Is Het Waar?

‘You are blocked from following @geertwilderspvv and viewing @geertwilderspvv’s Tweets.

Over regelgeving, bestuur en beleid en de geestelijke gezondheid!

Niet dat ik het erg vindt om hem niet te kunnen volgen. Als Nederlander heb ik vanaf mijn vroege jaartjes altijd een steentje aan de samenleving kunnen en mogen bijdragen. Aan dat ‘mogen’ worden wel meer voorwaarden maar in het bijzonder meer restricties verbonden. Zo moet je vandaag de dag betalen voor arbeid …  Het verhaal ‘WerkenLoont’ zoals de gemeente Rotterdam pretendeert gaat voor mij niet op, net als voor vele anderen.

Ik zal een voorbeeld geven: Voor het werk dat ik voor mijn achttiende in alle vrijheid en geheel zelfstandig op een landbouw- loonbedrijf uitvoerde heb ik nu 10 controleurs om mij heen staan. Om hun te onderhouden doet 1 burger daadwerkelijk het werk. Dan vraagt ‘Zorgverlenend’ Nederland zich af hoe het komt dat steeds meer burgers met een burn-out te maken hebben?
Ik stel het ‘Zwart-Wit’, maar ik hoef denk ik niet uit te leggen dat de huidige regelgeving en het beleid Zorgbarend is! De psychosociale werkbelasting wordt voor velen te groot. In week 48/49 pleegde een 15 jarige zelfmoord.
Na een echtelijke scheiding met alle bijkomstigheden (en alles wat er aan vooraf ging en op volgde) zit ik in een ‘Wurggreep’, waar anders een tienermeisje in terecht was gekomen en wat voor ‘Maatschappelijke Hulpverlening’ door gaat.

1 meisje dat gecontroleerd wordt door 10 ‘volwassenen’ die aan haar verdienen?

De uitkomsten van dat proces is dat 1 man dus aan ‘ketenen’ wordt gelegd! Geert Wilders hoef ik dus ook niet te volgen, want ook hij heeft geen tijd om voor mijn rechten op te komen. In plaats daarvan gaat hij er met zijn team op uit om de openbare orde in Rotterdam verstoren? Zogezegd dat ‘Nederland Weer Van Ons‘ wordt?

Aan ‘het opdrijven van de prijs van ach de burger betaald wel’ komt een einde: Kende de rechter in 2015 mijn ex € 700 per maand toe en mijn dochter iets van € 300, toen ik hier niet langer aan kon voldoen (zeker nadat de woonlasten stegen na de beslissing van de rechter en de regelgeving van het Rijk en handhaving vanuit de gemeente Rotterdam) kwam er nog een bestuursrechtelijke premie bij van € 105,– per maand. Mijn dochter heeft de € 300 nooit afgeëist! Die bleef onder mijn hoede en trok ook weer bij mij in. Samen delen wij in de armoede; maar zij is met de hakken over de sloot!
De rechter heeft beslist en hetgeen opgebouwd en gespaard is ging naar de bank, verzekeraars en naar ambtenaren. Hij beschermd nog de burger nog de democratie. Het is zijn taak om rechterlijke controle uit te oefenen, in het bijzonder op gezagsdragers, hetgeen dat de kern vormt van het openbaar bestuur. Het instrument echter wordt misbruikt en oneigenlijk gebruikt! Hier hoor ik ‘de’ advocaten niet over noch zie ik hierin dat er herstel plaats vindt!

Van een democratische rechtsstaat is derhalve al lang geen sprake meer (ondanks de uiterlijke kenmerken). “Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.”

Blijk baar laat men het oordeel en in het bijzonder een rechtvaardig oordeel na! Hierin verschilt de ene politiek partij niet echt van de ander. Procedures (hoe goed ze ook bedacht zijn) werken niet wanneer burgers (ook al zijn zij ambtenaar) niet voldoen aan de eisen die aan de specifieke functie en in het belang van het functioneren van de staat gesteld moeten worden!

"De zwakke sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet; maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid."  ~  Ezechiël 34

De prijs? In ‘Volgens Procedures‘ spreek ik van “de gevolgen voor de psychosociale werkbelasting en verdere aantasting (afbraak) van de constitutie (grondwet) en de grondrechten komen hierbij ter sprake. De huidige Verzorgingsstaat en het Zorgbeheer.”

‘Sterker dan in andere landen worden in Nederland maatregelen genomen om de verzorgingsstaat om te vormen.’

In een pinkstergemeente waar diverse gemeenteleden met psychische gezondheidsproblemen kregen te maken stelde ik de vraag aan de oudsten en voorgangers of wij niet anders met onze medemens om moesten gaan? Ook stelde ik psychiaters en psychologen de vraag of zij wel tot een juiste (lees heilzame) behandeling kwamen maar ook of de juiste diagnose wel werd gesteld. Dit deed ik voordat in 2010 een jonge vrouw zelfmoord pleegde. Ondanks dat ik een ‘eigen weg’ ging volgen dat zichtbare gevolgen (herstel en genezing) met zich mee bracht werd mij in 2012 duidelijk dat er nog een lange weg te gaan was.

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur.  ~  Grondbeginselen der Sociologie

Niet alleen de Bijbel, maar ook deze Socioloog, laat zien dat er voor sommige Zorgbeheerders (herders) winstgevendheid in zit om de bevolking (kudde) uit te buiten. Het zijn zaken die ‘zwaar zijn om te verstaan’, dus wie ziet het? Wie kan het zich ‘voor de geest halen?’ “Je moet haast tot waanzin zijn gedreven wil je deze zaken onderzoeken en kenbaar maken!”
Ik ging door de ervaringen en (mis)handelingen binnen de pinkstergemeente dan ook te realiseren dat bepaalde zaken doorwerken tot in een derde en vierde generatie. Door het onderling op een akkoordje te gooien (winstgevendheid) waarvan slechts een kleine groep (deels) van op de hoogte is ontstaan er niet alleen allerlei stoornissen binnen allerlei vormen van relaties (niet alleen huwelijken maar zelfs de gemeenschap wordt ontwricht), maar ontstaat ook een situatie waarbij een derde generatie met een burn-out geconfronteerd wordt! De ‘oudsten’ handelen bedrieglijk en een tweede generatie die misleid is doet een volgende generatie géén recht. De oudsten bewerkstelligen een beeld bij hun eigen kinderen.
Ter vergelijking: In Suburbicon (een zogeheten Amerikaanse zwarte komedie) verandert de ogenschijnlijk voorbeeldige samenleving in een wereld van chantage, wraak en verraad.
Venijngeving: De praktijken waar ik echter van spreek zijn echter nog ‘subtieler’ en laten zich minder snel raden.

“want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”.  ~ Éfeze 6

Kortom, de doelstellingen van de wetgever worden niet tot nageleefd! Men leeft naar de letter maar niet [meer] naar de geest of gedachtegoed! In het studieboek ‘Management in sociaalagogische beroepen‘ komt duidelijk naar voren dat Justitie een eigen visie/missie gestalte heeft gegeven. Doelstellingen zoals zij eertijds zijn geformuleerd zijn hierdoor in meerdere mate teloorgegaan.

Voor het functioneren van de staat gelden de volgende regels:

er bestaat geen bevoegdheid dan die welke berust op een voorafgaand wetsbesluit (legaliteitsbeginsel);

algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen;

In het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ staat vermeld dat “het gezag zich uitstrekt over een groot aantal taakvelden en dat op ieder van die taakvelden meerdere overheden met elkaar te maken hebben, maar ook dat op ieder van deze velden de overheden samenwerken met een groot aantal verschillende maatschappelijke organisaties.”  ~ Gezag

Het mag dan ook helder zijn dat het weinig uitmaakt wie van de burgers er op de Regeringszetel zit als de taken maar naar behoren worden uitgevoerd! In dit laatste, het naar behoren uitvoeren van de taak, heerst een groot gebrek!

Alzo zijn zij verstrooid, omdat er geen herder is; en zij zijn als het wild gedierte des velds tot spijze geworden, dewijl zij verstrooid waren.  ~  Ezechiël 34

De Geestelijke Gezondheid schiet dan ook ernstig te kort …

Sluit ik nogmaals af met de woorden van een hoogleraar: “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat, is bij machte hier iets aan te doen!”

Hoogachtend, ~ Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Experts Vrezen …

Wat vrezen moeders?

In het AD van 6 december 3027 ‘Waarom de aanleg van glasvezel in Nederland stokt‘ staat het volgende:

Doordat KPN liever zijn bestaande kopernetwerk oplapt, dreigt de aanleg van supersnel glasvezelinternet tot stilstand te komen. Experts vrezen dat Nederland zijn wereldwijde digitale koppositie verliest.

Wat winnen wij wanneer wij de digitale koppositie behouden en verliezen onze kinderen of in dit geval misschien ‘het hoogste goed’ dat voor het functioneren van de staat vereist wordt ‘teneinde de menswaardigheid tot gelding te laten komen‘  ~ Gezag.

In Rotterdam zie ik moeders, maar ook vaders, naar de bibliotheek gaan en zij lenen of lezen daar boeken. Ook wordt er voorgelezen en wordt er samen met de kinderen aan ‘sociaal maatschappelijke activiteiten’ deelgenomen. Dit is niet alleen gezond voor de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen (en goed voor de menselijke organisatie van 2030) maar ook voor de geestelijke gezondheid!

Als Ervaringsdeskundige vrees ik dat wanneer de technologie ‘doorslaat’ wij het kind en hun toekomst verliezen. Dat doet het moederhart verdriet en pijn (en dat voel ik) – mijn ziel weet het wel!

Vanuit het eind van de jaren zeventig wordt steeds nadrukkelijker de vraag gesteld of de verschillende nationale, universele en collectieve arrangementen en de omvangrijke overheidsinmenging nog wel doeltreffend en doelmatig zijn. Ten eerste zijn de kosten van de verzorgingsstaat hoog. De vraag is of we die kosten in de toekomst nog willen (en kunnen) dragen.

De schrik des konings is als het brullen eens jongen leeuws; …

 Misschien doen wij ‘mannen’ wel een groot plezier met een dure robot in het verzorgingstehuis, maar een moederhart? Mogelijk verbergen wij ons aangezicht uit vrees voor wat onze medemensen van ons denken of over ons gaan zeggen? Maar ook voor wat er misschien wel met ons gebeurt, hoe wij behandeld gaan worden?
‘t Is maar of wij voor het grote geld gaan of het ‘hogere goed’ – hetgeen diep van binnen schuilt.

Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel?

In het licht van des konings aangezicht is leven; …

Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.
Sommige hebben zich met vele smarten doorstoken ...

In ‘Psychotherapie‘ spreek ik van ‘geestelijke machten’, van didactische werkvormen en van de therapeut. Uit ervaring weet ik dat praten met je naaste medemens en in het bijzonder met je (voor)ouders en/of kinderen maar ook en in het bijzonder door iets NIEUWS met ze te ondernemen en te beleven dat het de psychische gezondheid niet alleen bevorderd (versterkt), maar ook hersteld.

Moeten wij de snelheid op het digitale snelweg wel verder opvoeren? Het brengt ons wel dieper in het ‘Zorgmoeras.’ Willen wij daar onze jongeren (maar ook de ouderen) hebben? Is dit de eindbestemming die wij in gedachten hebben? Met 17 jaar hebben sommige jongeren al te maken met een burn-out. “Snel hè?”
Ik kan mij niet indenken dat u met uw zonen en dochters op die schadelijke weg voort wil gaan?

“Voorlichting loopt met u mee tot het Ravijn.” Op een gegeven punt kunt u niet meer terug, maar wordt u erin geduwd …  de massa houdt u niet tegen. Als land (eenling) kunnen wij HIER en NU nog uitstappen. “Of blijven wij in die ‘sneltrein’?”

en aan het hart der koningen is geen doorgronding …

‘t Is uw reis, u betaalt de prijs …  (en uw bestemming)

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Spooksteden

Wordt Rotterdam een Spookstad en ontstaan er Getto’s?

Institutionele Beleggers stoten voor honderden miljoenen aan huurwoningen af

‘En huurwoningen worden gezien als een stabiele belegging.’

Zoet en zuur

Ze verkopen doorgaans hun oudere bezit, of woningen in kleinere plaatsen buiten de Randstad. Om de portefeuille toch interessant te houden voor mogelijke kopers doen ze daar wat goede woningen bij, aldus de eerder genoemde bron. ‘Ze maken vaak een mandje met wat zoet en zuur.’ Zo lag het leeuwendeel van de woningen die Patrizia verkocht buiten de Randstad en waren veel huizen voor 1990 gebouwd.

Bron: Lees het artikel in het Financieel Dagblad

Opmerkelijk genoeg was Amvest, een Nederlandse institutionele belegger, een van de kopers. Zie ‘De Rotterdam

Misleidend …
Het wordt ‘gezien als een stabiele belegging’ en ‘Institutionele Belegger’.

Institutionele Belegger: Instelling die gelden ter beschikking krijgt die moeten worden belegd, te weten een verzekeringsinstelling, pensioenfonds of beleggingsinstelling.

In ‘Volgens Procedures‘ heb ik het Nederlandse beleid uitgezet zoals deze in 1999 is vervat in het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek. Hierin werd gepubliceerd dat
 ‘Sterker dan in andere landen worden in Nederland maatregelen genomen om de verzorgingsstaat om te vormen.’

Hierin is ook sprake van “Het introduceren van financiële incentives (prikkels) als aanvullend sturingsinstrument in de verhouding tussen centrale en lokale overheden, in de verhoudingen met en tussen uitvoerende organisaties en in de verhouding met de consumenten van beleid.”

Ik heb in diverse berichten de woorden van een hoogleraar te kennen gegeven dat “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat bij machte is er iets tegen te doen.” Ook heb ik het volgende opgemerkt:

… uw vorsten zijn afgevallen metgezellen der dieven …

In Rotterdam wordt de regelgeving en het bestuur vanuit het Rijk sterker ten uitvoer gebracht dan in andere gemeenten tot nu toe het geval is. Allerlei nieuwbouw heeft voor voldoende werkgelegenheid gezorgd, maar een ander pakt de winst af en keert het niet toe aan de arbeiders die de prestatie hebben geleverd (anders dan het uurloon voor dat moment).
Uit eigen ervaring weet ik hoe men in Rotterdam te werk gaat, en betaalbare woningen komen niet tijdig ter beschikking. Oude, leegstaande woningen worden voor een bedrag verhuurd dat u geen recht heeft op huurtoeslag. De inkomenstoetsing zit dusdanig in elkaar dat veel huishoudens er niet (tijdig) voor in aanmerking komen en deze zien dan ook in twee jaar tijd hun reserves met een sneltreinvaart afnemen. Na twee jaar zit men in de schulden en kan men aankloppen bij schuldsanering.

LET OP! Het begrotingstekort van 4,1% in 2012 moest worden teruggedrongen. Dus, heeft men het ‘onder het tapijt geveegd’. Wij zijn nu 5 jaar verder en het zou mij niets verbazen dat samen met de schulden waar nu de burgers maar ook de gemeenten te maken hebben het totale begrotingstekort uitkomt op 5,5% en met deze huidige ontwikkelingen de Staatsschuld net als in Amerika per seconde groeit.

Er wordt voor u gezorgd, het wordt allemaal voor u geregeld …

In ‘Macht, Recht & Markt‘ bracht ik ‘Commercie rukt op bij massaclaims’ naar voren. In ‘Zorgbeheer‘ laat ik ook naar voren komen hoe burgers afhankelijk zijn van willekeur en dat de wetgever voorzieningen in het leven roept die zegezegd zeer fraudegevoelig zijn (u kunt bedenken wie de schuld krijgt), maar hetgeen eerder frauduleuze handelingen zijn van de Kamer, waarvoor de minister-president verantwoordelijk is.

Mogelijke frauduleuze handeling aanleiding voor rechtsgeldig ontslag? Zijne Majesteit heb ik eerder geïnformeerd middels een brief ‘Ontbinding Kamers‘.

Zoals gezegd is het Koninkrijk der Nederlanden met haar Volk en overige Inwonenden weggevoerd tot de roof – verlokt – , maar ook de democratie zelf heeft geen bescherming! In het bijzonder brengt Vrouwe Justitia al het goed[s] door en verbuigt zelf hetgeen Recht is: ‘The Harlot‘ (Engelstalig).

SITRAP:
Er is sprake van een ernstig gebrek aan politieke stabiliteit; onderling vertrouwen in het maatschappelijk verkeer neemt af; psychosociale [werk]belasting neemt toe; de economie staat op instorten; “Voorlichting loopt mee tot het ravijn!”; veel regelingen weinig doeltreffend; bereiken niet de mensen waarvoor ze zijn bedoeld; fundamentele problemen worden niet (meer) opgelost ….

De Bank regeert? Er is géén sprake van een democratische rechtsstaatSchijn bedriegt! Het Volk heeft praktisch gezien niets meer in te brengen.

De rechter heeft zijn post verlaten, de deur opengezet, en zijn plicht verzaakt …
De Rechtsstaat‘ die wereldwijd voor ‘Heilsstaat’ werd gehouden … 

Wanneer stopt het; wordt het tij gekeerd … ?

Ploegt de ploeger den gehelen dag om te zaaien? Opent en egt hij zijn land den gehelen dag? Is het niet alzo? Wanneer hij het bovenste van hetzelve effen gemaakt heeft, dan strooit hij wikken, en spreidt komijn, of hij werpt er van de beste tarwe in, of uitgelezen gerst, of spelt, elk aan zijn plaats.  ~  Jesaja 28: 23 - 29
Er wordt in de achtergrond hard gewerkt …
Ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn, en van harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarhenen ook de begeerte des stuurders wil.

Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Heftige reactie Maan

“Een normale schrikreactie”

In een kort artikel over Psychotherapie  verhaal ik in het kort over de macht van de [psycho-]therapeut of geestelijk verzorger. Men kan ook bedenken dat bepaalde mensen geestesziek/-gestoord zijn en hun macht misbruiken.
Dit heb ik zelf namelijk ondervonden (zowel gebruikt door een man als een vrouw).

Ik weet persoonlijk hoe het voelt!

Het verbaast Bakkers vakgenote, psycholoog-seksuoloog Marion Wiethoff, helemaal niks dat Maan de Steenwinkel werd overmand door heftige emoties toen ze bij wijze van 'geintje' werd geconfronteerd met de dansende streaker. - Aldus het Artikel in het AD van 4 december 2017

Als gevolg van deze persoonlijke ervaring werd mij bevestigd hoe een jonge vrouw er voor heeft gekozen heeft om zichzelf van het leven te beroven – zij had geen leven meer. Ook bij de psychiater kwam dat geestelijke geweld en die herinneringen hieraan telkens weer naar voren. Zij vond geen rust (meer).
In geval van de jonge vrouw gaf ik nog het voordeel van ‘misplaatst gedrag’. Toen ik leerde dat een ander jonge vrouw het doelwit werd van ‘treiter-gedrag’ heb ik dit ondervangen en werd zelf het doelwit.
De voorganger en kerkoudsten vormden hierin een eenheid (zie 1 Samuël 18). Wat ik uit het verhaal in 1 Samuël 18 naar voren wil halen is hoe enkelen zich achter een schijn van goede bedoelingen’ schuil houdt en dat zelfs de gevestigde orde een gehele gemeenschap of samenleving (zelfs een heel volk) in de greep kan hebben. Van geen kwaad bewust en ter goeder trouw ….

Een Trouweloze Trouwbelofte. Een ‘vergissing’ die ik géén tweede keer wens te maken. Ook woorden kunnen als een speer naar je hart worden geworpen.

"... wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven, ... "

Vaak wordt hierbij gedacht aan kerken, maar het kan binnen elke ‘Institutionele Inrichting’ (waaronder ook de GGZ) voorkomen. De situatie waarin ik verkeerde was binnen de Revival Centres Nederland (deel van The Revival Fellowship).
Met als doel deze personen er van te weerhouden door te gaan met een ‘misplaatste grap’ maar in het bijzonder met ‘misplaatst gedrag’.
Wanneer het gaat om macht, aanzien, geld, et cetera, dan komt de menswaardigheid nog al eens te vervallen. Sorry zeggen gaat dan nog, maar het gedrag veranderen en het te laten blijft nog maar de vraag.

Een misplaatse grap …  Mogelijk, maar niet altijd!

 ... en door de verleiding van het loon van Balaäm zijn zij henengestort ...
... de lering van Balaäm houden, die Balak leerde den kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen ...

Aanduidingen die verwijzen naar bepaalde praktijken die in de geschiedenis van de mensheid van generatie tot generatie, van geslacht tot geslacht, weer opduiken. De voorganger van de Revival Centres Holland haalt daaruit zijn voordeel ten opzichte van ‘rivalen’ of ‘mededingers’. Zijn wij elkanders vijanden? Blijkbaar doet men zich wel als vriend of broeder voor – en dat beeld wordt je ingeprent – maar in de praktijk blijkt het weleens totaal anders te zijn.
Het is soms moeilijk om los te laten, en je vergissing in te zien, maar vasthouden doet meer pijn. Toch kiezen zorgvragers er regelmatig voor om terug te gaan naar dezelfde geestelijke verzorger, gevangen in hun eigen gedachten. Dit maakt de mens een gemakkelijke prooi voor hen maar voorziet hen ook van een zekere bron van inkomsten.

Uit angst om aan inkomsten te verliezen ontstaat dan ook een situatie dat wanneer een therapeut (of Zorgbeheerder) geconfronteerd wordt met nieuwe inzichten dat de spiegelinformatie dat nodig is om het veranderingsproces te voeden’ wordt verdrongen, verworpen of zelfs geheel vernietigd.
Nee, hun werk moet bevestigd worden …  En ja, sommige gaan schuil achter een masker.

... de vrouw Jezabel, die zich zelve zegt een profetes te zijn ...  en de mensen verleid ...

Sprookjes vertellen een verhaal, en dat is géén nieuws onder de zon!

Sluit ik dan ook af met: “Moeten wij zo nodig de held of de macho zijn?”

Ik Pas!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Krantenknipsels …

Maarten Asscher
M. Asscher

Een versnipperd beeld …

Opinie | Is meten weten?

Wie al wel meerdere keren het ‘regeren per akkoord’ aan de kaak heeft gesteld is Piet-Hein Donner, vice-voorzitter van de Raad van State. Een teveel aan akkoorden gaat in zijn ogen ten koste van de democratische controle en de openbaarheid van bestuur.

Een ander bericht vindt ik op Nu.nl: Kabinet trekt 75 miljoen uit voor hulp aan beginnende boeren

Beginnende jonge boeren kunnen rekenen op een financieel steuntje in de rug van de overheid. Het kabinet trekt 75 miljoen euro uit voor deze groep agrariërs.

Gaat het nu beter nu beter worden nu wij een vrouwelijke minister (Carola Schouten) voor Landbouw hebben? Ik durf te stellen van niet, en dit heeft alles te maken met een gebrek aan politieke stabiliteit en de vaart waarmee men te werk wil gaan. Landbouw en Veeteelt is in deze voor mij een instrument omdat ik in de jaren ’70 midden in die samenleving stond. In ‘Volgens Procedures‘ heb ik gesproken over ‘Het introduceren van financiële incentives (prikkels) als aanvullend sturingsinstrument in de verhouding tussen centrale en lokale overheden, in de verhoudingen met en tussen uitvoerende organisaties en in de verhouding met de consumenten van beleid.’ Als gevolg van het beleid toen werden boeren middels het belastingstelsel (druk) en subsidies (ontlasting) geprikkeld om te buigen voor de politiek. Een aantal ondernemers kregen betere kansen dan andere hetgeen in strijd is met bedoelde eisen die samengevat worden met de aanduiding democratische rechtsstaat – Gezag. Een ander gebeuren dat er zich afspeelde een aantal jaren na het invoeren hiervan is dat de psychosociale werkbelasting voor een groot aantal ondernemers die in die sector leven of hiervan (deels) afhankelijk zijn te hoog werd. Per jaar kozen honderden voor de hoogstpersoonlijke keuze van zelfdoding (binnen Europa gaat het om tienduizenden).

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur.  ~  Grondbeginselen der Sociologie

Met de gebeurtenissen van nu en de ontwikkelingen in de afgelopen 50 jaar schat ik in dat er binnen die sector en hetgeen hieraan gekoppeld is jaarlijks zo’n 600 tot 800 in zeer ernstige financiële problemen komen. Dient de Kamer het Volk en haar Koning of is zij anderen van dienst? Inbalance ~ ImBalance
Wanneer ik daarnaast de andere ontwikkelingen binnen de zorg en onderwijs, maar ook de ontwikkelingen omtrent de geestelijke gezondheid welke aan kwaliteit onderdoen aan die van de jaren tachtig, dan voorzie ik een toename van psychische problemen met een factor 3. Dit zal ook een toename in het aantal zelfdodingen met zich meebrengen.

Wie al wel meerdere keren het ‘regeren per akkoord’ aan de kaak heeft gesteld is Piet-Hein Donner, vice-voorzitter van de Raad van State. Een teveel aan akkoorden gaat in zijn ogen ten koste van de democratische controle en de openbaarheid van bestuur. Bovendien, in de woorden van Donner, komt het bij onderhandelen meestal op hetzelfde neer: ‘Je komt altijd met minder thuis dan je nodig acht.’

Over die ‘democratische controle en de openbaarheid van bestuur’ maak ik mij nog het minste zorgen, waar ik mij grotere zorgen over maak is dat dit Kabinet en Voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib de menswaardigheid niet tot gelding laten komen – en dit in het bijzonder behoort tot hun specifieke functie (Gezag). Voor mij zijn de uitkomsten van dat proces gewichtiger dan de bestuursvorm! Uit ‘Volgens Procedures‘ mag blijken dat wij al lang op een schadelijke weg zitten. Hierop nog een toelichting:
In 2012 schiet het begrotingstekort naar 4,1 %. Om dit terug te dringen heeft men een constructie bedacht waaruit steeds meer burgers bij de schuldhulpsanering moeten aankloppen. Uit berekeningen kom ik uit op een last over 4 à 5 jaar aan de gemeenschap van (schuldbedrag) + (25% schuldbedrag). Dit percentage gaat mogelijk al richting de 30%. Als gevolg van deze lasten komen diverse gemeenten de komende jaren in de problemen. In verhouding kom ik in 2017 uit op een begrotingstekort van 5 à 5,5% (maar verborgen is voor het publiek).

“Aleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen.”

Het is de eer der Koningen een zaak te doorgronden …

Geen gebrek aan politieke armoede, wel een gebrek aan didactische vaardigheden in het bijzonder wanneer het gaat om hen die naar democratische legitimatie tegenwicht kunnen bieden (didactische werkvormen).
In het bedrijfsleven heb ik mogen ervaren dat wanneer je deze didactische vaardigheden maar ook therapeutische vaardigheden goed benut en je versterkt en je versterkt de ‘onderlaag’, dan slaat de balans om, maar ook zijn er minder managementfuncties die vervuld moeten worden (en daar wringt met name de schoen).

Het Functioneren van de Staat‘ als organisatie …

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

InBalance ~ ImBalance

In de laatste jaren vertoont zich een kentering in de Nederlandse politiek en het is nog niet duidelijk in welke richting de Nederlandse democratie zich zal gaan ontwikkelen. Met de stelling, dat de Nederlandse democratie in het tijdperk van 1917 tot 1967 en het Nederlandse nog niet democratische staatsbestel van de 19e eeuw over het algemeen zeer stabiel waren, is echter iedereen het wel eens, zowel in het buitenland als in Nederland zelf. Is dit een juiste conclusie?  ~ Nederlandse Politiek (1968)

Nu, 50 jaar later, met 2018 voor de deur, dienen wij ons zelf (ieder afzonderlijk) af te vragen of de regels met betrekking op het functioneren van de Staat ‘teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen’ zoals naar Koninklijk Besluit is beslist wel voldoende in acht worden genomen en nageleefd!

In 1893 liet Durkheim zien dat zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit.
In dit verband kan dan ook gekeken worden naar de werkdruk, regeldruk, de psychosociale werkbelasting en dergelijke. In 1999 heeft uitgeverij Coutinho het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek uitgebracht. Het onderzoek is verricht door de Universiteit van Twente. In het studieboek wordt in par. 9.6 het volgende naar voren gebracht: “Kortom, op termijn zouden ruimhartige verzorgingsstaten hun eigen economische basis ondermijnen.”
Uit deze paragraaf wordt ook naar voren gebracht dat er harder en strenger wordt opgetreden en dat de eigen regie wordt teruggedrongen. Kortom, er is minder ruimte voor sociaal welzijn en aan versterking eigen regie wordt minder aandacht geschonken. Je ‘moet maar voldoen’. De volgende vraag is dan: “Hoe ga je vol-doen?” In dit verband dient ook de relatie tot een volgende generatie gelegd te worden en de vraag die dan volgt is: “Wat stoppen wij er in?” 

Vanaf Genesis 24 ontwikkelt de mensheid zich verder en zien wij hoe een vader zijn gezin ‘stuurt’ (gebrek hierin) en hoe een moeder de andere zoon bovenstelt en leert haar geliefde zoon zijn vader te misleiden en te bedriegen.
Persoonlijke belangen en voorkeuren worden bovengesteld – zelfbehagen – maar uit het collectieve blijkt dat men elkander onrecht en schade toebrengt. Tot schade en schande van de ouders …

In het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ komt de Rechtsstaat ter sprake. Gesteld wordt dat de heerschappij van het recht wordt erkend!
Uit de praktijk blijkt echter dat het Gezag hier onvoldoende zorg en aandacht aan besteed en dat hier handel in wordt gedreven. Ik stel dan ook het volgende: “Het gezag wordt niet uitgeoefend zoals de wetgever tot doel heeft gesteld.”
Naast het gegeven dat er derhalve van misbruik en oneigenlijk gebruik sprake is, wordt er ook overmatig en willekeurig macht uitgeoefend. Er is dan ook sprake van een gebrek aan politieke stabiliteit. ‘Destabilisatie’ is géén werk van de Russen, maar eerder het gevolg van een bedorven ziel: de geest is verziekt en dit zijn de gevolgen. De landvoogden zelf zijn niet evenwichtig en halen zich van alles in hun hoofd. Wij dienen ons te wapen tegen ‘tegen het verderfelijke gedachtegoed’. Tegen Geesteszieke politici …

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegende machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, …

Dit Bijbelse geschrift gelegd naast de Nederlandse Politiek mag te kennen geven dat er burgers zijn met een veronderstelde christelijke achtergrond (zo vernoemde christenen) die aan een waanstoornis leiden. Hieruit durf ik ook op te maken dat niet een democratie, een monarchie, communisme of enig andere vorm (menselijke instituut) bepalend is voor het functioneren van de Staat of enige andere samenlevingsvorm, maar alles te maken heeft met waar het hart toe neigt.

om met uw oor aandacht te schenken aan wijsheid, opdat gij uw hart neigt tot onderscheidingsvermogen;

In dit verband neem ik ook ‘Woman Empowerment’ bij de hand, wat op zich een schone taak is! Althans, zo zou het moeten zijn. In de Bijbel komt de vrouw Jezabel meerdere malen ter sprake. Een vrouw die het hart van de mens (mensheid) tracht te neigen tot andere rijkdommen als goud en zilver. De medemens waaronder ook kinderen, jongeren en ouderen, hebben hieronder te lijden. De menswaardigheid gaat verloren in zelfverrijking en –verheerlijking, en verheerlijking van het materialisme.

Versterking eigen regie
Willen wij ‘jong blijven’ dan dienen wij te vernieuwen. Het volgende wordt beweerd: Spiegelinformatie is belangrijk om het veranderproces te voeden.
Persoonlijk heb ik bevonden dat mijn dochter mij vanaf het begin zuivere informatie heeft gegeven. Het is uiteindelijk haar verantwoording of het zuiver blijft, maar ik heb wel degelijk invloed op haar. Ik kan haar zelfbeeld en beeld van de samenleving verstoren en daar macht op uitoefenen. Afhankelijk of ik haar blijdschap en geluk wil geven of dat ik eis dat ze mij ‘moet’ behagen ….
Het volgende wordt vanuit diverse geloven gesteld:

“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat”. (Profeet: iemand die verkondigt wat er in de toekomst gaat gebeuren)

Komt het tot gelding in de uitoefening? Democraten, christenen, islamieten, atheïsten, joden, jodengenoten, e.a. …  Het zit hem niet in de naam!
Christus die onder o.a. christenen ‘Koning der koningen’ wordt genoemd heeft zelf tegen de geestelijke leraren en oversten van het volk gezegd “Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods.”

Het mag helder zijn dat het gezag (Gezag) niet in handen van enkelen moet worden gelegd. Ook mag helder zijn dat er een rijksoverheid is die voor de staat als geheel optreedt (en deze dient), maar dat er tevens andere overheden zijn die naast de centrale overheid over zelfstandige (autonome) taken en bevoegdheden beschikken en een eigen democratische legitimatie hebben (gedecentraliseerde eenheidsstaat).

De regel “algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen;” duidt op het geven van ruimte aan de eigen verantwoording (toevertrouwen).
De regel “belanghebbende burgers worden in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over voorgenomen wetten of besluiten (inspraak), dan wel worden in de gelegenheid gesteld mee te werken aan het totstandkomen van dergelijke wetten of besluiten (participatie)” duidt op o.a. ‘gelijkelijk in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de uitkomsten van dat proces’ maar ook de individuele vrijheid.
Ook dient er op toegezien te worden dat overmatige en willekeurige machtsuitoefening wordt teruggedrongen, zelfs gehinderd!

‘Onderzoekt u zelven … ‘

 Tot slot: Overal gaan geruchten rond dat Russen zich schuldig maken aan de interne problematiek en conflicten, zowel binnen Amerika als in Nederland. Dit verban ik tot Het Rijk der Leugens …  (fabeltjes)
De verantwoordelijken bevinden zich binnen de eigen gelederen! In een uitzending van ‘De Wereld Draait Door’  (de metafoor) van 23 februari 2016 wordt gesproken over het bezoek van Neelie Kroes, ambassadeur voor StartUp Delta, samen met premier Mark Rutte aan Silicon Valley. De vraag die ik dan ook moet stellen is de volgende:

Zijn onze ‘Vader’ en ‘Moeder’ in dienst van Amerika, of dienen zij de belangen van Onze Jongeren? Gezien het toenemende aantal burn-outs …

Ik eindig dan ook met de volgende woorden: “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen.” Rest mij dan ook om Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima wijsheid en het verstand toe te wensen.
Ook ik heb mijn vergissingen en ‘misdaden’ in te zien (spiegelinfomatie) om aan de verandering die onze samenleving nodig heeft te voeden  ~ waardig de verordening des godes en der mensen …

“Aan de hoogte des hemels, en aan de diepte der aarde, en aan het hart der koningen is geen doorgronding.” 

Hoogachten, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Politieke Instabiliteit

Daar waar destabilisatie op de loer ligt, zijn de Russen online actief

Sybrand Buma

CDA-leider Sybrand Buma pleit voor de oprichting van een Internetautoriteit. Deze waakhond moet online gaan surveilleren. Burgers kunnen zo beter beschermd worden tegen internetcriminaliteit en ontwrichtende beïnvloeding van buitenaf, stelt Buma morgen in een interview met deze krant.

Bron: Het AD

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur.  ~  Grondbeginselen der Sociologie

Destabilisatie of gebrek aan politieke stabiliteit. Het zegt eerder iets over de zwakheden van onze eigen bewindslieden dan over een eventuele dreiging die van buiten komt. Wel is het zo dat men – vanuit die gedachtegoed – ‘muurtjes opwerpt’ en daartoe financiële middelen en mankracht nodig heeft.

Het is een gebrek aan vertrouwen en de angst die ‘spreekt’ dat men ernstig in gebreke blijft wanneer het gaat om de ondersteuning van de eigen economie. Men laat het overkomen als dat de economie goed draait – weinig werkloosheid – maar dat is slechts relatief en zelfs suggestief.

De vraag die wij onszelf moeten stellen: Waar bouwen wij aan?

Zoals ik in het bericht in het AD van 24 november 2017 lees stelt Buma dat de Burger beter beschermd moet worden tegen ontwrichtende beïnvloeding van buitenaf.

Persoonlijk heb ik te kampen met de ontwrichtende beïnvloeding van binnenuit – armoede en uitsluiting. In 2010 pleegde een kennis zelfmoord en kregen ook steeds meer burgers met ernstige psychische gezondheidsproblemen te maken.

‘Beledigende Onwetendheid’
In iets dat ik recent gepubliceerd heb onder de noemer ‘Top!‘ heb ik geschreven “Waarom zou ik beledigd zijn door onwetendheid van mijn medemens? Het getuigt van haar; niet van mij!”  Over het functioneren van het ambtelijk apparaat en de procedures die worden afgehandeld kan ik als ingewijd persoon uit eigen ervaring spreken. Eenmaal in dat circuit beland is de psychosociale werkbelasting hoog, zelfs overspannen. Ik ‘zie’ waarom burgers er voor kiezen om uit het leven te stappen, aan de drugs gaan, medicijnen aannemen et cetera.

Zorgbeheer (over de Verzorgingsstaat)

Op 16 oktober 2015 heb ik Zijne Majesteit  een brief aangaande ‘De Verwaarloosde Staat’. Namens de heer E. Bervoets heeft werd mij vanuit het (toenmailige) ministerie van Veiligheid en Justitie medegedeeld dat het mijn individuele zorg is. Ik de ellende en zij … ? Ik keer het liever om: De ellende en wanhoop van crisisgebieden opzoeken en van daaruit te werken teneinde het land te keren.

Daar waar destabilisatie op de loer ligt …

Jeanine Hennis Plasschaert

Volgens de CDA-leider wordt het tijd dat Nederland zich ‘wapent’ tegen de verspreiding van desinformatie uit bijvoorbeeld Rusland. Ook waarschuwt hij voor Russische fake-acounts die deelnemen aan discussies in Nederland op sociale media. Dat gebeurde volgens hem bijvoorbeeld bij het Kamerdebat waarbij Defensieminister Hennis moest aftreden.

Mijn verslag op LinkedIn: Zelf ruim 5 jaar bij de Krijgsmacht gewerkt en tweemaal een voorstel ontvangen om officier te worden. Buma, evenals Rutte, leeft in een waan. Ongezond, zelfs gevaarlijk … !

Een waanstoornis is een psychische aandoening waarbij een waan het op de voorgrond tredende symptoom is. De waan (of soms een combinatie van waanideeën) is meer dan een maand aanwezig en is niet-bizar van aard, dat wil zeggen dat de ingebeelde situaties zich in de realiteit zouden kunnen voordoen.  ~  Bron: Wikipedia

“Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen!”

En zo te zien staat er meer op het spel ….

Als er geen wijze raadslagen zijn, vervalt het volk;

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Top!

Diversiteit Vrouwen

‘Als het een ander onderwerp was, waren veel leiders al lang ontslagen’
Voornemens te over. Toch is 'de positie' van vrouwen in Nederland weer verslechterd. Oud-brunel-cfo Bercan Günel is het beu en schreef een gepeperd boek. 'Beledigende onwetendheid is het'

‘Bercan Günel stelt nog net geen gevangenisstraf voor als bestuurders niet eindelijk serieus werk maken van diversiteit. Maar in haar boek We hebben al een vrouw maakt de voormalige chief financial officer van onder meer Brunel en oud-ceo van Schoevers Professionals korte metten met alle smoesjes van organisaties om niet eindelijk een evenredig aantal vrouwelijke bestuurders aan te stellen.’  Aldus een artikel zaterdag 18 november 2017 in het FD.

‘Beledigende Onwetendheid’
Goed, dan maar beledigend – alhoewel …  Waarom zou ik beledigd zijn door onwetendheid van mijn medemens? Het getuigt van haar; niet van mij!
Ik ben ontslagen, niet omdat ik het tegenhoud dat vrouwen een ‘gelijkwaardige positie’ betrekken, maar juist omdat ik de zogeheten topfunctionarissen hinder om met de eer en de winst er vandoor gaan terwijl anderen te lijden hebben onder de psychosociale belasting. Mede hierdoor – voortkomend uit regeldruk en prestatiedruk, maar ook de verwachtingspatroon van de ‘heersers in deze wereld’ – en ‘het gouden beeld’ dat de wereldbevolking wordt geschetst. Juist onder CEO’s is een hoge percentage dat voor zelfdoding kiest – juist omdat ze het niet langer aankunnen – maar ook onder jongeren is steeds vaker sprake van een burn-out. Een eerdere aanwas na de recessie van 2008 nam in 2012 af, maar aangezien de koers werd voortgezet zitten wij weer in een stijgende lijn.

Moeders moet er goed uitzien ; en de positie van de kleintjes? Pa heeft een voorkeur voor de grote jongens – aanzien!

‘De Positie Van …’
Over de financiën wil ik met de chief financial officer ook nog wel een boekje open doen! Over leiderschap ook nog wel: Vandaag de dag volg ik een aantal dames die leiderschapstrainingen geven. Indien ik dit op de kleuterschool had gehad had ik weggelopen – misschien wel gillend. Indien ik op mijn 20ste als onderofficier zulk gedrag had vertoond was er nu al veel meer geestelijke zorg nodig geweest dan nu. ‘Geestelijk Onvolwassen’

Riwal Hoogwerkers B.V.
Oké, ‘de’ financiën. In 2014 wordt ik tewerk gesteld bij een filiaal van Riwal Hoogwerkers B.V te Diemen onder Amsterdam. Mijn ‘geheime’ missie is dat ik er mede voor moet zorgen dat KLM als klant aanblijft. Als ‘geboren’ leider (met natuurlijk gezag) kon ik raden wat er speelde. De plannen verliepen anders en zoals ik al vaker had gedaan mocht ik de hete kastanjes uit het vuur gaan halen. Storingsmonteur of ‘frontline-ambassador’ ? – Ik laat de lezer kiezen.
Met diverse malen een al bekeken zaak een wending gegeven. De zelfdoding van een jonge vrouw echter had ik niet voorzien. Dit gebeurde in 2010 nadat ik diverse verzorgers en ‘geestelijken’ al had aangesproken op hun diagnose en de behandelwijze.

In 2011 wist ik wat er stond te gebeuren toen een andere vrouw eenzelfde behandeling stond te wachten.

Terug naar het verhaal bij Riwal Hoogwerkers B.V.  Dat het niet goed ging bij het filiaal was duidelijk. Veel personeel terneergeslagen, depressief en sommige met psychische aandoeningen. Het had gevolgen voor de bezetting en was van invloed op de kwaliteit van dienstverlening en totaal aan werkzaamheden. Dit zorgde ook voor onvrede onder de klanten. Op de kleintjes werd min of meer neergekeken, maar de ‘grote jongens’ werden middels financiële Incentives (prikkels) aanvullend gestuurd. Het filiaal had een negatief balans van 5%, toch schenen managers en accountmanagers het goed te doen.
Na in de buitendienst het vertrouwen te hebben gewonnen onder cliënten maar ook toeleveranciers – maar ook tijd – kwam ik (als intern middel om mij weg te werken) in de binnendienst te werken. Ik deed dit op geheel vrijwillige basis aangezien ik verstond hoe één van de andere collega’s met een gezin schade aangebracht zou worden. Ik had inmiddels geen gezin meer.
Het moraal onder het personeel veranderde en de bezetting nam toe. Minder interne kosten als gevolg dat het ziekteverzuim werd teruggedrongen, maar men kreeg ook meer plezier in het werk. Een paar weken een verademing nu iemand anders op de werkvloer leiding nam – al had hij andere verplichtingen die boven verwachting waar werden gemaakt (de ‘voorganger’ was het niet gelukt).
Uiteindelijk was iedereen gesterkt en ook psychisch weer gezond. Er was een positief bedrijfsresultaat van 10%. Mede doordat ik mijn ervaring en kennis die ik in de negen voorliggende jaren binnen het concern had opgedaan deelde.

Er was voor mij (on diverse redenen) geen plaats meer binnen de organisatie en heb het ontslag aanvaard.

Omdat het om de eigen portemonnee ging, maar ook om de macht en het aanzien werd een leider ontslagen!

IJverzucht (jaloezie), miskennen, vriendjespolitiek en dergelijke. Aangezien ik niet meedoe aan praktijken – zoals manipulatie en vuil gewin (intriges) – was ik eerder al uit de pinkstergemeente gezet en had mijn ‘partner’ het gezin verlaten. Ik werd het doelwit …

Financiën
Ten gevolge van ontwikkelingen die al ruim veertig jaar duren – en waaraan ik in mijn onwetendheid heb meegewerkt of althans de ruimte aan heb gegeven – zit Nederland in een situatie waarin zij nu verkeerd. Zie ook ‘Volgens Procedures‘.
Zoals ik onder Riwal Hoogwerkers B.V. bekend heb gemaakt is er een verschil in het balans van 15%! Dit in het bijzonder door vooral aan de Human Resources de nodige zorg en aandacht maar ook aan de ontwikkeling te besteden. De kosten voor ‘de’ Zorg maar ook voor ‘het’ onderwijs namen af doordat het sociaal welzijn verbeterde en doordat kennis en ervaring werd gedeeld. ‘Familie’

‘Kosten voor de Verzorgingsstaat’
Over ‘de verhouding met de consumenten van beleid. Bijvoorbeeld: door het introduceren van een eigen risico – de verzekerde draagt zelf een deel van de kosten’ uit het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek maar ook de kosten van de Verzorgingsstaat en de vraag of wij deze nog langer kunnen en willen dragen, over de regelingen die weinig doeltreffend lijken en de fundamentele problematiek die niet (meer) wordt opgelost valt nog het nodige zeggen:

Rechtszaak
In een ander artikel in het FD van zaterdag 18 november wordt 3,5 jaar cel geëist om fraude bij ZSV. Wat moet er dan gevraagd worden voor ‘de tol’ – de keuze van een jonge vrouw die de hoop verloren heeft?

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur.  ~  Grondbeginselen der Sociologie

Ook de Bijbel geeft het een en ander te verstaan over het functioneren of in het bijzonder het disfunctioneren van het staatsgezag! Wien doe ik recht door te straffen en te vergelden? Hiermee wordt het recht niet hersteld, komt de menswaardigheid niet tot gelding en verlies ik ook al win ik één zaak.

‘In Positie’
Over ‘Toch is de positie van vrouwen in Nederland weer verslechterd’ heb ik het volgende mede te delen: “Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn!” en met wat ik lees in het FD van zaterdag 18 november 2017 over de voorlichting van een aantal ‘prominente vrouwen’ dan denk ik dat het kind met het badwater wordt weggegooid …
Ik zie veel schrijnende gevallen van ernstige psychische zorg in de samenleving – en zelf ‘bivakkeer’ ik onder daklozen – en in de psychologie veel vrouwen die mannen behandelen of ze kleine kinderen zijn (terwijl ze nog niet weten hoe zij een kind moeten opvoeden) maar vooral binnen hun eigen ‘referentiekaders’ kijken hetgeen de Volksgezondheid géén goed doet! Het studieboek ‘Grondbeginselen der Sociologie’ geeft ook te kennen dat sociologen en psychologen hun eigen referentiekaders hanteren en in de praktijk komt naar voren dat psychiaters en psychologen veelal probleemgevallen zien. In de werving en selectie van personeel scoorde men begin jaren negentig 1 op 6 – d.w.z. 1 op 6 psychologen stelde een vraag buiten ‘de’ onderzoekskaders en vond het juiste antwoord. In de afgelopen 7 jaar heb ik er onder de beroeps 1 aangetroffen die herkende dat er fouten worden gemaakt en 1 onafhankelijk arts die voor de overheid onderzoek verricht die voldoende kennis en ervaring heeft en die ik als deskundige kan vertrouwen. Dusdanig van belang voor het functioneren van de staat die vanwege de specifieke functies aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen!

Over mannen
Het is onder de ouderen niet de onwetendheid, maar de onwil en ook de angst. Angst om toe te geven dat er fouten worden gemaakt en in het bijzonder vanwege de ‘rechtsvervolgingen’. Ook is er sprake van trots, angst om het verliezen van hun positie/status, maar ook ijverzucht (jaloezie). En ja, er is gelogen. Maar wie merkt het? Wie kan ons wat aandoen? Hoogmoed …

‘Onze Positie’

‘Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen’

Hoogachtend,  ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

‘Misleidende, Onjuiste Informatie’

CDA en D66 willen actie tegen nepnieuws

“Het kabinet moet actie ondernemen tegen nepnieuws, vinden de regeringspartijen CDA en D66. Een grote campagne over de algoritmes die bepalen wat mensen te zien krijgen op sociale media en meer openheid over geldschieters zijn nodig om inmenging vanuit het buitenland te voorkomen.”

Intriges …  Is het Kabinet nu al kwijt hoe Rutte II is geëindigd en Rutte III heeft aangevangen?  Het boekje Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn’ is recent open gegaan.

“Mensen moeten gewaarschuwd worden voor nepnieuws, vinden Tweede Kamerleden Kees Verhoeven (D66) en Harry van der Molen (CDA), die hiervoor vandaag voorstellen zullen indienen bij de begroting van Binnenlandse Zaken. Onder de hashtag #trapernietin zou de overheid burgers kunnen uitleggen hoe ze zulke desinformatie kunnen herkennen, menen zij.” Aldus het bericht in het AD van woensdag 15 november 2017

Uitleggen hoe ze zulke desinformatie kunnen herkennen? Die les heb ik in de afgelopen tientallen jaren wel geleerd. CDA is er bij uitstek bedreven in om desinformatie te geven. Na 23 jaar in een hoofdzakelijk reformatorische samenleving  en 23 jaar actief binnen een pinkstergemeente heb ik intriges zoals in het boek 1 Samuël staat wel leren herkennen. In het bedrijfsleven komt men dezelfde verderfelijke praktijken ook tegen en ook daar blijkt dat niet ieder mens zo beschaafd is als men zich wil voordoen.

Zelf doelwit geweest maar aan hun strik[ken] ontsnapt …

“Een grote campagne over de algoritmes die bepalen wat mensen te zien krijgen op sociale media en meer openheid over geldschieters zijn nodig om inmenging vanuit het buitenland te voorkomen.” Keer op keer wordt er gewezen op een dreiging die van buiten komt, terwijl 95% dreiging uitgaat van eigen ondermijnende praktijken. Wie bepaald deze algoritmes dan? Blijkbaar zijn zij niet onderlegd op een wijze zoals David ooit als staatshoofd heeft gediend: psychosociale kennis.

Diverse keuringen bij drie onderdelen van de Krijgsmacht eind jaren tachtig en begin negentig en onafhankelijk onderzoek gedurende de laatste tien jaar laten zien dat de algoritmen niet sluitend zijn. Onder psychiaters en psychologen  stelt hooguit 1 op de 6 de ‘juiste’ vraag en komt men tot een meer gepast zorgplan!
Uit het artikel ‘Volgens Procedures‘ van 7 november mag opgemerkt worden dat de Institutionele Herinrichting en het terugdringen van discretionaire ruimte en de ontwikkelingen daarom heen de grootste dreiging vormen voor de democratie.

Uit angst dat de Koning een tamelijk autoritaire rolopvatting zou hebben werd zijn macht aan banden gelegd. Gemotiveerd en gedreven door angst zijn zij verblind! Het verse Kabinet durft zelf de realiteit niet in de ogen te kijken. Op de website van Wij Worden Wakker een verhaal ‘waarom veel intelligente mensen de waarheid niet aankunnen‘.

Men gaat liever af op een voorgevormd beeld – en hun [dode] ‘god’ krijgt vervolgens de schuld – dan dat zij zelf de zinnen oefenen! Voor het functioneren van de staat wordt vereist dat de menswaardigheid tot gelding komt.
Er wordt geringschattend gedacht over de medemens – maar dat getuigt ervan hoe klein ze zelf zijn …

Wie kiest de deskundigen? Saul koos Doeg, de Edomiet (1 Samuel 22), om te zorgen dat zijn plannen zouden slagen …

“Nepnieuws is ,,angstaanjagend”, aldus VVD ‘er Jan Middendorp in de Kamer.” :  Iemand de spiegel voorhouden [de waarheid aanzeggen] is ook ,,angstaanjagend.”

De grootste oppositiepartij PVV maakt zich zorgen. ,,Wie bepaalt wat nepnieuws is?”, vroeg PVV’er Martin Bosma zich af in het debat. ,,De doos van Pandora gaat open als de Staat dit gaat bepalen.”
Inderdaad! Hier ben ik het volkomen mee eens:

Juist door deze bijzondere functies worden aan het overheidshandelen specifieke kwaliteitseisen gesteld, die boven alles berusten op de gedachte dat gezag niet in handen van enkelen moet worden gelegd. Gezag moet worden verdeeld om misbruik (ook van een ‘dictatuur van de meerderheid’) en oneigenlijk gebruik wordt voorkomen. Veelal worden de hier bedoelde eisen samengevat met de aanduiding democratische rechtsstaat.  ~ Bron: 'Staatkunde, Nederland in drievoud' Gezag

‘dictatuur van de meerderheid’

In een democratie kan niemand zich erop beroepen de waarheid in pacht te hebben of een superieure mening te verkondigen, ook al is dat de mening van een meerderheid. De rechter is van cruciaal belang om deze grondregel te beschermen.  ~   Bron: 'Staatkunde, Nederland in drievoud'  Rechtsstaat

Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur.   ~  Helaas is het instrument ‘ingelijfd’ en is het volk ontbloot: de burger maar ook de democratie zelf geniet geen bescherming (meer). Althans, men blijft hierin al geruime tijd in gebreke! Mede hierdoor wordt in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen geschaad – buiten de schuld van de burger, maar door toedoen van regelgeving en bestuur van het Rijk en de tekortkomingen van het gedecentraliseerde bestuur.  In de gelaagde structuur van het gezag worden bepaalde overheden (maar ook maatschappelijke organisaties) overheerst en onderdrukt i.p.v. ondersteunt. Er komt geen goede samenwerking tot stand ….

Het disfunctioneren van de staat …   Wordt de samenleving maar ook de samenwerking wel gekoesterd?  ‘Kabinet koestert Hoofdkantoren

 

Hoogachtend,  ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Kabinet koestert hoofdkantoren

Blik op Britse pensioenfondsen …

Het Nederlandse hoofdkantoor van Unilever aan het Rotterdamse Weena.

Donderdagavond bevestigde minister Wopke Hoekstra (Financiën) in de Tweede Kamer dat het kabinetsvoornemen is ingegeven door zorgen over de Nederlandse hoofdkantoren, sinds Unilever en AkzoNobel begin dit jaar werden belaagd. Multinationals zijn een belangrijke banenmotor, zo schreef premier Rutte donderdag. Zij scheppen werkgelegenheid voor het midden- en kleinbedrijf en zijn goed voor circa 40% van alle banen in het Nederlandse bedrijfsleven.

Dit en andere informatie komt naar voren in het artikel ‘Kabinet Koestert hoofdkantoren, en vooral dat van Unilever’ in het Financieel Dagblad.

Met betrekking tot de didactiek voor bestuur en politiek komt in het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ naar voren dat voor het functioneren van de staat bepaalde regels gelden. Een daarvan is dat algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen;

Daarnaast is het in een rechtsstaat van belang dat de heerschappij van het recht wordt erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet. De bedoeling hiervan is dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk wordt.

Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur.

Dit en andere inzichten kunnen gehaald worden uit het studieboek. In mijn onderzoek naar het functioneren van de Nederlandse staat zijn 4 paragrafen van het grootste belang: het Gezag, de RechtsstaatGedecentraliseerde Eenheidsstaat en Versobering (Verzorgingsstaat)

Ondanks het gegeven in hoofdstuk 1 dat  er aan het overheidshandelen door deze bijzondere functies specifieke kwaliteitseisen worden gesteld, die boven alles berusten op de gedachte dat gezag niet in handen van enkelen moet worden gelegd, blijkt in hoofdstuk 9 dat men hier al geruime tijd van afwijkt. Er wordt gesteld dat gezag moet worden verdeeld om misbruik (ook van een ‘dictatuur van de meerderheid’) en oneigenlijk gebruik wordt voorkomen.

Het beleid echter is al lange tijd gericht op Institutionele Herinrichting van de georganiseerde verhoudingen tussen overheid, maatschappelijke organisaties en uitvoeringsorganisaties. Vermoedelijk nog van voor de jaren zeventig. In de praktijk komt het er op neer dat de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) wordt teruggedrongen in het uitvoeringsproces. Ten gevolge van die herinrichting en bijkomstig de aanscherping van wet- en regelgeving ondervindt het gedecentraliseerde bestuur hinder bij het behartigen van de belangen van de eigen burgers. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor zorgsector. Daarbij kiezen velen voor de weg van de minste weerstand en dat in het bijzonder is de grootste dreiging – Inzicht in ‘Sociale Relaties’ – want daarbij handelt men niet meer onpartijdig maar ook nog eens bevooroordeeld. Uit lijfsbehoud komt de gehele organisatie dan ook op losse schroeven te staan.

Kenmerkend voor een staat is ook dat over het grondgebied en de bevolking gezag wordt uitgeoefend

Geldt voor het functioneren van de staat ook dat belanghebbende burgers in de gelegenheid gesteld worden zich uit te spreken over voorgenomen wetten of besluiten (inspraak), dan wel worden in de gelegenheid gesteld mee te werken aan het tot stand komen van dergelijke wetten of besluiten (participatie), blijkt in de praktijk dat hier nogal eens van wordt afgeweken. Ondanks een uiterlijk vertoon en mooie beloften komt het in de uitvoering niet tot zijn recht!

Juridische problemen zijn overkoombaar

In het studieboek wordt gesteld dat sommige burgers valse gegevens verstrekken om uitkeringen te verkrijgen waarop zij eigenlijk geen recht hebben (fraude). Ook wordt naar voren gebracht dat sommige burgers maar ook sommige organisaties voorzieningen gebruiken die strikt juridisch gezien correct is, maar die indruist tegen de bedoelingen van de wetgever (misbruik en oneigenlijk gebruik).

Hierbij kan opgemerkt worden dat bewindvoerders helemaal losgeslagen zijn en daarbij de gevolgen van de uitwerking in de praktijk volkomen in de wind slaan! De eerste keer dat mij dit helder werd is nadat een jonge vrouw  de keuze had gemaakt om haar leven te beëindigen (psychosociale overbelasting) maar dat men zich niet anders ging gedragen ten opzichte van gedupeerden en anderszins sociaal en maatschappelijk benadeelden die ook veelal geestelijk beschadigd zijn. Een beleid van hardigheid en strengheid – sociaal armoedig – in de zorg doet de ziel niet genezen, maar eerder meer schade aan.

‘Kortom, op termijn zouden ruimhartige verzorgingsstaten hun eigen economische basis ondermijnen.’  –  Economisch gezien verondersteld men blijkbaar dat een menswaardige behandeling nadelig wordt! Aan het begin van het studieboek werd er met betrekking op didactiek voor bestuur en politiek een aantal voorwaarden (eisen) gesteld die van belang zijn wil de staat functioneren! Hierbij wordt gesteld dat de menswaardigheid tot gelding komt!

Trouweloze Trouwbelofte …

Al wordt er voor het functioneren van de staat (organisatie) gesteld dat belanghebbende burgers in de gelegenheid gesteld worden zich uit te spreken over voorgenomen wetten of besluiten (inspraak), dan wel worden in de gelegenheid gesteld mee te werken aan het tot stand komen van dergelijke wetten of besluiten (participatie dan blijkt uit hoofdstuk 9 dat ten gevolge van het terugdringen van de discretionaire ruimte in de uitvoering niet tot gelding!

~ beschaamd zullen worden zij die zonder reden trouweloos handelen ~

De praktijk toont ons dat diverse functionarissen hun taak niet serieus nemen en dat bepaalde rollen niet naar behoren worden vervuld! Het krijgt geen gestalte.
Aangezien men zich over het geld en de economie ontfermt en niet over de burger – zelfs Vrouwe Justitia is niet getrouw – gebeurt het dat bepaalde zaken niet (meer) tot gelding komen doordat er sprake is van sociale dumping. Dit verschijnsel werd ik gewaar in 2010 binnen een pinkstergemeente en later in het bedrijfsleven. Opkomend voor de sociaal en maatschappelijk ‘zwakkere’ vaak ook met een geestelijke nood, licht gevend in een zaak (op de praktijken), werd mij door de voorgangers van de pinkstergemeente de toegang ontzegd.

Sociale Dumpingeen artikel dat ik publiceerde op LinkedIn naar aanleiding van de persoonlijke omstandigheden en de Europese ontwikkelingen waarvan verslag op Knack.Be: EU-ministers op zucht van akkoord tegen sociale dumping.
Ook bij het UWV-werkbedrijf en andere maatschappelijke instanties vindt sociale dumping plaats. Ondanks eerdere klachten (vanaf 1 oktober 2015) maar ook dat ik vanuit het UWV verwezen werd om naar een psychiater te gaan i.v.m. de psychosociale (werk)belasting en een recent schrijven d.d. 14 augustus aan de Raad van Bestuur van het UWV mankeert het nog aan de uitvoering.
Als reactie op mijn brief ‘Werken aan perspectief’ ontving ik na een eerder telefonisch onderhoud op 4 september 2017 d.d. 5 oktober een brief.

Uit de inhoud van die brief kwam naar voren dat ondanks de signalen vanuit de maatschappij en de bezwaren die de Raad van Bestuur kenbaar maakt aan het Ministerie van Sociale Zaken er in Den Haag gekozen wordt voor maatschappelijke problematiek. Er is voor gekozen om zich aan het recht te onttrekken met het gevolg dat huishoudens betalingsproblemen krijgen – alleen al door het veranderen van de voorwaarden en tijdstip omtrent de uitbetaling. Het onderling vertrouwen in het maatschappelijk verkeer verstorende.

In die brief werd ook vermeld dat per oktober 2016 de nieuwe WW dienstverlening van kracht is geworden. Alle WW gerechtigden kunnen gebruik maken van deze online dienstverlening (over de kwaliteit valt het nodige te zeggen, maar dat is niet voor nu). Nu komt het: ‘Onze WW dienstverlening op de vestiging krijgt gestalte op basis van de vraag wat werkt voor wie en op welk moment. De individuele klantsituatie is leidend. Deze wordt aan het begin van de werkloosheid gestructureerd in kaart gebracht, onder meer aan de hand van een online vragenlijst die de WW gerechtigde kort na de uitkeringsaanvraag invult. We nodigen WW-gerechtigden uit voor een werkoriënteringsgesprek als zij een verhoogd risico lopen op … et cetera et cetara.’

Ondanks eerdere klachten en een reeks aan e-mails – ditmaal beslagen ten ijs – blijft de kwaliteit van dienstverlening en in het bijzonder het gebrek hieraan bepalend! Inmiddels ruim 28 maanden werkloos, sinds 3 januari dakloos (door uitvoering van regels en bestuur van het Rijk en beslissing van de rechter tot stand gekomen) en met een maatschappelijke voorziening (WMO) van € 1.432,00 per maand brengt de hinder de burger meer lasten en de schatkist hogere kosten – en op wie wordt het disfunctioneren van de staat verhaald?

* Het Sociaal Onrecht en de Psychosociale Werkbelasting verklarend!

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur.  ~  Grondbeginselen der Sociologie

De werking van de maatschappij of anders geformuleerd de werking van die processen gepaard met de uitkomsten van dat proces die door regelgeving en bestuur van het Rijk tot stand komt. Wrange vruchten waarvoor de gedupeerde en beschadigde langdurig overmatig en onnodig lijdt en waarbij de burger van eigen schuld wordt beticht. Iets wat voor de burger maar ook voor veel zorgverleners moeilijk te ontrafelen zal zijn – ‘ongrijpbaar’.

‘Volgens Procedures’: Hetgeen er haast geschiedt ligt in de lijn van verwachting, maar kon ik eerder en zeker vooraf niet onder woorden brengen (laat staan aantonen). Uit het artikel ‘Volgens Procedures‘ mag blijken dat er met het oog op de toekomst voor de burger maar ook voor de democratie zelf een grote bedreiging is. Een ‘werking’ die nog voor de jaren zeventig in gang is gezet en waarvan ik als kind in de jaren zeventig al signalen uit opving – hoog gevoelend?

Ook vandaag de dag willen sommige ouderen de jongeren een ander beeld voorhouden, ontkennende de waarheid met list en bedrog. Ook het Kabinet heeft oog voor de aanzienlijke maar kijkt naar de arme in al zijn verdrukking niet om. Innerlijke ontferming komt ook onder de zogeheten christenen niet tot gelding …

* De arme, wandelende in zijn oprechtheid, is beter, dan die verkeerd is van wegen, al is hij rijk.

Geleid door eigengereide parlementariërs die de begeerlijkheden van hun ogen volgen, zich te goed doen aan alle voorzieningen, de weduwe en de wees (verlaten kinderen) in de armoede achterlatende, wordt het Koninkrijk en het Volk verscheurd en beroofd. Hoe ontstaat zoiets?

Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen, en een sterk gebod te maken,  ~  Daniel 6

Institutionele Herinrichting of het Ondergraven van Gezag.

Uw vorsten zijn afvalligen, en metgezellen der dieven, een ieder van hen heeft geschenken lief, en zij jagen de vergeldingen na;

‘Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte er iets aan te doen.’

Hoogachtend,  ~Sheepish (Looking) LION

 

‘Gelijk als een leeuw, en een jonge leeuw over zijn roof brult, wanneer schoon een volle menigte der herderen samengeroepen wordt tegen hem, verschrikt hij voor hun stem niet, en vernedert zich niet vanwege hun veelheid;’

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail