Experts Vrezen …

Wat vrezen moeders?

In het AD van 6 december 3027 ‘Waarom de aanleg van glasvezel in Nederland stokt‘ staat het volgende:

Doordat KPN liever zijn bestaande kopernetwerk oplapt, dreigt de aanleg van supersnel glasvezelinternet tot stilstand te komen. Experts vrezen dat Nederland zijn wereldwijde digitale koppositie verliest.

Wat winnen wij wanneer wij de digitale koppositie behouden en verliezen onze kinderen of in dit geval misschien ‘het hoogste goed’ dat voor het functioneren van de staat vereist wordt ‘teneinde de menswaardigheid tot gelding te laten komen‘  ~ Gezag.

In Rotterdam zie ik moeders, maar ook vaders, naar de bibliotheek gaan en zij lenen of lezen daar boeken. Ook wordt er voorgelezen en wordt er samen met de kinderen aan ‘sociaal maatschappelijke activiteiten’ deelgenomen. Dit is niet alleen gezond voor de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen (en goed voor de menselijke organisatie van 2030) maar ook voor de geestelijke gezondheid!

Als Ervaringsdeskundige vrees ik dat wanneer de technologie ‘doorslaat’ wij het kind en hun toekomst verliezen. Dat doet het moederhart verdriet en pijn (en dat voel ik) – mijn ziel weet het wel!

Vanuit het eind van de jaren zeventig wordt steeds nadrukkelijker de vraag gesteld of de verschillende nationale, universele en collectieve arrangementen en de omvangrijke overheidsinmenging nog wel doeltreffend en doelmatig zijn. Ten eerste zijn de kosten van de verzorgingsstaat hoog. De vraag is of we die kosten in de toekomst nog willen (en kunnen) dragen.

De schrik des konings is als het brullen eens jongen leeuws; …

 Misschien doen wij ‘mannen’ wel een groot plezier met een dure robot in het verzorgingstehuis, maar een moederhart? Mogelijk verbergen wij ons aangezicht uit vrees voor wat onze medemensen van ons denken of over ons gaan zeggen? Maar ook voor wat er misschien wel met ons gebeurt, hoe wij behandeld gaan worden?
‘t Is maar of wij voor het grote geld gaan of het ‘hogere goed’ – hetgeen diep van binnen schuilt.

Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel?

In het licht van des konings aangezicht is leven; …

Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.
Sommige hebben zich met vele smarten doorstoken ...

In ‘Psychotherapie‘ spreek ik van ‘geestelijke machten’, van didactische werkvormen en van de therapeut. Uit ervaring weet ik dat praten met je naaste medemens en in het bijzonder met je (voor)ouders en/of kinderen maar ook en in het bijzonder door iets NIEUWS met ze te ondernemen en te beleven dat het de psychische gezondheid niet alleen bevorderd (versterkt), maar ook hersteld.

Moeten wij de snelheid op het digitale snelweg wel verder opvoeren? Het brengt ons wel dieper in het ‘Zorgmoeras.’ Willen wij daar onze jongeren (maar ook de ouderen) hebben? Is dit de eindbestemming die wij in gedachten hebben? Met 17 jaar hebben sommige jongeren al te maken met een burn-out. “Snel hè?”
Ik kan mij niet indenken dat u met uw zonen en dochters op die schadelijke weg voort wil gaan?

“Voorlichting loopt met u mee tot het Ravijn.” Op een gegeven punt kunt u niet meer terug, maar wordt u erin geduwd …  de massa houdt u niet tegen. Als land (eenling) kunnen wij HIER en NU nog uitstappen. “Of blijven wij in die ‘sneltrein’?”

en aan het hart der koningen is geen doorgronding …

‘t Is uw reis, u betaalt de prijs …  (en uw bestemming)

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

InBalance ~ ImBalance

In de laatste jaren vertoont zich een kentering in de Nederlandse politiek en het is nog niet duidelijk in welke richting de Nederlandse democratie zich zal gaan ontwikkelen. Met de stelling, dat de Nederlandse democratie in het tijdperk van 1917 tot 1967 en het Nederlandse nog niet democratische staatsbestel van de 19e eeuw over het algemeen zeer stabiel waren, is echter iedereen het wel eens, zowel in het buitenland als in Nederland zelf. Is dit een juiste conclusie?  ~ Nederlandse Politiek (1968)

Nu, 50 jaar later, met 2018 voor de deur, dienen wij ons zelf (ieder afzonderlijk) af te vragen of de regels met betrekking op het functioneren van de Staat ‘teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen’ zoals naar Koninklijk Besluit is beslist wel voldoende in acht worden genomen en nageleefd!

In 1893 liet Durkheim zien dat zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit.
In dit verband kan dan ook gekeken worden naar de werkdruk, regeldruk, de psychosociale werkbelasting en dergelijke. In 1999 heeft uitgeverij Coutinho het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek uitgebracht. Het onderzoek is verricht door de Universiteit van Twente. In het studieboek wordt in par. 9.6 het volgende naar voren gebracht: “Kortom, op termijn zouden ruimhartige verzorgingsstaten hun eigen economische basis ondermijnen.”
Uit deze paragraaf wordt ook naar voren gebracht dat er harder en strenger wordt opgetreden en dat de eigen regie wordt teruggedrongen. Kortom, er is minder ruimte voor sociaal welzijn en aan versterking eigen regie wordt minder aandacht geschonken. Je ‘moet maar voldoen’. De volgende vraag is dan: “Hoe ga je vol-doen?” In dit verband dient ook de relatie tot een volgende generatie gelegd te worden en de vraag die dan volgt is: “Wat stoppen wij er in?” 

Vanaf Genesis 24 ontwikkelt de mensheid zich verder en zien wij hoe een vader zijn gezin ‘stuurt’ (gebrek hierin) en hoe een moeder de andere zoon bovenstelt en leert haar geliefde zoon zijn vader te misleiden en te bedriegen.
Persoonlijke belangen en voorkeuren worden bovengesteld – zelfbehagen – maar uit het collectieve blijkt dat men elkander onrecht en schade toebrengt. Tot schade en schande van de ouders …

In het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ komt de Rechtsstaat ter sprake. Gesteld wordt dat de heerschappij van het recht wordt erkend!
Uit de praktijk blijkt echter dat het Gezag hier onvoldoende zorg en aandacht aan besteed en dat hier handel in wordt gedreven. Ik stel dan ook het volgende: “Het gezag wordt niet uitgeoefend zoals de wetgever tot doel heeft gesteld.”
Naast het gegeven dat er derhalve van misbruik en oneigenlijk gebruik sprake is, wordt er ook overmatig en willekeurig macht uitgeoefend. Er is dan ook sprake van een gebrek aan politieke stabiliteit. ‘Destabilisatie’ is géén werk van de Russen, maar eerder het gevolg van een bedorven ziel: de geest is verziekt en dit zijn de gevolgen. De landvoogden zelf zijn niet evenwichtig en halen zich van alles in hun hoofd. Wij dienen ons te wapen tegen ‘tegen het verderfelijke gedachtegoed’. Tegen Geesteszieke politici …

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegende machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, …

Dit Bijbelse geschrift gelegd naast de Nederlandse Politiek mag te kennen geven dat er burgers zijn met een veronderstelde christelijke achtergrond (zo vernoemde christenen) die aan een waanstoornis leiden. Hieruit durf ik ook op te maken dat niet een democratie, een monarchie, communisme of enig andere vorm (menselijke instituut) bepalend is voor het functioneren van de Staat of enige andere samenlevingsvorm, maar alles te maken heeft met waar het hart toe neigt.

om met uw oor aandacht te schenken aan wijsheid, opdat gij uw hart neigt tot onderscheidingsvermogen;

In dit verband neem ik ook ‘Woman Empowerment’ bij de hand, wat op zich een schone taak is! Althans, zo zou het moeten zijn. In de Bijbel komt de vrouw Jezabel meerdere malen ter sprake. Een vrouw die het hart van de mens (mensheid) tracht te neigen tot andere rijkdommen als goud en zilver. De medemens waaronder ook kinderen, jongeren en ouderen, hebben hieronder te lijden. De menswaardigheid gaat verloren in zelfverrijking en –verheerlijking, en verheerlijking van het materialisme.

Versterking eigen regie
Willen wij ‘jong blijven’ dan dienen wij te vernieuwen. Het volgende wordt beweerd: Spiegelinformatie is belangrijk om het veranderproces te voeden.
Persoonlijk heb ik bevonden dat mijn dochter mij vanaf het begin zuivere informatie heeft gegeven. Het is uiteindelijk haar verantwoording of het zuiver blijft, maar ik heb wel degelijk invloed op haar. Ik kan haar zelfbeeld en beeld van de samenleving verstoren en daar macht op uitoefenen. Afhankelijk of ik haar blijdschap en geluk wil geven of dat ik eis dat ze mij ‘moet’ behagen ….
Het volgende wordt vanuit diverse geloven gesteld:

“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat”. (Profeet: iemand die verkondigt wat er in de toekomst gaat gebeuren)

Komt het tot gelding in de uitoefening? Democraten, christenen, islamieten, atheïsten, joden, jodengenoten, e.a. …  Het zit hem niet in de naam!
Christus die onder o.a. christenen ‘Koning der koningen’ wordt genoemd heeft zelf tegen de geestelijke leraren en oversten van het volk gezegd “Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods.”

Het mag helder zijn dat het gezag (Gezag) niet in handen van enkelen moet worden gelegd. Ook mag helder zijn dat er een rijksoverheid is die voor de staat als geheel optreedt (en deze dient), maar dat er tevens andere overheden zijn die naast de centrale overheid over zelfstandige (autonome) taken en bevoegdheden beschikken en een eigen democratische legitimatie hebben (gedecentraliseerde eenheidsstaat).

De regel “algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen;” duidt op het geven van ruimte aan de eigen verantwoording (toevertrouwen).
De regel “belanghebbende burgers worden in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over voorgenomen wetten of besluiten (inspraak), dan wel worden in de gelegenheid gesteld mee te werken aan het totstandkomen van dergelijke wetten of besluiten (participatie)” duidt op o.a. ‘gelijkelijk in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de uitkomsten van dat proces’ maar ook de individuele vrijheid.
Ook dient er op toegezien te worden dat overmatige en willekeurige machtsuitoefening wordt teruggedrongen, zelfs gehinderd!

‘Onderzoekt u zelven … ‘

 Tot slot: Overal gaan geruchten rond dat Russen zich schuldig maken aan de interne problematiek en conflicten, zowel binnen Amerika als in Nederland. Dit verban ik tot Het Rijk der Leugens …  (fabeltjes)
De verantwoordelijken bevinden zich binnen de eigen gelederen! In een uitzending van ‘De Wereld Draait Door’  (de metafoor) van 23 februari 2016 wordt gesproken over het bezoek van Neelie Kroes, ambassadeur voor StartUp Delta, samen met premier Mark Rutte aan Silicon Valley. De vraag die ik dan ook moet stellen is de volgende:

Zijn onze ‘Vader’ en ‘Moeder’ in dienst van Amerika, of dienen zij de belangen van Onze Jongeren? Gezien het toenemende aantal burn-outs …

Ik eindig dan ook met de volgende woorden: “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen.” Rest mij dan ook om Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima wijsheid en het verstand toe te wensen.
Ook ik heb mijn vergissingen en ‘misdaden’ in te zien (spiegelinfomatie) om aan de verandering die onze samenleving nodig heeft te voeden  ~ waardig de verordening des godes en der mensen …

“Aan de hoogte des hemels, en aan de diepte der aarde, en aan het hart der koningen is geen doorgronding.” 

Hoogachten, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Politieke Instabiliteit

Daar waar destabilisatie op de loer ligt, zijn de Russen online actief

Sybrand Buma

CDA-leider Sybrand Buma pleit voor de oprichting van een Internetautoriteit. Deze waakhond moet online gaan surveilleren. Burgers kunnen zo beter beschermd worden tegen internetcriminaliteit en ontwrichtende beïnvloeding van buitenaf, stelt Buma morgen in een interview met deze krant.

Bron: Het AD

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur.  ~  Grondbeginselen der Sociologie

Destabilisatie of gebrek aan politieke stabiliteit. Het zegt eerder iets over de zwakheden van onze eigen bewindslieden dan over een eventuele dreiging die van buiten komt. Wel is het zo dat men – vanuit die gedachtegoed – ‘muurtjes opwerpt’ en daartoe financiële middelen en mankracht nodig heeft.

Het is een gebrek aan vertrouwen en de angst die ‘spreekt’ dat men ernstig in gebreke blijft wanneer het gaat om de ondersteuning van de eigen economie. Men laat het overkomen als dat de economie goed draait – weinig werkloosheid – maar dat is slechts relatief en zelfs suggestief.

De vraag die wij onszelf moeten stellen: Waar bouwen wij aan?

Zoals ik in het bericht in het AD van 24 november 2017 lees stelt Buma dat de Burger beter beschermd moet worden tegen ontwrichtende beïnvloeding van buitenaf.

Persoonlijk heb ik te kampen met de ontwrichtende beïnvloeding van binnenuit – armoede en uitsluiting. In 2010 pleegde een kennis zelfmoord en kregen ook steeds meer burgers met ernstige psychische gezondheidsproblemen te maken.

‘Beledigende Onwetendheid’
In iets dat ik recent gepubliceerd heb onder de noemer ‘Top!‘ heb ik geschreven “Waarom zou ik beledigd zijn door onwetendheid van mijn medemens? Het getuigt van haar; niet van mij!”  Over het functioneren van het ambtelijk apparaat en de procedures die worden afgehandeld kan ik als ingewijd persoon uit eigen ervaring spreken. Eenmaal in dat circuit beland is de psychosociale werkbelasting hoog, zelfs overspannen. Ik ‘zie’ waarom burgers er voor kiezen om uit het leven te stappen, aan de drugs gaan, medicijnen aannemen et cetera.

Zorgbeheer (over de Verzorgingsstaat)

Op 16 oktober 2015 heb ik Zijne Majesteit  een brief aangaande ‘De Verwaarloosde Staat’. Namens de heer E. Bervoets heeft werd mij vanuit het (toenmailige) ministerie van Veiligheid en Justitie medegedeeld dat het mijn individuele zorg is. Ik de ellende en zij … ? Ik keer het liever om: De ellende en wanhoop van crisisgebieden opzoeken en van daaruit te werken teneinde het land te keren.

Daar waar destabilisatie op de loer ligt …

Jeanine Hennis Plasschaert

Volgens de CDA-leider wordt het tijd dat Nederland zich ‘wapent’ tegen de verspreiding van desinformatie uit bijvoorbeeld Rusland. Ook waarschuwt hij voor Russische fake-acounts die deelnemen aan discussies in Nederland op sociale media. Dat gebeurde volgens hem bijvoorbeeld bij het Kamerdebat waarbij Defensieminister Hennis moest aftreden.

Mijn verslag op LinkedIn: Zelf ruim 5 jaar bij de Krijgsmacht gewerkt en tweemaal een voorstel ontvangen om officier te worden. Buma, evenals Rutte, leeft in een waan. Ongezond, zelfs gevaarlijk … !

Een waanstoornis is een psychische aandoening waarbij een waan het op de voorgrond tredende symptoom is. De waan (of soms een combinatie van waanideeën) is meer dan een maand aanwezig en is niet-bizar van aard, dat wil zeggen dat de ingebeelde situaties zich in de realiteit zouden kunnen voordoen.  ~  Bron: Wikipedia

“Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen!”

En zo te zien staat er meer op het spel ….

Als er geen wijze raadslagen zijn, vervalt het volk;

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Top!

Diversiteit Vrouwen

‘Als het een ander onderwerp was, waren veel leiders al lang ontslagen’
Voornemens te over. Toch is 'de positie' van vrouwen in Nederland weer verslechterd. Oud-brunel-cfo Bercan Günel is het beu en schreef een gepeperd boek. 'Beledigende onwetendheid is het'

‘Bercan Günel stelt nog net geen gevangenisstraf voor als bestuurders niet eindelijk serieus werk maken van diversiteit. Maar in haar boek We hebben al een vrouw maakt de voormalige chief financial officer van onder meer Brunel en oud-ceo van Schoevers Professionals korte metten met alle smoesjes van organisaties om niet eindelijk een evenredig aantal vrouwelijke bestuurders aan te stellen.’  Aldus een artikel zaterdag 18 november 2017 in het FD.

‘Beledigende Onwetendheid’
Goed, dan maar beledigend – alhoewel …  Waarom zou ik beledigd zijn door onwetendheid van mijn medemens? Het getuigt van haar; niet van mij!
Ik ben ontslagen, niet omdat ik het tegenhoud dat vrouwen een ‘gelijkwaardige positie’ betrekken, maar juist omdat ik de zogeheten topfunctionarissen hinder om met de eer en de winst er vandoor gaan terwijl anderen te lijden hebben onder de psychosociale belasting. Mede hierdoor – voortkomend uit regeldruk en prestatiedruk, maar ook de verwachtingspatroon van de ‘heersers in deze wereld’ – en ‘het gouden beeld’ dat de wereldbevolking wordt geschetst. Juist onder CEO’s is een hoge percentage dat voor zelfdoding kiest – juist omdat ze het niet langer aankunnen – maar ook onder jongeren is steeds vaker sprake van een burn-out. Een eerdere aanwas na de recessie van 2008 nam in 2012 af, maar aangezien de koers werd voortgezet zitten wij weer in een stijgende lijn.

Moeders moet er goed uitzien ; en de positie van de kleintjes? Pa heeft een voorkeur voor de grote jongens – aanzien!

‘De Positie Van …’
Over de financiën wil ik met de chief financial officer ook nog wel een boekje open doen! Over leiderschap ook nog wel: Vandaag de dag volg ik een aantal dames die leiderschapstrainingen geven. Indien ik dit op de kleuterschool had gehad had ik weggelopen – misschien wel gillend. Indien ik op mijn 20ste als onderofficier zulk gedrag had vertoond was er nu al veel meer geestelijke zorg nodig geweest dan nu. ‘Geestelijk Onvolwassen’

Riwal Hoogwerkers B.V.
Oké, ‘de’ financiën. In 2014 wordt ik tewerk gesteld bij een filiaal van Riwal Hoogwerkers B.V te Diemen onder Amsterdam. Mijn ‘geheime’ missie is dat ik er mede voor moet zorgen dat KLM als klant aanblijft. Als ‘geboren’ leider (met natuurlijk gezag) kon ik raden wat er speelde. De plannen verliepen anders en zoals ik al vaker had gedaan mocht ik de hete kastanjes uit het vuur gaan halen. Storingsmonteur of ‘frontline-ambassador’ ? – Ik laat de lezer kiezen.
Met diverse malen een al bekeken zaak een wending gegeven. De zelfdoding van een jonge vrouw echter had ik niet voorzien. Dit gebeurde in 2010 nadat ik diverse verzorgers en ‘geestelijken’ al had aangesproken op hun diagnose en de behandelwijze.

In 2011 wist ik wat er stond te gebeuren toen een andere vrouw eenzelfde behandeling stond te wachten.

Terug naar het verhaal bij Riwal Hoogwerkers B.V.  Dat het niet goed ging bij het filiaal was duidelijk. Veel personeel terneergeslagen, depressief en sommige met psychische aandoeningen. Het had gevolgen voor de bezetting en was van invloed op de kwaliteit van dienstverlening en totaal aan werkzaamheden. Dit zorgde ook voor onvrede onder de klanten. Op de kleintjes werd min of meer neergekeken, maar de ‘grote jongens’ werden middels financiële Incentives (prikkels) aanvullend gestuurd. Het filiaal had een negatief balans van 5%, toch schenen managers en accountmanagers het goed te doen.
Na in de buitendienst het vertrouwen te hebben gewonnen onder cliënten maar ook toeleveranciers – maar ook tijd – kwam ik (als intern middel om mij weg te werken) in de binnendienst te werken. Ik deed dit op geheel vrijwillige basis aangezien ik verstond hoe één van de andere collega’s met een gezin schade aangebracht zou worden. Ik had inmiddels geen gezin meer.
Het moraal onder het personeel veranderde en de bezetting nam toe. Minder interne kosten als gevolg dat het ziekteverzuim werd teruggedrongen, maar men kreeg ook meer plezier in het werk. Een paar weken een verademing nu iemand anders op de werkvloer leiding nam – al had hij andere verplichtingen die boven verwachting waar werden gemaakt (de ‘voorganger’ was het niet gelukt).
Uiteindelijk was iedereen gesterkt en ook psychisch weer gezond. Er was een positief bedrijfsresultaat van 10%. Mede doordat ik mijn ervaring en kennis die ik in de negen voorliggende jaren binnen het concern had opgedaan deelde.

Er was voor mij (on diverse redenen) geen plaats meer binnen de organisatie en heb het ontslag aanvaard.

Omdat het om de eigen portemonnee ging, maar ook om de macht en het aanzien werd een leider ontslagen!

IJverzucht (jaloezie), miskennen, vriendjespolitiek en dergelijke. Aangezien ik niet meedoe aan praktijken – zoals manipulatie en vuil gewin (intriges) – was ik eerder al uit de pinkstergemeente gezet en had mijn ‘partner’ het gezin verlaten. Ik werd het doelwit …

Financiën
Ten gevolge van ontwikkelingen die al ruim veertig jaar duren – en waaraan ik in mijn onwetendheid heb meegewerkt of althans de ruimte aan heb gegeven – zit Nederland in een situatie waarin zij nu verkeerd. Zie ook ‘Volgens Procedures‘.
Zoals ik onder Riwal Hoogwerkers B.V. bekend heb gemaakt is er een verschil in het balans van 15%! Dit in het bijzonder door vooral aan de Human Resources de nodige zorg en aandacht maar ook aan de ontwikkeling te besteden. De kosten voor ‘de’ Zorg maar ook voor ‘het’ onderwijs namen af doordat het sociaal welzijn verbeterde en doordat kennis en ervaring werd gedeeld. ‘Familie’

‘Kosten voor de Verzorgingsstaat’
Over ‘de verhouding met de consumenten van beleid. Bijvoorbeeld: door het introduceren van een eigen risico – de verzekerde draagt zelf een deel van de kosten’ uit het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek maar ook de kosten van de Verzorgingsstaat en de vraag of wij deze nog langer kunnen en willen dragen, over de regelingen die weinig doeltreffend lijken en de fundamentele problematiek die niet (meer) wordt opgelost valt nog het nodige zeggen:

Rechtszaak
In een ander artikel in het FD van zaterdag 18 november wordt 3,5 jaar cel geëist om fraude bij ZSV. Wat moet er dan gevraagd worden voor ‘de tol’ – de keuze van een jonge vrouw die de hoop verloren heeft?

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur.  ~  Grondbeginselen der Sociologie

Ook de Bijbel geeft het een en ander te verstaan over het functioneren of in het bijzonder het disfunctioneren van het staatsgezag! Wien doe ik recht door te straffen en te vergelden? Hiermee wordt het recht niet hersteld, komt de menswaardigheid niet tot gelding en verlies ik ook al win ik één zaak.

‘In Positie’
Over ‘Toch is de positie van vrouwen in Nederland weer verslechterd’ heb ik het volgende mede te delen: “Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn!” en met wat ik lees in het FD van zaterdag 18 november 2017 over de voorlichting van een aantal ‘prominente vrouwen’ dan denk ik dat het kind met het badwater wordt weggegooid …
Ik zie veel schrijnende gevallen van ernstige psychische zorg in de samenleving – en zelf ‘bivakkeer’ ik onder daklozen – en in de psychologie veel vrouwen die mannen behandelen of ze kleine kinderen zijn (terwijl ze nog niet weten hoe zij een kind moeten opvoeden) maar vooral binnen hun eigen ‘referentiekaders’ kijken hetgeen de Volksgezondheid géén goed doet! Het studieboek ‘Grondbeginselen der Sociologie’ geeft ook te kennen dat sociologen en psychologen hun eigen referentiekaders hanteren en in de praktijk komt naar voren dat psychiaters en psychologen veelal probleemgevallen zien. In de werving en selectie van personeel scoorde men begin jaren negentig 1 op 6 – d.w.z. 1 op 6 psychologen stelde een vraag buiten ‘de’ onderzoekskaders en vond het juiste antwoord. In de afgelopen 7 jaar heb ik er onder de beroeps 1 aangetroffen die herkende dat er fouten worden gemaakt en 1 onafhankelijk arts die voor de overheid onderzoek verricht die voldoende kennis en ervaring heeft en die ik als deskundige kan vertrouwen. Dusdanig van belang voor het functioneren van de staat die vanwege de specifieke functies aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen!

Over mannen
Het is onder de ouderen niet de onwetendheid, maar de onwil en ook de angst. Angst om toe te geven dat er fouten worden gemaakt en in het bijzonder vanwege de ‘rechtsvervolgingen’. Ook is er sprake van trots, angst om het verliezen van hun positie/status, maar ook ijverzucht (jaloezie). En ja, er is gelogen. Maar wie merkt het? Wie kan ons wat aandoen? Hoogmoed …

‘Onze Positie’

‘Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen’

Hoogachtend,  ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Zorgbeheer (over de Verzorgingsstaat)

Na 25 maanden en nog 3 maanden te gaan komt de bijstand naderbij. Hoe komt het? Hoe kan het gebeuren dat arbeiders na bijna 30 jaren van arbeid in de bijstand terechtkomen?

“De rekenkamer doet ten behoeve van de gemeenteraad en de burgers onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en transparantie van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Hiermee levert zij een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur.”  –  Bron: Rekenkamer Rotterdam

Aanleiding
In vervolg op het eigen onderzoek, eerdere verslagen (artikelen), de persoonlijke ontwikkeling in combinatie met een onderzoek die loopt voor de rekenkamer van de gemeente Rotterdam en een onderhoud met een ambtenaar van de gemeente (WW@Work) komt dit artikel tot stand en wordt ingegaan op Zorgbeheer of ‘Rentmeesterschap’. Verder vraag ik uw aandacht voor de ‘bedrijfseconomie’.

Geschiedenis
Uit mijn cv valt te herleiden wat ik allemaal heb gedaan. Men kijkt naar je diploma en wat je dertig jaar geleden deed. Je wordt ook door het UWV niet vooruit geholpen – denk aan bijscholing – maar je wordt achterwaarts gesteld.
De uitdaging die je destijds op je vijftiende in het werk had en de jongere nog koerstert; dat mag jij gaan doen voor € 835,– per maand? De jongere krijgt geen kansen met wat jij ‘blindelings’ kunt doen. Geestdodend …

Doorwas
Wat je zoekt en waar je uitdaging in vindt – groei/ontwikkeling/vooruitgang– maar waarvoor je eventueel theoretisch moet worden bijgeschoold (ervaringsdeskundig ben je al) komt niet aan bod, laat staan in zicht. Inmiddels heeft de gemeentelijke ambtenaar (centraal onthaal/CVD) de burger  door ruling al een maatschappelijke voorzieningen (WMO) weten af te persen en ligt er een factuur van € 1.432,– per maand. Noodgedwongen om aan het maatschappelijk verkeer deel te kunnen nemen. Het zorgt voor werkgelegenheid zoals ‘budgetbeheer’ bij het CAK. Na 6 maanden is dat bedrag dus al opgelopen tot een totaal van € 8.592,–. Een bedrag waarvoor de burger ‘de nodige’ bijscholing had kunnen hebben waardoor er bekwaam personeel in de zorg en het onderwijs maar ook op ander terrein beschikbaar zou zijn!

Ruling
In het artikel ‘Volgens Procedures‘ breng ik naar voren dat er sprake is van ruling en ook mag (met hetgeen hier staat) blijken dat er  ‘ondanks’ (of juist dankzij) een Institutionele Herinrichting  van de georganiseerde verhoudingen in de besluitvorming, het maken van afspraken en afgedwongen contracten de democratie maar ook de menswaardigheid geen gestalte krijgt!

Achterwaarts gekeerd
Al met al heeft de wijze waarop de staat functioneert serieuze gevolgen voor de psychische gezondheid maar ook voor de toekomst van veel burgers, maar ook voor de toekomst van de Nederlandse staat aan zich.
Het is zorgwekkend dat politici maar ook juristen die deze kennis en inzichten al ruim 10 jaar bezitten hier geen werk van gemaakt hebben! Sinds mei 2017 beschik ik over het boek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’. Al geruime tijd besefte ik dat de gangbare weg via ‘justitie’ niet in overeenstemming is met de doelstellingen van de wetgever – en dus misbruik en oneigenlijk gebruik.

er bestaat geen bevoegdheid dan die welke berust op een voorafgaand wetsbesluit (legaliteitsbeginsel); ~ Gezag

Op basis van de rest van de informatie mag op basis van die gegevens gesteld worden dat de burger ook over eigen bevoegdheden beschikt en een eigen democratische legitimatie heeft – gelijkwaardigheid met dien verstande dat de menswaardigheid tot gelding komt! De burger als gezagsdrager heeft anders dan de overheid niet het ‘monopolie’ van gerechtvaardigde gewelduitoefening.

Van een democratische rechtsstaat kan worden gesproken als in een staat de collectieve besluitvorming zo is georganiseerd dat alle burgers van het land gelijkelijk in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de uitkomsten van dat proces (democratie) en als die burgers door binding van die ambten aan algemene rechtsregels (rechtsstaat) gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten. Gegeven de betekenis van een democratische rechtsstaat kan een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de structuur, als ook voor het functioneren van de staat.  ~  Gezag

Legaliteitsbeginsel
Ondanks de legitimatie die justitie heeft handelt zij in strijd met ‘die wet’. Niet alleen justitie, maar ook andere overheidsambten maken zich herhaaldelijk schuldig aan overmatige machtsuitoefening. Hierbij is de burger per geval ook afhankelijk van willekeur.

Door in het bijzonder aandacht te besteden aan de gelijke behandeling van gelijke gevallen en de bescherming van individuele vrijheid van de burgers wordt in de parlementaire democratie het scheppen van ruimte voor minderheden tegenover meerderheden de belangrijkste taak van de rechter. Die taak is belangrijk ter bescherming van de burgers, maar natuurlijk ook ter bescherming van de democratie zelf.  ~  Rechtsstaat

Met regelmaat onttrekt de overheid zich aan het recht, maar niet alleen de overheid, ook justitie dat als een onafhankelijk orgaan zou moeten optreden – zelfstandige (autonome) taken en bevoegdheden – en de rechter. Het kan nooit de bedoeling zijn geweest dat een burger als gevolg van de totstandkoming van wetten en juridische besluiten tot de roof is weggevoerd, dat zijn rechten worden afgepakt en dat middels een andere wet voor een bedrag van € 1.432,– een nieuwe overeenkomst sluit met het gezag! Alleen hieruit blijkt dat overheidsambten hebben gefaald en hun plicht niet zijn nagekomen!
Van hetzelfde kan worden gesproken wanneer een trouwbelofte wordt verbroken (hetgeen iets anders vertegenwoordigd dan ontbonden). In het proces (de uitvoering en naleving van regels) ontbreekt het niet alleen aan toezicht en handhaving (op de naleving hiervan) maar is er ook sprake van overmatige machtsuitoefening en misbruik van het instrument. Met regelmaat ziet de wetgever maar ook de advocaat (gezagsdragers) kans om zichzelf te verrijken en behartigd niet de belangen van de burger/cliënt op de wijze zoals het behoort – het is immers legaal – maar handelt in strijd met de doelstelling van de wetgever. In dit verband dient ook herkent te worden dat er geen bevoegdheid bestaat dan die welke berust op een voorafgaand wetsbesluit en dat er derhalve sprake is van wetteloos handelen! Het recht wordt dan door menselijke handelingen verstoord of aangetast – soms ernstig.

De gedupeerde wordt vervolgens langdurig ‘geketend’ en staat onder streng toezicht terwijl de rollen omgedraaid zouden moeten zijn!
Rechtsregels dragen bij aan de vestiging, de handhaving of het herstel van het recht in de samenleving (de rechtsorde).   Bron: Wikipedia  ~  Recht

Rechtsorde
Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur.  

Een bedrieglijke weegschaal : gruwelijk!

Dat een staatsburger die van have en goed is beroofd en na besluit van de rechter uit huis wordt gezet (en derhalve dakloos is) als gevolg van het disfunctioneren van de staat het gezag confronteert geeft te kennen dat ‘de toon’ van de gevestigde orde als anti-intellectueel mag worden aangemerkt.

Het fascisme (Italiaans: fascismo) is een extreme vorm van autoritair nationalisme en is antidemocratisch, anticommunistisch, antiliberaal, antiparlementair en anti-intellectueel. Het is een politiek stelsel dat onder meer werd ingesteld in Italië van 1922-1943.  Bron: Wikipedia  ~  Fascisme

Autoritair
In dit verband kan worden opgemerkt dat Koning Willem I op een bepaald moment een tamelijk autoritaire rolopvatting had. Met het oog op het functioneren van de staat heeft De Hoge Raad destijds in het Meerenberg-arrest (HR 13 januari 1879, W 4330) het een en ander vastgelegd!
Derhalve kan het niet zo zijn dat een minister-president of enig ander burger zich deze rol wel toe-eigent!

Functie
‘Door deze bijzondere functies worden aan het overheidshandelen specifieke kwaliteitseisen gesteld, die boven alles berusten op de gedachte dat gezag niet in handen van enkelen moet worden gelegd.’  Gelet op het functioneren van de staat kan het derhalve niet zo zijn dat een ambtenaar zich aan zijn plicht onttrekt en derhalve slechts kostwinnaar is voor het gezin! De ambtenaar heeft ook de zorg voor de gemeenschap die onder zijn zorgtaak valt. In dit verband geldt voor de maatschappelijke organisaties hetzelfde met betrekking tot de zorgtaak die zij voor de burger hebben die (contractueel) onder hun zorg gesteld is.

‘Het is mijn rol niet’ vindt bij mij dan ook géén gehoor!

Conclusie
Al met al kan er gesteld worden dat er achterom gekeken wordt en daardoor ontstaan er botsingen, (ook) in het maatschappelijk verkeer, tussen de burger en de dienstverlener. De overheid die moeite heeft met anticiperen komt in botsing met de burger die zijn uiterste best doet om te participeren (maar niet naar het ravijn)!
Wat het ‘economisch’ voor gevolgen heeft mag helder zijn, maar blijkbaar heeft het hoofd van de organisatie Rutte van node dat hem uitgelegd wordt dat het niet bijster gezond is – schadelijk, zelfs ‘dodelijk’ voor de organisatie! Het inperken van het welzijn hindert de welvaart.
De uitspraak ‘Kortom, op termijn zouden ruimhartige verzorgingsstaten hun eigen economische basis ondermijnen‘ zoals gesteld in het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek is ook volstrekte waanzin (Versobering).
Al met al lijkt Nederland terug te zijn bij af (van voor de onafhankelijkheid).

Tot slot
En met het gezegde ‘vooruitzien is regeren‘ in gedachten en hetgeen getuigt van het (dis)functioneren van de staat kan het volgende gesteld worden: ‘In Nederland is sprake van regeringloosheid.’
In elk geval is er sprake van een situatie waarin ‘de regering’ de staat leidt naar het ravijn en in het bijzonder is er sprake van ondermijning van de staat.

‘Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen’

Hoogachtend,  ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Misbruik van Sociale Zekerheid

‘De overheid doet meer voor migranten dan voor de Vlamingen.’

Vijftig procent van de Vlamingen vindt dat Walen misbruik maken van de sociale zekerheid. Daarnaast vindt zestig procent dat migranten misbruik maken van de sociale zekerheid. Zo blijkt uit onderzoek van de KU Leuven.

Aldus een artikel op Knack.Be. Het artikel verschijnt ook in het wetenschappelijk tijdschrift Psychologica Belgica.

Psychosociale Kennis: Dinsdag 8 november schreef ik het artikel ‘Volgens Procedures‘. De uitkomsten van een onderzoek zijn geheel in de lijn van verwachting indien men voldoende op de hoogte is van de psychosociale organisatie. Sociologen en Psychologen hebben elk hun eigen referentiekaders en uit ervaring weet ik dat deze zogeheten wetenschappers bepaalde verbanden niet leggen en derhalve doen sommige ook maar wat en lossen de problemen niet op. Erger, in enkele gevallen wordt het alleen maar erger.

Hetzelfde kan gezegd worden over politici en ‘de rest’ van de kudde. Overigens houdt ik veel van die kudde, maar dat kan niet van iedere politicus worden gezegd. Althans, de menswaardigheid komt vanuit de regelgeving en bestuur vanuit het Rijk niet in alle gevallen tot uiting.

Met betrekking op de democratische rechtsstaat wordt voor het functioneren het volgende opgemerkt:

algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen;  - Kwaliteitseis voor overheidsambten (Gezag)

In het artikel ‘Volgens Procedures‘ kwam de institutionele herinrichting en het terugdringen van de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) in het uitvoeringsproces aan de orde. Het gedecentraliseerde bestuur is aan banden gelegd en heeft geen autonome bestuursrecht meer maar is een uitvoeringsinstantie geworden en  ‘kan niet anders’ dan uitvoeren wat hen is opgedragen – althans, zo wordt beweerd. In andere woorden: nog de landelijke nog de lokale overheid laat het gezag gelden! Uit angst voor sancties – financiële centives – is men gewillig en doet men wat er wordt opgedragen. Zo niet dan wordt de ambtenaar mogelijk op andere wijze ‘gemotiveerd’.

Uw vorsten zijn afvalligen, en metgezellen der dieven, een ieder van hen heeft de geschenken lief, en zij jagen de vergeldingen na; den wezen doen zij geen recht, en de twistzaak der weduwen komt voor hen niet.  ~ Jesaja 1

Wat het Koninkrijk van Israël eertijds ervoer kan parallel gelegd worden met de huidige staatkundige ontwikkelingen voor zowel België als Nederland! Het beeld dat de bevolking (of althans een groot deel ervan) heeft is te beredeneren en niet geheel onlogisch – begrijpelijk.
Veel jonge politici volgen deze beelden waardoor in hun proces de symptomen worden bestreden maar ook de bron niet wordt aangepakt – zo ontstaat fout op fout.

wordt vanuit het eind van de jaren zeventig steeds nadrukkelijker de vraag gesteld of de verschillende nationale, universele en collectieve arrangementen en de omvangrijke overheidsinmenging nog wel doeltreffend en doelmatig zijn.  -  Verzorgingsstaat  Uit het studieboek 'Staatkunde, Nederland in drievoud'

Dezelfde raadslieden (economen) worden gevolgd en zoals Ybeltje Berckmoes een boekje opendeed ‘Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn‘. En zo wordt de mens(heid) door de wind gedreven ‘gelijk een zee vol schuim‘.

Zij zien het niet en zij bemerken het niet …

Daarom is het recht achterwaarts geweken, en de gerechtigheid staat van verre; want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan er niet ingaan. Ja, de waarheid ontbreekt er, en wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof;  ~ Jesaja 59

De [denk]fout die ik maakte toen ik jonger was is deze: op de ‘beeldvorming’ van een meerderheid af te gaan. Ik weigerde echter in het uitvoeringsproces mee te gaan, maar omdat ik toekeek konden hun praktijken in meerderheid toenemen. Toen ik echter tegenwicht bood was ik tot de roof gesteld …

Ik sluit dan ook af met het volgende:

Het is de eer der koningen een zaak te doorgronden! Alleen een koning of soeverein die inziet hoe armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen.

 

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Volgens Procedures …

Deze afspraak, een zogeheten ruling, is niet voorgelegd aan het speciale team dat bij de fiscus de afspraken met multinationals behandelt.

Afspraak belastingdienst met P&G niet volgens procedures. Bron: FD

Aldus het artikel in het FD.

Voor ik inga op deze ruling vermeld ik eerst iets over het huidige beleid en de daarmee gepaard gaande verdere bureaucratisering en het terugdringen van de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid).

Ook de gevolgen voor de psychosociale werkbelasting en verdere aantasting (afbraak) van de constitutie (grondwet) en de grondrechten komen hierbij ter sprake. De huidige Verzorgingsstaat en het Zorgbeheer.

De aanleiding tot dit artikel houdt verband met de (vermeende) rechtszekerheid en de rechtsgeldigheid en heeft betrekking op het disfunctioneren van de staat en de uitkomsten van dat proces van overheidshandelen waarbij de gedupeerden worden ‘vertrapt’, maar ook ‘nagetrapt’.

‘Sterker dan in andere landen worden in Nederland maatregelen genomen om de verzorgingsstaat om te vormen.’
Eerst begin ik met inzichten in de huidige ontwikkelingen binnen de Nederlandse Verzorgingsstaat zoals eerder door onderzoek bekend is geworden en in 1999 werd gepubliceerd. Daarnaast ga ik in op de eerder bedoelde kwaliteitseisen die uitgaat van de gedachte dat gezag niet in handen van enkelen moet worden gelegd (echter verkiest het merendeel van de burgers om het wel in handen van enkelen te leggen). Gezag moet worden verdeeld om misbruik (ook van een ‘dictatuur van de meerderheid’) en oneigenlijk gebruik wordt voorkomen. Veelal worden de hier bedoelde eisen samengevat met de aanduiding democratische rechtsstaat.  Bron: ‘Staatkunde, Nederland in drievoud.’

De maatregelen die genomen worden om de verzorgingsstaat om te vormen behelzen vooral de volgende: 

  1. Het introduceren van financiële incentives (prikkels) als aanvullend sturingsinstrument in de verhouding tussen centrale en lokale overheden, in de verhoudingen met en tussen uitvoerende organisaties en in de verhouding met de consumenten van beleid. Bijvoorbeeld: door het introduceren van een eigen risico – de verzekerde draagt zelf een deel van de kosten – worden de burgers geprikkeld om minder snel gebruik te maken van bepaalde zorgvoorzieningen.
  2. Institutionele herinrichting van de georganiseerde verhoudingen tussen overheid, maatschappelijke organisaties en uitvoeringsorganisaties. Bijvoorbeeld: bij de recente herinrichting van de uitvoering van de sociale verzekeringen is deze uitvoering uit handen genomen van de bedrijfsverenigingen, waarin werkgevers en werknemers de dienst uitmaakten, en is een nieuwe onafhankelijke organisatie belast met het toezicht hierop.
  3. Het terugdringen van de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) in het uitvoeringsproces door aanscherping van wet- en regelgeving, het benadrukken van plichten van burgers en de verdere bureaucratisering van de uitvoering van beleid. Bijvoorbeeld: de wetgever probeert de instroom in de WAO te verminderen door de voorwaarden voor een recht op uitkering scherper te formuleren en betere waarborgen in te bouwen tegen misbruik en oneigenlijk gebruik.

Institutionele Herinrichting: Over de herinrichting (waarvan de eerste signalen al in de jaren zeventig werden opgevangen) kan gezegd worden dat deze haaks staan op de Constitutie en de gedachte met daarbij bedoelde eisen die samengevat worden met de aanduiding democratische rechtsstaat. Met betrekking tot het functioneren van de staat (democratie) is onder andere de volgende (kwaliteits-)eis opgesteld:

algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen;

Teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen! Ten gevolge van verdere bureaucratisering, maar in het bijzonder het terugdringen van de discretionaire ruimte ondervinden zorg- en hulpverleners in toenemende mate een psychosociale werkbelasting. Deze beroepsmatige last wordt (soms) ook  meegenomen naar huis.

Ruling: Om uitleg te geven omtrent het recht of rechtszekerheid licht ik, zonder daarbij in te willen gaan op de specifieke bepalingen, iets uit dat ik aantrof op de website omtrent informatie en diensten van de Belgische overheid www.ruling.be/nl/ruling: ‘Deze ruling geeft rechtszekerheid aan de aanvrager’

Veelal is sprake van vermeende rechtszekerheid terwijl het NIET is gemaatstaafd! In een ander artikel ‘Maar de juridische problemen waren overkomelijk‘ haal ik bijvoorbeeld de ‘Toets op de Uitvoerbaarheid‘ aan. Blijkbaar  werken financiële incentives (prikkels) als aanvullend sturingsinstrument in de verhouding tussen centrale en lokale overheden, in de verhoudingen met en tussen uitvoerende organisaties en in de verhouding met de ‘consumenten’ van beleid?

Juist ten gevolge van deze regelgeving en in het bijzonder het beleid van het Rijk komen veel huishoudens, niet alleen in Nederland en België maar ook in andere delen van de wereld, in moeilijke omstandigheden zoals armoede en schuldproblematiek terecht. Daarnaast volstaat het functioneren van de rechter in het huidige beleid niet naar behoren:

Door algemene rechtsregels vast te stellen wordt voorkomen dat burgers afhankelijk worden van willekeur.
Om deze regels te kunnen handhaven is de rol van de rechter van het grootste belang. Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen.

Het blijkt wederom dat de mens (doorgaans) hooguit leert wanneer hij/zij iets dreigt te verliezen of het al verloren heeft. Pas dan wordt het nut en het belang maar ook het doel waartoe gezien. Of men dan zijn/haar nek wil riskeren om de zaken te herstellen om het tij te keren moet men nog afwachten (velen echter zijn nalatig). Indien er geen tegenwicht wordt geboden en er vindt geen ommekeer plaats, dan zullen de uitkomsten van dat proces onherroepelijk zijn!
In 2011 publiceert de Volkskrant ‘Soevereine staat volkomen uit de tijd‘. Hierin wordt gesteld dat ‘Ook door uit de Europese Unie te treden, kan Nederland zijn soevereiniteit nooit terugwinnen. Staatssoevereiniteit is namelijk iets van het verleden.‘ Vreemd, want het bezigt de mens al duizenden jaren en dat zou nu niet meer aan de orde zijn?’
Vreemd, want door het huidige beleid en daarmee gepaard gaande aanscherping van wet- en regelgeving (met daarbij sociaal onrecht en geestelijke nood) komt sterk overeen met het bewind dat onder de heerschappij van koning Saul plaats vond. Bron: 1 Samuel  Deze man deed zelfs zijn eigen zonen en dochters sociaal onrecht aan gepaard met geestelijk geweld en handelde bedrieglijk met zijn naaste. David echter handelde voorzichtig, maar werd ‘slechts’ door schade en schande wijzer. De Bijbel waarschuwt ons om waakzaam te zijn, want ook in deze tijd (net als in de dagen die geweest zijn) zullen deze dingen geschieden.
   * beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen …

Gedecentraliseerde Eenheidsstaat: Waren in de Vaderlandsche Geschiedenis Stadhouders ‘onze’ beschermheren (van de 7 Provinciën) zo is van oorsprong ‘de’ Functie van de Koning. Echter, deze functie blijkt zijn waarde niet meer te genieten! Toch liet een hoogleraar in mei 2016 een opmerking na en vermelde het volgende: ‘Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen.
In de tegenwoordige tijd hebben wij de provinciale besturen en de gemeentebesturen. Essentieel voor de positie van het gedecentraliseerde bestuur is de democratische rechtvaardiging van dit bestuur.

Dit gegeven maakt dat het gedecentraliseerde bestuur namens de burgers de eigen belangen kan behartigen en als zodanig tegenwicht kan bieden aan de regelgeving en het bestuur van het Rijk.

In de praktijk komt hier weinig van terecht, maar blijkt men slechts een uitvoeringsinstantie en behartigd het gemeentebestuur niet de belangen van de burgers. Wij lazen eerder onder de noemer Institutionele herinrichting dat de georganiseerde verhoudingen tussen overheid, maatschappelijke organisaties en uitvoeringsorganisaties veranderen en dat taken uit handen worden genomen.

Als voorbeeld kan de WMO worden aangehaald:  Juist doordat verhoudingen veranderen is een situatie ontstaan waarbij het gemeentebestuur van Rotterdam en de maatschappelijke organisaties meer en meer als instrument worden gebruikt om financiële lasten op te leggen aan de gemeenten en de burgers. Althans, zo komt de uitwerking en handhaving van de regelgeving en het bestuur van het Rijk in de praktijk tot uiting.
* Er wordt in de media gesuggereerd dat de burger voor conflicten zorgt …

In paragraaf 9.6 van het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ wordt het volgende naar voren gebracht:

Thans lijkt de verzorgingsstaat over haar hoogtepunt heen. Hoewel de publieke steun voor sociale zekerheidsprogramma’s nog steeds groot is, wordt vanuit het eind van de jaren zeventig steeds nadrukkelijker de vraag gesteld of de verschillende nationale, universele en collectieve arrangementen en de omvangrijke overheidsinmenging nog wel doeltreffend en doelmatig zijn.

Een eerste punt dat naar voren wordt gebracht is dat de kosten voor de verzorgingsstaat hoog zijn. De vraag is of we die kosten in de toekomst nog willen (en kunnen) dragen.
Een tweede punt dat naar voren wordt gebracht is dat veel regelingen weinig doeltreffend zijn. Ze bereiken niet de mensen waarvoor ze zijn bedoeld en lossen fundamentele problemen niet (meer) op. De vraag is of de overheid nog wel in staat is om in de huidige, snel veranderende wereld op allerlei problemen een adequaat antwoord te bieden.
Een derde punt en derde is dat diverse regelingen kwetsbaar blijken te zijn voor fraudemisbruik en oneigenlijk gebruik.
In een ander artikel ‘Tulip Fever‘ (engelstalig) heb ik naar voren gebracht dat het met name de overheden zijn die de burger van ondeugdelijk informatie voorzien. Daarbij dient opgemerkt te worden dat veel formulieren van dien aard zijn dat bij de intake al onvoldoende maar ook ondeugdelijke informatie wordt ingewonnen. Het is dan ook voor een rechter haast een onbegonnen zaak om hier nog wijs uit te worden. Ook advocaten verstrekken informatie zonder voldoende inhoudelijke kennis te hebben van een zaak. Daarnaast speelt ook de tijdsdruk parten en worden veel burgerzaken vanaf het begin af aan al niet (meer) zorgvuldig behandeld – regeldruk.

Fundamentele problemen: Op 16 oktober 2015 schreef ik een brief gericht aan Zijne Majesteit de Koning betreffende ‘De Verwaarloosde Staat’ waarin ook opgemerkt ‘redelijkheid’ en ‘billijkheid’. De brief werd overgedragen aan (toen nog) het ministerie van Veiligheid en Justitie maar werd afgedaan als een persoonlijke zaak en daarbij werd opgemerkt dat het mijn individuele zorg is. Teleurstellend? Het lag in de lijn der verwachting ….

Ontslag van disfunctionerende werknemer wordt moeilijk(er); 
Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Hiermee wordt het ontslagrecht ingrijpend veranderd. Ontslagvergoedingen worden verlaagd. Daar staat echter tegenover dat het ontslag zelf kritischer wordt getoetst. In ieder geval in het geval van een disfunctionerende werknemer. Wat kunt u als ondernemer doen? Hoe zorgt u ervoor dat ontslagprocedures in het kader van disfunctioneren, bij u ook na 1 juli a.s. succesvol blijven?

De disfunctionerende werknemer

Het is een veel gehoord probleem uit de praktijk. De werknemer die het vereiste niveau maar niet weet te behalen, de kracht die ondanks goede bedoelingen steeds de omzetnormen niet haalt, of de werknemer die geregeld fouten maakt waardoor uw onderneming schade lijdt.

Bron: BTU-Advocaten

Aan een disfunctionerende staat geen gebrek! De onderneming lijdt schade door gebrek aan inzichten de daarmee gepaard gaande inschattingsfouten. Het niet herkennen van de ernstige gevolgen die door de beleidsmakers en de uitvoering daarvan tot stand komen vormt echter het grootste probleem.
Eerder heb ik een artikel geschreven over Vrouwe Justitia die al het goed doorbrengt: ‘The Harlot‘ (Engelstalig)  De burger is afhankelijk van willekeur en de burger die aan het recht onttrokken wordt is tot de roof weggevoerd en is derhalve niet beschermd. Justitie (zichzelf boven het Volk en haar Vorst verheven) misbruikt het instrument met gevolg dat de burger links- of rechtsom ernstig gedupeerd en geschaad wordt, beroofd en zelfs uit huis gezet. Het slachtoffer wordt vervolgens nagewezen en beschuldigd …  En ondervind nog vele jaren de gevolgen van een falend beleid en de uitvoering daarvan!

Maar weet dit, dat, indien de heer des huizes geweten had, in welke ure de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven.

Wordt er met twee maten gemeten?  Of kan het ontslag van een disfunctionerend Kabinet of één van de verantwoordelijk medewerkers ook succesvol geregeld worden? Ontslagvergoedingen worden verlaagd!  ‘Ontbinding Kamers

Waarom haal ik deze dingen aan? Niet alleen de Schatkist wordt op listige wijze leeggeroofd, ook Nederlandse Staat raakt in ernstige mate in verval met alle gevolgen voor de bevolking. Zelfs dusdanig dat de Heer des Huizes op een dag ook uit huis wordt gezet!

Volgens procedures?  Is hier geen sprake van Hoogverraad? Mijns Inziens wel!

Niet alleen volgens eerder gemaakte afspraken maar ook gelet op de gelofte die is afgelegd!

 

Hoogachtend, Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Krijgen de jongeren voorrang?

Zondag 5 november 2017 lees ik een artikel in het AD:

Jeugd regeert! Politici steeds jonger.

Toeval? In het artikel worden een paar vragen gesteld: ‘Krijgen de jongeren voorrang?’ ‘Willen de vijftigers niet?’ ‘Is het toeval?’
Partijleiders zeggen dat het absoluut geen leeftijdsdiscriminatie is.

Hoe komt het? Die vraag mogen wij onszelf zeker stellen? Toevallig is het niet, maar waarin moet de oorzaak dan gezocht worden?

'En die zaak was recht in de ogen van David'  ~  1 Samuël 18

In de huidige tijd heb ik geleerd dat net als in de voorliggende geschiedenis van de mensheid jonge mensen gemakkelijker naar eigen hand te zetten zijn!  Wanneer iemand tegenwicht biedt aan de regelgeving en het beleid van het Rijk dan wordt dit niet noodzakelijk als wenselijk ervaren, laat staan als ‘behulpzaam’. Maar is dit wel juist? Sterker nog: ‘Doet men elkaar wel recht?’

Om deze laatste vraag te kunnen beantwoorden dient er iets gezegd te worden over het functioneren van de Staat:

Gegeven de betekenis van een democratische rechtsstaat kan een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de structuur, als ook voor het functioneren van de staat.

 Voor de structuur van de staat gelden de volgende regels:
-de wetgevende macht en de uitvoerende macht worden door verschillende ambten uitgeoefend;
-er is een volksvertegenwoordiging die het hoogste ambt in de staat vormt en een wezenlijke rol speelt in de wetgevende macht;
-er bestaat een onafhankelijke rechterlijke macht, waaraan de bevoegdheid toekomt om besluiten van de uitvoerende macht (bestuursbesluiten) te toetsen aan het geldende recht;
-er zijn meerdere bestuurslagen waarover het staatsgezag wordt verdeeld.

De regels zijn een uitwerking van het algemene beginsel, dat in een democratische rechtsstaat geen bevoegdheid bestaat zonder dat controle kan worden uitgeoefend, of zonder dat over de uitoefening verantwoording moet worden afgelegd (Belifante en de Reede, 1991). In dit licht verwijzen de eerste drie regels naar de horizontale scheiding van machten en het vierde naar de verticale scheiding van machten.

 Voor het functioneren van de staat gelden de volgende regels:
-er bestaat geen bevoegdheid dan die welke berust op een voorafgaand wetsbesluit (legaliteitsbeginsel);
-algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen;
-wetsbesluiten en besluiten van het bestuur moeten in openheid tot stand worden gebracht en zodanig bekend worden gemaakt dat belanghebbenden er in alle redelijkheid kennis van hebben kunnen nemen (openbaarheidsbeginsel);
-belanghebbende burgers worden in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over voorgenomen wetten of besluiten (inspraak), dan wel worden in de gelegenheid gesteld mee te werken aan het tot stand komen van dergelijke wetten of besluiten (participatie).

Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud - Gezag

Om de ‘horizontale en verticale scheiding van machten’ tot gelding te laten komen is er sprake van een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Het belang hiervan is dat het gedecentraliseerde bestuur namens de burgers de eigen belangen kan behartigen en als zodanig tegenwicht kan bieden aan de regelgeving en het bestuur van het Rijk.

Dit en andere ontwikkelingen binnen de samenleving maken dat de Nederlandse staat niet functioneert zoals het bedoeld is. Het gevolg of de uitkomsten van dat proces van overheidshandelen draagt er aan bij dat o.a. de voorzieningen  oneigenlijk gebruikt worden en instrumenten (zoals o.a. justitie) misbruikt. Dat daarnaast ook de rechter zijn taak niet naar behoren uitvoert en het recht veelal niet tot gelding komt maakt ook dat burgers/huishoudens niet alleen in zwaar weer verkeren maar ook dat de toekomst van enkele van onze jongeren ernstig in gevaar is! Dit komt mede tot stand door overheidshandelen dat niet voldoet aan de specifieke kwaliteitseisen die gesteld worden vanwege haar bijzondere functies!

Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur.

Door in het bijzonder aandacht te besteden aan de gelijke behandeling van gelijke gevallen en de bescherming van individuele vrijheid van de burgers wordt in de parlementaire democratie het scheppen van ruimte voor minderheden tegenover meerderheden de belangrijkste taak van de rechter. Die taak is belangrijk ter bescherming van de burgers, maar natuurlijk ook ter bescherming van de democratie zelf. Respect voor minderheden (voor hun recht op vereniging, vergadering, vrijheid van meningsuiting, et cetera) is essentieel om de mogelijkheid open te laten dat meerderheden tot minderheden worden (en vice versa). In een democratie kan niemand zich erop beroepen de waarheid in pacht te hebben of een superieure mening te verkondigen, ook al is dat de mening van een meerderheid. De rechter is van cruciaal belang om deze grondregel te beschermen.

Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud - Rechtsstaat

Bijkomend (onwenselijk) gedrag is dat de rechter de burger niet beschermd, maar in plaats daarvan de gezagsdrager/wetgever. Ook de democratie zelf loopt gevaar! En dat is de omgekeerde wereld!

Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen. Het belang hiervan is dat naast politieke doelstellingen en belangen vanuit een andere invalshoek naar conflicten en belangen wordt gekeken, namelijk die van een algemeen gerespecteerde buitenstaander.

Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud - Rechtsstaat

Al met al ontbreekt het aan wijsheid en verstand en komt o.a. het volgende tot uiting:

Sterker dan in andere landen worden in Nederland maatregelen genomen om de verzorgingsstaat om te vormen. Deze maatregelen behelzen vooral:
1.Het introduceren van financiële incentives (prikkels) als aanvullend sturingsinstrument in de verhouding tussen centrale en lokale overheden, in de verhoudingen met en tussen uitvoerende organisaties en in de verhouding met de consumenten van beleid. Bijvoorbeeld: door het introduceren van een eigen risico – de verzekerde draagt zelf een deel van de kosten – worden de burgers geprikkeld om minder snel gebruik te maken van bepaalde zorgvoorzieningen.
2.Institutionele herinrichting van de georganiseerde verhoudingen tussen overheid, maatschappelijke organisaties en uitvoeringsorganisaties. Bijvoorbeeld: bij de recente herinrichting van de uitvoering van de sociale verzekeringen is deze uitvoering uit handen genomen van de bedrijfsverenigingen, waarin werkgevers en werknemers de dienst uitmaakten, en is een nieuwe onafhankelijke organisatie belast met het toezicht hierop.
3.Het terugdringen van de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) in het uitvoeringsproces door aanscherping van wet- en regelgeving, het benadrukken van plichten van burgers en de verdere bureaucratisering van de uitvoering van beleid. Bijvoorbeeld: de wetgever probeert de instroom in de WAO te verminderen door de voorwaarden voor een recht op uitkering scherper te formuleren en betere waarborgen in te bouwen tegen misbruik en oneigenlijk gebruik.

Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud - Versobering  Zorgbeheer

Jonge mensen volgen gemakkelijker bevelen op en juist doordat zij (nog) niet de uitkomsten van dat proces (kunnen) overzien zijn zij gemakkelijk over te halen bepaalde plannen door te voeren. Het ontstaan van een dictatuur is niet geheel ondenkbeeldig!

* Merk op dat ik de plichten en de verantwoordelijkheden van de gezagsdrager en de rechter benadruk met als doel dat er wederom met recht van een democratische rechtsstaat gesproken kan worden (zowel nationaal als internationaal).

‘Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen’ **

** aldus de woorden van een hoogleraar

Dat er sprake is van anti-democratie is een voldongen feit. De uitkomsten van dat proces hebben vele generaties voor ons ondervonden en zijn in de geschiedenis van de mensheid bewaard gebleven: onderdrukking, oorlog, bezetting …

Nederland is (andermaal) anderen ten dienste maar beroofd zichzelf: Beloont Nederland het antidemocratisch beleid van Israël? Of loopt zij in de pas zoals in de vooroorlogse jaren? Lees voor u zelf het artikel in de Volkskrant.

Zorgbeheer: Wee den herderen Israëls, die zichzelven weiden! zullen niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vette, en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. De zwakke sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet; maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid. Alzo zijn zij verstrooid, omdat er geen herder is; en zij zijn als het wild gedierte des velds tot spijze geworden, dewijl zij verstrooid waren.  ~ Ezechiël 34 - 'Staten Bijbel'

Sommige pretenderen dat wij een joods-christelijke cultuur zijn waar anderen niet in thuis zouden horen. Doet ons Koninkrijk het een haar beter dan het Israël van toen en Israël van nu?

De grootste (binnenlandse) dreiging: Een Koninkrijk of anderszins een onafhankelijke staat komt tot de val doordat ‘het Hoofd’ of de Kern van het openbaar bestuur niet (meer) naar behoren functioneert. Het ‘Huis’ is dan tot de roof overgeleverd en ‘haar kinderen’ keren tot de armoede – ‘de Overspelige Vrouw – Justitia’ (lees een eerder artikel).

Het is de eer van koningen een zaak te doorgronden!

 

Hoogachtend, Sheepish (Looking) LION

 

Géén woorden, maar daden …

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Waar is het geld gebleven?

10 september: het IMF zegt België steeds dieper wegzakt op de Europese economische ranking – Bron: Knack.Be

Voor zowel Nederland als België is er sprake van een fundamenteel probleem dat al geruime tijd niet (meer) wordt opgelost. Staatkundig gezien worden de voorzieningen en de instrumenten misbruikt en oneigenlijk gebruikt. Jesaja deed ooit tot de volgende uitlating: “Uw vorsten (prinsen/ministers) zijn afvalligen, en metgezellen der dieven, een ieder van hen heeft geschenken lief, en zij jagen de vergeldingen na.”  ~ Jesaja 1

In mei 2016 kwam een (Nederlandse) hoogleraar er toe om de volgende uitlating te plaatsen: “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte er iets aan te doen.” 

In Nederland doet Rutte III alsof het goed gaat met de economie, maar of daarvoor de juiste criteria worden gebruikt? Hoe meet gij … ?
Uit persoonlijke levenservaring ga ik door omstandigheden die te vergelijken zijn met wat eertijds Koningen (maar ook profeten) in de oudheid hebben ervaren en daaruit zijn lessen te halen die voor de staatkundige ontwikkelingen en de daarbij gepaard gaande sociale en maatschappelijke ontwikkelingen van belang zijn! Referentiekaders … !
Op 15 oktober heb ik naar ‘Het Zwaard’ verwezen en daarin verwijs ik ook naar een brief aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Of de afzonderlijke beweringen die in deze brief gesteld worden juist zijn zal nader moeten worden bekeken, zaak is wel dat er iets aan gedaan wordt!
Een andere ‘debriefing’ toont hoe burgers stelselmatig aan hun rechten worden onttrokken (middels legalisatie dat indruist tegen de doelstellingen van de wetgever – misbruik en oneigenlijk gebruik): Toets op de Uitvoerbaarheid.
Met de wetenschap die Durkheim in 1893 verschafte dat de economische situatie en gebrek aan politieke stabiliteit van invloed is op partnerkeuze, echtscheidingen, kindertal, et cetera doet justitie maar ook de politiek hier geen goed aan door burgers te duperen en hier voordeel uit te halen! Zie de Rechtsstaat en ‘Beter’ Perspectief.
Aangaande de sociale cohesie wordt Durkheim als de eerste echte socioloog in Europa beschouwd, maar met betrekking tot de psychosociale organisatie geeft ook Ezechiël ons bepaalde inzichten:

Alzo zegt de Heere HEERE: Wee den herderen Israëls, die zichzelven weiden! zullen niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vette, en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. De zwakke sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet; maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid. Alzo zijn zij verstrooid, omdat er geen herder is; en zij zijn als het wild gedierte des velds tot spijze geworden, dewijl zij verstrooid waren. Mijn schapen dolen op alle bergen en op allen hogen heuvel, ja, Mijn schapen zijn verstrooid op den gansen aardbodem; en er is niemand, die er naar vraagt, en niemand, die ze zoekt.  ~  Ezechiël 34: 2 - 6

Zonder in dit artikel uit te wieden en in te gaan op het ‘godsdienstig’ aspect zal ik mij hier beperken tot de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en het ontstaan van armoedesociaal isolement en problematiek omtrent de geestelijke gezondheid. In 2010 pleegde een jonge vrouw zelfmoord ten gevolge van de ‘geestelijke boosheid/verdorvenheid’ van de voorgangers van Revival Centres Holland en hun sociaal gedraag – niet ruimhartig, maar strengheid en hardigheid (zie ook het verslag over ‘Depressie en Zorg‘ – ‘de’ Zorg die mij overviel).

Uit het verhaal in Ezechiël 34 mag ook naar voren komen hoe dat er ‘geen Herder is’ en dat ‘de huurlingen’ zichzelf te goed doen aan alle voorzieningen – van alle gemakken voorzien (het recht naar eigen hand zetten). Dit brengt mij/ons tot het volgende:

De rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet.  ~  De Rechtsstaat

In het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek komt (wat mij betreft) naar voren hoe een democratische rechtsstaat kan werken en in het bijzonder ‘behoort te werken’. Een paar onderwerpen die voor mij toch wel een leidraad vormen heb ik op mijn webpagina beschikbaar gesteld. Een inleiding … 
Sprak ik van ‘De Verwaarloosde Staat’ in mijn brief van 16 oktober 2015 aan Koning Willem-Alexander, nu moet ik stellen dat het volledig wordt afgebroken!

Niet alleen hebben (sommige) ministers aan de afbraak gewerkt, maar door het ‘gouden beeld’ te koesteren en er ‘voor te buigen’ doet ook de bevolking hier aan mee en werkt het mede in de hand (Oeps, wat zeg ik nu?). Maar misschien is het ergste dat de rechter de ruimte ertoe openlaat en dat justitie het instrument misbruikt! Allerlei organisaties hebben vrij spel en de burger is overgelaten aan overmatige machtsuitoefening en willekeur – ook het Gezag wordt dus niet naar behoren uitgeoefend!  * De ene Wandaad na de andere Wanprestatie
Zie ook: De Belastingdienst: Misbruik van het Instrument. Over Vrouwe Justitia heb ik ook een oordeel gevormd: ‘The Harlot‘ – Overspelig …

* Ik merk op dat niet een ieder dit doet met boze opzet en voorbedachte rade; maar men is wel verstrikt geraakt in het stelsel ... 'de zinnen verblind'

Spreekt de Bijbel over een ‘Schijn van Godsvrucht’, politiek zou men kunnen spreken van een ‘Schijn van Sociaal Maatschappelijke Betrokkenheid’? Wordt ‘De Kracht van de Samenleving’ verloochend? Het ideaal van de democratie is dat de burger de macht heeft … ?! In dit verband wordt iedere samenwerking als het ware ontkracht en hebben de ministers hun roeping verloochend en het Volk (Land) verraden.

Zonder de dingen, die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de Gemeenten.

Hoe groot is uw sociaal maatschappelijke betrokkenheid?

* Ik heb het niet over miljoenen of miljarden! Ik heb het over de toekomst van gezinnen, kinderen, ouderen of kortweg: Mijn Medemens!  Mede MENS?

Hoogachtend,  ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

O&O ~ Het Sociaal Beleid …

Ruim 50.000 meer kinderen naar opvang

Ik lees in het bericht van 16 oktober 2017 op de webpagina van de Rijksoverheid het volgende:

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ,,Het is fantastisch om te zien dat steeds meer moeders werken en dat hun kinderen dan terecht kunnen bij kwalitatief goede en betaalbare opvang. Zij kunnen in die tijd spelenderwijs al veel leren en natuurlijk ook gezellig samen spelen met andere kinderen. Daar hebben zij later veel profijt van. Goed voor hun taal en goed voor hun ontwikkeling.’’

Alsof de ouders geen kwaliteiten te bieden hebben? De Minister heeft ook maar wat gehoord en beseft niet hoe belangrijk de eerste jaren zijn voor zowel de ouders als het kind m.b.t. de sociale en geestelijke ontwikkeling. De ouders hebben hierin van nature de leiding (althans, zo zou het moeten zijn). Aan gebrek aan inzichten  in sociale relaties en kennis van de psychosociale organisatie dan ook geen gemis?

Kinderen in’t gevang, mannen en ouderen zonder baan en vrouwen die het geld moeten gaan verdienen om wie of wat te onderhouden? Een alsmaar duurder wordende Verzorgingsstaat?

Toen ik begin jaren tachtig naar het voortgezet onderwijs ging nam ik waar dat de beweringen die de heer Asscher (naar schrijven) oppert helemaal niet kloppen met de werkelijkheid en ook later in het leven waaronder mijn tijd bij de Koninklijke Marine is gebleken dat velen met name met betrekking op de algemene ontwikkeling een achterstand hebben en derhalve vraag ik mij dan ook af waaraan hij dat meet of toetst?

Mijn dochter is inmiddels 21, maar steeds heb ik waargenomen dat de kwaliteit van het onderwijs sterk achter blijft ten opzichte van hetgeen ik in de jaren zeventig en tachtig zelf heb ontvangen. De didactische vaardigheden zoals ik die bij de hoofdmeester van de basisschool heb mogen waarnemen heb ik zelden terug gezien in de samenleving. Dat kwantiteit voorop staat is bijna in alles terug te zien en de ruimte die nodig is voor kwaliteitsverbetering wordt nagenoeg niet (meer) gegund!

In het bedrijfsleven heb ik meermaals ervaren (een persoonlijk onderzoek) hoe belangrijk het is om je als een vader over een zoon te mogen ontfermen belangrijk is voor de overdracht van kennis en ervaring maar minstens zo belangrijk voor de sociale en geestelijke band. Die band ontbrak er met mijn vader …

Ik merk op dat werk al geruime tijd voorop staat en dat die race om maar meer geld te verdienen de economie steeds meer schade toebrengt. In paragraaf 9.6 van het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek wordt het volgende gesteld: “Kortom, op termijn zouden ruimhartige verzorgingsstaten hun eigen economische basis ondermijnen”. Zijn die afzonderlijke bedenkingen wel juist? Of lopen wij een gouden beeld achterna dat helemaal niet die rijkdom biedt als wij voor onze ogen hebben? Is het geen zeepbel die alsmaar groter wordt en op springen staat?

Ook bij jongeren is er steeds vaker sprake van een burn-out en andere psychische aandoeningen! Is er wel sprake van echte hulp? En daarnaast, ik liep korte tijd mee als vrijwilliger als taal hulp en kom tot de ontdekking dat een NT2-docent die al tientallen jaren Nederlandse les geeft spreekt over een stoplicht in plaats van een verkeerslicht (en zo staat het ook in vele boeken).

Meneer Assher, Minister …  hoe dienstbaar bent u eigenlijk? Ik heb het als hinderlijk ervaren om mijn dochter in zo’n achterblijvende omgeving te stimuleren en haar een gezonde ontwikkeling mee te geven. Het heeft ons beide wel sterker gemaakt! Daarnaast moest ik familie, collega’s en anderen helpen om (weer) uit de psychiatrie te halen en ondersteun ik maatschappelijke organisaties, al ben ik ten gevolge van regelgeving en het beleid vanuit het Rijk en gebrek aan inzichten door andere organisaties en overheden met ‘schuldproblematiek’ geconfronteerd en ben ik dakloos …

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft een reddingsplan nodig!

 

Hoogachtend, the ~Sheepisch (Looking) Lion

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail