Meer Aandacht voor [ … ] Depressies

– Pas bevallen vrouwen worden gescreend op depressies
– Zorgopleidingen gaan er aandacht aan besteden
– Er komt een publiekscampagne om het taboe te doorbreken

Beste lezer,

De ban/vloek van de commercie? Lees hier eens over de macht van de psychotherapeut. Kijk ook eens in 1 Samuël 18 en denk er eens over na wat misbruik van psychosociale kennis tot gevolgen heeft voor een psychosociale organisatie zoals de mensheid is!

“Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.” Openbaring 2.

De psychosociale [werk]belasting en de keuze van zelfdoding in 2010 gaf mij te kennen met wat voor soort geestelijke verzorgers ik niet alleen in de pinkstergemeente, maar ook in de geestelijke gezondheidszorg te maken had. In het boek Openbaring 2 staan een aantal typeringen die beter te verstaan zijn tegen de politieke en economische ontwikkelingen in de duizenden jaren aan geschiedenis daarvoor. Een andere typering is het volgende: “Wee hun, want zij zijn den weg van Kaïn ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balaäm zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan.” Judas. Deze typeringen wijzen ook op ‘listige omleidingen des tegenpartijders.’

Diversiteit Mislukt … ?

Toen ik in 1990 wederom een aantal psychologische keuringen onderging en waarvan de uitslag wederom negatief uit zou pakken kwam één jonge dame na afloop een vraag stellen. Hierop kwam dan ook het juiste antwoord, en deze werd beslissend. Mijn gedachte destijds: “Wat is hier fout?”
Na de zelfdoding van een jonge vrouw in 2010 heb ik de nodige confrontaties gehad met kerkelijke leiders, psychologen en psychiaters. Nu in 2017 heb ik één psychiater getroffen die na een derde consult toch iets doorkreeg – wakker geschud? Op 12 januari 2018 heb ik met haar en haar afdelingshoofd een gesprek. De vraag is: “Wie helpt/ondersteunt wie?”
Eind 2009 begreep ik dat mijn moeder veel had geleden onder de keuzes van de familie, maar ook onder ‘het beroep’ dat de samenleving doet om haar naar de psychiater te begeleiden. Schade, op schade, op schade …

En ik heb een indicatie vanuit het Wmo a.g.v. het disfunctioneren van de staat (justitie, overheidsfunctionarissen en maatschappelijke organisaties). De factuurkosten van het CAK bedrage € 1.432,00 per maand.

Wie heeft Maatschappelijke Ondersteuning Nodig? De Rijksoverheid ...

“De zwakke sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet; maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid.” Ezechiël 34 vs 1 – 6

Menswaardigheid is waar ik over wil spreken, zoals voor het functioneren van de staat als grondregel wordt gesteld! Gezag. “Algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen;” Helaas wordt er steeds strenger en harder opgetreden zoals ik in ‘Volgens Procedures‘ omschrijf – Ruling.

Geestelijke Zorg, of in het bijzonder Kracht, dan weet ik hoe men iemand geweld aan kan doen. En ik zeg u, ik heb kracht voor 10 …  misschien wel meer!
Nu leg ik als boerenzoon een lange weg af, om te praten met geestelijke verzorgers die nog in de kinderschoenen staan, maar denken het beter te weten! Ik had op mijn 36 Legeroverste kunnen zijn, maar ik ben nu dakloos en kamp met justitiële vervolgingen a.g.v. het disfunctioneren van overheidsambtenaren, geestelijke verzorgers, maatschappelijke organisaties – kortom het disfunctioneren van de Staat.

Een Parabel: Rond mijn 13de ging ik naar judo met een nieuw klasmaatje. Als nieuweling bleef ik staan, de oudere en meer ervaren jongens lagen. Toch wil men mij de les leren … ? Het is moeilijk voor de mens om zijn eigen vergissingen in te zien en men begaat fouten …

“Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden … “ Efeziërs 6. Is dit de strijd die ik te gaan heb, vanaf de dag dat ik van het erf gehaald werd en in de schoolbanken gezet?

Uit 1 Samuël mag ook verstaan worden wat overheidsinmenging tot gevolg heeft voor de man-vrouw relatie? “En Saul zeide: Ik zal haar hem geven, dat zij hem tot een valstrik zij, en dat de hand der Filistijnen tegen hem zij.” 1 Samuël 18. In hoofdstuk 26 en 27 zien wij dat David een ‘politieke en bestuurlijke les’ heeft geleerd en dat hij een andere koers in slaat.
Ik spreek nu niet van een godsdienstig of religieus aspect, maar van een puur menselijke : aards, natuurlijk!

Welkom in Nederland …

In Pathé ging ik recent naar Suburbicon, en in deze film is te zien hoe een vader het beeld van zijn zoon tracht te beïnvloeden. Een zaak die soms ook een koning als Saul recht in zijn ogen schijnt, komt uit een bedorven geest voort …    En velen worden daarmee besmet!

“Juist door deze bijzondere functies worden aan het overheidshandelen specifieke kwaliteitseisen gesteld, die boven alles berusten op de gedachte dat gezag niet in handen van enkelen moet worden gelegd. Gezag moet worden verdeeld om misbruik (ook van een ‘dictatuur van de meerderheid’) en oneigenlijk gebruik wordt voorkomen.”  Gezag. In 1 Samuël 15 zien wij dat Saul géén leider is, maar ziende op grote rijkdom gaf hij gehoor aan het Volk …

Ook aangaande de Rechtsstaat valt het nodige te zeggen! Maar waar ik tegen aan loop is een muur, een cordon, van burgers die zelf hebben gefaald of de weg zelf nog niet hebben afgelegd maar na het lezen van boeken mij vertellen wat het leven is en hoe ik mijn kind, mijn moeder, en andere naaste medemensen ‘moet’ behandelen. Voor € 6000,– zou ik een cursus kunnen doen. Howie the Harp bij Pameijer, maar ik zou aan kwaliteit moeten inleveren en accepteren dat ik mijn medemens nodeloos laat lijden, zelfs schade toebrengen!

Ik heb moeten vaststellen dat het functioneren van de Staat mensonterend en derhalve mensonwaardig is !! Geregeerd en bestuur met en vanuit een verdorven geest en verdorven verstand … Werp jezelf niet op, boven de medemens! Blijf zijn naaste!

Het is niet nieuw dat een Koning door al zijn waarzeggers, stadhouders, landvoogden en dergelijke wordt bedrogen: Daniël 2 en Daniël 6 als getuigenis. Waarbij het gaat om verschillende dynastieën. Ook Daniël 5 betreft een huwelijk, een andere dynastie.
En als staatsburger heb ik van alle leugentaal gericht aan en het intomen van zowel Zijne Majesteit als het Volk, schoon genoeg! Daarnaast ben ik mij terdege bewust van de goede bedoelingen van velen, maar over de weg die wordt gevolgd moeten wij ons afvragen: “Is die weg heilzaam of brengt het meerdere schade?”

Zelfs justitie is een commerciële weg ingeslagen en drijft handel met de rechten van de mens! En terwijl dat Nederland het Internationaal Gerechtshof huisvest, doet zij haar eigen huisgenoten onrecht en grote leed? ‘t Is tot oneer, een schande, en een grote schade!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Didactische Werkvormen

‘De gemeenteraadsverkiezingen zullen vooral gaan over de islam’

Columnist Marianne van den Anker schrijft in aanloop naar de raadsverkiezingen elke zaterdag over politiek en Rotterdam.

De gemeenteraadsverkiezingen zullen vooral gaan over de islam. Zo hardop zeggen dat het islamverkiezingen zijn, voelt voor alle politieke partijen ongemakkelijk, dus hebben we het liever over identiteit, wij-zij, polarisatie en verliesgevoelens. Ook DENK én de PVV willen zich niet in de kaart van islamverkiezingen laten kijken, óók zij hebben prachtige teksten over zorg, onderwijs, klimaat en veiligheid, maar stiekem willen ze Meer Islam (DENK) én Minder Islam (PVV). En hun kans op succes is nog groot ook.

Zorg, Onderwijs, Klimaat en Veiligheid ….

Hoe komt het dat er sprake is van toenemende Islamisering, en is het wel zo erg als wordt gesuggereerd? Dienen wij ons niet de vraag te stellen of het christendom maar ook de democratie zelf hebben gefaald?
Hebben niet onze (voor)ouders gefaald en herhalen wij niet dezelfde fouten?

Zorg, en dan denk ik ook aan de geestelijke zorg of psychische gezondheid!

Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden ...
 Waarom haal ik dit geschrift uit de Bijbel (Efeziërs 6) aan? Wat is het belang hier van? Op andere plaatsen wordt er gesproken van struikelblokken, van aanstoot en van ergernissen. In het boek 1 Samuël lezen wij van inbreuk op privacy en het verstoren van relaties. Ook in het zogeheten Nieuwe Testament spreekt Paulus hiervan. Deze geschriften ‘in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaanzijn tot lering en tot correctie.
 Naast de Bijbel haal ik uit het studieboek ‘Grondbeginselen der Sociologie‘ dat iedere generatie door dezelfde leerprocessen gaat. Hierin wordt géén onderscheidt gemaakt in ras, cultuur, volk, opvattingen, et cetera.
Waar gaan wij dan ‘de mist’ in?
 Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.
 Wij laten na om onze ‘zinnen’ te oefenen en te redeneren. Onze vooroordelen staan klaar en wij ‘spelen’ eigen rechtertje …  Ook de GGZ is een instituut dat qua dogma’s en stigma’s niet aan de religieuze instituten onderdoet – Mens Eigen! 
 Onderwijs, maar ook algemene ontwikkeling, zijn belangrijk als basis. Indien deze niet goed en niet voldoende wordt gelegd, dan valt of staat ook wat daarna komt! En al zag ik het vanaf mijn vroege jaren [met eigen ogen en ving ik het met eigen oren op], ik had het niet door, maar wij hebben aan kwaliteit afgedaan.
Ik kan mij nog heugen dat ook de zwakkeren gesterkt werden, en al duurde het 2 of 3 jaar langer, ook zij hadden een goede, stevige en volledige basis – hetgeen de continuïteit borgd.
 In deze maak ik dan ook een sprong naar Jongerenwerk en Jongerenzorg. Ik las iets in een vacature:
“Je borgt de orthopedagogische situatie door het observeren van de groep, het onderkennen, interveniëren en begeleiden van het groepsdynamisch proces en het opvoeden, begeleiden, stimuleren en activeren van individuele jongeren.”
 Als diensplichtige heb ik mij laten keuren en werd aangenomen om de opleiding aan het SROKI-Ermelo te volgen. Hetgeen ik als kind gezien en geleerd had van mijn familie in en rond het huis, de boerderij, de werkplaats, zakenrelaties, scholin et cetera kon ik hier in de praktijk brengen – met een aanvulling. Tijdens de EMMV (Koninklijke Marine) vormde dit een toegevoegde waarde toen ook vrouwen, burgers met een andere seksuele geaardheid et cetera werden toegelaten. Diversiteit vraagt ook om ‘Zwaarte’ of ‘Kracht’: geestelijk moet men de nodige geoefendheid hebben – jong geleerd is oud gedaan! Ten gevolge van de veranderingen binnen de samenleving – andere doelstellingen en prioriteiten – is hierin een gebrek ontstaan. De onderlinge verstandhoudingen (beeldvorming) is veranderd, zelfs verstoord en geschaadt. Dit verband ligt hem in didactische werkvormen en relatietherapie (de algemene ontwikkeling) waarin verschuivingen plaats hebben gevonden.
 Zonder verder in te gaan op jongerenwerk, dienstplicht (teamprocessen,  agressiebeheersing, minimalisme, zelfbeheersing et cetera), wil ik hier slechts stil staan bij ‘Borg staan voor de Orthopedagogische Situatie!’
 Voor het functioneren van de Staat geldt dan het volgende: Naast de eis ‘teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen’ [Gezag] mag ook bekend zijn dat ‘de’ Orthopedagogische Situatie bewaakt en geborgd dient te worden. In deze dient men dan ook over een bepaalde (minimale) praktijkervaring te beschikken teneinde zelf bekend te zijn met de leerprocessen en het effect/ de invloed die het op jou als mens heeft. Men dient zich te kunnen plaatsen in de situaite om een juist beeld te vormen, maar ook om rechtmatig te kunnen handelen – Juist?
Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads.

‘Torenhoge Verwachtingen, Zonder dat het Fundament is gelegd’

Volwassen in het verstand, om geschiktelijk te kunnen handelen! Maar blijk baar is men geestelijk ook (nog) niet volwassen en kan de Nederlandse overheid niet met de diversiteit in de samenleving over weg.
De overheid heeft er om gevraagd (zelfs geëist), ik heb mij erin gedisciplineerd – ongevraagd, doch vrijwillig. Functie-eisen zijn derhalve verzwaard, maar de toelatingseisen met het oog op veranderende doelstellingen aangepast. Dit verklaart waarom de psychosociale werkbelasting voor velen niet meer te doen is. Enerzijds een gebrek in de basis (Vorming), anderzijds een te hoge verwachting …

‘De Duisternis dezer Eeuw’

Ook bij de GGZ zoekt men een medicijn. Sommige organisaties bieden gezonde mensen € 4.620,– aan voor deelname aan geneesmiddelen onderzoek. Ik heb al zo vaak gezien dat mensen in de stress schieten omdat ze niet met zorg omgaan met het erfgoed van hun voorvaderen. Hun hormonen en organen schieten in de stress met allerlei ziekten tot gevolg. De ‘voedselveilgheid’ is hierin nog het minst schadelijke ; een ‘verdorven vestand’ en een ‘verslagen geest’ zijn grotere boosdoeners!

Ik mij daarom weleens afgevraagd: “Wat is (in essentie) het verschil tussen een Veldheer en een Koning?”
Het antwoord die ik gevonden heb: De eerste moet de controle over zijn geest (en de gedachten) nog ontwikkelingen; de laatste is evenwichtig, krachtig, niet snel uit balans te brengen.

Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid.

Veiligheid, begint bij de controle over je geest, over je gedachten! Wordt Krachtig in Eigen Regie – Gesterkt …
Daarom is het ook Zorg dat het gezag niet in handen van enkelen wordt gelegd. Gezag moet worden verdeeld om misbruik (ook van een ‘dictatuur van de meerderheid’) en oneigenlijk gebruik wordt voorkomen. Veelal worden de hier bedoelde eisen samengevat met de aanduiding democratische rechtsstaat. [Gezag]  Zoiets als ‘de’ overheid bestaat (ook) niet. Veeleer is sprake van complexe netwerken van organisaties waarbinnen één of meerdere overheden een belangrijke rol speelt of spelen. Het mag derhalve wel helder zijn dat het van belang is of in deze de Monarch of de Minister-President die aan het hoofd staat de Verantwoording ook draagt. Dat hij zich hier ook ter dege van bewust is.

Iemand die zijn geest niet onder controle heeft, de verantwoording afwijst, angstvallig is – dit in tegenstelling tot ‘vreze en beven’ – vormt een bedreiging voor de nationale en internationale veiligheid, maar ook in het onderling vertrouwen, gezonde verstandhoudingen en stabiele relaties.

 Voorbeeld: 1 Samuël 18  De invloed van de samenleving, beeldvorming onder toekomstige leiders, volgzame kuddedieren. Wij kunnen noch Israël noch de Russen of enig ander iets of iemand de schuld geven; maar wij dienen zelf de verantwoording te dragen. Het is tot onze lering …  maar velen verwerpen de les, de ‘spiegelinformatie’.

Met vergelding halen wij onze doelstellingen niet – het is een schadelijke maar ook schandelijke weg!

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur.  ~  Grondbeginselen der Sociologie

“Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen!”
Het is dan ook de hoogste tijd om een aantal zaken (een taakuitvoeringen) op orde te brengen en in ere te herstellen. Een taak voor ons allen!

Maatschappelijke Dienstverlening (WMO)

Ter afsluiting ‘Uitsluiting en Armoede’ (in tegenstelling tot ‘Armoede en Uitsluiting’): In Zorgbeheer deel ik wat ervaringen en verschaf ik inzicht hoe ‘Nederland Werkt’. ‘De’ Rekenkamer heeft van node de budgetten beter te besteden- gezond te investeren in de toekomst! Tja, weet een ‘ervaring rijker’.
De Werkwijze[r] die door verschillende overheidsambten als didactische werkvorm wordt ingezet is Zorgbarend. De Zorgwekkende Praktijk binnen ‘Het’ Koninkrijk vraagt de nodige aandacht en vereist inspanning …
Over het (nog) Onbetaalde Werk dat Vrijwilligers (lees: hard werkenden) doen ten bate van de samenleving en de salariëring van ambtenaren die presteren ten koste van die samenleving zal nog verder gesproken moeten worden. Dit zal ook gevolgen hebben voor de verdeling van het pensioen. ‘Top!

Zeg mij: “Op wiens schouders rust het nu?”

Je Maintiendrai …

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Heftige reactie Maan

“Een normale schrikreactie”

In een kort artikel over Psychotherapie  verhaal ik in het kort over de macht van de [psycho-]therapeut of geestelijk verzorger. Men kan ook bedenken dat bepaalde mensen geestesziek/-gestoord zijn en hun macht misbruiken.
Dit heb ik zelf namelijk ondervonden (zowel gebruikt door een man als een vrouw).

Ik weet persoonlijk hoe het voelt!

Het verbaast Bakkers vakgenote, psycholoog-seksuoloog Marion Wiethoff, helemaal niks dat Maan de Steenwinkel werd overmand door heftige emoties toen ze bij wijze van 'geintje' werd geconfronteerd met de dansende streaker. - Aldus het Artikel in het AD van 4 december 2017

Als gevolg van deze persoonlijke ervaring werd mij bevestigd hoe een jonge vrouw er voor heeft gekozen heeft om zichzelf van het leven te beroven – zij had geen leven meer. Ook bij de psychiater kwam dat geestelijke geweld en die herinneringen hieraan telkens weer naar voren. Zij vond geen rust (meer).
In geval van de jonge vrouw gaf ik nog het voordeel van ‘misplaatst gedrag’. Toen ik leerde dat een ander jonge vrouw het doelwit werd van ‘treiter-gedrag’ heb ik dit ondervangen en werd zelf het doelwit.
De voorganger en kerkoudsten vormden hierin een eenheid (zie 1 Samuël 18). Wat ik uit het verhaal in 1 Samuël 18 naar voren wil halen is hoe enkelen zich achter een schijn van goede bedoelingen’ schuil houdt en dat zelfs de gevestigde orde een gehele gemeenschap of samenleving (zelfs een heel volk) in de greep kan hebben. Van geen kwaad bewust en ter goeder trouw ….

Een Trouweloze Trouwbelofte. Een ‘vergissing’ die ik géén tweede keer wens te maken. Ook woorden kunnen als een speer naar je hart worden geworpen.

"... wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven, ... "

Vaak wordt hierbij gedacht aan kerken, maar het kan binnen elke ‘Institutionele Inrichting’ (waaronder ook de GGZ) voorkomen. De situatie waarin ik verkeerde was binnen de Revival Centres Nederland (deel van The Revival Fellowship).
Met als doel deze personen er van te weerhouden door te gaan met een ‘misplaatste grap’ maar in het bijzonder met ‘misplaatst gedrag’.
Wanneer het gaat om macht, aanzien, geld, et cetera, dan komt de menswaardigheid nog al eens te vervallen. Sorry zeggen gaat dan nog, maar het gedrag veranderen en het te laten blijft nog maar de vraag.

Een misplaatse grap …  Mogelijk, maar niet altijd!

 ... en door de verleiding van het loon van Balaäm zijn zij henengestort ...
... de lering van Balaäm houden, die Balak leerde den kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen ...

Aanduidingen die verwijzen naar bepaalde praktijken die in de geschiedenis van de mensheid van generatie tot generatie, van geslacht tot geslacht, weer opduiken. De voorganger van de Revival Centres Holland haalt daaruit zijn voordeel ten opzichte van ‘rivalen’ of ‘mededingers’. Zijn wij elkanders vijanden? Blijkbaar doet men zich wel als vriend of broeder voor – en dat beeld wordt je ingeprent – maar in de praktijk blijkt het weleens totaal anders te zijn.
Het is soms moeilijk om los te laten, en je vergissing in te zien, maar vasthouden doet meer pijn. Toch kiezen zorgvragers er regelmatig voor om terug te gaan naar dezelfde geestelijke verzorger, gevangen in hun eigen gedachten. Dit maakt de mens een gemakkelijke prooi voor hen maar voorziet hen ook van een zekere bron van inkomsten.

Uit angst om aan inkomsten te verliezen ontstaat dan ook een situatie dat wanneer een therapeut (of Zorgbeheerder) geconfronteerd wordt met nieuwe inzichten dat de spiegelinformatie dat nodig is om het veranderingsproces te voeden’ wordt verdrongen, verworpen of zelfs geheel vernietigd.
Nee, hun werk moet bevestigd worden …  En ja, sommige gaan schuil achter een masker.

... de vrouw Jezabel, die zich zelve zegt een profetes te zijn ...  en de mensen verleid ...

Sprookjes vertellen een verhaal, en dat is géén nieuws onder de zon!

Sluit ik dan ook af met: “Moeten wij zo nodig de held of de macho zijn?”

Ik Pas!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

InBalance ~ ImBalance

In de laatste jaren vertoont zich een kentering in de Nederlandse politiek en het is nog niet duidelijk in welke richting de Nederlandse democratie zich zal gaan ontwikkelen. Met de stelling, dat de Nederlandse democratie in het tijdperk van 1917 tot 1967 en het Nederlandse nog niet democratische staatsbestel van de 19e eeuw over het algemeen zeer stabiel waren, is echter iedereen het wel eens, zowel in het buitenland als in Nederland zelf. Is dit een juiste conclusie?  ~ Nederlandse Politiek (1968)

Nu, 50 jaar later, met 2018 voor de deur, dienen wij ons zelf (ieder afzonderlijk) af te vragen of de regels met betrekking op het functioneren van de Staat ‘teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen’ zoals naar Koninklijk Besluit is beslist wel voldoende in acht worden genomen en nageleefd!

In 1893 liet Durkheim zien dat zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit.
In dit verband kan dan ook gekeken worden naar de werkdruk, regeldruk, de psychosociale werkbelasting en dergelijke. In 1999 heeft uitgeverij Coutinho het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek uitgebracht. Het onderzoek is verricht door de Universiteit van Twente. In het studieboek wordt in par. 9.6 het volgende naar voren gebracht: “Kortom, op termijn zouden ruimhartige verzorgingsstaten hun eigen economische basis ondermijnen.”
Uit deze paragraaf wordt ook naar voren gebracht dat er harder en strenger wordt opgetreden en dat de eigen regie wordt teruggedrongen. Kortom, er is minder ruimte voor sociaal welzijn en aan versterking eigen regie wordt minder aandacht geschonken. Je ‘moet maar voldoen’. De volgende vraag is dan: “Hoe ga je vol-doen?” In dit verband dient ook de relatie tot een volgende generatie gelegd te worden en de vraag die dan volgt is: “Wat stoppen wij er in?” 

Vanaf Genesis 24 ontwikkelt de mensheid zich verder en zien wij hoe een vader zijn gezin ‘stuurt’ (gebrek hierin) en hoe een moeder de andere zoon bovenstelt en leert haar geliefde zoon zijn vader te misleiden en te bedriegen.
Persoonlijke belangen en voorkeuren worden bovengesteld – zelfbehagen – maar uit het collectieve blijkt dat men elkander onrecht en schade toebrengt. Tot schade en schande van de ouders …

In het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ komt de Rechtsstaat ter sprake. Gesteld wordt dat de heerschappij van het recht wordt erkend!
Uit de praktijk blijkt echter dat het Gezag hier onvoldoende zorg en aandacht aan besteed en dat hier handel in wordt gedreven. Ik stel dan ook het volgende: “Het gezag wordt niet uitgeoefend zoals de wetgever tot doel heeft gesteld.”
Naast het gegeven dat er derhalve van misbruik en oneigenlijk gebruik sprake is, wordt er ook overmatig en willekeurig macht uitgeoefend. Er is dan ook sprake van een gebrek aan politieke stabiliteit. ‘Destabilisatie’ is géén werk van de Russen, maar eerder het gevolg van een bedorven ziel: de geest is verziekt en dit zijn de gevolgen. De landvoogden zelf zijn niet evenwichtig en halen zich van alles in hun hoofd. Wij dienen ons te wapen tegen ‘tegen het verderfelijke gedachtegoed’. Tegen Geesteszieke politici …

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegende machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, …

Dit Bijbelse geschrift gelegd naast de Nederlandse Politiek mag te kennen geven dat er burgers zijn met een veronderstelde christelijke achtergrond (zo vernoemde christenen) die aan een waanstoornis leiden. Hieruit durf ik ook op te maken dat niet een democratie, een monarchie, communisme of enig andere vorm (menselijke instituut) bepalend is voor het functioneren van de Staat of enige andere samenlevingsvorm, maar alles te maken heeft met waar het hart toe neigt.

om met uw oor aandacht te schenken aan wijsheid, opdat gij uw hart neigt tot onderscheidingsvermogen;

In dit verband neem ik ook ‘Woman Empowerment’ bij de hand, wat op zich een schone taak is! Althans, zo zou het moeten zijn. In de Bijbel komt de vrouw Jezabel meerdere malen ter sprake. Een vrouw die het hart van de mens (mensheid) tracht te neigen tot andere rijkdommen als goud en zilver. De medemens waaronder ook kinderen, jongeren en ouderen, hebben hieronder te lijden. De menswaardigheid gaat verloren in zelfverrijking en –verheerlijking, en verheerlijking van het materialisme.

Versterking eigen regie
Willen wij ‘jong blijven’ dan dienen wij te vernieuwen. Het volgende wordt beweerd: Spiegelinformatie is belangrijk om het veranderproces te voeden.
Persoonlijk heb ik bevonden dat mijn dochter mij vanaf het begin zuivere informatie heeft gegeven. Het is uiteindelijk haar verantwoording of het zuiver blijft, maar ik heb wel degelijk invloed op haar. Ik kan haar zelfbeeld en beeld van de samenleving verstoren en daar macht op uitoefenen. Afhankelijk of ik haar blijdschap en geluk wil geven of dat ik eis dat ze mij ‘moet’ behagen ….
Het volgende wordt vanuit diverse geloven gesteld:

“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat”. (Profeet: iemand die verkondigt wat er in de toekomst gaat gebeuren)

Komt het tot gelding in de uitoefening? Democraten, christenen, islamieten, atheïsten, joden, jodengenoten, e.a. …  Het zit hem niet in de naam!
Christus die onder o.a. christenen ‘Koning der koningen’ wordt genoemd heeft zelf tegen de geestelijke leraren en oversten van het volk gezegd “Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods.”

Het mag helder zijn dat het gezag (Gezag) niet in handen van enkelen moet worden gelegd. Ook mag helder zijn dat er een rijksoverheid is die voor de staat als geheel optreedt (en deze dient), maar dat er tevens andere overheden zijn die naast de centrale overheid over zelfstandige (autonome) taken en bevoegdheden beschikken en een eigen democratische legitimatie hebben (gedecentraliseerde eenheidsstaat).

De regel “algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen;” duidt op het geven van ruimte aan de eigen verantwoording (toevertrouwen).
De regel “belanghebbende burgers worden in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over voorgenomen wetten of besluiten (inspraak), dan wel worden in de gelegenheid gesteld mee te werken aan het totstandkomen van dergelijke wetten of besluiten (participatie)” duidt op o.a. ‘gelijkelijk in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de uitkomsten van dat proces’ maar ook de individuele vrijheid.
Ook dient er op toegezien te worden dat overmatige en willekeurige machtsuitoefening wordt teruggedrongen, zelfs gehinderd!

‘Onderzoekt u zelven … ‘

 Tot slot: Overal gaan geruchten rond dat Russen zich schuldig maken aan de interne problematiek en conflicten, zowel binnen Amerika als in Nederland. Dit verban ik tot Het Rijk der Leugens …  (fabeltjes)
De verantwoordelijken bevinden zich binnen de eigen gelederen! In een uitzending van ‘De Wereld Draait Door’  (de metafoor) van 23 februari 2016 wordt gesproken over het bezoek van Neelie Kroes, ambassadeur voor StartUp Delta, samen met premier Mark Rutte aan Silicon Valley. De vraag die ik dan ook moet stellen is de volgende:

Zijn onze ‘Vader’ en ‘Moeder’ in dienst van Amerika, of dienen zij de belangen van Onze Jongeren? Gezien het toenemende aantal burn-outs …

Ik eindig dan ook met de volgende woorden: “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen.” Rest mij dan ook om Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima wijsheid en het verstand toe te wensen.
Ook ik heb mijn vergissingen en ‘misdaden’ in te zien (spiegelinfomatie) om aan de verandering die onze samenleving nodig heeft te voeden  ~ waardig de verordening des godes en der mensen …

“Aan de hoogte des hemels, en aan de diepte der aarde, en aan het hart der koningen is geen doorgronding.” 

Hoogachten, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Top!

Diversiteit Vrouwen

‘Als het een ander onderwerp was, waren veel leiders al lang ontslagen’
Voornemens te over. Toch is 'de positie' van vrouwen in Nederland weer verslechterd. Oud-brunel-cfo Bercan Günel is het beu en schreef een gepeperd boek. 'Beledigende onwetendheid is het'

‘Bercan Günel stelt nog net geen gevangenisstraf voor als bestuurders niet eindelijk serieus werk maken van diversiteit. Maar in haar boek We hebben al een vrouw maakt de voormalige chief financial officer van onder meer Brunel en oud-ceo van Schoevers Professionals korte metten met alle smoesjes van organisaties om niet eindelijk een evenredig aantal vrouwelijke bestuurders aan te stellen.’  Aldus een artikel zaterdag 18 november 2017 in het FD.

‘Beledigende Onwetendheid’
Goed, dan maar beledigend – alhoewel …  Waarom zou ik beledigd zijn door onwetendheid van mijn medemens? Het getuigt van haar; niet van mij!
Ik ben ontslagen, niet omdat ik het tegenhoud dat vrouwen een ‘gelijkwaardige positie’ betrekken, maar juist omdat ik de zogeheten topfunctionarissen hinder om met de eer en de winst er vandoor gaan terwijl anderen te lijden hebben onder de psychosociale belasting. Mede hierdoor – voortkomend uit regeldruk en prestatiedruk, maar ook de verwachtingspatroon van de ‘heersers in deze wereld’ – en ‘het gouden beeld’ dat de wereldbevolking wordt geschetst. Juist onder CEO’s is een hoge percentage dat voor zelfdoding kiest – juist omdat ze het niet langer aankunnen – maar ook onder jongeren is steeds vaker sprake van een burn-out. Een eerdere aanwas na de recessie van 2008 nam in 2012 af, maar aangezien de koers werd voortgezet zitten wij weer in een stijgende lijn.

Moeders moet er goed uitzien ; en de positie van de kleintjes? Pa heeft een voorkeur voor de grote jongens – aanzien!

‘De Positie Van …’
Over de financiën wil ik met de chief financial officer ook nog wel een boekje open doen! Over leiderschap ook nog wel: Vandaag de dag volg ik een aantal dames die leiderschapstrainingen geven. Indien ik dit op de kleuterschool had gehad had ik weggelopen – misschien wel gillend. Indien ik op mijn 20ste als onderofficier zulk gedrag had vertoond was er nu al veel meer geestelijke zorg nodig geweest dan nu. ‘Geestelijk Onvolwassen’

Riwal Hoogwerkers B.V.
Oké, ‘de’ financiën. In 2014 wordt ik tewerk gesteld bij een filiaal van Riwal Hoogwerkers B.V te Diemen onder Amsterdam. Mijn ‘geheime’ missie is dat ik er mede voor moet zorgen dat KLM als klant aanblijft. Als ‘geboren’ leider (met natuurlijk gezag) kon ik raden wat er speelde. De plannen verliepen anders en zoals ik al vaker had gedaan mocht ik de hete kastanjes uit het vuur gaan halen. Storingsmonteur of ‘frontline-ambassador’ ? – Ik laat de lezer kiezen.
Met diverse malen een al bekeken zaak een wending gegeven. De zelfdoding van een jonge vrouw echter had ik niet voorzien. Dit gebeurde in 2010 nadat ik diverse verzorgers en ‘geestelijken’ al had aangesproken op hun diagnose en de behandelwijze.

In 2011 wist ik wat er stond te gebeuren toen een andere vrouw eenzelfde behandeling stond te wachten.

Terug naar het verhaal bij Riwal Hoogwerkers B.V.  Dat het niet goed ging bij het filiaal was duidelijk. Veel personeel terneergeslagen, depressief en sommige met psychische aandoeningen. Het had gevolgen voor de bezetting en was van invloed op de kwaliteit van dienstverlening en totaal aan werkzaamheden. Dit zorgde ook voor onvrede onder de klanten. Op de kleintjes werd min of meer neergekeken, maar de ‘grote jongens’ werden middels financiële Incentives (prikkels) aanvullend gestuurd. Het filiaal had een negatief balans van 5%, toch schenen managers en accountmanagers het goed te doen.
Na in de buitendienst het vertrouwen te hebben gewonnen onder cliënten maar ook toeleveranciers – maar ook tijd – kwam ik (als intern middel om mij weg te werken) in de binnendienst te werken. Ik deed dit op geheel vrijwillige basis aangezien ik verstond hoe één van de andere collega’s met een gezin schade aangebracht zou worden. Ik had inmiddels geen gezin meer.
Het moraal onder het personeel veranderde en de bezetting nam toe. Minder interne kosten als gevolg dat het ziekteverzuim werd teruggedrongen, maar men kreeg ook meer plezier in het werk. Een paar weken een verademing nu iemand anders op de werkvloer leiding nam – al had hij andere verplichtingen die boven verwachting waar werden gemaakt (de ‘voorganger’ was het niet gelukt).
Uiteindelijk was iedereen gesterkt en ook psychisch weer gezond. Er was een positief bedrijfsresultaat van 10%. Mede doordat ik mijn ervaring en kennis die ik in de negen voorliggende jaren binnen het concern had opgedaan deelde.

Er was voor mij (on diverse redenen) geen plaats meer binnen de organisatie en heb het ontslag aanvaard.

Omdat het om de eigen portemonnee ging, maar ook om de macht en het aanzien werd een leider ontslagen!

IJverzucht (jaloezie), miskennen, vriendjespolitiek en dergelijke. Aangezien ik niet meedoe aan praktijken – zoals manipulatie en vuil gewin (intriges) – was ik eerder al uit de pinkstergemeente gezet en had mijn ‘partner’ het gezin verlaten. Ik werd het doelwit …

Financiën
Ten gevolge van ontwikkelingen die al ruim veertig jaar duren – en waaraan ik in mijn onwetendheid heb meegewerkt of althans de ruimte aan heb gegeven – zit Nederland in een situatie waarin zij nu verkeerd. Zie ook ‘Volgens Procedures‘.
Zoals ik onder Riwal Hoogwerkers B.V. bekend heb gemaakt is er een verschil in het balans van 15%! Dit in het bijzonder door vooral aan de Human Resources de nodige zorg en aandacht maar ook aan de ontwikkeling te besteden. De kosten voor ‘de’ Zorg maar ook voor ‘het’ onderwijs namen af doordat het sociaal welzijn verbeterde en doordat kennis en ervaring werd gedeeld. ‘Familie’

‘Kosten voor de Verzorgingsstaat’
Over ‘de verhouding met de consumenten van beleid. Bijvoorbeeld: door het introduceren van een eigen risico – de verzekerde draagt zelf een deel van de kosten’ uit het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek maar ook de kosten van de Verzorgingsstaat en de vraag of wij deze nog langer kunnen en willen dragen, over de regelingen die weinig doeltreffend lijken en de fundamentele problematiek die niet (meer) wordt opgelost valt nog het nodige zeggen:

Rechtszaak
In een ander artikel in het FD van zaterdag 18 november wordt 3,5 jaar cel geëist om fraude bij ZSV. Wat moet er dan gevraagd worden voor ‘de tol’ – de keuze van een jonge vrouw die de hoop verloren heeft?

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur.  ~  Grondbeginselen der Sociologie

Ook de Bijbel geeft het een en ander te verstaan over het functioneren of in het bijzonder het disfunctioneren van het staatsgezag! Wien doe ik recht door te straffen en te vergelden? Hiermee wordt het recht niet hersteld, komt de menswaardigheid niet tot gelding en verlies ik ook al win ik één zaak.

‘In Positie’
Over ‘Toch is de positie van vrouwen in Nederland weer verslechterd’ heb ik het volgende mede te delen: “Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn!” en met wat ik lees in het FD van zaterdag 18 november 2017 over de voorlichting van een aantal ‘prominente vrouwen’ dan denk ik dat het kind met het badwater wordt weggegooid …
Ik zie veel schrijnende gevallen van ernstige psychische zorg in de samenleving – en zelf ‘bivakkeer’ ik onder daklozen – en in de psychologie veel vrouwen die mannen behandelen of ze kleine kinderen zijn (terwijl ze nog niet weten hoe zij een kind moeten opvoeden) maar vooral binnen hun eigen ‘referentiekaders’ kijken hetgeen de Volksgezondheid géén goed doet! Het studieboek ‘Grondbeginselen der Sociologie’ geeft ook te kennen dat sociologen en psychologen hun eigen referentiekaders hanteren en in de praktijk komt naar voren dat psychiaters en psychologen veelal probleemgevallen zien. In de werving en selectie van personeel scoorde men begin jaren negentig 1 op 6 – d.w.z. 1 op 6 psychologen stelde een vraag buiten ‘de’ onderzoekskaders en vond het juiste antwoord. In de afgelopen 7 jaar heb ik er onder de beroeps 1 aangetroffen die herkende dat er fouten worden gemaakt en 1 onafhankelijk arts die voor de overheid onderzoek verricht die voldoende kennis en ervaring heeft en die ik als deskundige kan vertrouwen. Dusdanig van belang voor het functioneren van de staat die vanwege de specifieke functies aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen!

Over mannen
Het is onder de ouderen niet de onwetendheid, maar de onwil en ook de angst. Angst om toe te geven dat er fouten worden gemaakt en in het bijzonder vanwege de ‘rechtsvervolgingen’. Ook is er sprake van trots, angst om het verliezen van hun positie/status, maar ook ijverzucht (jaloezie). En ja, er is gelogen. Maar wie merkt het? Wie kan ons wat aandoen? Hoogmoed …

‘Onze Positie’

‘Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen’

Hoogachtend,  ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Waar is het geld gebleven?

10 september: het IMF zegt België steeds dieper wegzakt op de Europese economische ranking – Bron: Knack.Be

Voor zowel Nederland als België is er sprake van een fundamenteel probleem dat al geruime tijd niet (meer) wordt opgelost. Staatkundig gezien worden de voorzieningen en de instrumenten misbruikt en oneigenlijk gebruikt. Jesaja deed ooit tot de volgende uitlating: “Uw vorsten (prinsen/ministers) zijn afvalligen, en metgezellen der dieven, een ieder van hen heeft geschenken lief, en zij jagen de vergeldingen na.”  ~ Jesaja 1

In mei 2016 kwam een (Nederlandse) hoogleraar er toe om de volgende uitlating te plaatsen: “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte er iets aan te doen.” 

In Nederland doet Rutte III alsof het goed gaat met de economie, maar of daarvoor de juiste criteria worden gebruikt? Hoe meet gij … ?
Uit persoonlijke levenservaring ga ik door omstandigheden die te vergelijken zijn met wat eertijds Koningen (maar ook profeten) in de oudheid hebben ervaren en daaruit zijn lessen te halen die voor de staatkundige ontwikkelingen en de daarbij gepaard gaande sociale en maatschappelijke ontwikkelingen van belang zijn! Referentiekaders … !
Op 15 oktober heb ik naar ‘Het Zwaard’ verwezen en daarin verwijs ik ook naar een brief aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Of de afzonderlijke beweringen die in deze brief gesteld worden juist zijn zal nader moeten worden bekeken, zaak is wel dat er iets aan gedaan wordt!
Een andere ‘debriefing’ toont hoe burgers stelselmatig aan hun rechten worden onttrokken (middels legalisatie dat indruist tegen de doelstellingen van de wetgever – misbruik en oneigenlijk gebruik): Toets op de Uitvoerbaarheid.
Met de wetenschap die Durkheim in 1893 verschafte dat de economische situatie en gebrek aan politieke stabiliteit van invloed is op partnerkeuze, echtscheidingen, kindertal, et cetera doet justitie maar ook de politiek hier geen goed aan door burgers te duperen en hier voordeel uit te halen! Zie de Rechtsstaat en ‘Beter’ Perspectief.
Aangaande de sociale cohesie wordt Durkheim als de eerste echte socioloog in Europa beschouwd, maar met betrekking tot de psychosociale organisatie geeft ook Ezechiël ons bepaalde inzichten:

Alzo zegt de Heere HEERE: Wee den herderen Israëls, die zichzelven weiden! zullen niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vette, en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. De zwakke sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet; maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid. Alzo zijn zij verstrooid, omdat er geen herder is; en zij zijn als het wild gedierte des velds tot spijze geworden, dewijl zij verstrooid waren. Mijn schapen dolen op alle bergen en op allen hogen heuvel, ja, Mijn schapen zijn verstrooid op den gansen aardbodem; en er is niemand, die er naar vraagt, en niemand, die ze zoekt.  ~  Ezechiël 34: 2 - 6

Zonder in dit artikel uit te wieden en in te gaan op het ‘godsdienstig’ aspect zal ik mij hier beperken tot de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en het ontstaan van armoedesociaal isolement en problematiek omtrent de geestelijke gezondheid. In 2010 pleegde een jonge vrouw zelfmoord ten gevolge van de ‘geestelijke boosheid/verdorvenheid’ van de voorgangers van Revival Centres Holland en hun sociaal gedraag – niet ruimhartig, maar strengheid en hardigheid (zie ook het verslag over ‘Depressie en Zorg‘ – ‘de’ Zorg die mij overviel).

Uit het verhaal in Ezechiël 34 mag ook naar voren komen hoe dat er ‘geen Herder is’ en dat ‘de huurlingen’ zichzelf te goed doen aan alle voorzieningen – van alle gemakken voorzien (het recht naar eigen hand zetten). Dit brengt mij/ons tot het volgende:

De rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet.  ~  De Rechtsstaat

In het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek komt (wat mij betreft) naar voren hoe een democratische rechtsstaat kan werken en in het bijzonder ‘behoort te werken’. Een paar onderwerpen die voor mij toch wel een leidraad vormen heb ik op mijn webpagina beschikbaar gesteld. Een inleiding … 
Sprak ik van ‘De Verwaarloosde Staat’ in mijn brief van 16 oktober 2015 aan Koning Willem-Alexander, nu moet ik stellen dat het volledig wordt afgebroken!

Niet alleen hebben (sommige) ministers aan de afbraak gewerkt, maar door het ‘gouden beeld’ te koesteren en er ‘voor te buigen’ doet ook de bevolking hier aan mee en werkt het mede in de hand (Oeps, wat zeg ik nu?). Maar misschien is het ergste dat de rechter de ruimte ertoe openlaat en dat justitie het instrument misbruikt! Allerlei organisaties hebben vrij spel en de burger is overgelaten aan overmatige machtsuitoefening en willekeur – ook het Gezag wordt dus niet naar behoren uitgeoefend!  * De ene Wandaad na de andere Wanprestatie
Zie ook: De Belastingdienst: Misbruik van het Instrument. Over Vrouwe Justitia heb ik ook een oordeel gevormd: ‘The Harlot‘ – Overspelig …

* Ik merk op dat niet een ieder dit doet met boze opzet en voorbedachte rade; maar men is wel verstrikt geraakt in het stelsel ... 'de zinnen verblind'

Spreekt de Bijbel over een ‘Schijn van Godsvrucht’, politiek zou men kunnen spreken van een ‘Schijn van Sociaal Maatschappelijke Betrokkenheid’? Wordt ‘De Kracht van de Samenleving’ verloochend? Het ideaal van de democratie is dat de burger de macht heeft … ?! In dit verband wordt iedere samenwerking als het ware ontkracht en hebben de ministers hun roeping verloochend en het Volk (Land) verraden.

Zonder de dingen, die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de Gemeenten.

Hoe groot is uw sociaal maatschappelijke betrokkenheid?

* Ik heb het niet over miljoenen of miljarden! Ik heb het over de toekomst van gezinnen, kinderen, ouderen of kortweg: Mijn Medemens!  Mede MENS?

Hoogachtend,  ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Depressie en Zorg

Reactie op een Tweede Kamervraag omtrent Depressie en Zorg:

te vinden op https://vraagde2ekamer.nl/depressie-en-zorg/

Geachte lezer,

In het studieboek ‘Staatskunde, Nederland in drievoud’ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek wordt het volgende gesteld: “Kortom, op termijn zouden ruimhartige verzorgingsstaten hun eigen economische basis ondermijnen.” De gehele tekst van dit paragraaf m.b.t. de Verzorgingsstaat vindt u hier: http://www.speelman.org/staatkunde-nederland-in-drievoud/9-6-versobering-over-de-verzorgingsstaat/

In 2010 werd de Nederlandse gemeenschap van de pinksterbeweging Revival Centres Holland waar ik deel van uitmaakte met een zelfmoord ‘opgeschrikt’, ook in het bedrijfsleven en binnen de familie had ik te maken met burgers die leden aan depressie en psychische gezondheidsklachten. In 2013 had ik een ‘gezicht’ of beter gezegd een gewaarwording: “Wee den herderen ‘des Koninkrijks’ [Israëls], die zichzelven weiden! zullen niet de herders de schapen weiden?” ~ Hier is sprake van een Zelfverrijkingscultuur, maar ook het volgende kan worden gesteld: “De zwakke sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet; maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid.”
Voor de ‘systeemkenmerken’ zie de eerste verzen in het boek Ezechiël: https://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/34.html

Nadat ik binnen de familie en de pinksterbeweging medemensen had gesterkt [de ruimte geboden voor herstel] gebeurde hetzelfde binnen het bedrijfsleven. Het zinde de voorgangers en de managers niet omwille van persoonlijke doelstellingen (al ging het ‘bedrijfsresultaat’ vooruit) en ik werd uit de pinkstergemeente gezet en ik kreeg ontslag. Met de ‘systeemkenmerken’ in mijn achterhoofd wist ik dat er een zware tijd zou komen!

‘Geestelijke Boosheid’ of ‘Verdorvenheid’ en daarbij gepaard het ‘sociaal beleid’ waarbij sprake is van overheersing en overmatige machtsuitoefening (en willekeur) maken dat het volk ‘terneergeslagen’ is. De uitkomsten van dat proces van overheidshandelen worden bestreden en onderdrukt (genegeerd) en de fundamentele problematiek wordt niet (meer) opgelost. Ook kan van een democratische rechtsstaat niet (meer) worden gesproken gelet op de beleidsvoering en daarmee gepaard de regelgeving! De burger geniet geen rechtsbescherming (althans niet zoals de wetgever heeft bedoeld) en is afhankelijk van willekeur en veelal overgeleverd aan ‘plunderingen’.

Gezagsdragers en overheidsfunctionarissen oefenen hun taken niet (meer) naar behoren uit en ‘De Hoogste Orde’ maakt misbruik en oneigenlijk gebruik van de voorzieningen en de instrumenten. Hierbij is ook sprake van verduistering en afpersing …

Jesaja kwam in de 6de eeuw V.C. tot de volgende uitspraak: “Uw vorsten zijn afvalligen, en metgezellen der dieven, een ieder van hen heeft geschenken lief, en zij jagen de vergeldingen na;”
Met enige aanpassing van de tekst naar de economische situatie kan men gerelateerd aan de geest des tijds een aardige vergelijk treffen met de Staatkundige ontwikkelingen van het Koninkrijk Israëls eertijds en het Koninkrijk der Nederlanden van nu: https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/1.html
Zo zou men voor ‘wezen’ de kinderen van gescheiden ouders in kunnen vullen en voor ‘weduwen’ in sommige gevallen een gescheiden vrouw die economisch in zwaar weer verkeerd!

“Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur.” – http://www.speelman.org/staatkunde-nederland-in-drievoud/rechtsstaat/
Aangezien het hier ‘in de kern’ al fout gaat is de burger aan zijn/haar lot overgelaten, is afhankelijk van willekeur, kan betrouwbaar maatschappelijk verkeer niet (meer) afdoende worden geboden. Er is een gebrek aan politieke stabiliteit!

"Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur." - Bron: Grondbeginselen der Sociologie (Inzicht in sociale relaties - studieboek hbo/wo uitgever Noordhoff)

In mei 2016 deed een hoogleraar de volgende uitlating: “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen.”

Ik hoop hiermee [een] antwoord te hebben gegeven!

 

Hoogachtend, Lambert Speelman

PS:  'systeemkenmerken'  -  hetzelfde 'werkt door' binnen de GGZ !!  Opgemerkt moet worden dat het kaf van het koren gescheiden dient te worden of anders gezegd: onder het onkruid schuilt ook wel veel goeds!
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

O&O ~ Het Sociaal Beleid …

Ruim 50.000 meer kinderen naar opvang

Ik lees in het bericht van 16 oktober 2017 op de webpagina van de Rijksoverheid het volgende:

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ,,Het is fantastisch om te zien dat steeds meer moeders werken en dat hun kinderen dan terecht kunnen bij kwalitatief goede en betaalbare opvang. Zij kunnen in die tijd spelenderwijs al veel leren en natuurlijk ook gezellig samen spelen met andere kinderen. Daar hebben zij later veel profijt van. Goed voor hun taal en goed voor hun ontwikkeling.’’

Alsof de ouders geen kwaliteiten te bieden hebben? De Minister heeft ook maar wat gehoord en beseft niet hoe belangrijk de eerste jaren zijn voor zowel de ouders als het kind m.b.t. de sociale en geestelijke ontwikkeling. De ouders hebben hierin van nature de leiding (althans, zo zou het moeten zijn). Aan gebrek aan inzichten  in sociale relaties en kennis van de psychosociale organisatie dan ook geen gemis?

Kinderen in’t gevang, mannen en ouderen zonder baan en vrouwen die het geld moeten gaan verdienen om wie of wat te onderhouden? Een alsmaar duurder wordende Verzorgingsstaat?

Toen ik begin jaren tachtig naar het voortgezet onderwijs ging nam ik waar dat de beweringen die de heer Asscher (naar schrijven) oppert helemaal niet kloppen met de werkelijkheid en ook later in het leven waaronder mijn tijd bij de Koninklijke Marine is gebleken dat velen met name met betrekking op de algemene ontwikkeling een achterstand hebben en derhalve vraag ik mij dan ook af waaraan hij dat meet of toetst?

Mijn dochter is inmiddels 21, maar steeds heb ik waargenomen dat de kwaliteit van het onderwijs sterk achter blijft ten opzichte van hetgeen ik in de jaren zeventig en tachtig zelf heb ontvangen. De didactische vaardigheden zoals ik die bij de hoofdmeester van de basisschool heb mogen waarnemen heb ik zelden terug gezien in de samenleving. Dat kwantiteit voorop staat is bijna in alles terug te zien en de ruimte die nodig is voor kwaliteitsverbetering wordt nagenoeg niet (meer) gegund!

In het bedrijfsleven heb ik meermaals ervaren (een persoonlijk onderzoek) hoe belangrijk het is om je als een vader over een zoon te mogen ontfermen belangrijk is voor de overdracht van kennis en ervaring maar minstens zo belangrijk voor de sociale en geestelijke band. Die band ontbrak er met mijn vader …

Ik merk op dat werk al geruime tijd voorop staat en dat die race om maar meer geld te verdienen de economie steeds meer schade toebrengt. In paragraaf 9.6 van het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek wordt het volgende gesteld: “Kortom, op termijn zouden ruimhartige verzorgingsstaten hun eigen economische basis ondermijnen”. Zijn die afzonderlijke bedenkingen wel juist? Of lopen wij een gouden beeld achterna dat helemaal niet die rijkdom biedt als wij voor onze ogen hebben? Is het geen zeepbel die alsmaar groter wordt en op springen staat?

Ook bij jongeren is er steeds vaker sprake van een burn-out en andere psychische aandoeningen! Is er wel sprake van echte hulp? En daarnaast, ik liep korte tijd mee als vrijwilliger als taal hulp en kom tot de ontdekking dat een NT2-docent die al tientallen jaren Nederlandse les geeft spreekt over een stoplicht in plaats van een verkeerslicht (en zo staat het ook in vele boeken).

Meneer Assher, Minister …  hoe dienstbaar bent u eigenlijk? Ik heb het als hinderlijk ervaren om mijn dochter in zo’n achterblijvende omgeving te stimuleren en haar een gezonde ontwikkeling mee te geven. Het heeft ons beide wel sterker gemaakt! Daarnaast moest ik familie, collega’s en anderen helpen om (weer) uit de psychiatrie te halen en ondersteun ik maatschappelijke organisaties, al ben ik ten gevolge van regelgeving en het beleid vanuit het Rijk en gebrek aan inzichten door andere organisaties en overheden met ‘schuldproblematiek’ geconfronteerd en ben ik dakloos …

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft een reddingsplan nodig!

 

Hoogachtend, the ~Sheepisch (Looking) Lion

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

De Nederlandse Verzorgingsstaat

Al jaren horen wij dat de kosten voor de verzorgingsstaat gaan stijgen. In het boek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek (tweede druk, 2002) staat het volgende: “Ten eerste zijn de kosten van de verzorgingsstaat hoog. De vraag is of we die kosten in de toekomst nog willen (en kunnen) dragen.”
Er wordt vaak gewezen op ‘de vergrijzing’, maar ook wordt de volgende kanttekening geplaatst: “Ongeacht de vraag of de afzonderlijke bedenkingen juist zijn.”

In het artikel ‘Als je als zorgminister even niet oplet, moet je meteen bijsturen’ van het FD op zaterdag 16 september 2017 staat het volgende: “De zorgkosten gaan extra stijgen, nu de economie groeit.”

De persoonlijke ervaringen die ik heb vanuit het bedrijfsleven zijn anders: Bevordering van teamprocessen, betere samenwerking, een ruimhartig sociaal karakter, elkander helpen het beste uit de ander te halen, et cetera bevordert het welzijn! Als gevolg van een verbeterd welzijn loopt het ziekteverzuim terug en daarmee de interne kosten – minder aanspraak op ‘dure beroepen/specialisten’. Hiermee in verband staat de welvaart en een groeiende economie!

Waar vertrekkend minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) haar wijsheid vandaan haalt ontgaat mij dan ook! Terecht mag dan ook de volgende vraag gesteld worden: “Zijn de afzonderlijke bedenkingen waar?”

Wat wel juist is, en de verzorgingsstaat is slechts een andere typering voor de democratische rechtsstaat, is dat er steeds meer sprake is van ongelijkheden ten gevolge van een falende Rechtspraak. De Nederlandse staat als ‘hoogste orgaan’ functioneert niet naar behoren en allerlei beweringen zijn misleidend. Terecht dat de onderzoekers in het boek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ het volgende opmerken: “Ten tweede lijken veel regelingen weinig doeltreffend. Ze bereiken niet de mensen waarvoor ze zijn bedoeld en lossen fundamentele problemen niet (meer) op. De vraag is of de overheid nog wel in staat is om in de huidige, snel veranderende wereld op allerlei problemen een adequaat antwoord te bieden.”

Een adequaat antwoord …

Het boek stelt ook dat de publieke steun voor sociale zekerheidsprogramma’s nog steeds groot is, toch wordt vanuit het eind van de jaren zeventig steeds nadrukkelijker de vraag gesteld of de verschillende nationale, universele en collectieve arrangementen en de omvangrijke overheidsinmenging nog wel doeltreffend en doelmatig zijn.
Hier komt het, een andere ‘bewering’: “Op termijn zouden ruimhartige verzorgingsstaten hun eigen economische basis ondermijnen.”  Versobering
Het wordt betwijfeld of het voor afzonderlijke staten nog wel mogelijk is om een eigen, ruimhartig sociaal beleid te voeren.

Stel: Als vader heb ik geen ruimhartig sociaal beleid …    Een harde aanpak is gewenst met het oog op de toekomst? Regeldruk …   Persoonlijk trek ik dat in gerede twijfel!

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheidingen en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent.   – Bron: Grondbeginselen der sociologie – Inzicht in sociale relaties.

Zonder de individuele intenties ter discussie te stellen mag men veronderstellen dat de mate van geestelijke gezondheid gerede gronden biedt om te veronderstel-len dat er een schadelijke weg wordt bewandeld! Zolang hierin geen herstel en verbetering plaatsvindt is het bewijs geleverd dat de groei van de economie slechts cijfermatig is – fictief!

“De zorg is een sector vol dilemma’s, wil ze maar zeggen. De vraag neemt altijd toe, mede door de vergrijzing, en de mogelijkheden zijn tegenwoordig schier-oneindig.” – aldus de inhoud van het artikel in het FD.

“Ja, de waarheid ontbreekt er, en wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof; en de HEERE zag het, en het was kwaad in Zijn ogen, dat er geen recht was.”
Zonder over de afkomst te twisten een laatste vraag: “Hoe is het in onze ogen?”
Wat ik hiermee wil zeggen is het volgende: Willen wij andere resultaten, dan is het van belang dat er naast politieke (of individuele) doelstellingen en belangen vanuit een andere invalshoek naar conflicten en belangen wordt gekeken!

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail