Discriminatie

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Cowfunding

,,Maar dan moet dier het eerst nog wel gevangen worden”, zegt Bert Hollander nuchter. Hij is eigenaar van het enige koeienrusthuis in Nederland waar 45 koeien staan. Momenteel staat er een wachtlijst van 21 koeien, maar als deze koe wordt gevangen, dan krijgt-ie voorrang. ,,Dat we dan 46 hebben, is niet erg.”

Aldus het Metronieuws.

‘Een koe opvangen in het rusthuis kost zo’n 150 euro per maand.’

Voor ouderen is geen geld, verliezen hun plek in het rusthuis omdat het niet aan de nieuwe normen voldoet. In 1942 woonden 90-jarigen nog in energiezuinige huizen als plaggenhutten. Al moesten deze volgens een wet uit 1901 in 1930 verdwenen zijn; de laatste werd pas aan het begin van de jaren zestig afgebroken.

De boer wordt gecontroleerd op het voldoen aan eerdere afspraken die vanuit Den-Haag zijn opgelegd, maar PvdD heeft blijkbaar geen moeite met 46 koeien wiens mest bijdraagt aan de CO2 uitstoot. In de strijd tegen de opwarming van de aarde is geen tijd te verliezen, moeten boeren hun bestaan opgeven om ruimte te geven aan rusthuizen voor andere dieren.

Is koehandel een nieuw leven beschoren?  De fraude met koeien is een politiek schandaal!

Wanneer wij spreken over de Nederlandse verzorgingsstaat,  dan krijgt de overheid de verantwoordelijkheid voor de bescherming van een minimaal niveau van menswaardigheid voor een ieder van ons toegedeeld! Al zijn er sinds 1983 naast de zogeheten klassiek grondrechten ook een aantal zogenaamde sociale grondrechten aan de Grondwet toegevoegd, toch blijkt uit toetsing dat de Nederlands overheid zich met regelmaat aan het recht onttrekt. En al wordt beweerd dat het ‘juridisch niet onoverkoombaar’ is, toch is het een staatkundig recht en begaat de Nederlandse overheid keer op keer een misdaad wanneer het gaat om de rechten van de mens! Nagenoeg géén enkele partij is hierin onschuldig.

Toont de Nederlandse politiek in 2018 hierin verbetering? Of is schending van de rechten van de mens juridisch niet onoverkoombaar?

Hoogachtend,  ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Woningnood

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

De Boer?

Een eigenwijzere mensensoort dan de boer ben ik sinds vroeger niet meer tegengekomen!

Het is altijd goed wanneer een opinie je tot lachen stemt – gezond! Ditmaal is het Bert Wagendorp die een artikel cadeau doet in de Volkskrant. Bedankt!

Deze en andere uitlatingen zoals ‘eigenwijzere‘ zijn mij zolang als ik mij kan heugen (het schoolplein) naar mijn hoofd geslingerd. Ik ben recent 49 jaar geworden en je vraagt je af of je leeftijdsgenoten in die afgelopen 40 jaar iets geleerd hebben, maar ook of zij volgend jaar Abraham gaan zien?

– geestelijke met geestelijke vergelijkende …

Bovenaan de column staat ‘De boer is in diepste wezen een anarchist die met rust gelaten wil worden‘. Eens goed om mijzelf te onderzoeken en te ‘vergelijken’.

Anarchisme (van Oudgrieks ἄναρχος, anarchos: ἀ- = "geen", ἀρχός = "heerser") is het streven naar een situatie of samenleving waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit leven (anarchie).

Misschien kon Bert Wagendorp of de redacteur hierin weleens volkomen gelijk hebben ook indien hij hiermee op iets anders doelt. – en derhalve zijn doel mist?

Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is tot de gedachte dat een individu op geen enkele manier een ondergeschiktheid áán of ván iets of iemand erkent. In de omgangstaal wordt de term anarchie als samenleving vaak verward met een andere betekenis van het begrip anarchie, namelijk chaos of wanorde/verwarring. Met de term sociaal-anarchisme tracht men die verwarring tegen te gaan.

Ik ben vele jaren onderhouds – en storingsmonteur geweest en veelal is de verwarring binnen de gehele organisatie en de wanorde die dit meebrengt dat meer inspanning vergt en je aandacht maar ook tol eist dan het technische probleem op zich;  dus, wanneer het daar omgaat, JA – ‘laat mij met rust’ en laat mij ongestoord ‘mijn’ werk doen!
Velen laten zich gemakkelijk op verkeerde gedachten zetten, zo ook managers en bedrijfsleiders en de Hoge Heeren in Den-Haag. – en dat biedt perspectieven …
Dat biedt kansen, maar wee voor carrièrejagers die jou als bedreiging zien voor hun persoonlijke carrière maar niet de zorg hebben voor de organisatie en de goede orde middels Institutionele Herinrichting (versobering) schaden – wanprestaties!

In Jesaja 28 lees ik in de verzen 23 t/m 29 over de Boer zijn diepste wezen: ‘En zijn God onderricht hem van de wijze, Hij leert hem.’ Mogelijk gaat het individueel niet op voor iedere boer, maar voor mij is dat ‘mijn diepste wezen’ voor zolang als ik mij kan heugen! Echter dit biedt nog geen garantie dat die mens wat hij doet ook met wijsheid en verstand doet.

In het studieboek ‘Grondbeginselen der Sociologie’ staat het volgende: ‘Maar voor mensen betekent de afwezigheid van instincten dat iedere generatie alles opnieuw moet leren. Het zijn echter deze zelfde leerprocessen, waar mensen voor hun (voort)bestaan zo op zijn aangewezen, die maken dat hun gedrag en wijze van samenleven veel veranderlijker zijn dan bij dieren het geval is.’ – Inzicht in Sociale Relaties

Laat ik, maar in deze sta ik niet alleen, ten gevolge van deze zelfde leerprocessen (die al sinds de dagen van Mozes beschreven worden) nu ook de zelfde bevindingen opgedaan hebben?! Dat wij de geschriften van eertijds slechts met moeite verstaan komt doordat wij in de 20ste eeuw een andere ‘abstracte karakterisering’ gebruiken doordat de taal maar ook de geladenheid of beeldvorming aan veranderingen (schommelingen) onderhevig is. – “Wie heeft of bewaart in deze een rechte geest?”

10 Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zijn.
11 Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen; en van de navolgende dingen, die zijn zullen, van dezelve zal ook geen gedachtenis zijn bij degenen, die namaals wezen zullen. - plan der Eeuwen?

– ‘Het Eeuwige gezeur?’   Je of ‘het’ laat mij niet met rust?

Wanneer ik in het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ één van de drie kenmerken voor een Staat – ‘Gezag‘ – in beschouwing neem en ik neem ‘het streven naar een situatie of samenleving waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit leven‘ ter vergelijking dan is er sprake van regels als een uitwerking van het algemene beginsel. Hierin wordt o.a. gesproken van de horizontale en verticale verdeling scheiding van machten en ook worden er specifieke kwaliteitseisen gesteld, die boven alles berusten op de gedachte dat gezag niet in handen van enkelen moet worden gelegd!

Is de organisatie (momenteel) dusdanig georganiseerd dat er van een democratische rechtsstaat gesproken kan worden? In het hoofdstuk ‘De opzet van dit boek‘ wordt gesproken van ‘het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland‘. Ook wordt er hier gesproken van ‘van het ontstaan van de Nederlandse verzorgingsstaat‘. In hoofdstuk 9 over ‘de’ verzorgingsstaat wordt in § 9.6 ‘versobering‘ gesproken van ‘maatregelen genomen om de verzorgingsstaat om te vormen‘. Met andere woorden komt het hier op neer dat die organisatie wordt verstoord en dat de machtsverhoudingen niet (meer) van gelijke waarde zijn! Taakvelden zijn verdeeld, maar dit houdt niet in dat deze van meer of minder van belang zijn.

In een brief aan een jonge leider schrijft Paulus in de eerste eeuw A.D. “Bestraf een ouden man niet hardelijk, maar vermaan hem als een vader; de jonge als broeders; De oude vrouwen als moeders; de jonge als zusters, in alle reinheid” en spreekt hier derhalve over ‘omgangsnormen’ – moraal, waarden!
En persoonlijk, al ben/was ik erfgenaam, ik werd gelijkgesteld met de ‘dienstknechten’ (arbeider) en deed alle voorkomende werkzaamheden (taakvelden) maar werd ik door allen onderzocht hoe ik de werkzaamheden (taken) in mijn beheer ten uitvoer bracht. De financiën vielen daar buiten!

Streef ik naar een situatie of samenleving waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit leven? Ik streef er in elk geval naar dat een ieder de verantwoordelijkheid draagt die hem is toebedeeld! Wanneer ik dan als zodanig de ontwikkelingen in de Europese Unie toets dat zodanig een essentieel onderdeel is van het onderhouden van de democratische rechtsstaat Nederland en ik beschouw de verantwoordelijkheid voor de bescherming van een minimaal niveau van menswaardigheid voor een ieder van ons aan de overheid is toegedeeld dan kan het niemand ontgaan zijn of daar mankeert het een en ander aan. Eén van deze is dat volgens de Grondwet de staat de organisatie dusdanig is ingericht dat de Volksvertegenwoordiging de hoogste macht is en niet de Koning of Justitie. Werd Koning Willem I door de Hooge Raad middels het Meerenberg-arrest (HR 13 januari 1879, W 4330) beperkt vanwege een te sterke autoritaire rol; nu zal Justitie aangepakt moeten worden, maar ook zal de Volksvertegenwoordiging zijn/haar verantwoordelijkheid moeten nemen en niet die leden van de organisatie die schade leiden als gevolg van hun regelgeving en bestuur verder te benadelen!

2.1 – Ontstaan van de sociologie

Drie factoren droegen bij tot het ontstaan van de sociologie:

1 het verloren gaan van de vanzelfsprekendheid in het leven van mensen, waardoor dat problematisch werd;
2 het ontstaan van het begrip ‘maatschappij’ als een aparte levenssfeer, los van de staat;
3 de opkomst van een restauratiementaliteit, die de samenleving weer boven het individu ging stellen  -  Inzicht in Sociale Relaties

Anarchie of sociaal-anarchie, mogelijk ook is er sprake van ‘restuaratiementaliteit’? In het artikel in de Volkskrant wordt de bedenking dat Carola Schouten snel zal uitgroeien tot de crimefighter van het kabinet-Rutte III geopperd. Afgezien van de beweringen en de juistheid hiervan (strikt juridisch gezien correct) dient men ook de kwaliteit van de democratische rechtsstaat in de beoordeling mee te nemen. Al zolang als ik leef (mogelijk nog van voor de Tweede Boerenoorlog) wordt er vanuit Europa macht uitgeoefend op de Nederlandse en andere Europese boeren. In de vorige eeuw heeft dit tot tienduizenden zelfdodingen geleid binnen de sector en onder hen die daar voor hun bestaan sterk afhankelijk zijn. Niet alleen de ontwikkelingen binnen de Europese Unie, maar ook binnen de eigen grenzen, vormen met enige regelmaat een dreiging als het gaat om hun bestaanszekerheid!

Wanneer het dan ook gaat om een groot aantal zogenaamde sociale grondrechten (art. 18-23) die als een symbool van de verzorgingsstaat kunnen worden gezien en daar onder vallen recht op rechtsbijstand, werk, bestaanszekerheid en spreiding van welvaart dan wordt mogelijk duidelijk dat Carola niet zal uitgroeien tot crimefighter, maar dat zij de zoveelste crime pleegt die de verschillende kabinetten-Rutte onophoudelijk voortbrengt? *Hiermee praat ik niet goed wat men fout doet!

Wanneer ik de carrièretijgers onderzoek op een aantal professionele kwaliteiten en vaardigheden, en de uitkomsten van dat proces van overheidshandelen geven het ons te kennen (mij althans), dan heeft de gehele organisatie en dus ook de economie maar in het bijzonder de welvaart (of spreiding hiervan) ernstig te lijden onder het beleid van diverse Volksvertegenwoordigingen! Het functioneren van de staat en in het bijzonder teneinde de menswaardigheid voor iedere individu in de samenleving tot gelding komt vraagt om aandacht en heeft dan ook mijn grootste zorg. – maar het gaat om macht, geld, aanzien?

– Wien treft géén schuld?
Indien het andere doelstellingen betreft dan deze in beginsel zijn opgetekend, dan maakt het gezag misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen die mede door Koninklijk Besluit tot stand zijn gekomen – ‘loyaal aan organisatie?’
Daarom stel ik dan ook de volgende vraag: “Wie is ons in de afgelopen 50 jaar als voorbeeld geweest?” – een goede getuigenis afgelegd hebbende …

– Het waren geen individuele boeren  …
Het waren géén individuele politici die tot den Koning kwamen en deze misleid hebben, tot schade van de burger/bevolking: “Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot den koning”  –  Daniël 6.
De Sociologen ‘veronderstellen’ dat iedere generatie alles opnieuw moet leren! Of is het meer dan een veronderstelling?

Dinsdag 16 september 2015 schreef ik met betrekking tot “De Verwaarloosde Staat” en heb  mij tot Zijne Majesteit gericht. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het afgedaan met “het is uw ‘individuele’ zorg” en bericht ‘mij niet te kunnen helpen’.
De burger die goed opgelet heeft en oud genoeg is moet het niet ontgaan zijn dat justitie vanuit een bepaald winstoogmerk het individu boven de organisatie stelt en e.e.a is aanleiding dat wanneer wij o.a. van ‘gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten’  geconcludeerd mag worden dat er  m.b.t ‘het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat’  het nodige te restaureren valt!
Dat dit tot armoede maar ook geestelijk gezondheidsproblemen zou lijden had ik destijds niet als dusdanig ingeschat! In mei 2016 deed een hoogleraar de volgende uitlating: “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen.” – Het strekt verder dan ‘alleen maar’ armoede …

Als boerenzoon heb ik alle leden van de organisatie en die hier afhankelijk zijn belangrijk geacht! Als één ‘bouwsteen’ valt, dan gaat de gehele organisatie … ? In het studieboek omtrent ‘Staatkunde’ staat “op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd” (rechtsstaat). Ik sta dan ook toe dat er vergissingen begaan worden! Neem de les ter harte en doe de opgave opnieuw (althans zo is mij op de basisschool al bijgebracht).

Hoogachtend,  ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Menswaardigheid

Rick en Arnold maakten een seks-app en bedenken blockchain voor justitie

Margriet Oostveen in Amsterdam

ARTIKEL Hoe al onze onderlinge afspraken binnenkort kunnen veranderen.

Door: Margriet Oostveen 24 januari 2018, 02:00

 

Arnold en Rick zijn er al van overtuigd dat het complete Wetboek van Strafrecht in blockchain kan en moet worden gezet, netjes gekoppeld aan de bijbehorende strafrechtpleging: “Jongeren willen niet meer lezen”. Zegt Rick luchtig. ‘Die willen een appje regels zien, hun ‘ja akkoord’ geven, en klaar.

– Een uitnodiging voor debat?
Deze informatie kwam ik tegen in een Tweet op de pagina van Margriet Oostveen. Zij schrijft voor de Volkskrant, verslaggeverscolumn Opinie en Debat. In dit verhaal wordt ons vanuit de belevingswereld van Rick en Arnold een beeld geschetst van ‘hoe al onze afspraken binnenkort kunnen veranderen’ zoals mevrouw Oostveen het heeft waargenomen/geschetst.

– Een gebroken samenleving
Ik leef niet in een waan, en na een gebroken huwelijk maak ik mij (ook) geen illusies meer. Een ervaring, pijnlijk, doch rijker!
– toch koester ik nog een ‘droom’ en ontbreekt het ook mij niet aan rijkelijke fantasie!

Ondanks de afspraken en een trouwbelofte doet iemand zich thuis maar ook in de slaapkamer anders voor en om nu een reallifesoap te produceren door overal camera’s thuis neer te hangen daar bedank ik voor. Ook zij had waarschijnlijk ‘de’ overtuiging en het bleek slechts een denkbeeld te zijn?

inzicht in sociale relaties
Allereerst deel ik een stukje informatie maar ook is het uit de persoonlijke ervaringen, en ik las dit in het studieboek ‘Grondbeginselen der Sociologie’ (studieniveau hbo/wo): ‘Maar voor mensen betekent de afwezigheid van instincten dat iedere generatie alles opnieuw moet leren. Het zijn echter deze zelfde leerprocessen, waar mensen voor hun (voort)bestaan zo op zijn aangewezen, die maken dat hun gedrag en wijze van samenleven veel veranderlijker zijn dan bij dieren het geval is.’

2.1 – Ontstaan van de sociologie

Drie factoren droegen bij tot het ontstaan van de sociologie:

1 het verloren gaan van de vanzelfsprekendheid in het leven van mensen, waardoor dat problematisch werd;
2 het ontstaan van het begrip ‘maatschappij’ als een aparte levenssfeer, los van de staat;
3 de opkomst van een restauratiementaliteit, die de samenleving weer boven het individu ging stellen

– Willen de ouders nog wel?
Mijn dochter en ik, wij kunnen wederom op een gezonde wijze communiceren! Moeders was thuis erg dominant, maar deed zich buiten de deur anders voor. Ook had zij voor het aangaan van het huwelijk een andere voorstelling?
Binnen de kerk hadden mijn dochter en ik géén stem (meer) in te brengen en had zij veel zeggenschap. Er was eerder (zo bleek later) sprake van belangenverstrengeling en financieel gewin. Sinds juni 2014 werken mijn dochter en ik aan herstel van een verstoorde relatie en zie ik ook beter wie zij daadwerkelijk is en wat haar beweegredenen zijn voor de keuzes die zij maakt maar ook kan zij het nu zelf verwoorden! – er was sprake van manipulatie

De Nederlandse verzorgingsstaat: de overheid krijgt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van een minimaal niveau van menswaardigheid voor een ieder van ons toegedeeld. – Opzet van dit boek (Staatkunde, Nederland in drievoud)

– Is de les geleerd?
 Sinds 1983 staan in de Grondwet naast de klassieke grondrechten (art. 1-17) een groot aantal zogenaamde sociale grondrechten (art. 18-23) die als een symbool van de verzorgingsstaat kunnen worden gezien. Twee, drie van deze zijn ‘de maatschappelijke en culturele ontplooiing en vrijetijdsbesteding en onderwijs’.
Sommige burgers zijn niet veel verder gekomen dan hun ‘beschermde milieu’ en missen een stukje geestelijke groei. Anderen nemen de moeite niet om de levensles aan te gaan of verwerpen de correctie.

De vraag dient zich aan “Waar stoppen wij tijd in?” of anders “Waarmee verdoen wij onze tijd?” maar ook “Waar doen wij het voor?” Een andere vraag, misschien nog belangrijker “Welk minimaal niveau van menswaardigheid is aanvaardbaar?” – de verantwoordelijkheid is de overheid toebedeeld, maar neemt zij deze ook (volkomen)?
Daarnaast kan ik melden dat ik 3 januari 2017 uit huis ben gezet en als alles goed gaat teken ik vandaag een huurovereenkomst. Van een rechtsstaat is al geruime tijd geen sprake meer (de kwaliteit laat althans te wensen over). De bescherming van de burger maar ook van de democratie zelf laat te wensen over (zie ook de ‘huwelijkse staat’ en de gebrokenheid) en ook van ‘gelijkelijk beschermd tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten’ is niet in alle voorkomende gevallen sprake!
Zelfs bij justitie is sprake van het uitoefenen van overmatige en willekeurige machtsuitoefening en o.a. door een jonge mevrouw die omwille van haar carrière een vergissing niet recht zet maar ook na correspondentie met de concerndirectie wordt het niet recht gezet (juridisch loket).

– Iedere generatie zal alles opnieuw moet leren
Na zorg te hebben verleend aan familie en diverse organisaties en gemeenschappen, waaronder nu ook een groep daklozen, komt nu de zorg voor de Nederlandse staat?! Want ook al staat er ‘de overheid krijgt de verantwoordelijkheid voor de bescherming’, de vraag is “Wie doet het?” Ik zal het anders formuleren: “Wie heeft de nodige lessen geleerd en heeft het gevat?

Na mijn schrijven aan Zijne Majesteit d.d. 16 oktober 2015 over “De Verwaarloosde Staat” ontving ik bericht dat het voor verdere behandeling werd overgedragen aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ondertekend met de naam E. Bervoets ontving ik vanuit het ministerie bericht mij in deze ‘persoonlijke zaak’ niet te kunnen helpen en dat het mijn ‘individuele zorg’ is. Een andere brief gericht aan Zijne Majesteit waarin ik eindigde met een open sollicitatie werd beantwoord vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met ook hier in het bericht ‘wij kunnen u niet helpen’.

– Je volgt ontwikkelingen in de sectoren en deelsectoren waarvoor je werkzaam bent
Sinds 1 oktober 2015 ben ik werkloos, maar ben ik dan niet werkzaam? De vetgedrukte tekst hier direct  boven heb ik uit een vacature ‘Adviseur Kwalificer en Examineren’ gehaald waarin ook het volgende stond: “Samen bijdragen aan het ontwikkelen en onderhouden van de landelijke kwaliteitsstructuur.” – Een nobel streven?

In het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek staat in § 1.2 het volgende: “De organen van de Unie kunnen besluiten nemen die de Nederlandse burgers direct raken (art. 92 GW). De Unie speelt dus een belangrijke rol in de gezagsuitoefening binnen de Nederlandse staat. Als zodanig is het toetsen van de ontwikkelingen in de Europese Unie een essentieel onderdeel van het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland.” (De opzet van dit boek)

Gevat?
Vanuit de Koninklijke Luchtmacht als de Koninklijke Marine werd mij in de periode tussen 1988 en 1994 een voorstel aangeboden voor een opleiding en de functie van officier. In de periode 1990 en 1995 heb ik onder de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marine gediend. Ik heb bij twee onderdelen de opleiding aan het SROKI-Ermelo gevolgd – ontwikkelingen in de sectoren en deelsectoren.

De psychiater heeft op basis van gestandaardiseerde normen vastgelegd dat ik een waanstoornis heb. Niet gek wanneer je de omschrijving leest en gezien haar ontwikkeling draag ik de volledige verantwoording en zal ik daar waar de ruimte er is ook de GGZ bijstaan.
Mankeert het aan mijn leervermogen?  Bij de Luchtmacht was men naar aanleiding van een keuring overtuigd van bepaalde professionele kwaliteiten. Soms doet een situatie zich voor dat een manager of ander leidinggevend overtuigt wordt door je (bovenmatige) prestaties en ziet het als een dreiging voor zijn functie en/of carrière. Wees je bewust van het gedrag van anderen die een bepaald denkniveau of bewustzijns niveau (nog) niet hebben, maar pas op voor de medemens die het verwerpt! – zie voor professionele kwaliteiten carrièretijger.nl en onderzoek je zelf op deze eigenschappen (bewustzijn – geestelijke groei).

– Voor het functioneren van de staat gelden de volgende regels
De regel “algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen;” is hier één van (gezag).
Misschien iets om de politici en politica op te onderzoeken alvorens een stem uit te brengen? Alleen dan kunnen wij nabij een samenleving komen dat zo is georganiseerd en samengevat wordt met de aanduiding democratische rechtsstaat. – ook zij moeten eerst de les leren, maar ook aanvaarden!

Met “het toetsen van de ontwikkelingen in de Europese Unie als een essentieel onderdeel van het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland” is de kans reëel dat wij niet onszelf onderzoeken (en verbetern) maar dat wij de fouten van de ander bestrijden; en dat is ons niet tot nut!

– Netjes gekoppeld aan de bijbehorende strafrechtpleging zonder een gezond oordeel te kunnen vormen? Ik denk dan ook dat het verstandig is en dat de tijd ook daar is om met het ministerie van Justitie en Veiligheid te gaan praten!

Met dank aan Rick en Arnold, ook dank aan Margriet en de Volkskrant,

Hoogachtend,  ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Jacht Op Rendement

Jacht op rendement duwt schuldmarkt uit balans

Illustratie: Ronald Slabbers

“De markt voor bedrijfsschuld staat op z’n kop. Niet banken en kredietverstrekkers, maar de bedrijven die geld nodig hebben dicteren tegenwoordig de voorwaarden op de Europese schuldmarkt.

Het is een trend die is komen overwaaien uit de Verenigde Staten, waar de leenvoorwaarden het afgelopen kwartaal een historisch dieptepunt bereikten, aldus kredietbeoordelaar Moody’s vorige week. In Europa gaat het dezelfde kant op.”

Lees het volledige artikel op FD.nl

Toen nu Daniël verstond, dat dit schrift getekend was,  -  Daniël 6

‘Deze keer is het erger’

In het artikel staat “Het is een patroon dat zich al eerder aftekende.” Voor de burger die in de afgelopen 40 à 50 jaar goed heeft opgelet heeft niet alleen in 2010 de signalen kunnen zien maar ook dat het in 2012 ‘vast stond’ in de regelgeving en het bestuur vanuit het Rijk – het werk van mensen!

15 januari 2018 twitterde Nevin Özütokwaarom een gemeente niet kan zorgen‘! Gister, 21 januari 2018, verwees ik in mijn Zondagse Overdenking naar de uitlating van Lilian Marijnissen “Wij laten mensen niet tegen elkaar uitspelen. Wij laten Nederland niet verdeeld achter”
Na de zelfdoding van een jonge vrouw dat plaatsvond in 2010 besefte ik dat ik ‘andere tijden’ tegemoet zou gaan. Binnen de Revival Fellowship werd ik gewaar dat leden wel  tegen elkaar uitgespeeld uitgespeeld werden en dat gezinnen verdeeld en verscheurd worden achtergelaten. Burgemeester A. Aboutaleb deed in 2017, nog voor de landelijke verkiezingen plaatsvonden, voor de camera’s een beroep op het toen nog nieuw te vormen Kabinet!

Hoe Is Het Ontstaan?

In het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ staat “Sterker dan in andere landen worden in Nederland maatregelen genomen om de verzorgingsstaat om te vormen” (versobering) en ook welke maatregelen het behelst.

Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot den koning, en zeiden aldus tot hem: O koning Darius, leef in eeuwigheid!  -  Daniël 6

Zonder uit te wijden over eerder gedane uitlatingen/uitspraken en ongeacht de vraag of de afzonderlijke bedenkingen juist zijn, mag duidelijk worden dat het systeem dat samengevat wordt met de aanduiding democratische rechtsstaat (gezag) gebruikt wordt voor andere doeleinden dan waartoe zij van oorsprong is ingericht – misbruik en oneigenlijk gebruik.
Is het dan vreemd dat regelingen weinig doeltreffend lijken en dat fundamentele problemen niet (meer) worden opgelost (versobering)?

Laten we 2018 het jaar maken niet alleen van gelijke kansen, rechten en beloningen voor vrouwen aan de top, maar voor alle vrouwen. Vrouwen die dat willen, moeten kunnen werken.  -  Tweet Lilian Marijnissen

In de tweet wordt verwezen naar een artikel in de Volkskrant van 22 januari 2018:

Jonge Nederlandse vrouw werkt vaker in deeltijd dan man; nergens in Europa is dat verschil zo groot

Tired businesswoman holding her nape

“Twee van de drie jonge vrouwen tot 25 jaar werken in deeltijd, tegen één op de drie jonge mannen in dezelfde leeftijdsgroep. In geen ander Europees land is het verschil in aantal werkuren tussen jonge vrouwen en jonge mannen zo groot. Met de leeftijd neemt het verschil verder toe. In Nederland zijn jonge vrouwen daardoor minder economisch zelfstandig dan in andere landen.”

 

Ik vertelde van de jonge vrouw die in 2010 zelfmoord pleegde. Ik heb niet verteld van de druk die mijn dochter ondervond vanuit het Nederlands politieke klimaat, de burn-out van een 17 jarige, de zelfmoord van een 15 jarige en hoe ik mij over een andere vrouw van rond de 40 ontfermt heb die ik dreigde te bezwijken. Dan heb ik het nog niet over alle andere medemensen met psychische gezondheidsproblemen en relaties die getuigen van sociale armoede.
In het studieboek uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek staat het volgende: “Kortom, op termijn zouden ruimhartige verzorgingsstaten hun eigen economische basis ondermijnen.” (versobering)

"gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid" - De Verzorgingsstaat? Ezechiël 34

In de Zondagse Overdenking sprak ik van loyaal aan organisatie. In Daniël 6 zien wij dat één man loyaal is tot in de dood? De geschiedenis kent meer van zulke mensen (mannen, maar ook vrouwen).
Daarnaast gaf ik in de zondagse overdenking te kennen dat ik op mijn 17de met 100kg de ladder op terwijl ik zelf amper 60 kg woog. Dat ik op mijn 46ste met een last van 80 kg op mijn schouder de Noord-Zuid lijn via een steiger verliet (5 verdiepingen)! Ik zal uitleggen waarom ik deze keuzes heb gemaakt.

Incidenteel heb ik keuzes te maken met het oog op de bescherming van de klassieke grondrechten maar ook met het oog op de bescherming van de zogenaamde sociale grondrechten die sinds 1893 ook in de Grondwet zijn opgetekend, maar in het bijzonder betreft het de loyaliteit aan die organisatie dat zich vertaald in o.a. bestaanszekerheid! En aangezien de Nederlandse overheid veel taken en bevoegdheden aan de Unie heeft overgedragen (opzet van dit boek) en met de uitlating ‘waarom een gemeente niet kan zorgen’ stel ik de vraag: “Kunnen de ouders nog voor het gezin zorgen?”

"Een laatste begrip in dit verband is de gedecentraliseerde eenheidsstaat. Hiermee bedoelen wij dat er sprake is van een rijksoverheid die voor de staat als geheel optreedt, maar dat er tevens andere overheden zijn die naast de centrale overheid over zelfstandige (autonome) taken en bevoegdheden beschikken en een eigen democratische legitimatie hebben."  -  Gedecentraliseerde Eenheidsstaat

Kunnen wij het niet?  Met wat voor incompetente leiders heb ik in de afgelopen 49 jaar te maken gehad die de organisatie slechts misbruiken!?
Vertel die onzin niet langer aan mij alsof ik een kleuter ben nog aan mijn dochter die op 17 jarige leeftijd wijzer en verstandiger was dan menige maatschappelijke en geestelijke verzorger en het mij op haar 21ste niet alleen in daden maar ook in woorden kan uitdrukken!
Wanneer men bij de GGZ niet inziet welke professionele eigenschappen de burger heeft zoals leervermogen en ook een Nederlandse overheid haar jongeren klein houdt dan dient zich de vraag aan “Waar is het verstand?”
Wanneer men bij de GGZ een volwassen man houdt voor een peuter van 3, dan heb ik zo mijn bedenkingen of deze vrouwen wel een kind GROOT kunnen brengen!
In 1990 vroeg ik mij af “Wat is hier fout?” Nu besef ik dat hun gestandaardiseerde normen tot gestandaardiseerde tests en behandelingsplannen leiden waardoor mijn moeder in de geestelijke zorg ‘volgens plan’ veel meer schade ondervindt. En ik maar denken dat de professionals en het staatsgezag, maar ook de oversten in de Revival Fellowship het goed hadden – “Ik moet het wel fout hebben want de massa ‘gebiedt’ mij iets anders te geloven.”  Toen ik deze dwaling inzag kwam het mij duur te staan …

In 2010 werd ik mij als gevolg van de ontwikkelingen en de ervaring binnen de Revival Fellowship bewust van de ontwikkelingen binnen de Nederlandse staat maar ook binnen het bedrijfsleven: ‘Systeemwereld van de overheid is niet mensgericht ingericht’ – hetzelfde geldt in dit geval voor de kerkoudsten en het management! – Wel dient gewaakt te worden voor generalisatie.
Ik was 23 jaar toen ik deze genootschap volgde, ongeveer 22 jaar later werd mij de toegang ontzegt nadat mij in september 2013 bekend werd dat enkele ‘aanzienlijken’ hun hart toegesloten hadden maar hun (ware) aangezicht verscholen!  – ik was naïef toen ik in 1993 dacht “Hier gebeuren ‘zulke’ dingen niet.” Het bleek anders uit te pakken, maar hierdoor heb ik door de ervaring wel kennis opgedaan van de psychosociale organisatie die je niet (alleen) uit het lezen van boeken opdoet! Niet alleen bij theologen maar ook onder rechtsgeleerden, psychiaters en andere ‘hoogopgeleiden’ is de kennis naar het hoofd gestegen en zijn ziende blind!

Voltaire definieerde een vooroordeel als een mening zonder oordeel. Een vooroordeel is meestal een mening over iemand of een groep mensen. Het gaat bijvoorbeeld over één kenmerk van een stereotype. Vaak zijn vooroordelen (het resultaat van) generaliseringen.  -  Wikipedia

Pas Op!

“Jacht op Rendement!”   “Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen. Het belang hiervan is dat naast politieke doelstellingen en belangen vanuit een andere invalshoek naar conflicten en belangen wordt gekeken, namelijk die van een algemeen gerespecteerde buitenstaander (rechtsstaat).”

In Macht, Recht, Markt verwijs ik naar een artikel in het Financieel Dagblad dat zegt “Commercie rukt op bij massaclaims!” Mogelijk wordt het helder dat in Nederland het instrument justitie sinds de jaren ’90 en misschien al daarvoor misbruikt en oneigenlijk gebruikt wordt! Mogelijk dat dit de betekenis van ‘gebrek aan politieke stabiliteit’ duidelijk wordt en waarom wij eenzelfde ontwikkeling binnen Europa aantreffen als in de jaren ’30 van de vorige eeuw?

spiritual awakening is not always the best feeling in the world. It can often be accompanied by strong feelings of despair and sadness when becoming more and more aware of all the suffering in the world, even depression for some people.  - Laura Marie  Spiritual Awakening

“Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen” – toch heeft hij ‘lijdzaamheid’ (geduld) van node tot ook bij andere burgers eenzelfde visie ‘ontsluierd’ en er een beter beeld gevormd kan worden (ontwaken).

Mogelijk ook dat het een verklaring geeft voor de psychische gezondheid waar veel burgers waaronder veel jongeren mee te  maken hebben! De oplossing ligt daarom ook niet in het gebruik van medicijnen (farmaceutische drugs) en het binnenhalen van de farmaceutische industrie en deze zogeheten ‘wetenschap’.

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur.  ~  Grondbeginselen der Sociologie

Naar mijns inziens gaan wij net als voorgaande generaties, ongeacht onze culturele achtergrond, door dezelfde leerprocessen!

“Laten we 2018 het jaar maken niet alleen van gelijke kansen, rechten en beloningen voor vrouwen aan de top, maar voor alle vrouwen. Vrouwen die dat willen, moeten kunnen werken.”  –  Lilian Marijnissen Tweet.

Laten wij NIET alleen aan deze vrouwen denken, maar ook aan de vrouwen die deze behoefte niet hebben maar de belangen van hun kind op een andere wijze behartigen en dit voorop stellen. Deze burgers worden in bestaansrecht bedreigt, net zoals deze man die bijna een jaar dakloos is geweest?
Het kan nooit de bedoeling zijn geweest dat de klassieke grondrechten maar ook de zogenaamde sociale grondrechten die sinds 1983 in de grondwet zijn vastgelegd als gevolg van deze politieke doelstellingen en belangen en in het bijzonder het bestaansrecht van anderen in gevaar wordt gebracht!

Top!‘, de beledigende ontwetendheid? Ik denk dat wij (u en ik) iets uit te leggen hebben! Ik heb weleens gerefereerd naar het Bijbelboek 1 Samuël en daarbij doek ik in het bijzonder op de organisatie (samenleving) en de politiek van koning Saul en zijn invloed op de sociaal maatschappelijke zorg en de geestelijke gezondheid. De politiek had ook gevolgen voor de nationale en internationale veiligheid maar ook op het ‘gezinsleven.’
“Wij laten mensen niet tegen elkaar uitspelen. Wij laten Nederland niet verdeeld achter!”  –  Afgezien van de persoonlijke ontwikkeling en keuzes van David mag geconcludeerd worden dat hij een andere weg (en politiek) verkoos!
Wanneer ik denk aan ‘De Top‘ dan kan dit twee dingen betekenen: Of je staat vooraan in de strijd om de gang van zaken (uitkomsten van dat proces) te keren, of je onderhoud en verzorgd die organisatie – bescherming van de klassieke grondrechten maar ook van de zogenaamde sociale grondrechten (al dan niet opgetekend in een Grondwet).

Wilt u echt die lasten dragen met de ontberingen en de moeite?

Om deze rechten te garanderen of te borgen voor vrouw en kinderen (ook wanneer in geval de vrouw haar man verlaat) is het niet ondenkbaar dat een medemens veel ontberingen (een gebrek aan noodzakelijke levensbehoeften) moet trotseren om deze doelstellingen te behalen/te behouden – ook indien het systeem van de overheid niet (meer) ingericht is op de mens!
Inmiddels bestaat dit systeem overigens wel uit een complex netwerk waarbij het staatsgezag zich uitstrekt over een groot aantal taakvelden en dat op ieder van die taakvelden meerdere overheden met elkaar te maken hebben, maar ook dat op ieder van deze velden de overheden samenwerken met een groot aantal verschillende maatschappelijke organisaties (gezag).

‘Schuld’ kan dan ook niet alleen aan ‘de’ overheid maar ook niet alleen aan de burger worden verweten of ten laste gelegd! Er spelen meerdere organisaties een rol die misbruik en oneigenlijk gebruik van de organisatie maken (zonder dat zij zich hiervan bewust zijn)!
Ter ondersteuning van de maatschappelijk organisatie heb ik een enorme aderlating moeten doen; maar heeft ‘de organisatie’ dan het recht mij meerdere lasten op te leggen met gevolg dat ik niet meer onder ‘een schuld’ uitkom?
DE “Jacht op Rendement” of de Nederlandse cultuur maakt ook dat gemeenten een deel van de burgerbevolking, door onder andere een beroep te doen op de Wmo maar ook de Participatiewet  en de WOZ, zwaarder belast. Ook hier is sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik – maar de burger wordt geen keuze gelaten anders dan zich uit huis te laten zetten of vrijwillig voor de uitsluiting en armoede te kiezen. Van een solidariteitsbeginsel is nauwelijks nog sprake! Ook het financieel stelsel is zo ‘zwaar’ dat het systeem eerdaags volledig instort.

"De bedoeling hiervan is dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk wordt. Kern van het recht is dan het bestaan van algemeen verbindende regels, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd."  -  Kan men überhaupt nog van een rechtsstaat spreken?

Van ‘gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten’ (gezag) kan in veel gevallen waaronder juridische zaken niet (meer) worden gesproken! Kan men dan nog van een democratische rechtsstaat spreken? De bescherming van de democratie behoort tot de taak van de rechter (rechtsstaat) en het lijkt mij dat deze taak (taakveld) niet zorgvuldig wordt uitgevoerd!

Wat moet ik dan onder ‘Top’ verstaan? Heeft Zijne Majesteit kneusjes in dienst, gekozen door het ongeletterde (weinig geleerdheid bezittend) Volk?
Ik denk eerder dat een aantal landgenoten zich groter voordoen dan zij daadwerkelijk maar ook dat het merendeel van het Volk de verantwoording afschuift met als uitkomst van dat proces dat het gezag in handen van enkelen wordt gelegd (gezag).

Alvorens David tot Koning werd aangesteld te Jeruzalem heeft hij de nodige tijd aan ‘Leiderschapstraining’ training moeten investeren, teleurstellingen te verwerken (overwinnen), et cetera (functioneren). Dit komt niet zomaar tot stand  en zeker niet door het lezen van boeken en het behalen van een doctoraat o.i.d.! Wanneer men niet weet wat er gebeurt buiten het ‘beschermd milieu’ en daarin niet aan ervaring en geoefendheid (om het juist toe te passen) heeft gewerkt en aan inzichten heeft verworven, dan heeft men slechts weinig geleerd(heid)!
Niet alleen omtrent de Bijbel, maar ook omtrent de huidige studieboeken voor Sociologie, Psychologie, Management in Sociaal Agogische Beroepen en zelfs het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ bestaan veel misvattingen. En  ingeval de burger/staatshoofd zelf niet van zijn/haar lessen die in de dagelijkse praktijk (dagelijks) aangeboden worden heeft geleerd dan beschikt men slechts over informatie maar niet over (toegepaste) kennis en wetenschap! De toekenning van de titel ‘Meester’ is in veel gevallen dan ook onjuist en geeft een verkeerd beeld (evenals vele andere titels).

DE “Jacht op Rendement“, een winstoogmerk of doelstelling anders dan waartoe de Staatsorganisatie bedoeld is,  ondermijnt de toekomst van de organisatie (samenleving). 
De Staatsorganisatie is bedoeld ter bescherming van … … !!  (vul zelf maar in)

 

Hoogachtend,  ~Sheepish (Looking) LION

“Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.”

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Zondagse Overdenking

Vandaag 21 januari 2018 heb ik besloten niet naar de Zondagse dienst van ‘de’ Ontmoeting te gaan. Ik heb al besloten om naar ‘Thuis in West’ te gaan, begin van de avond.
Nu kun je dus besluiten om géén preek aan te horen; maar wanneer je zelf ‘een preek’ of betoog aan het schrijven bent moet je die toch eerst zelf onder de ogen zien … ?!?

Koffiemomentje

Een tijdje terug schreef ik ‘In Gesprek Met … ‘ en vanochtend kon ik mij in gedachten zien om in de toekomst eens met Lilian Marijnissen onder het genot van een heerlijk bakje koffie te praten over de stelling “Wij laten mensen niet tegen elkaar uitspelen. Wij laten Nederland niet verdeeld achter” en hoe zij denkt hoe wij (u en ik) dit in samenwerkingsverband tussen de overheden, de maatschappelijke organisaties en de burger gestalte (zouden) kunnen geven! Al zal ik Lilian niet beloven slechts de SP partijdig te zijn, maar wel kan ik zeggen: “Ik doe mee!”

Vandaag kom ik even terug op ‘In Gesprek Met … ‘ ! Op 5 januari 2018 las ik een vacature en daarin werd van de kandidaat onder andere het volgende verwacht: “je volgt ontwikkelingen in de sectoren en deelsectoren waarvoor je werkzaam bent.”
Ik kan mij herinneren dat er gedurende een studie gevolgd aan het ROVC tegen het einde van de vorige eeuw tegen mij werd gezegd “Jij bent hiervoor geboren.” Maar let op dat je je niet laat strikken of beperken door beweringen als deze, ook niet door je eigen hersenspinsels! Op de website van het ROVC met betrekking tot die opleiding staat er in 2018: “Ook ben je in staat complexe regelingen terug te vertalen naar eenvoudige basiselementen en systemen.”

Nederlandse Krijgsmacht

Ongeacht of de beweringen wel of niet waar zijn kan het ook betekenen dat er niets mankeert aan je leervermogen en dat je gemakkelijk verbanden legt maar ook oog hebt voor de uitkomsten van dat proces en dat je die vertaalslag weet te maken.
Met het gegeven dat er vanuit de Koninklijke Luchtmacht géén twijfel was over mijn leervermogen werd mij een voorstel gedaan. Een paar jaar later in dienst bij de Koninklijke Marine nadat mijn tijd als sergeant titulair niet volledig was doorlopen was in dienst bij de Koninklijke Landmacht (dienstplicht) deede men mij vanuit het miniserie van Defensie andermaal een voorstel.

Leervermogen is de mate waarin je nieuwe informatie in je opneemt en deze vervolgens effectief toepast in allerlei (werk)situaties. Leervermogen houdt dus meer in dan het reproduceren van feitelijke kennis uit een boek of opleiding. Het gaat ook om het toepassen van de kennis die je hebt en het willen leren van de dingen die je doet en ondervindt.

Benut je talenten – carrièretijger.nl/functioneren

Wanneer ik op dit moment de ontwikkelingen volg binnen het staatsgezag en ik benut het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek dan zijn een aantal uitkomsten zoals toenemende armoede en een schuldproblematiek hiermee (voor een groot deel) te verklaren!
Van ‘gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten’ (rechtsstaat) is geen sprake meer. Een deel van de inhoud van het studieboek vindt u hier: http://www.speelman.org/staatkunde-nederland-in-drievoud/

Geheel juist twitterde Nevin Özütok, een Nederlands politicus van Turkse afkomst, dat het systeem van de overheid niet ingericht is op de mens. Is het dan vreemd om te concluderen dat het ook voor gemeenten ondoenlijk is de juiste zorg te bieden?

Ik herken veel in wat je schrijft. Ik vraag mij af of de professional voldoende tijd neemt voor zichzelf om te weten wat zij/hij zelf doet met de omgeving van de kwetsbare burger.
Mijn ervaring is dat zij de omgeving van deze burger standaardiseren volgens hun norm en dat het voor de in de hulp gevangen burger een onbegonnen zaak is zich uit deze klem te bevrijden.

- Anoniem (Kennisnet Jeugd)

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken! – Grondbeginselen der Sociologie
Met betrekking tot de structuur en het functioneren dient een aantal basisregels van de staat te worden onderscheiden gezien de betekenis van democratische rechtsstaat. – Gezag
Daarnaast dient men ook te kijken naar de bescherming van de burger maar ook van de democratie zelf. – Rechtsstaat
Het mag ook duidelijk zijn dat voor het functioneren van de staat het niet van belang is of deze vertegenwoordigers van de staat gekozen zijn maar dat zij de basisregels naleven! Overigens merk ik net als de schrijvers van het studieboek op dat er niet zoiets bestaat als ‘de’ overheid niet bestaat.
Een ander punt dat ik opmerk bij het bestuderen van het omvormen van de verzorgingsstaat (versobering) ook justitie zelf de rechtsstaat afvallig is geworden. Uit het studieboek ‘Management in Sociaal Agogische Beroepen’ komt in de opleiding naar voren dat justitie gestalte heeft gegeven aan een eigen visie/missie en daaruit kan opgemaakt worden dat de doelstellingen die de wetgever had tijdens het inrichten van de democratische rechtsstaat zijn verlaten!
Herinnert u zich nog het doel van de ROVC-opleiding voor de functie van meet- en regeltechnicus? “Ook ben je in staat complexe regelingen terug te vertalen naar eenvoudige basiselementen en systemen.”
Het behelst meer dan de kennis uit boeken (wet- en schriftgeleerd) en hetzelfde kan worden gezegd over het functioneren van de rechter en de bescherming van de rechtsstaat en de burger (wil ook de burger kunnen functioneren).

Wanneer ik het staatsgezag (een complex netwerk) terug vertaal naar eenvoudige basiselementen en systemen dan kunnen wij het Bijbelboek Daniël in hoofdstuk 6 openslaan en dan zien wij een voorbeeld waarbij de oversten van het volk (volksvertegenwoordigers) ‘het’ pad hebben verlaten, de koning hebben misleid (een geslaagde poging onder schone schijn) en dat middels een koninklijk besluit een ander ‘winstoogmerk’ binnen bereik kwam.
Voor een ander abstracte karakterisering van het staatsgezag gebruik ik het verhaal in 1 Samuël 18. In dit verhaal zien wij hoe oversten, zelfs leden van de familie en de kroon, hun zonen en dochters (jongelingen) misleiden omwille van politieke doelstellingen en belangen. Deze en andere voorbeelden (ook die van ontwikkelingen binnen de Nederlandse Provinciën van vier voorbije eeuwen) met de gebeurtenis in de afgelopen 50 jaar geven ons ook heden in de 21ste eeuw te kennen dat een rechtsstaat met regelmaat onder vuur ligt (ongeacht of het goede bedoelingen betreft of niet).
Ook valt op te merken dat het behalen van resultaten niet noodzakelijk in dank ontvangen wordt maar ‘tot afgunst verwekt’ en in dat geval kwaad bloed zet!

Ongeacht of de afzonderlijke bedenkingen en beweringen juist zijn doe ik slechts een poging om uit te leggen dat de sociale en geestelijke ontwikkelingen binnen de menselijke (psychosociale) organisatie van nu wezenlijk of inhoudelijk niet verschillen met die van voorgaande eeuwen!

de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden’

1.2 – Zingeving
 ‘Maar voor mensen betekent de afwezigheid van instincten dat iedere generatie alles opnieuw moet leren. Het zijn echter deze zelfde leerprocessen, waar mensen voor hun (voort)bestaan zo op zijn aangewezen, die maken dat hun gedrag en wijze van samenleven veel veranderlijker zijn dan bij dieren het geval is.’
 Verschillende mensen kunnen verschillende dingen leren. Dat houdt in de eerste plaats in dat zich in dezelfde periode op verschillende plaatsen uiteenlopende soorten samenlevingen kunnen vormen. En in de tweede plaats, dat een en dezelfde samenleving na kortere of langere tijd kan veranderen. Dat laatste komt doordat sociale leerprocessen ruimte laten voor variaties aan vergissingen, waarbij mensen de aangeboden leerstof niet helemaal exact overnemen.
 Een en ander wil echter niet zeggen dat bij dieren helemaal geen leerprocessen (kunnen) plaatsvinden.
 En ten slotte hebben mensen vaak ook geleerd positief of negatief te oordelen over wat zij weten en eventueel zien gebeuren. Sommige dingen beschouwen zij als goed en wenselijk, andere als slecht en onwenselijk. En afhankelijk van hun ‘verklaring’ zien zij sommige van die verschijnselen als onontkoombaar en andere als vatbaar voor menselijk ingrijpen.
 Ieder van ons heeft dus een bepaald beeld van zijn samenleving. Maar hebben wij hetzelfde beeld en kennen wij onze samenleving werkelijk zo goed als we geneigd zijn te denken? Regelmatig ontdekken we dat dat toch minder het geval is dan we dachten. 

– Grondbeginselen der Sociologie

Wat ik ‘vreemd vindt’ doch niet onbegrijpelijk is dat, ondanks mijn cv of ‘bewezen staat van dienst’, zelfs de psychiater denkt dat er bij mij sprake is van een waanstoornis. Zij hebben echter géén idee wat de opleidingen en praktijkervaringen maar ook de algemene ontwikkeling (binnen diverse organisaties) die ik vanaf mijn vroege jaren heb genoten inhouden!
Terwijl ik als pasgeborene nog niet kon kruipen, laat staan op eigen benen staan, liep ik op mijn 17de met 100kg de ladder op terwijl ik zelf amper 60 kg woog. – gesterkt in eigen regie … ?
Feit is echter dat men vanuit de overheden en de maatschappelijke organisaties  (gemeente Rotterdam) denkt dat de burger maatschappelijke ondersteuning nodig heeft maar zien hun eigen tekortkomingen niet in – of worden bewust verzwegen en ontkent. Dit denken berust veelal ook op de mening van een meerderheid (rechtsstaat) hetgeen te denken geeft over wat de schrijver heeft bedoeld met ‘dictatuur van de meerderheid’ (gezag).
Dit geeft ook de sociale ontwikkelingen weer en geeft te kennen hoe sociale gedragingen en dus de cultuur zich ontwikkelen. Zonder daadwerkelijke ‘grond’ handelt de gemeenschap of samenleving op basis van (vooringenomen) vooroordelen (generalisatie). Als mensen op basis van deze vooroordelen worden achtergesteld, is er sprake van discriminatie.

Het is mede deze vorm van discriminatie dat Uitsluiting en Armoede als uitkomsten van dat proces tot stand komen! Naast het gegeven dat het moeilijk is boven deze vooroordelen te staan en dat het gevolgen heeft voor de manier waarop er met de (kwetsbare of gevangen) burger wordt omgegaan ziet ook soms de rechter niet alle feiten onder ogen of wil ze niet onder ogen zien! Het is ook voor de rechter gemakkelijker om met een meerderheid mee te gaan – dit maakt de verklaring eenvoudiger.
Een en ander verklaart ook waarom fundamentele problemen niet (meer) worden opgelost (versobering) en ook is dit een van de oorzaken van de schuldproblematiek.

Duidelijk zal worden dat het gezag zich uitstrekt over een groot aantal taakvelden en dat op ieder van die taakvelden meerdere overheden met elkaar te maken hebben, maar ook dat op ieder van deze velden de overheden samenwerken met een groot aantal verschillende maatschappelijke organisaties. Dat geldt voor klassieke taakvelden als die van de bescherming van de veiligheid van de burgers, maar wellicht nog meer voor de moderne taakvelden als de sociale zekerheid, de gezondheidszorg en de volkshuisvesting. - gezag

Wanneer in geval het functioneren van de staat niet voldoet aan de basiseisen is er een gebrek aan ‘gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten’. Dit wordt mede tot stand gebracht ten gevolge van het terugdringen van de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) en de institutionele herinrichting maar ook de wijze van onzorgvuldigheid en het ‘standaardiseren volgens hun norm’ met als gevolg dat de burger klem zit (eenzijdig rechtshandelen).

Als je loyaal bent aan je bedrijf of organisatie, stem je je eigen gedrag af op de behoeften, prioriteiten en doelen daarvan. Je stelt het belang van je werkgever dus boven je eigen belang.

– Loyaal aan organisatie

Uit eigen ervaring durf ik te stellen dat er maar weinig burgers bestuurlijke integriteit vertonen en voldoen aan ‘het beeld’ zoals in het eerdere voorbeeld in Daniël 6! Dit is ook niet geheel verwonderlijk gelet op het gegeven dat het moeilijk is om boven deze vooroordelen te staan en dat het uitermate veel inspanning maar ook geduld vergt om het te verklaren maar ook te verwoorden in begrijpelijke taal.
Toch is de samenleving mede afhankelijk van zulke burgers en wordt dit slechts kenbaar wanneer er een beproeving plaatsvindt (ook wanneer ze bij wet alrede veroordeeld zijn). Het is ook niet vreemd dat ‘de’ mens eerst van zijn voetstuk moet vallen, vernederd …

Tot slot: Wij burgers doen soms paradoxale uitspraken. Eén van onze voormalige aardbewoners kwam tot de volgende uitlating: “Kennis maakt opgeblazen; de liefde sticht.” Dat de liefde (voor de medemens) blijve!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

‘your imagination is your preview of life’s coming attractions’ ~ Albert Einstein

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Flexibel Opstellen

“Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen!”

Aldus de uitlating van een hoogleraar in mei 2016

‘Laten we al die kortingen schrappen, want ze maken de zaak gecompliceerd’

Eurocommissaris van begrotingszaken Günther Oettinger

Nederland wil zijn jaarlijkse korting van €1 mrd op de bijdrage aan de Europese begroting behouden. Eurocommissaris Günther Oettinger gaat daar vooralsnog niet in mee. Alle lidstaten moeten zich bij debat over Europese begroting flexibel opstellen, waarschuwt hij.

Lees het hele artikel in het FD.

“je volgt ontwikkelingen in de sectoren en deelsectoren waarvoor je werkzaam bent”  - Vacature 'Adviseur Kwalificeren en Examineren'

Hoe komt het dat ik na een echtelijke scheiding onttrokken werd van een aantal zogenaamde sociale grondrechten en zelfs dakloos werd?

"De rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet. De bedoeling hiervan is dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk wordt."  -  Rechtsstaat

Mogelijk antwoord?: Omdat gezagsdragers mij opleggen ‘flexibel’ te zijn en de rechter oplegt medewerking te verlenen. Dit wordt middels wet- en regelgeving en juridische uitspraken opgelegd: “Het terugdringen van de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) in het uitvoeringsproces door aanscherping van wet- en regelgeving, het benadrukken van plichten van burgers en de verdere bureaucratisering van de uitvoering van beleid.” – Versobering

Als gevolg van dit beleid, regelgeving en bestuur vanuit het Rijk maar ook een gebrek aan tegenwicht ontstaat armoede! Hierbij is sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik. – De wijze waarop Gezag wordt uitgeoefend (ook door enkele maatschappelijke organisaties) maar ook hoe de gedecentraliseerde eenheidsstaat als gevolg van de institutionele herinrichting (versobering) nalaat de belangen van haar eigen burgers te behartigen.

In deze ‘persoonlijke zaak’ waarover ik Zijne Majesteit op 16 oktober 2015 aanschrijf met betrekking op ‘De Verwaarloosde Staat’ kreeg ik antwoord dat deze brief voor verdere afhandeling werd overgedragen aan het (toenmalige) ministerie van Veiligheid en Justitie. Ik ontving bericht dat men mij in deze ‘persoonlijke zaak’ niet kon helpen en dat het mijn ‘individuele zorg’ betreft!

Zoals gezegd, niemand kan zich aan het recht onttrekken! In een relatie dat vanuit de samenleving verstoord werd en waar de verstandhoudingen door een beroep op justitie van haar zijde verder verstoorde met als gevolg dat dit bijkomend gevolgen heeft voor de rechten van haar en onze dochter, houdt dit in dat ik mij niet aan het recht kan onttrekken, nog dat ik hierin enige verhindering of bedreiging in mag vormen.
Voor de bedreiging echter die er vanuit de regelgeving en het bestuur vanuit het Rijk en dat proces mede door hun keuzes uit gaat (en evengoed een bedreiging vormt voor mijn ‘inkomenszekerheid’ en bestaansrecht) wordt ik door haar maar ook vanuit justitie aangekeken – het wordt mij aangerekend en ‘schuld’ treft mij.

Het terugdringen van de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) in het uitvoeringsproces door aanscherping van wet- en regelgeving, het benadrukken van plichten van burgers en de verdere bureaucratisering van de uitvoering van beleid.  –  Versobering

Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken.

‘Flexibel Opstellen’ … ? maar de overheid, het staatsgezag en nu de Eurocommissaris stellen zich hard en ongenadig op?

‘De Rechsstaat’ of democratie (democratische rechtsstaat) wordt ook door de rechter niet beschermd, ook de Volksvertegenwoordigers zijn in de afgelopen 50 jaren afvalligen gebleken. Majesteit, ook u bent gebonden …

‘Kracht en Macht der Misleiding’

Weggevoerd tot de roof?

Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijke geest in hem was; en de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk.

Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden, tegen Daniël vanwege het koninkrijk;

Daniël hoofdstuk 6 

‘Waanstoornis’? Ik?  Wordt ik voor een 3 jarige peuter of 4 jarige kleuter gehouden die alles slikt wat hem wordt wijs gemaakt en die de zaak niet onderzoekt? Indien dit ‘hun’ gedachtegoed is, dan heeft Nederland een ontwikkelingsachterstand van 45 jaar opgelopen!

Denkt de theoloog of de psychiater dat ik te indoctrineren ben? Denkt ‘men’ mij weg te kunnen voeren met hun gedachten, hun dwalingen? Ben ik hun slaaf/gevangene?   –  ‘Mentale Slavernij’  In hun gedachten blind … ? 

Ik herken veel in wat je schrijft. Ik vraag mij af of de professional voldoende tijd neemt voor zichzelf om te weten wat zij/hij zelf doet met de omgeving van de kwetsbare burger.

Mijn ervaring is dat zij de omgeving van deze burger standaardiseren volgens hun norm en dat het voor de in de hulp gevangen burger een onbegonnen zaak is zich uit deze klem te bevrijden.       

 - Anoniem

Het mag u allen bekend zijn dat ik niet niet erg onder de indruk ben van het prestatieniveau van een aantal ‘aanzienlijken’ en dat op de specifieke kwaliteitseisen (die vanwege de bijzondere functies aan het overheidshandelen gesteld moeten worden) het nodige aan te merken valt!

Hoogachtend,  ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

‘Slappe optredens rechters’

 “Hun kritiek op de Nederlandse rechtspraak is hard: ‘De vaak te slappe optredens van rechters belemmeren niet alleen werkgevers die willen optreden tegen seksuele intimidatie, maar laten ook dappere slachtoffers die al hun moed bijeen hebben geraapt in de kou staan’, zegt Sagel, tevens hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden.
‘Rechters leggen de drempel voor ontslag zo hoog dat daders bijna altijd terugkeren op de werkvloer. En geven een verkeerd signaal af aan de rest van het personeel’, vindt Govaert.”

Aldus het artikel in het Financieel Dagblad van 3 januari 2018.

"In een democratie kan niemand zich erop beroepen de waarheid in pacht te hebben of een superieure mening te verkondigen, ook al is dat de mening van een meerderheid."  -  Rechtsstaat

Zonder het aan het begin van de jaren negentig te beseffen realiseer ik mij nu (mede) na een echtelijke scheiding en andere confrontaties met het instrument justitie dat advocaten het instrument niet alleen misbruiken, maar ook overmatig macht uitoefenen. Uit o.a. het studieboek Management in sociaalagogische beroepen komt naar voren dat justitie een eigen visie/missie meer en meer gestalte heeft gegeven op basis waarvan een enkele burger bevoordeeld wordt ten opzichte van de organisatie maar ook de samenleving.
Hiermee wordt de democratie ondermijnt en is het voor de rechter een haast onbegonnen zaak de burger maar ook de samenleving recht te verschaffen maar ook de democratie zelf te beschermen.

Met regelmaat ondervindt niet alleen ik, maar ook vele andere burgers, hinder en schade als gevolg van overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten maar ook is er een dreiging  van het ontstaan van iets dat aangeduid kan worden met een ‘dictatuur van de meerderheid.
 Het ‘voormalige’ ministerie van Veiligheid en Justitie deed een eerder schrijven d.d. 16 oktober 2015 aan Zijne Majesteit met betrekking tot ‘De Verwaarloosde Staat’ af als een ‘persoonlijke zaak’ en wees mij op ‘de’ individuele zorg.   –  Gezag

Uit een artikel over ‘Massaclaims‘ mag naar voren komen dat justitie het instrument misbruikt en dat met hetgeen naar voren komt in het artikel in het FD over de rechter (naar oordeel van de advocaten) naar voren komt dat zij de rechterlijke macht in ernstige mate ondermijnt. In de eerdere geschiedenis van de mensheid kwam Jesaja ooit tot de uitlating “Er is niemand, die voor de gerechtigheid roept, en niemand, die voor de waarheid in het gericht zich begeeft; zij vertrouwen op ijdelheid, en spreken leugen; met moeite zijn zij zwanger, en zij baren ongerechtigheid.” Zij roepen om ‘vergelding’ ! 

Zonder afbreuk te willen doen aan het feit dat ‘seksuele intimidatie op de werkvloer‘ niet betaamt; persoonlijk heb ik géén getuige dat een vrouw dit thuis op ‘ons’ privé-termijn misbruikte …
Een vrouw die zonder oorzaak werd beschuldigd van ‘verleidelijke kunst’ (op basis van vooroordelen) bleek echter géén misbruik te maken van de situatie waarin wij door voorgangers  van een kerkelijke-gemeenschap werden geleid …
Hiermee wil ik slechts aangeven dat ook binnen ‘de’ geestelijke zorg aan ‘waarzeggerij’ wordt gedaan, maar ook dat ‘onkruid’ wordt gezaaid. Recent kwam ik in de trein Marokkaanse jongeren tegen met een verdorven verstand; maar ook binnen andere gemeenschappen (zowel religieus als niet religieus) komt dit soort verderfelijkheden voort (uit de mens-heid in het algemeen) hetgeen ook leidt tot vooroordelen binnen ‘de’ Rechtsspraak.

Daarbij behoud ik mij het democratisch recht (legitimatie) voor om een ‘zuster’ géén sociaal onrecht en onnodig geestelijk lijden aan te doen. Ik ‘sta’ in vrijheid!
spiegelinformatie dat bij de voorganger(s) en kerkoudsten niet ontvangen werd (althans niet in dank). Uitsluiting volgde …  (maar dit terzijde).

“Gegeven de betekenis van een democratische rechtsstaat kan een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de structuur, als ook voor het functioneren van de staat.”  –  Gezag

Na een korte onderbreking (koffiepauze) en in gesprek met mijn medemens werd geopperd dat het OM steeds meer zeggenschap heeft en dat hiermee de rechterlijke macht al geruime tijd is ondermijnd.
Ongeacht de vraag of de afzonderlijke bedenkingen juist zijn mag duidelijk zijn dat ‘gegeven de betekenis van een democratische rechtsstaat aan een aantal basisregels van die staat die zowel voor de structuur als ook voor het functioneren van de staat worden onderscheiden niet (meer) wordt voldaan. Althans niet in voldoende mate. In dit geval gaat om de eis van een onafhankelijke rechterlijke macht.

Nieuwe didactiek voor bestuur en politiek!

Terecht wordt in het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ aan het einde van de jaren negentig opgemerkt dat fundamentele problemen niet (meer) worden opgelost!  –  Versobering
In ‘Volgens Procedures‘ beschrijf ik hoe ‘Sterker dan in andere landen in Nederland maatregelen worden genomen om de verzorgingsstaat om te vormen.’ Als ergens ter wereld maar in het bijzonder binnen Europa de ‘rechtsstaat’ wordt afgebroken en dat regeringsleiders niet voldoen aan de eisen op basis waarvan de staat samengevat kan worden met de aanduiding democratische rechtsstaat, dan dient men de hand in eigen boezem te steken!

Daarnaast durf ik te opperen dat de eis van de belastingdienst die ook als instrument misbruikt wordt om middels financiële incentives (colportage) van het bedrijfsleven te eisen dat ‘Social Return’ zichtbaar wordt gemaakt er in de praktijk op neer kan komen dat 5% aan ‘bedrijfsresultaat’ de samenleving 10% kost hetgeen er op neerkomt dat de armoede toeneemt!

Ga ik afronden …

Beledigende onwetendheid? Terugverwijzend naar een eerder gepubliceerde post Top! Ik durf te stellen dat het van groter belang is dat bestuurders voldoen aan de kwaliteitseisen die vanwege de belangrijkheid van de ‘bijzondere’ functies gesteld moeten worden aan hun manier van doen en laten dan aan overige criteria welke ons vanuit de samenleving (een ‘dictatuur van de meerderheid?’)door de overheid opgelegd worden zoals diversiteit. Een grotere mate aan diversiteit stelt aan het hoofd of de hoofden van een organisatie wel dat de persoon of personen in kwestie van enig ‘kaliber’ is – ik geef het u te doen! Hiermee mag duidelijk worden dat meer dan in het geval van andere functies in het bijzonder de levenservaring van (groot) belang is. Heeft een lange specialistische opleiding wanneer toegespitst op de uitwerking van een specifiek geval de voorkeur, hier lijkt mij een brede ‘scholing’ in de praktijk van meerder belang – althans, een gezonde teamsamenstelling.

Een ‘Jezabel’ zoals het Bijbelboek Openbaring beschrijft, een narcist die op een eenrichtingsweg leeft, is ook niet bevorderlijk, al zou het geslacht onzijdig zijn …

Ben ik in dit artikel begonnen met de uitlating van een hoogleraar zoals beschreven in het Financieel Dagblad, het is in mei 2016 dat een andere hoogleraar als reactie op een post (LinkedIn) het volgende stelde:
 “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij macht hier iets aan te doen!”

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

De Ervaring Telt …

 “Gemeenten komen miljoenen tekort voor bijstandsuitkeringen vluchtelingen” dat krijg je als ‘regeren niet vooruitzien is’! En nu Den Haag & Brussel?!?

Eén ding dat niet in mijn cv staat zijn de economische en politieke omstandigheden en andere ‘omgevingsinvloeden’ die van invloed zijn op een organisatie of gemeenschap maar ook op de persoonlijke ontwikkeling. Hierbij is sprake van de invloed die van binnen is maar ook die van buiten zijn! Daarnaast is er nog het eigen menselijk ‘falen’.

Gedurende mijn opleiding aan het SROKI-Ermelo werd ik bekend met het management-model OTVEM dat bepaalde voordelen heeft ten opzichte van het vaker toegepaste model SMART.
Wat ik mij in 1990 op 20 jarige leeftijd niet realiseerde maar waarvan ik mij onbewust wel bewust was is dat ik een bepaalde ‘strategie’ al vele malen met succes had uitgeoefend (maar dat enkelen ontkenden).
Toen ik ongeveer tweeënhalf jaar eerder aardappels aan het rooien was brak de invoerriem, waarmee ik te kennen wil geven dat niet alles van te voren is te voorzien. Dat anderen de akker verlieten, beginnende vanaf de oudste, de boer met zijn zoon, en naar huis gingen kwam daar ook nog bij. Ik was daar als loonwerker en ook al had ik pas de havo-opleiding af, ik stond er alleen voor. De overige werknemers in dienst van het loonbedrijf maar ook de bedrijfsleiders (familie) waren zelf bezet en bezig met het verrichten van andere taken. Ik stond er derhalve ‘alleen’ voor.

SITRAP’

Het is dan – in de frontlinie – dat je nieuwe inzichten verwerft maar ook dat je put uit eerder opgedane ervaring zoals je door samenwerking met je (voor)ouders, naaste familieleden en andere naasten hebt meegekregen. Een bron aan informatie (een schat van waarde) die je in die situatie zou kunnen toepassen, maar dat je ook zou kunnen nalaten te doen. Anderen lopen toch ook weg of hebben géén tijd (andere doelstellingen of prioriteiten)?
Het is onder die omstandigheden dat je beproefd wordt (examinering). Jou mentaliteit, de instelling of houding in die situatie, dat het verschil kan maken!

 ‘Je recht’

Duizenden guldens tekort om gezinnen in hun onderhoud te kunnen voorzien! Althans, dat werd mij op jonge leeftijd niet verteld, maar die optelsom kon ik later maken. Ten dele ook door mij (mede) tot stand gebracht doordat ik in het voorjaar met een tractor in het kanaal was beland. Een tekort aan financiële middelen – met een totaal gelijk aan het jaarinkomen benodigd voor 5 huishoudens – kwam ook mede tot stand als gevolg van regelgeving en bestuur vanuit het Rijk en overmatige machtsuitoefening door de belastingdienst. De ‘directie’ en de bedrijfsleiding, maar ook de toekomst van de organisatie en daaraan vast het bestaan van nog eens diverse huishoudens stond onder druk – psychosociale werkbelasting. Dit en andere gebeurtenissen was van invloed op het functioneren van o.a. mijn vader binnen het gezin, maar ook binnen de gehele organisatie (zoals ik nu ‘weet’). De geestelijke toestand (zoals ik heb aanschouwd) is mede van invloed ook op het fysieke gestel en de gezondheid.

Als jongeling van 16 of 17 jaar weet je al deze dingen niet, maar ook wordt er vaak omheen gedraaid. Om je te beschermen, zo wordt er weleens beweerd. Regelmatig wordt er een ander beeld voorgehouden dan de reële waarbij weleens wordt gezegd “je moet het anders zien!” Al wordt er misschien beweerd dat jij het (nog) niet aankan, toch is het vaak zo dat zij zelf het antwoord (nog) schuldig zijn. Ook gebeurt het dat men de spiegel aanschouwt en wegloopt. Een ieder mens vergist zich, maar de correctie (spiegelinformatie) benodigd om daarin verandering aan te brengen (laat staan ‘fout’ of ‘schuld’ toegeven) wordt niet noodzakelijk ter harte genomen en heeft daarom niet de beoogde uitwerking – psychosociale kennis.

 Men slaat een schadelijke weg in …

 Had ik in het begin van de jaren ’90 een aantal mensen het voordeel van de twijfel gegeven vanuit de gedachte ‘ik moet het wel fout hebben want een meerderheid vertelt mij anders’; later moest ik die stelling laten varen omdat de uitkomsten van dat proces niet boden hetgeen er werd beweerd. Derhalve was het verstandiger om mijn vergissing in te zien en de gevolgen (uiteindelijk) te aanvaarden. Door naar eigen inzicht (met vallen en opstaan) te handelen leerde ik dat iemand die zich al die jaren had voorgedaan als mijn metgezel in feite (in het heimelijke) mijn tegenpartijder was. Zonder dat ik het in eerste instantie had beseft met de gedachte van “het kan geen kwaad” realiseerde ik dat ik mij in een strik bevond.

Nadat een jonge vrouw er in 2010 voor had gekozen om zichzelf het leven te ontnemen, ben ik later gaan inzien dat zij als gevolg van een ‘dictatuur van de meerderheid’ al géén leven meer had. Sociaal onrecht en geestelijk geweld dat als gevolg van het advies en de raad van ‘aanzienlijken’ en hun gevolg (kuddedieren) tot stand komt werkt verstikkend en is uitputtend – psychosociale organisatie.
De GGZ getuigt ook van een gebrek aan psychosociale kennis zeker in geval wanneer zij spreken van een ‘zekere’ complottheorie – het bewijst hun gebrek aan deskundigheid (levenservaring) of het ontkennen van hun (eerder) gemaakte vergissing. De spiegelinformatie (correctie) wordt verworpen.

 Ik herken veel in wat je schrijft. Ik vraag mij af of de professional voldoende tijd neemt voor zichzelf om te weten wat zij/hij zelf doet met de omgeving van de kwetsbare burger.

 Mijn ervaring is dat zij de omgeving van deze burger standaardiseren volgens hun norm en dat het voor de in de hulp gevangen burger een onbegonnen zaak is zich uit deze klem te bevrijden.

 * Reactie op mijn berichten op Kennisnet Jeugd van een bezoeker.

Is de stelling ‘Vooruitzien is regeren’ absoluut waar? Individueel geef ik mijn levensloop een wending omdat ik de situatie waarin ik mij bevond op een gegeven moment ervoer als iets dat mij sterk naar beneden trok – verstikkend. Na in september 2013 er een weekend tussenuit te zijn geweest (en onder andere omstandigheden) was het bij thuiskomst of het leven mij als een zware last besprong. Het overviel mij …  net als de zorg voor mijn medemens waarvan ik eerder had gedacht dat anderen dit op zich hadden genomen.

Alzo zegt de Heere HEERE: Wee den herderen Israëls, die zichzelven weiden! zullen niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vette, en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. De zwakke sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet; maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid.  ~  Ezechiël 34

Bureaucratie - Stelselmatig 'volgens procedures' of het standaardiseren volgens hun norm. 'Zorgbeheer'

Op 3 januari 2017 raakte ik dakloos, hetgeen ‘onder leiding van de autoriteiten’ en het gehoor geven aan voorlichting vanuit de gemeente en de Rijksoverheid pas in een later stadium zou zijn geschiedt.
In eigen regie is dit dus bespoedigd! Dus heb ik het niet goed gedaan? Toen mijn ex- mij en het gezin in juni 2014 achterliet en de kerkoudsten, aanzienlijken en autoriteiten in hun advies volgde, besefte ik hoeveel onze dochter al had geleden. Zou ik justitie volgen in hun pleidooi en hun betoog, dan zou ik mijn dochter in een situatie hebben gebracht waarin ik ben komen te verkeren! Ik zou eenzelfde onvolwassen gedrag hebben getoond als deze overheidsfunctionarissen die de menswaardigheid voor iedere individu in de samenleving tot gelding zouden moeten laten komen, en ik zou falen wanneer het gaat om mijn eigen dochter?

Anderen had ik gesteund en die zijn gesterkt geworden, maar mijn kind zou schade lijden maar ik zou ‘winnen’?

Is de stelling ‘Vooruitzien is regeren’ absoluut waar? Nogmaals stel ik deze vraag. In het Bijbelboek Daniël, hoofdstuk 2, mag naar voren komen dat Rijksvoorlichting niet noodzakelijk betrouwbare informatie levert. En ook al ben jij je hiervan terdege bewust, er is een gerede kans dat je in je toorn eerder schade doet dan dat je een gezonde bijdrage levert aan een goede afloop!
In hoofdstuk 6 van het gelijknamige Bijbelboek mag naar voren komen dat het openbaar bestuur in grote getale misbruik en oneigenlijk gebruik maakt van voorzieningen maar ook dat er sprake is van overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten. Niet alleen doet dit afbreuk aan iets wat als een democratische rechtsstaat zou kunnen worden aangeduid, ook geniet de burger géén bescherming meer maar ook komt een Koning die het goede voorheeft met de inwoners in het Koninkrijk bedrogen uit.
In het Bijbelboek Daniël komt sterker dan in andere geschriften naar voren dat gelijksoortige leerprocessen gaan van generatie op generatie en van geslacht tot geslacht. In hoofdstuk 5 bijvoorbeeld zien wij de kleinzoon van Nebuchadnezar als waarnemend regent (zijn vader uit het geslacht van de Assyriërs is als priester met andere taken bezig) en deze is dus een zuiper en een veelvraat …  Arrogantie? Hij had duidelijk niet eenzelfde ‘instelling’ als zijn opa?

 Stel uw hart op uw wegen … !

 “In een democratie kan niemand zich erop beroepen de waarheid in pacht te hebben of een superieure mening te verkondigen, ook al is dat de mening van een meerderheid. De rechter is van cruciaal belang om deze grondregel te beschermen.”  –  Rechtsstaat

Het mag duidelijk zijn dat het verschil wordt gemaakt door hoe u als individu in het leven staat en hoe u met de situatie omgaat! Ik houdt de gemeentelijke ambtenaar maar ook de burgemeester (indien hij te lezen krijgt wat ik stuur) voor dat het mij niet zo zeer uitmaakt of ik voor € 10 per dag (meer of minder) wordt onderhouden; maar dat het hun taak is te voldoen aan de regels die gelden voor het functioneren van de staat en in het bijzonder dat ‘algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen!’  –  Gezag
Indien de wetgever, de belastingdienst, de gemeente, justitie en andere burgers van mij een bijdrage willen van € 2.200,– per maand en meer om hun en andere burgers in levensonderhoud te voorzien, dan zal men mij de voorzieningen die nodig zijn om dit uit te voeren moeten geven – waarbij ook de menswaardigheid voor mij (en soortgenoten) tot gelding komt!
Al geruime tijd worden mij bepaalde voorzieningen onthouden en heeft het staatsgezag niet voldaan aan de eisen die er gesteld moeten worden.

 Hoe staat u er tegenover … ?

 Ik sta er midden in …

In het verdere verloop van het proces van totale maatschappelijke onderwerping is er na de huisuitzetting een overeenkomst gesloten vanuit de Wmo omtrent een arrangement maatschappelijke ondersteuning. Hierbij heb ik gesteld dat ook de overheid zich verplicht te voldoen aan de kwaliteitseisen die er gelet op de belangrijkheid van de functie aan gesteld moeten worden – Gezag.
Niet beschermd tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten benut ik toch de situatie om naar de bedoelde eisen die samengevat worden met de aanduiding democratische rechtsstaat te voldoen. Ik stel hierbij de overheden en de maatschappelijke organisaties in staat om aan de hand van de spiegelinformatie die nodig is om het veranderingsproces te voeden achteraf alsnog te laten voldoen aan de eisen en de regels op basis waarvan de staat behoort te functioneren! In geval van ‘binding van die ambten’ en ‘algemene rechtsregels’ (rechtsstaat) heeft ook de rechter en justitie blijkbaar moeite met de spiegelinformatie.
Om gehoor te geven aan de ‘contractuele verplichting’ waarin de overheid (gemeente) in het Wmo-plan de maatschappelijke organisatie opdracht heeft gegeven mij naar de GGZ te begeleiden ben ik naar de huisarts gestapt – geheel op vrijwillige basis. Na 3 gesprekken met een psychiater heb ik op 12 januari 2018 een gesprek met 2 psychiaters waarvan één ook psychotherapeut is.
Ik weet welk leed mede door toedoen vanuit de GGZ een aantal familieleden en kennissen hebben geleden en wat het met je doet, maar ik ben er niet op uit om dit te wreken! Ik zet mij liever in om ‘de’ geestelijke zorg te verbeteren om herhaling waar mogelijk (en binnen mijn macht) te voorkomen. Daarnaast besef ik dat ook ik geestelijke terreur kan verrichten – psychotherapie.

 ‘dictatuur van de meerderheid’

Via Kennisnet Jeugd ontving ik een bericht en daarin stond  … … … …
Een geestelijke wapenuitrusting aangedaan hebbende ben ik in een ‘arena’ gestapt. Wanneer het gaat om “Gegeven de betekenis van een democratische rechtsstaat kan een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de structuur, als ook voor het functioneren van de staat” zal ik mij in de huidige situatie (die afwijkt van hetgeen gesteld is in het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’) moeten toe leggen op de teamprocessen binnen  hetgeen abstract als het staatsgezag kan worden gekarakteriseerd.

 Strategie / Beleid

Vanuit de gemeente maar ook de gemeenschap bestaat er een ‘beeld’ en wordt er voor mij een plan bedacht – hun regie – omdat de eigen regie als gevolg van regelgeving en bestuur vanuit het Rijk ondermijnt is, maar de gedachte is dat ik gesterkt moet worden in de eigen regie – zelfredzaamheid.
Ik zou zeggen: “Onderzoekt uzelf of u wel op eigen benen staat!”

 De gemeente wil het geld waar zij recht op heeft … 

De overheid krijgt dit nooit voor elkaar indien zij zich aan het recht (blijven) onttrekken. Zij snijdt zichzelf in het vlees …

Zonder direct antwoord te geven op al deze vragen zal het publiek zelf een antwoord moeten geven of ik naar democratische legitimatie handel en of dat het staatsgezag waaronder de gemeente – gedecentraliseerde eenheidsstaat – met deze maat meet. Op basis van juridische gronden is het niet onoverkoombaar en strikt juridisch gezien is het gebruik van voorzieningen en instrumenten correct. In geval er echter sprake is van dat het indruist tegen de doelstellingen van de wetgever is er sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik. Doorgaans oordeelt het staatsgezag (eenzijdig) dat de burger incorrect handelt; of misbruikt zijn macht. Ook bij justitie is het een en ander niet in orde!

Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur.

In mei 2016 plaatste een hoogleraar deze woorden: “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen.”

 Er is nog een hoop te doen …

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail