Maar de juridische problemen waren overkomelijk …

‘niets duidde op de drastische ingreep die opdook in het regeerakkoord en die de schatkist €1,4 mrd kost’

Lees het artikel in het FD: Afschaffen dividendbelasting maakt vijandige overnames lastiger.

Zondag nog (15-10-2017) tipte iemand mij dat wij in een ‘joods-christelijke cultuur’ leven. In Gesprek Met … 

Toen ik nog jonger was en niet wist wat er achter het aangezicht schuil ging bemerkten mijn ‘zintuigen’ toch de werkingen die van buiten en van binnen een organisatie zijn! Ik voorzag al enigszins de gevolgen hiervan. Na op mijn 23ste levensjaar gedoopt te worden (in antwoord van een goed geweten tot God) heb ik besloten om te blijven in de gemeenschap dat Revival Centres heette en na een scheuring The Revival Fellowship heette (al bleef de naam Revival Centre Holland in de statuten staan).
Op hun leer en wat er achter het aangezicht van de voorganger schuil ging heb ik acht gegeven, maar ik bleef ‘toetsen’ en had mijn eigen waarnemingen en ging steeds meer naar eigen inzichten handelen toen ik de schadelijke gevolgen bemerkte en kwam uiteindelijk tot ‘de’ Bron …      Antinomianism  (Engels)

Nadat mij de toegang tot die gemeenschap werd ontzegt verliet mijn ex- het gezin en later verloor ik ook mijn baan, huis … ‘alles’ … sinds 3 januari 2017 behoor ik tot één van de vele daklozen in Rotterdam! Ik heb uit de centrale bibliotheek het boek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud‘ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek gehaald (), het studieboek ‘Grondbeginselen der Sociologie‘ geopend () en een kijkje genomen in het studieboek ‘Management in Sociaal Agogische Beroepen‘ (). Veelal zie ik in de inleiding al waar ‘wij’ naar toe gaan en waar de ‘fundamentele problematiek’ ligt (zijn oorsprong heeft).

In het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ komt in het hoofdstuk met betrekking tot de verzorgingsstaat in paragraaf 9.6 het volgende naar voren:

Sommige burgers maar ook sommige organisaties gebruiken voorzieningen die strikt juridisch ge-zien correct is, maar die indruist tegen de bedoelingen van de wetgever (misbruik en oneigenlijk gebruik).

In het artikel ‘Toets op de Uitvoerbaarheid‘ mag blijken dat in het bijzonder de overheid onder de noemer ‘sommige organisaties’ geschaard mag worden en dat het Gezag niet bepaald zorgvuldig omgaat met het beheer van mens en kapitaal! De regels worden veronachtzaamd en er is sprake van antidemocratie. De ontwikkelingen zijn dusdanig dat het gestalte geeft aan een dictatuur ook al oogt het nog een democratie te zijn! De rol van de rechter is dan ook van het grootste belang om de democratie te beschermen ~ De Rechtsstaat!

"Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur."  - Inzicht in Sociale Relaties uit het studieboek 'Grondbeginselen der Sociologie'; een inleiding.

‘Nader tot de Bron’ …    in mijn werk als storingsmonteur heb ik met enige regelmaat ervaren dat symptomen worden bestreden en oplossingen worden bedacht om de symptomen te bestrijden. ‘De’ Bron echter, wordt veelal ongemoeid gelaten! Vaak komt men dan bij ‘de fabrikant’ terecht en die is moeilijk te bewegen en te overtuigen … ‘de monteur’ of lager opgeleide die ‘beweert’ dat de engineer of ‘hoger opgeleide’ een fout hebben gemaakt? Daar kan/moet niet van worden uitgegaan; dat is de omgekeerde wereld …  Alsof er bij de ‘lagere orde’ geen verstand en begrip is. Maar wie is er geschoold en heeft de nodige discipline en training?

Een addertje onder het gras …  Met de 3 mld en deze 1,4 mld wordt het al 4,4 mld? Als kind heb ik al waargenomen hoe een organisatie van binnenuit (als de kanker) ten gronde wordt gericht …   De ontwikkelingen bij (binnen) Defensie kwamen ook niet als een verrassing – zo zit ook die organisatie of cultuur in elkaar.
Op 16 oktober 2015 schreef ik met betrekking tot ‘De Verwaarloosde Staat’ een brief, gericht aan Koning Willem-Alexander. De brief ging voor verdere behandeling naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. De reactie? In deze persoonlijke zaak kunnen wij u niet helpen, het is uw individuele zorg! Teleurstellend? ‘Triest genoeg’ kwam het antwoord niet als een verrassing, al is het diep triest!

‘t Is een kwestie van tijd voordat de zaken openbaar worden, maar de systeemkenmerken zijn ‘Zeker en Vast’: ‘Nieuw Kabinet betaalt het Zoet met ..

Koning, Uw Vorsten zijn afvalligen en metgezellen der dieven, Uw ‘Vrouw‘ (Justitia) die haar huis hoort te beschermen) heeft U als leidsman verlaten, is overspelig en koopt haar minnaars met geschenken.

* Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets tegen te doen!

 

Hoogachtend, The ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

O&O ~ Het Sociaal Beleid …

Ruim 50.000 meer kinderen naar opvang

Ik lees in het bericht van 16 oktober 2017 op de webpagina van de Rijksoverheid het volgende:

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ,,Het is fantastisch om te zien dat steeds meer moeders werken en dat hun kinderen dan terecht kunnen bij kwalitatief goede en betaalbare opvang. Zij kunnen in die tijd spelenderwijs al veel leren en natuurlijk ook gezellig samen spelen met andere kinderen. Daar hebben zij later veel profijt van. Goed voor hun taal en goed voor hun ontwikkeling.’’

Alsof de ouders geen kwaliteiten te bieden hebben? De Minister heeft ook maar wat gehoord en beseft niet hoe belangrijk de eerste jaren zijn voor zowel de ouders als het kind m.b.t. de sociale en geestelijke ontwikkeling. De ouders hebben hierin van nature de leiding (althans, zo zou het moeten zijn). Aan gebrek aan inzichten  in sociale relaties en kennis van de psychosociale organisatie dan ook geen gemis?

Kinderen in’t gevang, mannen en ouderen zonder baan en vrouwen die het geld moeten gaan verdienen om wie of wat te onderhouden? Een alsmaar duurder wordende Verzorgingsstaat?

Toen ik begin jaren tachtig naar het voortgezet onderwijs ging nam ik waar dat de beweringen die de heer Asscher (naar schrijven) oppert helemaal niet kloppen met de werkelijkheid en ook later in het leven waaronder mijn tijd bij de Koninklijke Marine is gebleken dat velen met name met betrekking op de algemene ontwikkeling een achterstand hebben en derhalve vraag ik mij dan ook af waaraan hij dat meet of toetst?

Mijn dochter is inmiddels 21, maar steeds heb ik waargenomen dat de kwaliteit van het onderwijs sterk achter blijft ten opzichte van hetgeen ik in de jaren zeventig en tachtig zelf heb ontvangen. De didactische vaardigheden zoals ik die bij de hoofdmeester van de basisschool heb mogen waarnemen heb ik zelden terug gezien in de samenleving. Dat kwantiteit voorop staat is bijna in alles terug te zien en de ruimte die nodig is voor kwaliteitsverbetering wordt nagenoeg niet (meer) gegund!

In het bedrijfsleven heb ik meermaals ervaren (een persoonlijk onderzoek) hoe belangrijk het is om je als een vader over een zoon te mogen ontfermen belangrijk is voor de overdracht van kennis en ervaring maar minstens zo belangrijk voor de sociale en geestelijke band. Die band ontbrak er met mijn vader …

Ik merk op dat werk al geruime tijd voorop staat en dat die race om maar meer geld te verdienen de economie steeds meer schade toebrengt. In paragraaf 9.6 van het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek wordt het volgende gesteld: “Kortom, op termijn zouden ruimhartige verzorgingsstaten hun eigen economische basis ondermijnen”. Zijn die afzonderlijke bedenkingen wel juist? Of lopen wij een gouden beeld achterna dat helemaal niet die rijkdom biedt als wij voor onze ogen hebben? Is het geen zeepbel die alsmaar groter wordt en op springen staat?

Ook bij jongeren is er steeds vaker sprake van een burn-out en andere psychische aandoeningen! Is er wel sprake van echte hulp? En daarnaast, ik liep korte tijd mee als vrijwilliger als taal hulp en kom tot de ontdekking dat een NT2-docent die al tientallen jaren Nederlandse les geeft spreekt over een stoplicht in plaats van een verkeerslicht (en zo staat het ook in vele boeken).

Meneer Assher, Minister …  hoe dienstbaar bent u eigenlijk? Ik heb het als hinderlijk ervaren om mijn dochter in zo’n achterblijvende omgeving te stimuleren en haar een gezonde ontwikkeling mee te geven. Het heeft ons beide wel sterker gemaakt! Daarnaast moest ik familie, collega’s en anderen helpen om (weer) uit de psychiatrie te halen en ondersteun ik maatschappelijke organisaties, al ben ik ten gevolge van regelgeving en het beleid vanuit het Rijk en gebrek aan inzichten door andere organisaties en overheden met ‘schuldproblematiek’ geconfronteerd en ben ik dakloos …

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft een reddingsplan nodig!

 

Hoogachtend, the ~Sheepisch (Looking) Lion

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

In gesprek met ….

In mijn gesprek met ‘God’, maar in het bijzonder met ‘de’ Maatschappij (die ook wel als smeltkroes wordt getypeerd):

In mijn gesprek met de stad Rotterdam had ik persoonlijk onderhoud met een oudere man die mij het volgende te verstaan gaf: “Wij zijn een joods-christelijke cultuur, de Islam hoort hier niet”  –  Alsof ik blij moet zijn met die Nederlandse bedrijfscultuur en bedrieglijke schoonheid waar de Bijbel ons voor waarschuwt en ook getuigenis van geeft. ‘Tuurlijk, het zijn niet allemaal giftige appels in’t gelid, maar laten wij eens kijken naar ‘Ons eigen Koninkrijkje’ en niet afgeven op het oude Koninkrijk van Israël of ‘de’ wereld om ons heen. Nee, dan gaat de Bijbel dicht wanneer ze hun aangezicht in de spiegel bemerken! Vooral het Oude Testament en dan beroemen zij zich in het Nieuwe terwijl zij Christus verloochenen in hun werken.

50/50 – Vandaag, maandag 16 oktober, komt een artikel in de Volkskrant onder mijn aandacht: Bussemaker: verdeel posten in nieuw kabinet 50/50 onder mannen en vrouwen.
50/50 – Betekent dit dat vrouwen naar ‘de’ rechter gaan en dat de man in levensonderhoud moet blijven voorzien, maar hij onverzorgd achterblijft? Kern van het recht en de doelstellingen worden niet (voldoende) nageleefd: Rechsstaat!
De man wordt financieel uitgekleed (als hij kostwinnaar is geweest) en op straat gezet (er is sprake van willekeur en misbruik van het juridisch instrument).Voor justitie is dit gouden handel, voor de burger (die geen bescherming geniet – onttrokken aan het recht) armoede:

Doch Michal, de dochter van Saul, had David lief. Toen dat Saul te kennen werd gegeven, zo was die zaak recht in zijn ogen.  ~  1 Samuël 18

De reden dat vrouwen ‘ingezet’ worden is omwille van het behalen van politieke doelstellingen en in het bijzonder het persoonlijk gewin! Dit is al 3000 jaar een gegeven …

Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij aldaar hebt, die de lering van Balaäm houden, die Balak leerde den kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, ...  ~  Openbaring 2

Dit laatste geschrift wijst op de inzet van een vrouw om een andere man tot den val te brengen middels intimidatie en ‘seksuele aanranding’. De voorganger in de kerk zag hoe ik in elkaar stak, maar ik was nog jong, ongeleerd en onervaren. Hij gebruikte zijn inzichten om mij hoe dan ook uit te schakelen opdat hij de alleenheerschappij heeft over de organisatie ook al oogt het dat het gezag verdeeld is – psychosociale kennis en organisatie.
De Marine wijst mij af en ik kom niet door de keuring heen om duiker te worden, de week daarop komt er een voorstel met het aanbod om officier te worden. Daar zit een reden achter …

En Saul zeide: Ik zal haar hem geven, dat zij hem tot een valstrik zij, en dat de hand der Filistijnen tegen hem zij.  ~  1 Samuël 18

De vraag is dan ook: “Wie blijft er in het politieke toneel overeind?” Een andere vraag is: “Wie krabbelt er weer overeind en wandelt waardig?”

 

Van sommige mensen zijn de zonden te voren openbaar, en gaan voor tot hun veroordeling; en in sommigen ook volgen zij na.  ~  1 Timotheüs 5

Wat ik als kind heb gezien, maar nog niet verstond, ben ik mij vandaag de dag maar al te goed bewust: Een organisatie die zich van binnenuit ‘opvreet’ als de kanker …   De vraag die wij ons dan ook terdege moeten stellen is of deze ‘ziekte’ nog te genezen is (van binnenuit), want anders wordt het ‘gezwel’ van buitenaf behandeld!

Macht, hebzucht, prestige, aanzien, afgunst, hoogmoed, et cetera …   ‘t Is dat ik de zwakkere wil sparen, anders zou ik mij niet in dit ‘toneel’ dat één groot strijdperk is begeven!

Laat u dan niet in met hem die met zijn lippen verleidt!
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Toets op de Uitvoerbaarheid

Recent ontving ik een reactie van een overheidsinstelling naar aanleiding van een brief aan hun Raad van Bestuur. Om te komen tot de fundamentele problematiek is het van belang dat eerst een aantal zaken ontmanteld/ontbloot worden, maar wel op een wijze waarop deze weer hersteld kunnen worden. Zonder inhoudelijk in te gaan op deze brief bracht het iets naar voren waardoor wij dichter tot de kern komen.

Kern van het recht is dan het bestaan van algemeen verbindende regels, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd. Door algemene rechtsregels vast te stellen wordt voorkomen dat burgers afhankelijk worden van willekeur.   -  de Rechtsstaat

In de reactie wordt mij het volgende medegedeeld: ‘Wij hebben soortgelijke signalen over de problematiek inzake deze wet eerder al door gegeven aan het Ministerie (X). Voordat er een nieuwe Wet van kracht wordt doen wij altijd een toets op de uitvoerbaarheid van de nieuwe regelgeving. Het Ministerie (X) beoordeelt de inhoud van deze toets die ook naar de Tweede Kamer wordt gezonden. Wij zijn gehouden aan deze regelgeving.’

Met hetgeen hierna volgt stel ik eerst de volgende vraag: “Welke toets en op welke wijze?”

Om deze regels te kunnen handhaven is de rol van de rechter van het grootste belang. Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen. -  de Rechtsstaat

‘De Grap’ van dit alles is dat de burger, die ten gevolge van deze veranderingen schade ondervindt ook nog eens mag (bij-)betalen aan het instrument dat zich Justitie noemt om het recht (terug) te ontvangen terwijl de overheid zich aan het recht heeft onttrokken. De burger of het gezin komt bij de gemeente terecht en mag ‘helpen’ een plan op te stellen en deze te ondertekenen. Afhankelijk van de omstandigheden en de ‘hulpvraag’ (bijvoorbeeld begeleiden naar GGZ) komen er allerlei kosten bij. Een arrangement vanuit het WMO kan zomaar € 1350,– p/mnd zijn (kosten voor de gemeente) met aftrek van de eigen bijdrage die (wettelijk vastgesteld) op dit moment € 323,– bedraagt. Het CAK doet de administratie en wijst subsidies/gelden toe. De kosten zoals eigen bijdragen, eigen risico’s en bestuursrechtelijke premies worden stelselmatig verhoogd.

  • Begint u in te zien hoe het komt dat de Verzorgingsstaat (wat slechts een andere typering is voor de democratische rechtsstaat) ons steeds meer kost al wil men alles anders laten overkomen? Zie ook mijn Brief aan de VGZ.
Juist door deze bijzondere functies worden aan het overheidshandelen specifieke kwaliteitseisen gesteld, die boven alles berusten op de gedachte dat gezag niet in handen van enkelen moet worden gelegd. Gezag moet worden verdeeld om misbruik (ook van een ‘dictatuur van de meerderheid’) en oneigenlijk gebruik wordt voorkomen. – het Gezag

Men dient te begrijpen dat niet alleen de rechten op allerlei wijze geschonden worden en dat de (Europese) Overheden zich aan het recht onttrekken, maar ook dat men per geval geen individuele vrijheid (meer) geniet. – En dat zonder dat men een (ernstig) misdrijf heeft begaan
Naast het ontnemen van vrijheid (een aantal zaken dient te worden nagekomen), maakt het dat ook de afstand tot de arbeidsmarkt groter wordt. Niet alleen wordt terugkeer gehinderd, ook kan de situatie ontstaan dat ten gevolge van de stressstoornissen iemand zijn (deel)baan verliest of dat andere leden van het gezin op allerlei gebied moeilijkheden (gaan) ondervinden.

Van een democratische rechtsstaat kan worden gesproken als in een staat de collectieve besluitvorming zo is georganiseerd dat alle burgers van het land gelijkelijk in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de uitkomsten van dat proces (democratie) en als die burgers door binding van die ambten aan algemene rechtsregels (rechtsstaat) gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten. – het Gezag

‘gelijk in staat worden gesteld’ – moet je Wonder Woman zijn of zo? Van een democratische rechtsstaat kan dan ook niet worden gesproken! Blijkbaar heeft een ambtenaar meer te zeggen dan een arbeider en de advocaat meer dan de huisvader.

Door in het bijzonder aandacht te besteden aan de gelijke behandeling van gelijke gevallen en de bescherming van individuele vrijheid van de burgers wordt in de parlementaire democratie het scheppen van ruimte voor minderheden tegenover meerderheden de belangrijkste taak van de rechter. Die taak is belang-rijk ter bescherming van de burgers, maar natuurlijk ook ter bescherming van de democratie zelf. -  de Rechtsstaat

Het respect voor het recht is zelfs bij Vrouwe Justitia zoek …   en één ding dat ik heb geleerd, niet alleen uit de geschiedenis, maar ook door eigen levenservaring, is dat wanneer ministers of andere ‘huisbewaarders’ het goed doorbrengen en elkaar ten val brengen, dan is het einde van een Rijk als ‘onafhankelijke staat’ nabij en staat ook zij binnenkort onder curatele **…  Het gaat zo in een gezin, een organisatie en het bedrijfsleven, maar ook op grotere schaal.  – Trouweloze handel …

Zonder respect voor de medemens/de onderdanen (en zijn rechten),  gaat de gehele organisatie ten gronde en het Koninkrijk eraan …   Wie er vandoor gaat? Wellicht Vrouwe Justitia die als een Vorstin op haar troon zit en weelderig leeft of allen die met haar ‘overspel’ bedrijven.

**  Zondag 8 oktober 2017 in een Word-document gezet en wat ontvang ik maandag 9 oktober in mijn mailbox?  ‘Nederlandse bancaire sector doelwit van onderzoek Europese Commissie’  –  Kan het de toets doorstaan?

Ik wens Zijne Majesteit en Zijn gezin dan ook veel Sterkte in deze Zware Tijden en sluit daarom dit bericht (nogmaals) af met de uitlating van een hoogleraar in mei 2016:
“Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets tegen te doen.” 

Hoogachtend,  ~ Sheepish (Looking) Lion

Daniël antwoordde voor den koning, en zeide: De verborgenheid, die de koning eist, kunnen de wijzen, de sterrekijkers, de tovenaars, en de waarzeggers den koning niet te kennen geven; Maar er is een God in den hemel, Die verborgenheden openbaart, Die heeft den koning Nebukadnezar bekend gemaakt, wat er geschieden zal in het laatste der dagen; uw droom, en de gezichten uws hoofds op uw leger, zijn deze: Gij, o koning! op uw leger zijnde, klommen uw gedachten op, wat hierna geschieden zou; en Hij, Die verborgen dingen openbaart, heeft u te kennen gegeven, wat er geschieden zal. Mij nu, mij is de verborgenheid geopenbaard, niet door wijsheid, die in mij is boven alle levenden; maar daarom opdat men den koning de uitlegging zou bekend maken, en opdat gij de gedachten uws harten zoudt weten.  -  Daniël 2: 27 - 30
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Helpers van uw Vreugde .. ?

Vandaag lees ik “,,We willen een ander soort kunst. Mooie kunst!” zegt hij” en daarbij wil ik iets opmerken of wel ik heb iets toe te voegen: “Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer blijdschap; want gij staat door het geloof.”  – 2 Korinthe 1 vs 24.

Zich afzettend tegen de Islam vertoont Thierrý  tekenen van antidemocratie maar ook van antiparlementarisme en daarbij zoekt hij samenwerking. Is de angst voor de Islam wel terecht, maar in het bijzonder dient de vraag gesteld te worden of de beweegreden met betrekking tot de voorgenomen acties wel juist zijn maar ook of deze wel leiden tot de gewenste handelingen en daarmee gepaard gaande ontwikkelingen! Met dat deze ontwikkelingen tegenover socialisme staan en daarmee trekken vertonen van anti-socialisme hebben bepaalde uitlatingen dat Nederland fascistisch zou zijn enige grond.

Afgezien van het feit dat de meerderheid hier zeker niet op uit is en dat het naar ik mag hopen ook niet de politieke doelstellingen zijn, mag wel vastgesteld worden dat vele ‘democraten’ niet op koers liggen en is verdere afbrokkeling van de democratische rechtsstaat (het systeem dat ooit gelegd is) hiermee een feit!

‘Onbekend is onbemind’ ofwel het ontbreken van begrip voor de naaste medemens is ook hier wederom een voldongen feit.  Mijn verzoek hierbij aan de Media en de heer Baudet en andere politici om de ‘radicale preken’ te beëindigen en in het bijzonder beweringen die schadelijk zijn met betrekking op gezonde sociale relaties en verstandhoudingen binnen onze samenleving die de nationale maar ook de internationale veiligheid. Het verzoek ook om te stoppen met doelgerichte ‘propaganda’ die de samenleving onnodig verontrust en waarbij tweedracht wordt gezaaid!

Voor het oog doet men ‘verbinden’, maar de praktijk is tweespalt? Met andere woorden: Doe wat je zegt!

In het artikel van het AD wordt beweerd (althans zo staat het er) dat “De criminaliteit is ingedamd.” Een groot deel van de armoede komt voort uit regelgeving en bestuur van het Rijk maar ook door beslissingen van Justitie die het instrument misbruikt! Daarmee komen niet alleen de belangen van de burger in het gedrang, ook geniet hij onvoldoende bescherming en is ook de democratie zelf niet beschermd (Rechtsstaat). Ook een artikel in het FD waarin staat dat Nederland gevaarlijk bezig is met massaclaims geeft te kennen dat de criminaliteit nog lang niet is ingedamd maar dat het slechts een begin is …

Over de fundamentele problematiek die niet (meer) wordt opgelost houden alle partijen zich angstvallig gedeisd wanneer je erover begint. Een ieder voor zich …  en verder wordt er gezwegen. Wanneer het gaat over ‘normen en waarden’ en in het bijzonder wanneer het er op aan komt ‘doe wat je zegt’ dan is geen van de partijen thuis. – Mannen … ?
Een brief waarin aandacht wordt gevraagd voor ‘De Verwaarloosde Staat’ en gericht aan Zijne Majesteit van 16 oktober 2015 werd vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie afgedaan als een ‘persoonlijke zaak’ en ‘individuele zorg’.

De beweringen zijn slechts uiterlijk vertoon, maar inhoudelijk gaat er veel schuil! Rotterdam is de afgelopen 10 jaar (en langer) in staat gebleken veel van de problematiek onder het tapijt te schuiven, net als in Den-Haag. In 2010 na een zelfdoding werd mij veel bekend omtrent ‘vriendjespolitiek’ en ‘sociale relaties’. Beweringen als “Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur” zoals vermeld in het studieboek Grondbeginselen der Sociologiezijn mij ook niet vreemd en gedurende mijn leven heb ik ook deze inzichten verkregen.
De profeet Jesaja typeerde de samenleving ooit eens als ‘de smeltkroes van de ellende’.

Jesaja 48:10 “Ziet, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver, Ik heb u gekeurd in den smeltkroes der ellende.”

“Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen. Het belang hiervan is dat naast politieke doelstellingen en belangen vanuit een andere invalshoek naar conflicten en belangen wordt gekeken, namelijk die van een algemeen gerespecteerde buitenstaander.” Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud Rechtsstaat.
Het instrument wordt niet (meer) gebruikt waarvoor zij oorspronkelijk is bedoeld en de uitspraak dat Justitie het instrument misbruikt is met recht!
Ook met betrekking tot het Gezag kan gezegd worden dat zij hun oorspronkelijke taak niet (meer) naar behoren uitvoeren en ook hier is sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik! Er is een gebrek aan voorgangers die beproefd zijn en in hoge mate integer gebleken zijn. Thierry Baudet gaat ons (nog) niet brengen hetgeen hij beweert. Zonder zijn bedoelingen hierbij in twijfel te willen trekken verwijs ik naar zijn vaardigheden en de wijze waarop hij te werk gaat.

“Door in het bijzonder aandacht te besteden aan de gelijke behandeling van gelijke gevallen en de bescherming van individuele vrijheid van de burgers wordt in de parlementaire democratie het scheppen van ruimte voor minderheden tegenover meerderheden de belangrijkste taak van de rechter. Die taak is belangrijk ter bescherming van de burgers, maar natuurlijk ook ter bescherming van de democratie zelf. Respect voor minderheden (voor hun recht op vereniging, vergadering, vrijheid van meningsuiting, et cetera) is essentieel om de mogelijkheid open te laten dat meerderheden tot minderheden worden (en vice versa).” – Rechtsstaat
Theo Hiddema, de tweede man van het Forum voor Democratie, zou dit moeten weten en ‘geleerd van de gemaakte’ fouten zou hij dit ook moeten behartigen en vertegenwoordigen? Ik ben dan ook benieuwd of hij daadwerkelijk uw zaken kan en zal behartigen? http://mrhiddema.nl/
Is hij een meeloper of biedt hij tegenwicht? “Dit gegeven maakt dat het gedecentraliseerde bestuur namens de burgers de eigen belangen kan behartigen en als zodanig tegenwicht kan bieden aan de regelgeving en het bestuur van het Rijk.” – Gedecentraliseerde eenheidsstaat
“Essentieel voor de positie van het gedecentraliseerde bestuur is de democratische rechtvaardiging van dit bestuur.”

Zonder de doelstellingen in twijfel te willen trekken heb ik wel gerede twijfel over de werkwijze en (zoals het oogt) een ‘schadelijke weg’ die (ongewild) wordt voortgezet!

Ik ben benieuwd naar de reacties! ~ the Sheepish (looking) Lion

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail