onttrekken. Zij snijdt zichzelf in het vlees …

Zonder direct antwoord te geven op al deze vragen zal het publiek zelf een antwoord moeten geven of ik naar democratische legitimatie handel en of dat het staatsgezag waaronder de gemeente – gedecentraliseerde eenheidsstaat – met deze maat meet. Op basis van juridische gronden is het niet onoverkoombaar en strikt juridisch gezien is het gebruik van voorzieningen en instrumenten correct. In geval er echter sprake is van dat het indruist tegen de doelstellingen van de wetgever is er sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik. Doorgaans oordeelt het staatsgezag (eenzijdig) dat de burger incorrect handelt; of misbruikt zijn macht. Ook bij justitie is het een en ander niet in orde!

Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur.

In mei 2016 plaatste een hoogleraar deze woorden: “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen.”

 Er is nog een hoop te doen …

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Bestuurlijke Integriteit …

Op de facebook-pagina van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt het bericht dat de onderstaande tekst bevat blijkbaar afgedaan als spam. Dit gebeurt wel meer bij ministeries (het Parlement), maar ook bij het Kabinet van de Koning …

Bericht FB-pagina ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

<– Aanvang Bericht –>

Volgens Procedures …

Geheel naar regelgeving en bestuur vanuit het Rijk wordt de burger in de uitvoering sociaal onrecht aangedaan, ondervind hij geestelijk geweld (hoge psychosociale werkbelasting), komt niet in aanmerking voor betaalbare (sociale) woningbouw et cetera.
 
Gevangengezet in regelgeving en beleid, getroffen door overmatige en willekeurige machtsuitoefening van overheidsambten.
Zeggenschap bij voorbaat ontnomen; in handen gegeven van andere burgers (maatschappelijke organisaties) die op legale wijze zeggenschap krijgen …
 
Eenmaal in de schulden of dakloos wordt de burger genoodzaakt (afpersing) voor een arrangement maatschappelijke ondersteuning te tekenen … om betrouwbaar deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer …
 
Een democratie en een rechtsstaat dat niet (naar behoren) functioneert, een Staat dat in de uitvoering van haar taken onrecht doet, justitie dat het instrument misbruikt, et cetera …
http://www.speelman.org/staatkunde-nederland…/rechtsstaat/
 

Geldhandel, Menshandel … frauduleuze handel, bedrog, zwendel …

www.speelman.org/staatkunde-nederland-in-drievoud/gezag/
Fundamentele Problematiek dat ‘ongezien’ voortwoekert, de samenleving verdeeld, uiteen scheurt …
<– Einde Bericht –>
 Wij hebben in afwijking van de bedoelde eisen die samengevat kunnen worden met de aanduiding democratische rechtsstaat te voldoen aan de eisen van een Kapitalistisch Regime? Aan het ideaalbeeld van een ‘Heilsstaat’?
Maar kapitalistische regeringen kunnen de fundamentele problemen niet oplossen. Hooguit kunnen de ongewenste effecten genegeerd worden en worden zij onderdrukt (voor een bepaalde duur).
“Dit bouwwerk komt voort uit de bijzondere positie die de overheid binnen onze samenleving inneemt.”  –  Gezag
 De vraag die wij ons daarom moeten stellen is: “Waarop hebben wij gebouwd?” Maar ook: “Wat hebben wij samen gebouwd?”
Het is door samenwerking van de overheden met een groot aantal verschillende maatschappelijke organisaties (het gezag) dat zich uitstrekt over een groot aantal taakvelden (taakvelden waarin meerdere overheden, organisaties en organen met elkaar te maken hebben) tot stand gekomen!
 Is hierbij slechts sprake van overmatige machtsuitoefening of ook van willekeur of is er zelfs sprake van ‘een dictatuur van een meerderheid’?
 Verdere bureacratisering in de jaren negentig (Versobering) draagt blijkbaar bij aan een hogere psychosociale werkbelasting en is blijkbaar een oorzaak voor een burn-out. Met enige zekerheid kan gesteld worden dat het meest schadelijke daarbij (en veroorzaakt ook verwarring) de schone schijn. Alsof je een keuze hebt …
De kern van het recht, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd, komt in feite niet (meer) tot gelding en van heerschappij van het recht is geen sprake (meer). In deze misbruikt ook Justitie haar macht met alle gevolgen van dien!

  ‘Dictatuur van een meerderheid’

 Het gebruik van voorzieningen is strikt juridisch gezien (doorgaans) correct en naar beweerd wordt juridisch niet onoverkoombaar, maar druist in tegen de doelstellingen van de wetgever (misbruik en oneigenlijk gebruik).
De vraag die dan gesteld dient te worden: “Houden wij de wet, of geven wij gehoor aan raadslieden die verkeerdheden voortbrengen? Geven wij gehoor aan de afvallige, de overspelige Vrouw (Justitia)?”  De Staat (Samenleving) is daarmee niet gediend …   Kwade samensprekingen verderven goede zeden (gezonde omgang)!
‘Bestuurlijke Integriteit … ‘
 Nu ik bijna aan het einde ben gekomen herhaal ik nogmaals de woorden van een hoogleraar: “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij macht hier iets aan te doen”
Getuige Daniël 6 (en andere geschiedkundige gebeurtenissen) is het niet voor het eerst dat ministers en andere gezaghebbenden niet alleen de burger bedriegen; ook wordt een koning (van generatie op generatie en van geslacht tot geslacht) misleid en misbruikt en komt ook hij bedrogen uit!
"voor de in de hulp gevangen burger een onbegonnen zaak zich uit deze klem te bevrijden"  ~  anoniem
 Het is niet moeilijk om een ‘jonge’ onervaren koning te laten struikelen, tot den val te brengen. Zeker niet met een menigte en zeker niet in geval hij van te voren al in de ‘strik’ gevangen zat.
Het vergt moed om getrouw te blijven, in het bijzonder wanneer iemand er (nagenoeg) alleen voor staat …
De weg die een meerderheid soms verkiest en navolgd is misschien de meest eenvoudige, maar niet noodzakelijk een veilige en zekere ‘bestemming’.
Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Sociaal Incasseren

Rotterdam gaat mensen met schulden helpen

 Althans, dat is het nieuws dat RTV Rijnmond verkondigd!

Rotterdammers die in de schulden zitten krijgen meer hulp van de gemeente. Er wordt niet alleen gekeken naar hoeveel ze nog moeten betalen aan de gemeente, maar ook naar hoe ze in de problemen zijn gekomen en wat daar aan te doen is.

Lees het hele artikel.

‘Hoe ze in de problemen zijn gekomen en wat daar aan te doen is!’ Ten dele als gevolg van regelgeving en bestuur vanuit het Rijk en daaruit voortkomend het uitvoeringsproces en beslissingen van justitie.
Het geheel gaat ‘Volgens Procedures‘ maar ook naar eigen visie/missie van ministeries waaronder justitie en die afbreuk doen aan wat aangeduid wordt als democratische rechtsstaat.

Het volgende bericht ontving ik op Kennisnet Jeugd:

 Ik herken veel in wat je schrijft. Ik vraag mij af of de professional voldoende tijd neemt voor zichzelf om te weten wat zij/hij zelf doet met de omgeving van de kwetsbare burger.

 Mijn ervaring is dat zij de omgeving van deze burger standaardiseren volgens hun norm en dat het voor de in de hulp gevangen burger een onbegonnen zaak is zich uit deze klem te bevrijden.

De ‘professional’ voert taken uit die ingaan tegen het gezond verstand. De ‘professional’ schijnt het althans niet (meer) te gebruiken. Het gevolg is dat burgers die ernstig gehinderd worden in hun vrijheid om diverse zaken in eigen regie te doen niet alleen achtergesteld worden in het uitvoeringsproces van regelgeving en bestuur vanuit het Rijk en juridische procedures en besluitvorming door het justitieel instrument maar feitelijk van have en goed maar ook inkomen worden beroofd.
Daarbij komt het dat de rechter zijn taak niet naar behoren heeft uitgevoerd en dat aan de eisen waarop van een rechtsstaat gesproken kan worden niet (meer) kan worden gesproken. De burger wordt niet (meer) beschermd en ook de democratie zelf niet.

Eenmaal beroof van vrijheid, gevangen (verstrikt) in een web van regelgeving, wordt de burger verder uitgebuit. Hetzelfde geldt ook voor ondernemingen. Er is hierbij sprake van willekeur, maar doorgaans kan gesteld worden dat de zwakkere ernstig tekort wordt gedaan maar hieronder ook enorm te lijden heeft. Ook is de psychosociale [werk]belasting in geval erg hoog, maar wel wordt er een prestatie vereist van de ‘in hulp gevangen burger’ voor wie het niet alleen een onbegonnen zaak is zich uit deze klem te bevrijden.
Als gevolg van regelgeving en bestuur vanuit het Rijk en een tekortkoming van het gedecentraliseerde bestuur hieraan om (afdoende) tegenwicht te bieden zijn veel burgers, huishoudens, ouderen maar ook jongeren kansen ontzegt.
Als gevolg van Uitsluiting wacht hen niet alleen Armoede, maar ook treft hun ‘Schuld’ [?] als gevolg van overmatige machtsuitoefening door overheidsambten.

 Gegeven de betekenis van een democratische rechtsstaat kan een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de structuur, als ook voor het functioneren van de staat.  ~  Gezag

Over Het Functioneren van de Staat kunt u in het artikel in de kantlijn lezen dat ik niet erg tevreden ben met het functioneren van functionarissen die als CEO’s aangeduid kunnen worden.

bedrogen—cheated adj · deceived · duped adj · misled · framed · defrauded · swindled . om de tuin geleid

In 2010 zag ik aankomen dat ik bedrogen uit zou komen! Althans, die kans was zeer groot aanwezig. Ondanks de boze handel van mijn medemens was ik ingesteld op een ‘teleurstelling’. Mijn verwachting is uitgekomen (en daarin hebben zij mij jammer genoeg niet teleurgesteld ), het ging zoals te verwachten was ‘Volgens Procedures‘ – Praktijken die ik eertijds (nog) niet kon omschrijven, laat staan aantonen. Praktijken van complexe netwerkspelers van organisaties waarbinnen één of meerdere overheden een belangrijke rol speelt of spelen!

“De gemeente Rotterdam wil graag het geld binnenhalen waar ze recht op heeft”

Niet alleen Christina liep tegen dichte deuren aan. De 43-jarige Stathie herkent haar verhaal als geen ander. “Er was niemand die mij echt advies kon geven.” Zo leest het verhaal in het artikel ‘Rotterdam gaat burgers met schulden helpen’ – door Sociaal te Incasseren [?] aldus het artikel dat door Setkin Sies gedeeld wordt op Twitter.

Net als ik komt ook de gemeente Rotterdam bedrogen uit! Maar niet alleen de gemeente Rotterdam gaat bedrogen uit komen! Wat denkt u hoe het Rijk zelf bedrogen uitkomt met deze constructies die de toekomst van diverse burgers, maar ook gemeenten en diverse ondernemingen ondermijnt?

In verband met een situatie die is ontstaan heb ik in de aanloop op 16 oktober 2015 Zijne Majesteit bericht gegeven aangaande ‘De Verwaarloosde Staat’. Op 21 december 2017 heb ik GGN Mastering Credit bericht gegeven middels een brief CAK Wmo 2014 Zzv L.Speelman 21.12.2017 waarvan een kopie via e-mail naar diverse fracties van de Tweede Kamer is gegaan – ‘Openbaarheid van Bestuur’.

 Hoe komt het dan dat een ‘overheid’ dat van oordeel is dat ik als burger maatschappelijk ondersteunt zou moeten worden zelf hard aan een inspanningsplan moet gaan werken en ondersteuning nodig heeft wanneer het gaat om de Zelfredzaamheid?
Hoe komt het dat zij er in meer dan tien jaar (nog) géén kijk heeft op de achterliggende problemen?

“Er wordt meer gekeken naar de totale schuldenproblematiek en niet meer alleen hoe de rekening binnen te krijgen. Vaak liggen er meer problemen achter. De gemeente gaat doorvragen of er meer schulden zijn en of er sprake is van hulpverlening. Zo wordt er een verbinding gemaakt tussen het geld binnenkrijgen en schulden oplossen.” Aldus het artikel van RTV Rijnmond.

Ik ben dan ook niet alleen benieuwd naar hoe de menswaardigheid voor iedere individu in de samenleving tot gelding komt, maar ook hoe men gaat voldoen aan de bedoelde eisen die samengevat worden met de aanduiding democratische rechtsstaat. Ik ben ook benieuwd naar ‘het oordeel’ van de Hoge Raad en naar het nodige dat door het Parlement uitgevoerd moet worden!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Didactische Werkvormen

‘De gemeenteraadsverkiezingen zullen vooral gaan over de islam’

Columnist Marianne van den Anker schrijft in aanloop naar de raadsverkiezingen elke zaterdag over politiek en Rotterdam.

De gemeenteraadsverkiezingen zullen vooral gaan over de islam. Zo hardop zeggen dat het islamverkiezingen zijn, voelt voor alle politieke partijen ongemakkelijk, dus hebben we het liever over identiteit, wij-zij, polarisatie en verliesgevoelens. Ook DENK én de PVV willen zich niet in de kaart van islamverkiezingen laten kijken, óók zij hebben prachtige teksten over zorg, onderwijs, klimaat en veiligheid, maar stiekem willen ze Meer Islam (DENK) én Minder Islam (PVV). En hun kans op succes is nog groot ook.

Zorg, Onderwijs, Klimaat en Veiligheid ….

Hoe komt het dat er sprake is van toenemende Islamisering, en is het wel zo erg als wordt gesuggereerd? Dienen wij ons niet de vraag te stellen of het christendom maar ook de democratie zelf hebben gefaald?
Hebben niet onze (voor)ouders gefaald en herhalen wij niet dezelfde fouten?

Zorg, en dan denk ik ook aan de geestelijke zorg of psychische gezondheid!

Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden ...
 Waarom haal ik dit geschrift uit de Bijbel (Efeziërs 6) aan? Wat is het belang hier van? Op andere plaatsen wordt er gesproken van struikelblokken, van aanstoot en van ergernissen. In het boek 1 Samuël lezen wij van inbreuk op privacy en het verstoren van relaties. Ook in het zogeheten Nieuwe Testament spreekt Paulus hiervan. Deze geschriften ‘in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaanzijn tot lering en tot correctie.
 Naast de Bijbel haal ik uit het studieboek ‘Grondbeginselen der Sociologie‘ dat iedere generatie door dezelfde leerprocessen gaat. Hierin wordt géén onderscheidt gemaakt in ras, cultuur, volk, opvattingen, et cetera.
Waar gaan wij dan ‘de mist’ in?
 Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.
 Wij laten na om onze ‘zinnen’ te oefenen en te redeneren. Onze vooroordelen staan klaar en wij ‘spelen’ eigen rechtertje …  Ook de GGZ is een instituut dat qua dogma’s en stigma’s niet aan de religieuze instituten onderdoet – Mens Eigen! 
 Onderwijs, maar ook algemene ontwikkeling, zijn belangrijk als basis. Indien deze niet goed en niet voldoende wordt gelegd, dan valt of staat ook wat daarna komt! En al zag ik het vanaf mijn vroege jaren [met eigen ogen en ving ik het met eigen oren op], ik had het niet door, maar wij hebben aan kwaliteit afgedaan.
Ik kan mij nog heugen dat ook de zwakkeren gesterkt werden, en al duurde het 2 of 3 jaar langer, ook zij hadden een goede, stevige en volledige basis – hetgeen de continuïteit borgd.
 In deze maak ik dan ook een sprong naar Jongerenwerk en Jongerenzorg. Ik las iets in een vacature:
“Je borgt de orthopedagogische situatie door het observeren van de groep, het onderkennen, interveniëren en begeleiden van het groepsdynamisch proces en het opvoeden, begeleiden, stimuleren en activeren van individuele jongeren.”
 Als diensplichtige heb ik mij laten keuren en werd aangenomen om de opleiding aan het SROKI-Ermelo te volgen. Hetgeen ik als kind gezien en geleerd had van mijn familie in en rond het huis, de boerderij, de werkplaats, zakenrelaties, scholin et cetera kon ik hier in de praktijk brengen – met een aanvulling. Tijdens de EMMV (Koninklijke Marine) vormde dit een toegevoegde waarde toen ook vrouwen, burgers met een andere seksuele geaardheid et cetera werden toegelaten. Diversiteit vraagt ook om ‘Zwaarte’ of ‘Kracht’: geestelijk moet men de nodige geoefendheid hebben – jong geleerd is oud gedaan! Ten gevolge van de veranderingen binnen de samenleving – andere doelstellingen en prioriteiten – is hierin een gebrek ontstaan. De onderlinge verstandhoudingen (beeldvorming) is veranderd, zelfs verstoord en geschaadt. Dit verband ligt hem in didactische werkvormen en relatietherapie (de algemene ontwikkeling) waarin verschuivingen plaats hebben gevonden.
 Zonder verder in te gaan op jongerenwerk, dienstplicht (teamprocessen,  agressiebeheersing, minimalisme, zelfbeheersing et cetera), wil ik hier slechts stil staan bij ‘Borg staan voor de Orthopedagogische Situatie!’
 Voor het functioneren van de Staat geldt dan het volgende: Naast de eis ‘teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen’ [Gezag] mag ook bekend zijn dat ‘de’ Orthopedagogische Situatie bewaakt en geborgd dient te worden. In deze dient men dan ook over een bepaalde (minimale) praktijkervaring te beschikken teneinde zelf bekend te zijn met de leerprocessen en het effect/ de invloed die het op jou als mens heeft. Men dient zich te kunnen plaatsen in de situaite om een juist beeld te vormen, maar ook om rechtmatig te kunnen handelen – Juist?
Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads.

‘Torenhoge Verwachtingen, Zonder dat het Fundament is gelegd’

Volwassen in het verstand, om geschiktelijk te kunnen handelen! Maar blijk baar is men geestelijk ook (nog) niet volwassen en kan de Nederlandse overheid niet met de diversiteit in de samenleving over weg.
De overheid heeft er om gevraagd (zelfs geëist), ik heb mij erin gedisciplineerd – ongevraagd, doch vrijwillig. Functie-eisen zijn derhalve verzwaard, maar de toelatingseisen met het oog op veranderende doelstellingen aangepast. Dit verklaart waarom de psychosociale werkbelasting voor velen niet meer te doen is. Enerzijds een gebrek in de basis (Vorming), anderzijds een te hoge verwachting …

‘De Duisternis dezer Eeuw’

Ook bij de GGZ zoekt men een medicijn. Sommige organisaties bieden gezonde mensen € 4.620,– aan voor deelname aan geneesmiddelen onderzoek. Ik heb al zo vaak gezien dat mensen in de stress schieten omdat ze niet met zorg omgaan met het erfgoed van hun voorvaderen. Hun hormonen en organen schieten in de stress met allerlei ziekten tot gevolg. De ‘voedselveilgheid’ is hierin nog het minst schadelijke ; een ‘verdorven vestand’ en een ‘verslagen geest’ zijn grotere boosdoeners!

Ik mij daarom weleens afgevraagd: “Wat is (in essentie) het verschil tussen een Veldheer en een Koning?”
Het antwoord die ik gevonden heb: De eerste moet de controle over zijn geest (en de gedachten) nog ontwikkelingen; de laatste is evenwichtig, krachtig, niet snel uit balans te brengen.

Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid.

Veiligheid, begint bij de controle over je geest, over je gedachten! Wordt Krachtig in Eigen Regie – Gesterkt …
Daarom is het ook Zorg dat het gezag niet in handen van enkelen wordt gelegd. Gezag moet worden verdeeld om misbruik (ook van een ‘dictatuur van de meerderheid’) en oneigenlijk gebruik wordt voorkomen. Veelal worden de hier bedoelde eisen samengevat met de aanduiding democratische rechtsstaat. [Gezag]  Zoiets als ‘de’ overheid bestaat (ook) niet. Veeleer is sprake van complexe netwerken van organisaties waarbinnen één of meerdere overheden een belangrijke rol speelt of spelen. Het mag derhalve wel helder zijn dat het van belang is of in deze de Monarch of de Minister-President die aan het hoofd staat de Verantwoording ook draagt. Dat hij zich hier ook ter dege van bewust is.

Iemand die zijn geest niet onder controle heeft, de verantwoording afwijst, angstvallig is – dit in tegenstelling tot ‘vreze en beven’ – vormt een bedreiging voor de nationale en internationale veiligheid, maar ook in het onderling vertrouwen, gezonde verstandhoudingen en stabiele relaties.

 Voorbeeld: 1 Samuël 18  De invloed van de samenleving, beeldvorming onder toekomstige leiders, volgzame kuddedieren. Wij kunnen noch Israël noch de Russen of enig ander iets of iemand de schuld geven; maar wij dienen zelf de verantwoording te dragen. Het is tot onze lering …  maar velen verwerpen de les, de ‘spiegelinformatie’.

Met vergelding halen wij onze doelstellingen niet – het is een schadelijke maar ook schandelijke weg!

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur.  ~  Grondbeginselen der Sociologie

“Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen!”
Het is dan ook de hoogste tijd om een aantal zaken (een taakuitvoeringen) op orde te brengen en in ere te herstellen. Een taak voor ons allen!

Maatschappelijke Dienstverlening (WMO)

Ter afsluiting ‘Uitsluiting en Armoede’ (in tegenstelling tot ‘Armoede en Uitsluiting’): In Zorgbeheer deel ik wat ervaringen en verschaf ik inzicht hoe ‘Nederland Werkt’. ‘De’ Rekenkamer heeft van node de budgetten beter te besteden- gezond te investeren in de toekomst! Tja, weet een ‘ervaring rijker’.
De Werkwijze[r] die door verschillende overheidsambten als didactische werkvorm wordt ingezet is Zorgbarend. De Zorgwekkende Praktijk binnen ‘Het’ Koninkrijk vraagt de nodige aandacht en vereist inspanning …
Over het (nog) Onbetaalde Werk dat Vrijwilligers (lees: hard werkenden) doen ten bate van de samenleving en de salariëring van ambtenaren die presteren ten koste van die samenleving zal nog verder gesproken moeten worden. Dit zal ook gevolgen hebben voor de verdeling van het pensioen. ‘Top!

Zeg mij: “Op wiens schouders rust het nu?”

Je Maintiendrai …

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Is Het Waar?

Participatie …

‘You are blocked from following @geertwilderspvv and viewing @geertwilderspvv’s Tweets.

Over regelgeving, bestuur en beleid en de geestelijke gezondheid!

Niet dat ik het erg vindt om hem niet te kunnen volgen. Als Nederlander heb ik vanaf mijn vroege jaartjes altijd een steentje aan de samenleving kunnen en mogen bijdragen. Aan dat ‘mogen’ worden wel meer voorwaarden maar in het bijzonder meer restricties verbonden. Zo moet je vandaag de dag betalen voor arbeid …  Het verhaal ‘WerkenLoont’ zoals de gemeente Rotterdam pretendeert gaat voor mij niet op, net als voor vele anderen.

Ik zal een voorbeeld geven: Voor het werk dat ik voor mijn achttiende in alle vrijheid en geheel zelfstandig op een landbouw- loonbedrijf uitvoerde heb ik nu 10 controleurs om mij heen staan. Om hun te onderhouden doet 1 burger daadwerkelijk het werk. Dan vraagt ‘Zorgverlenend’ Nederland zich af hoe het komt dat steeds meer burgers met een burn-out te maken hebben?
Ik stel het ‘Zwart-Wit’, maar ik hoef denk ik niet uit te leggen dat de huidige regelgeving en het beleid Zorgbarend is! De psychosociale werkbelasting wordt voor velen te groot. In week 48/49 pleegde een 15 jarige zelfmoord.
Na een echtelijke scheiding met alle bijkomstigheden (en alles wat er aan vooraf ging en op volgde) zit ik in een ‘Wurggreep’, waar anders een tienermeisje in terecht was gekomen en wat voor ‘Maatschappelijke Hulpverlening’ door gaat.

1 meisje dat gecontroleerd wordt door 10 ‘volwassenen’ die aan haar verdienen?

De uitkomsten van dat proces is dat 1 man dus aan ‘ketenen’ wordt gelegd! Geert Wilders hoef ik dus ook niet te volgen, want ook hij heeft geen tijd om voor mijn rechten op te komen. In plaats daarvan gaat hij er met zijn team op uit om de openbare orde in Rotterdam verstoren? Zogezegd dat ‘Nederland Weer Van Ons‘ wordt?

Aan ‘het opdrijven van de prijs van ach de burger betaald wel’ komt een einde: Kende de rechter in 2015 mijn ex € 700 per maand toe en mijn dochter iets van € 300, toen ik hier niet langer aan kon voldoen (zeker nadat de woonlasten stegen na de beslissing van de rechter en de regelgeving van het Rijk en handhaving vanuit de gemeente Rotterdam) kwam er nog een bestuursrechtelijke premie bij van € 105,– per maand. Mijn dochter heeft de € 300 nooit afgeëist! Die bleef onder mijn hoede en trok ook weer bij mij in. Samen delen wij in de armoede; maar zij is met de hakken over de sloot!
De rechter heeft beslist en hetgeen opgebouwd en gespaard is ging naar de bank, verzekeraars en naar ambtenaren. Hij beschermd nog de burger nog de democratie. Het is zijn taak om rechterlijke controle uit te oefenen, in het bijzonder op gezagsdragers, hetgeen dat de kern vormt van het openbaar bestuur. Het instrument echter wordt misbruikt en oneigenlijk gebruikt! Hier hoor ik ‘de’ advocaten niet over noch zie ik hierin dat er herstel plaats vindt!

Van een democratische rechtsstaat is derhalve al lang geen sprake meer (ondanks de uiterlijke kenmerken). “Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.”

Blijkbaar laat men het oordeel en in het bijzonder een rechtvaardig oordeel na! Hierin verschilt de ene politiek partij niet echt van de ander. Procedures (hoe goed ze ook bedacht zijn) werken niet wanneer burgers (ook al zijn zij ambtenaar) niet voldoen aan de eisen die aan de specifieke functie en in het belang van het functioneren van de staat gesteld moeten worden!

"De zwakke sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet; maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid."  ~  Ezechiël 34

De prijs? In ‘Volgens Procedures‘ spreek ik van “de gevolgen voor de psychosociale werkbelasting en verdere aantasting (afbraak) van de constitutie (grondwet) en de grondrechten komen hierbij ter sprake. De huidige Verzorgingsstaat en het Zorgbeheer.”

‘Sterker dan in andere landen worden in Nederland maatregelen genomen om de verzorgingsstaat om te vormen.’

In een pinkstergemeente waar diverse gemeenteleden met psychische gezondheidsproblemen kregen te maken stelde ik de vraag aan de oudsten en voorgangers of wij niet anders met onze medemens om moesten gaan? Ook stelde ik psychiaters en psychologen de vraag of zij wel tot een juiste (lees heilzame) behandeling kwamen maar ook of de juiste diagnose wel werd gesteld. Dit deed ik voordat in 2010 een jonge vrouw zelfmoord pleegde. Ondanks dat ik een ‘eigen weg’ ging volgen dat zichtbare gevolgen (herstel en genezing) met zich mee bracht werd mij in 2012 duidelijk dat er nog een lange weg te gaan was.

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur.  ~  Grondbeginselen der Sociologie

Niet alleen de Bijbel, maar ook deze Socioloog, laat zien dat er voor sommige Zorgbeheerders (herders) winstgevendheid in zit om de bevolking (kudde) uit te buiten. Het zijn zaken die ‘zwaar zijn om te verstaan’, dus wie ziet het? Wie kan het zich ‘voor de geest halen?’ “Je moet haast tot waanzin zijn gedreven wil je deze zaken onderzoeken en kenbaar maken!”
Ik ging door de ervaringen en (mis)handelingen binnen de pinkstergemeente dan ook te realiseren dat bepaalde zaken doorwerken tot in een derde en vierde generatie. Door het onderling op een akkoordje te gooien (winstgevendheid) waarvan slechts een kleine groep (deels) van op de hoogte is ontstaan er niet alleen allerlei stoornissen binnen allerlei vormen van relaties (niet alleen huwelijken maar zelfs de gemeenschap wordt ontwricht), maar ontstaat ook een situatie waarbij een derde generatie met een burn-out geconfronteerd wordt! De ‘oudsten’ handelen bedrieglijk en een tweede generatie die misleid is doet een volgende generatie géén recht. De oudsten bewerkstelligen een beeld bij hun eigen kinderen.
Ter vergelijking: In Suburbicon (een zogeheten Amerikaanse zwarte komedie) verandert de ogenschijnlijk voorbeeldige samenleving in een wereld van chantage, wraak en verraad.
Venijngeving: De praktijken waar ik echter van spreek zijn echter nog ‘subtieler’ en laten zich minder snel raden.

“want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”.  ~ Éfeze 6

Kortom, de doelstellingen van de wetgever worden niet tot nageleefd! Men leeft naar de letter maar niet [meer] naar de geest of gedachtegoed! In het studieboek ‘Management in sociaalagogische beroepen‘ komt duidelijk naar voren dat Justitie een eigen visie/missie gestalte heeft gegeven. Doelstellingen zoals zij eertijds zijn geformuleerd zijn hierdoor in meerdere mate teloorgegaan.

Voor het functioneren van de staat gelden de volgende regels:

er bestaat geen bevoegdheid dan die welke berust op een voorafgaand wetsbesluit (legaliteitsbeginsel);

algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen;

In het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ staat vermeld dat “het gezag zich uitstrekt over een groot aantal taakvelden en dat op ieder van die taakvelden meerdere overheden met elkaar te maken hebben, maar ook dat op ieder van deze velden de overheden samenwerken met een groot aantal verschillende maatschappelijke organisaties.”  ~ Gezag

Het mag dan ook helder zijn dat het weinig uitmaakt wie van de burgers er op de Regeringszetel zit als de taken maar naar behoren worden uitgevoerd! In dit laatste, het naar behoren uitvoeren van de taak, heerst een groot gebrek!

Alzo zijn zij verstrooid, omdat er geen herder is; en zij zijn als het wild gedierte des velds tot spijze geworden, dewijl zij verstrooid waren.  ~  Ezechiël 34

De Geestelijke Gezondheid schiet dan ook ernstig te kort …

Sluit ik nogmaals af met de woorden van een hoogleraar: “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat, is bij machte hier iets aan te doen!”

Hoogachtend, ~ Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail