Maar de juridische problemen waren overkomelijk …

‘niets duidde op de drastische ingreep die opdook in het regeerakkoord en die de schatkist €1,4 mrd kost’

Lees het artikel in het FD: Afschaffen dividendbelasting maakt vijandige overnames lastiger.

Zondag nog (15-10-2017) tipte iemand mij dat wij in een ‘joods-christelijke cultuur’ leven. In Gesprek Met … 

Toen ik nog jonger was en niet wist wat er achter het aangezicht schuil ging bemerkten mijn ‘zintuigen’ toch de werkingen die van buiten en van binnen een organisatie zijn! Ik voorzag al enigszins de gevolgen hiervan. Na op mijn 23ste levensjaar gedoopt te worden (in antwoord van een goed geweten tot God) heb ik besloten om te blijven in de gemeenschap dat Revival Centres heette en na een scheuring The Revival Fellowship heette (al bleef de naam Revival Centre Holland in de statuten staan).
Op hun leer en wat er achter het aangezicht van de voorganger schuil ging heb ik acht gegeven, maar ik bleef ‘toetsen’ en had mijn eigen waarnemingen en ging steeds meer naar eigen inzichten handelen toen ik de schadelijke gevolgen bemerkte en kwam uiteindelijk tot ‘de’ Bron …      Antinomianism  (Engels)

Nadat mij de toegang tot die gemeenschap werd ontzegt verliet mijn ex- het gezin en later verloor ik ook mijn baan, huis … ‘alles’ … sinds 3 januari 2017 behoor ik tot één van de vele daklozen in Rotterdam! Ik heb uit de centrale bibliotheek het boek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud‘ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek gehaald (), het studieboek ‘Grondbeginselen der Sociologie‘ geopend () en een kijkje genomen in het studieboek ‘Management in Sociaal Agogische Beroepen‘ (). Veelal zie ik in de inleiding al waar ‘wij’ naar toe gaan en waar de ‘fundamentele problematiek’ ligt (zijn oorsprong heeft).

In het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ komt in het hoofdstuk met betrekking tot de verzorgingsstaat in paragraaf 9.6 het volgende naar voren:

Sommige burgers maar ook sommige organisaties gebruiken voorzieningen die strikt juridisch ge-zien correct is, maar die indruist tegen de bedoelingen van de wetgever (misbruik en oneigenlijk gebruik).

In het artikel ‘Toets op de Uitvoerbaarheid‘ mag blijken dat in het bijzonder de overheid onder de noemer ‘sommige organisaties’ geschaard mag worden en dat het Gezag niet bepaald zorgvuldig omgaat met het beheer van mens en kapitaal! De regels worden veronachtzaamd en er is sprake van antidemocratie. De ontwikkelingen zijn dusdanig dat het gestalte geeft aan een dictatuur ook al oogt het nog een democratie te zijn! De rol van de rechter is dan ook van het grootste belang om de democratie te beschermen ~ De Rechtsstaat!

"Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur."  - Inzicht in Sociale Relaties uit het studieboek 'Grondbeginselen der Sociologie'; een inleiding.

‘Nader tot de Bron’ …    in mijn werk als storingsmonteur heb ik met enige regelmaat ervaren dat symptomen worden bestreden en oplossingen worden bedacht om de symptomen te bestrijden. ‘De’ Bron echter, wordt veelal ongemoeid gelaten! Vaak komt men dan bij ‘de fabrikant’ terecht en die is moeilijk te bewegen en te overtuigen … ‘de monteur’ of lager opgeleide die ‘beweert’ dat de engineer of ‘hoger opgeleide’ een fout hebben gemaakt? Daar kan/moet niet van worden uitgegaan; dat is de omgekeerde wereld …  Alsof er bij de ‘lagere orde’ geen verstand en begrip is. Maar wie is er geschoold en heeft de nodige discipline en training?

Een addertje onder het gras …  Met de 3 mld en deze 1,4 mld wordt het al 4,4 mld? Als kind heb ik al waargenomen hoe een organisatie van binnenuit (als de kanker) ten gronde wordt gericht …   De ontwikkelingen bij (binnen) Defensie kwamen ook niet als een verrassing – zo zit ook die organisatie of cultuur in elkaar.
Op 16 oktober 2015 schreef ik met betrekking tot ‘De Verwaarloosde Staat’ een brief, gericht aan Koning Willem-Alexander. De brief ging voor verdere behandeling naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. De reactie? In deze persoonlijke zaak kunnen wij u niet helpen, het is uw individuele zorg! Teleurstellend? ‘Triest genoeg’ kwam het antwoord niet als een verrassing, al is het diep triest!

‘t Is een kwestie van tijd voordat de zaken openbaar worden, maar de systeemkenmerken zijn ‘Zeker en Vast’: ‘Nieuw Kabinet betaalt het Zoet met ..

Koning, Uw Vorsten zijn afvalligen en metgezellen der dieven, Uw ‘Vrouw‘ (Justitia) die haar huis hoort te beschermen) heeft U als leidsman verlaten, is overspelig en koopt haar minnaars met geschenken.

* Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets tegen te doen!

 

Hoogachtend, The ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

In gesprek met ….

In mijn gesprek met ‘God’, maar in het bijzonder met ‘de’ Maatschappij (die ook wel als smeltkroes wordt getypeerd):

In mijn gesprek met de stad Rotterdam had ik persoonlijk onderhoud met een oudere man die mij het volgende te verstaan gaf: “Wij zijn een joods-christelijke cultuur, de Islam hoort hier niet”  –  Alsof ik blij moet zijn met die Nederlandse bedrijfscultuur en bedrieglijke schoonheid waar de Bijbel ons voor waarschuwt en ook getuigenis van geeft. ‘Tuurlijk, het zijn niet allemaal giftige appels in’t gelid, maar laten wij eens kijken naar ‘Ons eigen Koninkrijkje’ en niet afgeven op het oude Koninkrijk van Israël of ‘de’ wereld om ons heen. Nee, dan gaat de Bijbel dicht wanneer ze hun aangezicht in de spiegel bemerken! Vooral het Oude Testament en dan beroemen zij zich in het Nieuwe terwijl zij Christus verloochenen in hun werken.

50/50 – Vandaag, maandag 16 oktober, komt een artikel in de Volkskrant onder mijn aandacht: Bussemaker: verdeel posten in nieuw kabinet 50/50 onder mannen en vrouwen.
50/50 – Betekent dit dat vrouwen naar ‘de’ rechter gaan en dat de man in levensonderhoud moet blijven voorzien, maar hij onverzorgd achterblijft? Kern van het recht en de doelstellingen worden niet (voldoende) nageleefd: Rechsstaat!
De man wordt financieel uitgekleed (als hij kostwinnaar is geweest) en op straat gezet (er is sprake van willekeur en misbruik van het juridisch instrument).Voor justitie is dit gouden handel, voor de burger (die geen bescherming geniet – onttrokken aan het recht) armoede:

Doch Michal, de dochter van Saul, had David lief. Toen dat Saul te kennen werd gegeven, zo was die zaak recht in zijn ogen.  ~  1 Samuël 18

De reden dat vrouwen ‘ingezet’ worden is omwille van het behalen van politieke doelstellingen en in het bijzonder het persoonlijk gewin! Dit is al 3000 jaar een gegeven …

Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij aldaar hebt, die de lering van Balaäm houden, die Balak leerde den kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, ...  ~  Openbaring 2

Dit laatste geschrift wijst op de inzet van een vrouw om een andere man tot den val te brengen middels intimidatie en ‘seksuele aanranding’. De voorganger in de kerk zag hoe ik in elkaar stak, maar ik was nog jong, ongeleerd en onervaren. Hij gebruikte zijn inzichten om mij hoe dan ook uit te schakelen opdat hij de alleenheerschappij heeft over de organisatie ook al oogt het dat het gezag verdeeld is – psychosociale kennis en organisatie.
De Marine wijst mij af en ik kom niet door de keuring heen om duiker te worden, de week daarop komt er een voorstel met het aanbod om officier te worden. Daar zit een reden achter …

En Saul zeide: Ik zal haar hem geven, dat zij hem tot een valstrik zij, en dat de hand der Filistijnen tegen hem zij.  ~  1 Samuël 18

De vraag is dan ook: “Wie blijft er in het politieke toneel overeind?” Een andere vraag is: “Wie krabbelt er weer overeind en wandelt waardig?”

 

Van sommige mensen zijn de zonden te voren openbaar, en gaan voor tot hun veroordeling; en in sommigen ook volgen zij na.  ~  1 Timotheüs 5

Wat ik als kind heb gezien, maar nog niet verstond, ben ik mij vandaag de dag maar al te goed bewust: Een organisatie die zich van binnenuit ‘opvreet’ als de kanker …   De vraag die wij ons dan ook terdege moeten stellen is of deze ‘ziekte’ nog te genezen is (van binnenuit), want anders wordt het ‘gezwel’ van buitenaf behandeld!

Macht, hebzucht, prestige, aanzien, afgunst, hoogmoed, et cetera …   ‘t Is dat ik de zwakkere wil sparen, anders zou ik mij niet in dit ‘toneel’ dat één groot strijdperk is begeven!

Laat u dan niet in met hem die met zijn lippen verleidt!
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

‘Het’ Zwaard …

“Daarom is het recht achterwaarts geweken, en de gerechtigheid staat van verre; want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan er niet ingaan.”  ~  Jesaja 59

Gaat ‘Het’ Zwaard uit om te doden en te roven of wordt ‘Het’ gehanteerd ter bescherming en ter verdediging? Met Zwaard wordt hier dan ook ‘het recht’ bedoeld en de vraag is dan ook of ‘Het’ Recht zegeviert?

Al is Israël ons als Koninkrijk ten voorbeeld gegeven in het bovenstaande verhaal, toch is het raadzaam om vooral ons eigen Koninkrijk te onderzoeken of wij ‘staan’ in de waarheid, of dat wij ‘wankelen’ in het gericht!

In allerlei berichtgeving komt naar voren dat ‘de Vorsten’ justitie maar ook andere instrumenten misbruiken en dat Zij (justitie) haar ‘Koning’ (Heer) heeft verlaten! Indien het recht dan ook niet wordt hersteld en de ‘Vorsten’ die hiervoor in het bijzonder verantwoordelijk maar bovenal medeplichtig aan zijn niet ‘te-recht’ worden gesteld blijven belangrijke oplossingen uit!
Een aantal ‘Vorsten’ zijn terecht gewezen en hebben de Verantwoording genomen! Een aantal ‘Vorsten’ denken nog steeds dat zij op eenzelfde weg voort kunnen gaan? Ik heb daarom nogmaals een brief aan Zijne Majesteit geschreven.

Of de afzonderlijke beweringen in deze brief geheel juist zijn zal nader moeten worden bekeken. Wel mag blijken dat het creëren van de schuldproblematiek een werkwijze is waar sommige geld mee (blijven) verdienen! Verduistering, afpersing, uitbuiting …    om maar een paar termen te gebruiken: ‘Misdaad van ‘de’ Hoogste Orde’.

“Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets tegen te doen!”

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

De belastingdienst: Misbruik van het instrument …

"Juist door deze bijzondere functies worden aan het overheidshandelen specifieke kwaliteitseisen gesteld, die boven alles berusten op de gedachte dat gezag niet in handen van enkelen moet worden gelegd. Gezag moet worden verdeeld om misbruik (ook van een ‘dictatuur van de meerderheid’) en oneigenlijk gebruik wordt voorkomen."  -  Gezag!

Uit onderzoek van de Twentse Universiteit is gebleken dat fundamentele problemen niet (meer) worden opgelost. De eerste druk van het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ dateert uit 1999, de tweede uit 2002. Vandaag 12 oktober 2017 lees ik een artikel in het FD waarin ook de heer Gerrit Zalm naar voren komt. Wat in dit artikel naar voren mag komen is dat de belastingdienst als instrument misbruikt wordt, althans ‘oneigenlijk’. Wanneer ik terugblik in mijn leven dan heeft mij dit al een aantal malen gedupeerd. In 2015 kwam er een echtelijke scheiding door en in een andere rechtsspraak werd bepaald dat ik moest meewerken aan de verkoop van mijn huis …   De advocaat van mijn ex- had de nodige argumenten waarover lang getwist had kunnen worden! Aan de praktijken waaruit leed en schade toeneemt behoor ik als vader maar ook als rechtschapen medeburger geen medewerking te verlenen. De rechter heeft al ruim twintig jaar de tijd gehad:

Door in het bijzonder aandacht te besteden aan de gelijke behandeling van gelijke gevallen en de bescherming van individuele vrijheid van de burgers wordt in de parlementaire democratie het scheppen van ruimte voor minder-heden tegenover meerderheden de belangrijkste taak van de rechter.- Rechtsstaat

Alles bij elkaar ben ik alleen al in de afgelopen 2 jaar ten gevolge van regelgeving en het beleid vanuit het Rijk met een bedrag van € 100.000,– gedupeerd (waarvan een deel voorzieningen zijn voor de oude dag). Gedurende de afgelopen 32 jaar schat ik een totaal bedrag van € 450.000,– aan directe en indirecte schade.

In een eerder verslag over de ‘Koninklijke Financiën’ staat vermeldt dat het FD bericht heeft over justitie en dat ook zij het instrument misbruikt. In het proces dat ik meemaak moet ik uit waarneming hetzelfde concluderen! Ik heb mij zelf niet in de zaak gemengd maar mij er buiten gehouden – ik ben hierdoor weliswaar dakloos omdat ik aan deze praktijken geen medewerking mag verlenen!

“Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen” – aldus de uitlating van een hoogleraar in mei 2016.

Ik heb als gevolg van de ontwikkelingen van de afgelopen 40 tot 50 jaar te maken met schuldproblematiek en daarbij een afstand tot de arbeidsmarkt doordat Volksvertegenwoordigers de staat ruïneren maar ook door nalatigheid van andere gezagsdragers, functionarissen, maatschappelijke instellingen et cetera …
Het ambtelijke apparaat heeft zich niet aan de basisregels gehouden met het gevolg dat er van een democratische rechtsstaat niet kon worden gesproken – de taak om de democratie zelf te beschermen ligt bij de rechter! Dit getuigt in mijn ogen van grote nalatigheid en een vernietigend oordeel heb ik gepubliceerd: ‘The Harlot – an injust balance’.  Naar aanleiding van mijn brief d.d. 16 oktober 2015 heeft de heer E. Bervoets mij bericht mij niet te kunnen helpen in een ‘persoonlijke zaak’ en dat het mijn individuele zorg is. Dit kwam niet als een verrassing uit de lucht vallen:

1 Durft iemand van ulieden, die een zaak heeft tegen een ander, te recht gaan voor de onrechtvaardigen, en niet voor de heiligen?
2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken?
3 Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan?
4 Zo gij dan gerechtzaken hebt, die dit leven aangaan, zet die daarover, die in de Gemeente minst geacht zijn.
5 Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo onder u geen, die wijs is, ook niet een, die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders?
6 Maar de ene broeder gaat met den anderen broeder te recht, en dat voor ongelovigen.
7 Zo is er dan nu ganselijk gebrek onder u, dat gij met elkander rechtzaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever ongelijk? Waarom lijdt gij niet liever schade?
8 Maar gijlieden doet ongelijk, en doet schade, en dat den broederen. - 1 Korinthe 6

Ongeacht de herkomst en de achtergrond waarin het geschreven is moet de vraag gesteld worden of de rechter wel onafhankelijk en onpartijdig is, en of dat hij zich mogelijk ook laat lenen voor andere doelen dan het doel waarvoor hij/zij is aangesteld! Ook moet de vraag gesteld worden of hij de psychosociale organisatie voldoende kent om te doorgronden wat er achter iemands woorden schuil gaat.

Eén ding is zeker: er zijn fundamentele problemen die opgelost dienen te worden wil een volgend kabinet in staat zijn om ook maar iets duurzaams op te bouwen!

 

Gegroet, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

‘Thing’

A ‘Beautiful’ Lady for the eye (of man) to see, who let them astray …

A woman creature Someonething walks into the police-office pub …

Officer Thing: Can I help you?

Some (pear shaped) Body: Some figure robbed me from my handbag.

Thing: Do you know if it was a man or a woman?

Some Body (with roundings): I thought we had only gender neutrals …

Thing: So, we must look for a gender neutral. Yes, we are impartial. Makes the job easier for us! Dp you have details of the skin-color?

Some Body (on stillettos): Honestly I do, but how can I describe it. It’s all a bit misty, blurr and grey …

Thing: So, the Figure we’re looking for has a shade of grey? Does it have a silver back?

Some (Equal) Body: I believe the coat was furry and brownish, but I can’t remember it had a silver back.

Thing: We are not looking for a Silver Back, but for a Chimp? That is not my Monkey Business …  My college will help you further.

Some (sexy) Body: Okay, thank you … Can’t say sir, can I?

Thing to his colleague: Please, can you take Some … this Weird (georgeous) Body to the psyq, seems to be confused …

If there is no sound discernment, then how can there be sound dealing … ?

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

THE HARLOT – an injust balance (weight)

A ‘Beautiful’ Lady for the eye (of man) to see, who let them astray … 

Intro: In the Netherlands there is a ‘Thing’ going on in politics that woman are betrayed, we must forget about man and woman but have to talk both tasteless and senseless in gender neutral terms … and: Police officers have their office in the Pub! More and more people get confused and as that is seen as ‘the’ problem politicians have considered to lock them up …

The studybook ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ tells us the outcome of a study (first print 1999) and mentions that fundamental problems are no longer solved (they even refer to the seventies). Fundamental or structural problems are not solved, and as it apperas their are little to none of the elected representatives in parliament and in the districts that take care of that.

Now, for all that happens it is easy to blame the whole world and it is their fault that I’ve become homeless, that I am confronted with debt problems and that I live in a tent (and yet there are no turf huts since 1961 because of a law that dates from 1901), but there is more: Around 1993 I made an important mistake as I considered that I had to be wrong since a multitude tells different. I was unlearned and void of understanding (in some areas). Through the years in my ‘visual identity’ as a technician, mechanic, fitter and installer I turned out to be an ‘excellent’ trouble shooter and discovered that a majority is often ‘blind to see’ due to the lack of insightful information that is invisible to the natural eye. I also learned that some where scared (to death) I would see (through) and they kept spreading around that I had no knowledge of it and that people should not listen to me. They had taken the advantage (of doubt) and considered that no one would/could hinder their plans. However I was not pleased with some of the results and the ‘signals’ made me [re]think and I considered my ‘ways’.

Before one committed suicide (2010) I’d already understood that I could loose everything when I would leave the path of ‘the evil man’ and those who are altogether unrighteous … * In 1893 Durkheim related system features to suicide and other behaviors and it is therefore important to gain an understanding of the kind of dynamics in social networks – which some abuse and misuse (for personal gain even unto filthy lucre)

When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul; Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee: To deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things; Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness; Who rejoice to do evil, and delight in the frowardness of the wicked; – Proverbs 2: 10 – 14

King Saul was a man of that kind: ‘and they told Saul, and the thing pleased him.’ – 1 Samuel 18 (And what was behind ‘his poker face’ was revealed by his works and the fruit thereof). And therefore, I pay attention to ones works and the fruit of his works, more than to their words – what is the reason behind that, but also: What’s in the heart?

What kind of people are they? Can anything good come out of this? And therefore it is not without reason that I wrote a letter to King Willem-Alexander on October 16th 2015 about the condition of the State. Not only about the State, but also concerning Europe and the Common Wealth and in relation to the social policy the National and International Safety. In the Netherlands is the current that the King hands it over to a Ministry, and in this (first) case He handed it over to the Ministry for Security and Defense. Another letter went to the Ministry of Social Affairs and Employment. Both erred in their ways: the second is taking the correction, but the first from bad to worse …

‘Lady Justice’ A Queen sitting on her Throne like a Harlot untro to her King … Her social status and her children – a disgrace!

‘Only A King or a Souverein who sees how the poverty [depreviation, want] arises [formation, conception] is able to bring it to an end’ – and is it therefore that they do not want Him at the formation when their [the harlot and her adulterers] plan is conceived? * This is not the first time in history of mankind

Sincerest, Lambert ~ The Sheepish (Looking) LION

Je Maintiendrai …

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nieuw kabinet betaalt het zoet met aftopping zorgkosten

Maar er zal ook het nodige zuur terug te vinden zijn …

Maandagavond 10 oktober 2017 ben ik aanwezig op een bijeenkomst bij ‘Buurt Bestuurt’. Mij kwam ten gehore dat een huurder vanuit de gemeente een justitiële boete opgelegd was van € 25.000,–. Op 28 september kwam in het nieuws naar voren dat justitie het instrument misbruikt en 9 oktober verkondigde het FD dat de Europese Commissie de Nederlandse bancaire sector op de korrel heeft. Na een echtelijke scheiding, schadelijke regelgeving en beleid, juridische bepalingen en beslissingen, verlies van baan, et cetera, heb ik op 16 oktober 2015 Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander bericht over ‘De Verwaarloosde Staat‘. Het Kabinet van de Koning heeft mij namens de Koning geantwoord dat de brief in goede orde is ontvangen en voor verdere behandeling overgedragen werd aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. Portefeuillehouder Juridische en Internationale Zaken de Heer E. Bervoets (althans in zijn naam) heeft mij bericht mij niet te kunnen helpen in de(ze) persoonlijke zaak en daarbij gemeld dat het mijn individuele zorg is.

Jesaja kwam ooit tot ‘het oordeel’ dat de Vorsten van het Huis Israëls afvalligen zijn, en metgezellen der dieven.

Uw vorsten zijn afvalligen, en metgezellen der dieven, een ieder van hen heeft geschenken lief, en zij jagen de vergeldingen na; den wezen doen zij geen recht, en de twistzaak der weduwen komt voor hen niet. - Jesaja 1: 23

Aan de gemeente die te Korinthe is schrijft Paulus iets zeer belangrijk wanneer het gaat om het verschaffen van recht:

Durft iemand van ulieden, die een zaak heeft tegen een ander, te recht gaan voor de onrechtvaardigen, en niet voor de heiligen? Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan? Zo gij dan gerechtzaken hebt, die dit leven aangaan, zet die daarover, die in de Gemeente minst geacht zijn. - 1 Korinthe 6: 1 - 4

‘Gerechtzaken die dit leven aangaan’: Persoonlijk ben ik binnen een aantal (menselijke) organisaties actief geweest en heb daarbij met allerlei diversiteit te maken gehad en weet daardoor aardig wat er ‘speelt’.  – Psychosociale kennis en organisatie …

Vandaag de dag zijn er net als eertijds allerlei valse leraren en raadgevers achter wiens woorden andere praktijken schuilen, maar ook waggelen hun ‘kinderen’ in het gericht:

Toen dat Saul te kennen werd gegeven, zo was die zaak recht in zijn ogen. - 1 Samuel 18: 20   Lees het verhaal in 1 Samuel en behandel het boek als een casus.

Het gevolg is dat het woord verbogen is en het oordeel misvormd – naar recht kunnen zij niet (meer) oordelen, laat staan handelen. Ook ontbreekt bij veel rechters maar ook bij juristen het wederzijds begrip en zijn daardoor niet onafhankelijk meer – gebrek aan intercommunicatie of de ‘ruimte’ daarvoor.

Terug naar ‘het zuur’, de stijgende kosten van de verzorgingsstaat en misbruik of oneigenlijk gebruik van het instrument: Op rotte palen kan men geen huis bouwen! Na het doornemen van de paragrafen GezagRechtsstaat en gedecentraliseerde eenheidsstaat ben ik gaan zien dat de basisregels slecht worden nageleefd maar ook dat de instrumenten of anders getypeerd, de voorzieningen worden misbruikt en oneigenlijk gebruikt. Des te hoger men in de organisatie komt, des te meer is hiervan sprake! De gevolgen zijn niet alleen merkbaar maar ook in ernstige mate zichtbaar en voelbaar, en toch kijkt men weg – ze lopen weg van hun aangezicht! Angstvallig?

En des HEEREN woord geschiedde tot mij, zeggende: Mensenkind! profeteer tegen de herders van Israël; profeteer en zeg tot hen, tot de herders: Alzo zegt de Heere HEERE: Wee den herderen Israëls, die zichzelven weiden! zullen niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vette, en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. De zwakke sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet; maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid. Alzo zijn zij verstrooid, omdat er geen herder is; en zij zijn als het wild gedierte des velds tot spijze geworden, dewijl zij verstrooid waren. Mijn schapen dolen op alle bergen en op allen hogen heuvel, ja, Mijn schapen zijn verstrooid op den gansen aardbodem; en er is niemand, die er naar vraagt, en niemand, die ze zoekt.  -  Ezechiel 34: 1 - 6

‘De’ Systeemkenmerken van een zelfverrijkingscultuur … 

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur. - Gronbeginselen der Sociologie - Inzicht in sociale relaties

Ook ik kwam tot deze (pijnlijke) conclusie nadat een kennis die beslissing had gemaakt! Toch sloten ‘de herders’ hun ogen …    meer regeldruk, hogere lasten – egocentrisch en anderen gebruikende voor eigen gewin.
Van een democratische rechtsstaat kan niet (meer) worden gesproken, maar de fractieleiders zien het niet – willens en wetens …  Anderen moeten nog ontwaken.

In mei 2016 deed een hoogleraar de volgende uitlating: “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe ‘de’ armoede ontstaat is bij machte hier iets tegen te doen.” Maar wat zegt het Woord?

Where there is no vision [no redemptive revelation of God], the people perish; but he who keeps the law [of God, which includes that of man]—blessed (happy, fortunate, and enviable) is he.  AMPC

‘Als er geen profetie [openbaring] is, wordt het volk ontbloot; maar welgelukzalig is hij, die de wet bewaart.’ ~ Spreuken 29: 18 of met andere woorden: Als het volk Gods boodschap niet meer hoort, raakt het uit de koers. Gelukkig is hij die naar Gods wet leeft en der mensen.

Zijn onze zinnen geoefend om goed te doen, of zijn zij bedorven om af te wijken?

Ik groet U,  ~  Sheepish (looking) Lion

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Toets op de Uitvoerbaarheid

Recent ontving ik een reactie van een overheidsinstelling naar aanleiding van een brief aan hun Raad van Bestuur. Om te komen tot de fundamentele problematiek is het van belang dat eerst een aantal zaken ontmanteld/ontbloot worden, maar wel op een wijze waarop deze weer hersteld kunnen worden. Zonder inhoudelijk in te gaan op deze brief bracht het iets naar voren waardoor wij dichter tot de kern komen.

Kern van het recht is dan het bestaan van algemeen verbindende regels, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd. Door algemene rechtsregels vast te stellen wordt voorkomen dat burgers afhankelijk worden van willekeur.   -  de Rechtsstaat

In de reactie wordt mij het volgende medegedeeld: ‘Wij hebben soortgelijke signalen over de problematiek inzake deze wet eerder al door gegeven aan het Ministerie (X). Voordat er een nieuwe Wet van kracht wordt doen wij altijd een toets op de uitvoerbaarheid van de nieuwe regelgeving. Het Ministerie (X) beoordeelt de inhoud van deze toets die ook naar de Tweede Kamer wordt gezonden. Wij zijn gehouden aan deze regelgeving.’

Met hetgeen hierna volgt stel ik eerst de volgende vraag: “Welke toets en op welke wijze?”

Om deze regels te kunnen handhaven is de rol van de rechter van het grootste belang. Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen. -  de Rechtsstaat

‘De Grap’ van dit alles is dat de burger, die ten gevolge van deze veranderingen schade ondervindt ook nog eens mag (bij-)betalen aan het instrument dat zich Justitie noemt om het recht (terug) te ontvangen terwijl de overheid zich aan het recht heeft onttrokken. De burger of het gezin komt bij de gemeente terecht en mag ‘helpen’ een plan op te stellen en deze te ondertekenen. Afhankelijk van de omstandigheden en de ‘hulpvraag’ (bijvoorbeeld begeleiden naar GGZ) komen er allerlei kosten bij. Een arrangement vanuit het WMO kan zomaar € 1350,– p/mnd zijn (kosten voor de gemeente) met aftrek van de eigen bijdrage die (wettelijk vastgesteld) op dit moment € 323,– bedraagt. Het CAK doet de administratie en wijst subsidies/gelden toe. De kosten zoals eigen bijdragen, eigen risico’s en bestuursrechtelijke premies worden stelselmatig verhoogd.

  • Begint u in te zien hoe het komt dat de Verzorgingsstaat (wat slechts een andere typering is voor de democratische rechtsstaat) ons steeds meer kost al wil men alles anders laten overkomen? Zie ook mijn Brief aan de VGZ.
Juist door deze bijzondere functies worden aan het overheidshandelen specifieke kwaliteitseisen gesteld, die boven alles berusten op de gedachte dat gezag niet in handen van enkelen moet worden gelegd. Gezag moet worden verdeeld om misbruik (ook van een ‘dictatuur van de meerderheid’) en oneigenlijk gebruik wordt voorkomen. – het Gezag

Men dient te begrijpen dat niet alleen de rechten op allerlei wijze geschonden worden en dat de (Europese) Overheden zich aan het recht onttrekken, maar ook dat men per geval geen individuele vrijheid (meer) geniet. – En dat zonder dat men een (ernstig) misdrijf heeft begaan
Naast het ontnemen van vrijheid (een aantal zaken dient te worden nagekomen), maakt het dat ook de afstand tot de arbeidsmarkt groter wordt. Niet alleen wordt terugkeer gehinderd, ook kan de situatie ontstaan dat ten gevolge van de stressstoornissen iemand zijn (deel)baan verliest of dat andere leden van het gezin op allerlei gebied moeilijkheden (gaan) ondervinden.

Van een democratische rechtsstaat kan worden gesproken als in een staat de collectieve besluitvorming zo is georganiseerd dat alle burgers van het land gelijkelijk in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de uitkomsten van dat proces (democratie) en als die burgers door binding van die ambten aan algemene rechtsregels (rechtsstaat) gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten. – het Gezag

‘gelijk in staat worden gesteld’ – moet je Wonder Woman zijn of zo? Van een democratische rechtsstaat kan dan ook niet worden gesproken! Blijkbaar heeft een ambtenaar meer te zeggen dan een arbeider en de advocaat meer dan de huisvader.

Door in het bijzonder aandacht te besteden aan de gelijke behandeling van gelijke gevallen en de bescherming van individuele vrijheid van de burgers wordt in de parlementaire democratie het scheppen van ruimte voor minderheden tegenover meerderheden de belangrijkste taak van de rechter. Die taak is belang-rijk ter bescherming van de burgers, maar natuurlijk ook ter bescherming van de democratie zelf. -  de Rechtsstaat

Het respect voor het recht is zelfs bij Vrouwe Justitia zoek …   en één ding dat ik heb geleerd, niet alleen uit de geschiedenis, maar ook door eigen levenservaring, is dat wanneer ministers of andere ‘huisbewaarders’ het goed doorbrengen en elkaar ten val brengen, dan is het einde van een Rijk als ‘onafhankelijke staat’ nabij en staat ook zij binnenkort onder curatele **…  Het gaat zo in een gezin, een organisatie en het bedrijfsleven, maar ook op grotere schaal.  – Trouweloze handel …

Zonder respect voor de medemens/de onderdanen (en zijn rechten),  gaat de gehele organisatie ten gronde en het Koninkrijk eraan …   Wie er vandoor gaat? Wellicht Vrouwe Justitia die als een Vorstin op haar troon zit en weelderig leeft of allen die met haar ‘overspel’ bedrijven.

**  Zondag 8 oktober 2017 in een Word-document gezet en wat ontvang ik maandag 9 oktober in mijn mailbox?  ‘Nederlandse bancaire sector doelwit van onderzoek Europese Commissie’  –  Kan het de toets doorstaan?

Ik wens Zijne Majesteit en Zijn gezin dan ook veel Sterkte in deze Zware Tijden en sluit daarom dit bericht (nogmaals) af met de uitlating van een hoogleraar in mei 2016:
“Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets tegen te doen.” 

Hoogachtend,  ~ Sheepish (Looking) Lion

Daniël antwoordde voor den koning, en zeide: De verborgenheid, die de koning eist, kunnen de wijzen, de sterrekijkers, de tovenaars, en de waarzeggers den koning niet te kennen geven; Maar er is een God in den hemel, Die verborgenheden openbaart, Die heeft den koning Nebukadnezar bekend gemaakt, wat er geschieden zal in het laatste der dagen; uw droom, en de gezichten uws hoofds op uw leger, zijn deze: Gij, o koning! op uw leger zijnde, klommen uw gedachten op, wat hierna geschieden zou; en Hij, Die verborgen dingen openbaart, heeft u te kennen gegeven, wat er geschieden zal. Mij nu, mij is de verborgenheid geopenbaard, niet door wijsheid, die in mij is boven alle levenden; maar daarom opdat men den koning de uitlegging zou bekend maken, en opdat gij de gedachten uws harten zoudt weten.  -  Daniël 2: 27 - 30
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Onbezoldigd advies …

Joëlle Milquet wordt adviseur van Europees Commissievoorzitter Juncker

In het artikel uit het AD van 4 oktober 2017 lees dat voormalig federaal minister Joëlle Milquet woensdag door de Europese Commissie is aangesteld als speciaal adviseur van voorzitter Jean-Claude Juncker. Ze zal hem onbezoldigd advies verlenen over hoe slachtoffers van misdaden, waaronder terrorisme, beter vergoed kunnen worden.

“Slachtoffers van misdaden?” – misdaden – Wanneer ik (in)zie hoe de burger ten gevolge van regelgeving en beleid vanuit het Rijk (mede tot stand gekomen door samenwerking met de EU) en ten gevolge van juridisch en speciaal advies en in het bijzonder omwille van het behalen van politieke belangen en doelstellingen  ‘slachtoffer wordt gemaakt’  dan is de burger en daarmee de Europese bevolking overgeleverd tot de roof! Dertig jaar terugrekenend kom ik persoonlijk al op een bedrag van € 450.000 waarvan € 100.000 alleen al in de laatste twee jaren. Recent heb ik van mijn uitkering van ca. € 2.800,71 meer moeten inleveren dan dat er binnenkomt. Naast een loonheffing van € 973,96 wordt ik geacht aan een aantal uitkeringen te voldoen en wanneer door regelgeving andere situaties ontstaan hetgeen een negatief inkomen tot gevolg heeft komen er andere bestuursrechtelijke premies en vorderingen bij dat snel oploopt tot een bedrag van € 600 per maand.  – Men wijst mij naar een weg …

De weg die men mij wijst is om juridisch advies in te winnen en ‘verhaal’ te doen. Echter, het is een schadelijke weg … Een weg die ik (als voorbeeld voor mijn kind) niet behoor te gaan aangezien ik een ‘rechte’ pad behoor te bewandelen al gaat deze gepaard met heel veel kronkels. De weg die ik bewandel is derhalve ook niet onbezoldigd maar vereist een losprijs.

De armoede die er ten gevolge van het juridisch advies ontstaat treft doorgaans het minderjarige kind of iemand die er ‘zwakker’ voor staat. Anderzijds verrijkt Vrouwe Justitia zichzelf.  – Ik ben uit vrije wil als ‘schuldoffer’ gegaan …
De (schuld)problematiek die groeit komt mede tot stand door de macht die Vrouwe Justitia heeft en zorgt niet alleen voor sociale isolatie en uitsluiting (van individuen maar ook van groeperingen) maar gaat ook bijdragen aan nog meer gewelddaden. Ook komen de rechten van de mens verder in het gedrang.  Iemand kwam ooit tot de uitspraak: “Er is niemand rechtvaardig, ook niet een.”

In het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ staat het volgende: “Rechtelijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur.” Voor meer informatie verwijs ik naar het studieboek zelf, maar de link naar een korte samenvatting over het Gezag en de Rechtsstaat vindt u onder het betreffende onderwerp.
In het artikel ‘Nederland gevaarlijk bezig met massaclaims’ uit het FD van donderdag 28 september wordt opgemerkt dat er sprake is van misbruik van dit juridische instrument. In het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ wordt in paragraaf 9.6 opgemerkt dat fundamentele problemen niet (meer) worden opgelost. Daarbij wordt de vraag gesteld of de overheid nog wel in staat is om in de huidige, snel veranderende wereld op allerlei problemen een adequaat antwoord te bieden.

“Juist door deze bijzondere functies worden aan het overheidshandelen specifieke kwaliteitseisen gesteld, die boven alles berusten op de gedachte dat gezag niet in handen van enkelen moet worden gelegd. Gezag moet worden verdeeld om misbruik (ook van een ‘dictatuur van de meerderheid’) en oneigenlijk gebruik wordt voorkomen.” – Gezag.

Iemand heeft ooit gemeend om de volgende uitlating te maken: “Promotie maken is oorlog voeren.” In het artikel wordt verwezen naar een rampzalig ­verlopen slag en over militaire strategie in het algemeen en worden 2 manieren van strategie aangehaald. In de Bijbel wordt ook een strategie weergegeven en wel in 1 Samuel 18: “En Saul zeide: Ik zal haar hem geven, dat zij hem tot een valstrik zij, en dat de hand der Filistijnen tegen hem zij. Daarom zeide Saul tot David: Met de andere zult gij heden mijn schoonzoon worden.” *Let op wanneer je een geschenk aangeboden wordt ..   Persoonlijk heb ik de ervaring dat een vrouw zichzelf leraren vergadert naar haar eigen hart en daarvoor betaald …
Leert eerst wat het betekent: “Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.”

In mei 2016 plaatste een hoogleraar een reactie in een post op LinkedIn en daarin kwam het volgende naar voren: “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets tegen te doen.”

In het artikel op Knack.be staat het volgende: “Joëlle Milquet wordt in de mededeling van de Commissie geloofd om haar uitgebreide beleidservaring op zowel nationaal als regionaal en lokaal niveau, en haar expertise op het vlak van justitie en mensenrechten.” Uit het boek 1 Samuel mag ook blijken dat koning Saul uitgebreide beleidservaring had en in het boek Daniel, hoofdstuk 6, dat ministers en adviseurs niet altijd het beste voor hebben met de medemens maar persoonlijke doelstellingen voorop hebben bestaan! – Inzicht in sociale relaties

Uit het studieboek ‘Grondbeginselen der sociologie’ komt in de inleiding al het volgende naar voren: “Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheidingen en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geld voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur.”  Voor het ontstaan van terreur en dreigingen voor de nationale en internationale veiligheid kan hetzelfde worden gesteld en de structuurkenmerken zijn er en voor mij helder.

Zonder af te doen aan de intenties van voormalig federaal minister Joëlle Milquet heb ik mijn twijfels over het gehele beleid binnen de EU en in het bijzonder ook de financiële huishouding. De wetgever verzint allerlei wetten met het gevolg dat burgers afhankelijk zijn van willekeur en waarbij via allerlei (complexe) constructies geld wordt ingezameld om aan de politieke belangen en doelstellingen te voldoen. Uit dit beleid dat al sinds de jaren zeventig (en nog daarvoor) loopt wordt met regelmaat sociale onzekerheid en onrust veroorzaakt maar hier komt ook armoede en uitsluiting uit voort. Het uit zich in allerlei vormen!

“Politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen. Het belang hiervan is dat naast politieke doelstellingen en belangen vanuit een andere invalshoek naar conflicten en belangen wordt gekeken, namelijk die van een algemeen gerespecteerde buitenstaander.
Door in het bijzonder aandacht te besteden aan de gelijke behandeling van gelijke gevallen en de bescherming van individuele vrijheid van de burgers wordt in de parlementaire democratie het scheppen van ruimte voor minderheden tegenover meerderheden de belangrijkste taak van de rechter. Die taak is belangrijk ter bescherming van de burgers, maar natuurlijk ook ter bescherming van de democratie zelf.” – Rechtsstaat “De rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet.”
En het is in het bijzonder dat de ‘eigen’ overheid geen tegenwicht biedt ondanks de rechtvaardiging van dit bestuur en een eigen democratische legitimatie. Naast het feit dat vele Volksvertegenwoordigers hun eigen carrière voorop hebben staan (en het instrument slechts een ‘opstapje’ is en oneigenlijk gebruikt wordt) is er sprake van een zeer gebrekkige handhaving en naleving van algemene rechtsregels en controle daarop door de  ‘onafhankelijke’ rechter. Daarmee in verband staat ook de misbruik van dit juridische instrument door Vrouwe Justitia! De profeet Jesaja kwam ooit eens tot de volgende uitspraak: “Uw vorsten zijn afvalligen, en metgezellen der dieven, een ieder van hen heeft geschenken lief, en zij jagen de vergeldingen na.” – Jesaja 1

“Ten tweede lijken veel regelingen weinig doeltreffend. Ze bereiken niet de mensen waarvoor ze zijn bedoeld en lossen fundamentele problemen niet (meer) op.” – Versobering  En toch komt de ene ‘waarzegger’ na de ander en na de zakken te hebben gevuld is een nog groter probleem ontstaan. Hoe lossen wij het op? “En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is.”  –  Zolang ‘wij’ niet (willen) inzien hoe ‘onze’ praktijken een bijdrage leveren aan alle ellende en terreur die ontstaat en weigeren in te zien wat ‘wij’ de ander schuldig zijn en een schadelijke weg blijven volgen dan zal de situatie alleen maar verslechteren! Wij zullen een andere weg moeten inslaan willen wij de ‘fundamentele problemen’ kunnen oplossen. Helaas, de ‘aasgieren’ die hier hun brood aan verdienen en excessieve winsten boeken zullen weerstand bieden en zich verzetten tegen veranderingen.

In het artikel op Knack.be haal ik dat er tegen de voormalige minister nog een onderzoek loopt wegens mogelijke belangenvermenging. Ik ben veel meer geïnteresseerd of zij de les heeft geleerd en dat in de praktijk brengt! Daar zijn wij meer bij gebaat dan om af te rekenen op het verleden – vergelding … ?

“Want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is.” Oog om oog, tand om tand … ? Levert het echt iets op of ontstaat er meerdere en grotere schade? Wel wil ik hierbij opmerken dat ‘misdaad’ moet worden aangepakt, maar over de wijze waarop heb ik mijn bedenkingen! Heeft mevrouw Joëlle Milquet de levensles doorlopen en is zij geslaagd? Haar werken zullen van haar getuigen.  *En daarmee is elk ander onderzoek (anders dan om lering te trekken) onnodig kostbaar en doet schade.

Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat men u lere, welke de eerste beginselen zijn [der woorden Gods]; en gij zijt geworden, als die melk van node hebben, en niet vaste spijze. Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid; want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. - Hebreeën 5

Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets tegen te doen!

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail