Stijgende Lasten

Staat moet schadevergoeding betalen …

Ik schrijf dit bericht, naar aanleiding van het artikel in het FD en de achterliggende ontwikkelingen:

Toenemende lastenverzwaring

Vanuit het eind van de jaren zeventig steeds nadrukkelijker de vraag gesteld of de verschillende nationale, universele en collectieve arrangementen en de omvangrijke overheidsinmenging nog wel doeltreffend en doelmatig zijn.

Ten eerste zijn de kosten van de verzorgingsstaat hoog. De vraag is of we die kosten in de toekomst nog willen (en kunnen) dragen. [ … ]
Ten tweede lijken veel regelingen weinig doeltreffend. [ … ] .1)

Kenmerkend voor een staat is ook dat over het grondgebied en de bevolking gezag wordt uitgeoefend.
Van het gezag wordt verwacht, dat zij onder andere de volgende regel toepassen: “algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen;”2)

Nadat in 1983 de zogenaamde sociale grondrechten aan de Grondwet zijn toegevoegd, wordt tegen het einde van de jaren tachtig zichtbaar, dat gezag zo uitgeoefend wordt, dat de kosten van de verzorgingsstaat alsmaar stijgen. Hierdoor wordt een jongere generatie met steeds zwaardere taakeisen en hogere belastingdruk geconfronteerd!

Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur.3) En met name het feit dat de rechter mee is gegaan, in de jaren negentig ook het ministerie van Veiligheid en Justitie, met het pleit van het Juridisch gezag, is de rechtsstaat ondermijnd: er is steeds vaker sprake van ‘ontbrekende rechtsbescherming’.  Er wordt namelijk geen recht gedaan/verschaft, maar het instrument is misbruikt en oneigenlijk gebruikt om te ‘vergelden.’

Telkens wordt er gemeenschapsgeld ontvreemd …  op koste en ten laste van de samenleving. Daarnaast komen de bestuursleden de spelregels van behoorlijk bestuur niet na, zoals het evenredigheidsbeginsel. Mede hierdoor worden rijken rijker en armen armer. Verder worden de richtlijnen zoals deze in de Preambule van de Grondwet, en van de Europese Grondwet, zijn samengevat niet (meer) omgezet in deugdelijke wetgeving en brengen de diverse maatregelen die de nationale overheid neemt de doelstellingen steeds verder in gevaar. 

Het niet beschermen van de grondrechten, het concreet bedreigen daarvan, is mede oorzaak van het ontbreken van rechtsbescherming en de psychosociale werkbelasting (stress). Burgers worden ‘rijp voor de psychiater’, maar daarin ligt niet de oplossing! Fundamentele problematiek wordt niet (meer) opgelost.1)

In het bestuursrecht is sprake van een algemene set geschreven en ongeschreven spelregels waaraan de overheid geacht wordt zich te houden. Deze spelregels worden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur genoemd.4) De kennis van het bestaan en de inhoud daarvan is lang niet bij alle gezaghebbers bekend, of ze voelen zich er niet toe geroepen deze toe te passen.

En zo groeit de problematiek, ‘Juridisch Houdbaar’. Helaas, is hier sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik van de voorzieningen die de Verzorgingsstaat biedt. Strikt juridisch gezien correct, maar niet rechtmatig!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail