Experts Vrezen …

Wat vrezen moeders?

In het AD van 6 december 3027 ‘Waarom de aanleg van glasvezel in Nederland stokt‘ staat het volgende:

Doordat KPN liever zijn bestaande kopernetwerk oplapt, dreigt de aanleg van supersnel glasvezelinternet tot stilstand te komen. Experts vrezen dat Nederland zijn wereldwijde digitale koppositie verliest.

Wat winnen wij wanneer wij de digitale koppositie behouden en verliezen onze kinderen of in dit geval misschien ‘het hoogste goed’ dat voor het functioneren van de staat vereist wordt ‘teneinde de menswaardigheid tot gelding te laten komen‘  ~ Gezag.

In Rotterdam zie ik moeders, maar ook vaders, naar de bibliotheek gaan en zij lenen of lezen daar boeken. Ook wordt er voorgelezen en wordt er samen met de kinderen aan ‘sociaal maatschappelijke activiteiten’ deelgenomen. Dit is niet alleen gezond voor de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen (en goed voor de menselijke organisatie van 2030) maar ook voor de geestelijke gezondheid!

Als Ervaringsdeskundige vrees ik dat wanneer de technologie ‘doorslaat’ wij het kind en hun toekomst verliezen. Dat doet het moederhart verdriet en pijn (en dat voel ik) – mijn ziel weet het wel!

Vanuit het eind van de jaren zeventig wordt steeds nadrukkelijker de vraag gesteld of de verschillende nationale, universele en collectieve arrangementen en de omvangrijke overheidsinmenging nog wel doeltreffend en doelmatig zijn. Ten eerste zijn de kosten van de verzorgingsstaat hoog. De vraag is of we die kosten in de toekomst nog willen (en kunnen) dragen.

De schrik des konings is als het brullen eens jongen leeuws; …

 Misschien doen wij ‘mannen’ wel een groot plezier met een dure robot in het verzorgingstehuis, maar een moederhart? Mogelijk verbergen wij ons aangezicht uit vrees voor wat onze medemensen van ons denken of over ons gaan zeggen? Maar ook voor wat er misschien wel met ons gebeurt, hoe wij behandeld gaan worden?
‘t Is maar of wij voor het grote geld gaan of het ‘hogere goed’ – hetgeen diep van binnen schuilt.

Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel?

In het licht van des konings aangezicht is leven; …

Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.
Sommige hebben zich met vele smarten doorstoken ...

In ‘Psychotherapie‘ spreek ik van ‘geestelijke machten’, van didactische werkvormen en van de therapeut. Uit ervaring weet ik dat praten met je naaste medemens en in het bijzonder met je (voor)ouders en/of kinderen maar ook en in het bijzonder door iets NIEUWS met ze te ondernemen en te beleven dat het de psychische gezondheid niet alleen bevorderd (versterkt), maar ook hersteld.

Moeten wij de snelheid op het digitale snelweg wel verder opvoeren? Het brengt ons wel dieper in het ‘Zorgmoeras.’ Willen wij daar onze jongeren (maar ook de ouderen) hebben? Is dit de eindbestemming die wij in gedachten hebben? Met 17 jaar hebben sommige jongeren al te maken met een burn-out. “Snel hè?”
Ik kan mij niet indenken dat u met uw zonen en dochters op die schadelijke weg voort wil gaan?

“Voorlichting loopt met u mee tot het Ravijn.” Op een gegeven punt kunt u niet meer terug, maar wordt u erin geduwd …  de massa houdt u niet tegen. Als land (eenling) kunnen wij HIER en NU nog uitstappen. “Of blijven wij in die ‘sneltrein’?”

en aan het hart der koningen is geen doorgronding …

‘t Is uw reis, u betaalt de prijs …  (en uw bestemming)

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Heftige reactie Maan

“Een normale schrikreactie”

In een kort artikel over Psychotherapie  verhaal ik in het kort over de macht van de [psycho-]therapeut of geestelijk verzorger. Men kan ook bedenken dat bepaalde mensen geestesziek/-gestoord zijn en hun macht misbruiken.
Dit heb ik zelf namelijk ondervonden (zowel gebruikt door een man als een vrouw).

Ik weet persoonlijk hoe het voelt!

Het verbaast Bakkers vakgenote, psycholoog-seksuoloog Marion Wiethoff, helemaal niks dat Maan de Steenwinkel werd overmand door heftige emoties toen ze bij wijze van 'geintje' werd geconfronteerd met de dansende streaker. - Aldus het Artikel in het AD van 4 december 2017

Als gevolg van deze persoonlijke ervaring werd mij bevestigd hoe een jonge vrouw er voor heeft gekozen heeft om zichzelf van het leven te beroven – zij had geen leven meer. Ook bij de psychiater kwam dat geestelijke geweld en die herinneringen hieraan telkens weer naar voren. Zij vond geen rust (meer).
In geval van de jonge vrouw gaf ik nog het voordeel van ‘misplaatst gedrag’. Toen ik leerde dat een ander jonge vrouw het doelwit werd van ‘treiter-gedrag’ heb ik dit ondervangen en werd zelf het doelwit.
De voorganger en kerkoudsten vormden hierin een eenheid (zie 1 Samuël 18). Wat ik uit het verhaal in 1 Samuël 18 naar voren wil halen is hoe enkelen zich achter een schijn van goede bedoelingen’ schuil houdt en dat zelfs de gevestigde orde een gehele gemeenschap of samenleving (zelfs een heel volk) in de greep kan hebben. Van geen kwaad bewust en ter goeder trouw ….

Een Trouweloze Trouwbelofte. Een ‘vergissing’ die ik géén tweede keer wens te maken. Ook woorden kunnen als een speer naar je hart worden geworpen.

"... wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven, ... "

Vaak wordt hierbij gedacht aan kerken, maar het kan binnen elke ‘Institutionele Inrichting’ (waaronder ook de GGZ) voorkomen. De situatie waarin ik verkeerde was binnen de Revival Centres Nederland (deel van The Revival Fellowship).
Met als doel deze personen er van te weerhouden door te gaan met een ‘misplaatste grap’ maar in het bijzonder met ‘misplaatst gedrag’.
Wanneer het gaat om macht, aanzien, geld, et cetera, dan komt de menswaardigheid nog al eens te vervallen. Sorry zeggen gaat dan nog, maar het gedrag veranderen en het te laten blijft nog maar de vraag.

Een misplaatse grap …  Mogelijk, maar niet altijd!

 ... en door de verleiding van het loon van Balaäm zijn zij henengestort ...
... de lering van Balaäm houden, die Balak leerde den kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen ...

Aanduidingen die verwijzen naar bepaalde praktijken die in de geschiedenis van de mensheid van generatie tot generatie, van geslacht tot geslacht, weer opduiken. De voorganger van de Revival Centres Holland haalt daaruit zijn voordeel ten opzichte van ‘rivalen’ of ‘mededingers’. Zijn wij elkanders vijanden? Blijkbaar doet men zich wel als vriend of broeder voor – en dat beeld wordt je ingeprent – maar in de praktijk blijkt het weleens totaal anders te zijn.
Het is soms moeilijk om los te laten, en je vergissing in te zien, maar vasthouden doet meer pijn. Toch kiezen zorgvragers er regelmatig voor om terug te gaan naar dezelfde geestelijke verzorger, gevangen in hun eigen gedachten. Dit maakt de mens een gemakkelijke prooi voor hen maar voorziet hen ook van een zekere bron van inkomsten.

Uit angst om aan inkomsten te verliezen ontstaat dan ook een situatie dat wanneer een therapeut (of Zorgbeheerder) geconfronteerd wordt met nieuwe inzichten dat de spiegelinformatie dat nodig is om het veranderingsproces te voeden’ wordt verdrongen, verworpen of zelfs geheel vernietigd.
Nee, hun werk moet bevestigd worden …  En ja, sommige gaan schuil achter een masker.

... de vrouw Jezabel, die zich zelve zegt een profetes te zijn ...  en de mensen verleid ...

Sprookjes vertellen een verhaal, en dat is géén nieuws onder de zon!

Sluit ik dan ook af met: “Moeten wij zo nodig de held of de macho zijn?”

Ik Pas!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail