Dierenleed – Menselijke Nood

 Gehoord de beraadslaging: Ongetwijfeld kunnen hooggeletterden het geschrift lezen. Of zij de strekking en inhoud begrijpen maar ook de achtergronden kennen en het zelf in de praktijk ten uitvoer weten te brengen, daar schiet men zelf nogal eens tekort. Zelf het vieze en zware werk doen, ook opknappen voor een ander, onder zware fysiologische omstandigheden,  de arbeidsdruk en de psychosociale werkbelasting die er bij komt kijken en zoals ik deze als arbeider 24/7 jaar in jaar uit in verschillende beroepen heb mogen ervaren, te beginnen op een boerderij, dat is de vraag.

Ik deel hierbij dan ook de inhoud van mijn brief aan Esther Ouwehand. Eenzelfde inhoud heb ik naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid verzonden.

Hoge-Druk_24.06.2018
Motie E. Ouwehand – Gebruik Drukspuit
CV_NL_L-Speelman_19.01.1969

Ook heb ik hun de ‘Zorgstandaard‘ toegezonden.  Hieruit blijkt de ‘armoede’ en merk ik net als in de brief ‘Hoge-Druk_24.0.2018’ op wat de bestuurshandelingen voor gevolgen hebben, niet alleen voor een gehele sector of een huishouden, maar ook met betrekking tot de geestelijke gezondheid.

Ik citeer dan ook: “Niemand kan zich aan het recht onttrekken, ook de overheid niet.”De bedoeling hiervan is dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk wordt.” (rechtsstaat)  Het gaat dus ook om de balans tussen draaglast en draagkracht. De afgelopen 10 jaar is er geen sprake geweest van herstel maar is het voor veel burgers juist bemoeilijkt. Bewindvoerders, gerechtsdeurwaarders en andere ‘dienstverleners’ profiteren daarvan. Er is dan ook sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik, al is het strikt juridisch gezien correct. (ziende blind)

Hoogachtend, ~Sheelpish (Looking) LION

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Bronnen van staatsrecht

Staats- en bestuursrecht in Historisch Perspectief

Zo luidt het eerste hoofdstuk in ‘Inleiding tot het staats- en bestuursrecht.’ 3 januari 2017 geraakte ik dakloos, ontheemd. Te bedenken dat indien ik de keuzes naar de opvattingen en het oordeel van de autoriteiten had opgevolgd mijn dochter hoogstwaarschijnlijk in deze omstandigheden zou zijn beland. In 2009 al trok ik de conclusie dat ‘zware tijden’ voor de deur stonden maar ook dat in de jaren zestig de ontwikkelingen die aan het begin staan van de huidige armoede en schuldproblematiek al gaande waren.

Ik heb een brief middels e-mail verzonden naar de ‘Faculteit der Rechtsgeleerdheid Staats- en Bestuursrecht’ te Amsterdam met daarin twee vragen: Recht/IcvdV-LS/21.05.2018.

In de periode tussen 1992 en 2012 had ik in voorbereiding op presentaties omtrent o.a. het Bijbelboek Daniël in de loop der jaren kennis en ervaring opgedaan. Ook op het werk waar ik in contact kwam met arbeiders uit nagenoeg alle werelddelen heb ik de kans gehad om kennis en ervaring te delen. Al deze informatie is een bron van kennis. In de achterliggende periode heb ik dit allemaal kunnen filteren. Sinds 1 oktober 2015 de dag dat ik zonder betaalde arbeid mijn leven verder moet zien door te brengen en in het bijzonder dankzij mijn schrijven d.d. 16 oktober 2015 aan Zijne Majesteit en de ontwikkelingen die daarna allemaal volgden kreeg ik meer inzichten in (dis)functionerende patronen en leerde ik om te gaan met de ongeschreven regels van het staatsrecht. Iets dat overigens bij de meeste autoriteiten ontbreekt maar in diverse gevallen ook niet goed is bijgebracht en aangeleerd.

Historisch gezien gaat iedere generatie door dezelfde leerprocessen! Niet een ieder trekt hieruit de noodzakelijke lessen en/of legt de (juiste) verbanden. Het negeren van de eigen tekortkomingen en nalatende deze te corrigeren is de belangrijkste bron voor de ontwikkeling van onrechtvaardige systemen. Ook in de rechtbank constateer ik dat diverse rechters een houding hebben als niemand kan het bewijzen althans, men is er van overtuigd onaantastbaar te zijn. De arrogantie straalt er vanaf.

Ook advocaten en rechters krijgen in het onderwijs verschillende opvattingen gepresenteerd, maar de eerste aanleg begint al vroeg – thuis. In de boeken zoals deze  in het onderwijs of voor zelfstudie worden gebruikt wordt niet noodzakelijk een juist en/of volledig beeld gepresenteerd. Deels heeft dit te maken met de persoonlijke ontwikkeling van de auteurs en de verantwoordelijken en houdt ook verband met hun kijk op het leven. Zo ook worden ‘voorzieningen die de rechtsstaat biedt’ doorgaans voorgesteld als ‘rechten’. Hierdoor is het beeld dat de toeschouwer heeft slechts een ‘illusie’, komt deze bedrogen uit, of raakt verward.

Heeft de ‘beoordelaar’  A) Een zuiver beeld voor zich? B) De juiste geest (instelling)?

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Grove Nalatigheid

Of: “Als die de waarheid in werken der ongerechtigheid ten onder houden.”

waarheidrechtswetenschap – hetgeen in overeenstemming is met de werkelijkheid zoals die is of wordt ervaren; in overeenstemming met het ware.

In de brief gedateerd 21 mei 2018 met kenmerk Kans/MvT-LS/21.05.2018 richt ik mij in eerste instantie tot het CDA en mevrouw Van Toorenburg, maar ik deel hem ook met burgemeester A. Aboutaleb van Rotterdam.


Uit deze brief citeer ik het volgende:

Aan de hand van de gegevens in § 9.6 van het studieboek kan worden opgemaakt hoe het gezag is aangetast! Daarnaast heb ik nog een kopie van het schrijven van de advocaat van mijn ex- waarin staat “op woensdag 29 juli tweeduizendenvijftien om 10:00 uur in de morgen, niet in persoon doch vertegenwoordigd door een advocaat te verschijnen ter rechtszitting” maar ook was ik vertegenwoordigd bij een rechtszitting in het Gerechtsgebouw aan het Wilhelminaplein 100 – 125 te Rotterdam. Tijdens deze rechtszitting hoorde ik het gesprek aan tussen de rechter en een lid van een incassobureau. Hoogstens interessant om in te zien hoe de burger met torenhoge rekeningen te maken krijgt.

‘Schimmige financiële constructies’, een factuur van € 70 wordt een schuld van € 800 of meer ten gevolge van incassokosten en procedures juist doordat de overheid het werk uitbesteed heeft. De privé-ondernemer is echter wel een staatsbeoefenaar (geworden) en ook al handelt deze strikt juridisch gezien correct, het druist in tegen de bedoeling van de wetgever (misbruik en oneigenlijk gebruik). Van de diverse regelingen wordt door deze organisaties – waaronder ook gerechtelijke incassobureaus geschaard kunnen worden – misbruik en oneigenlijk gebruik gemaakt. Hoe zit het met verdragen als ‘gemeenschapstrouw’ en ‘gelijkwaardigheidsbeginsel’? Als staatsbeoefenaar en in naam van de Koning staat de Nederlandse overheid dus al geruime tijd toe dat deze ontwikkelingen ongehinderd plaats konden vinden, ook keek de rechter weg.

1 op 10 huishoudens heeft naar ik in een schrijven van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lees te maken met problematische schulden. Veel huishoudens lopen het risico te maken te krijgen met problematische schulden, ook schijnen Bewindvoerders aan ‘Lopende beschermingsmaatregelen meerderjarigen’ geld te verdienen. Een groeimarkt in de schulden-industrie dat al sinds lange tijd speelt en waaraan in de laatste 10 jaar ook geen halt is geroepen, al waren de cijfers bij de staatsbeoefenaar bekend. Schuldhulpverleners hebben haast, ook misleidt de overheid in haar documenten om de oplossing te zoeken bij de schuldhulpverlening!

De Allerzwaarste Criminelen krijgen nu de grootste beloning, dit moet anders!”


Ik merkte dat de misdaad zich onder het oog van de justitie afspeelt en dat zelfs de rechtbanken corrupt zijn. Welke toekomst heeft dan de jongere?

Hoe nonchalant kunnen ‘ouderen’ hierover zijn? Hoe bestaat het dat meerdere Kabinetten en regeringen hieraan geen aandacht hebben besteed? Ik zal 28 mei 2018 Zijne Majesteit hierover schrijven. Ondanks eerder schrijven d.d. 16 oktober 2015 waarna het overhandigd is aan het ministerie van Veiligheid en Justitie is hier niets aan gedaan. “Het is uw individuele zorg” en verder wilde men mij niet te woord staan, ook kreeg ik destijds te horen dat men mij vanuit het ministerie mij niet konden helpen.

Nederland wijst andere landen op de rechten van de mens, over ‘dreiging van democratie, rechtsstaat en individuele vrijheden’ maar laat de eigen praktijken het liefst buiten beschouwing. Het is uiterst Rampzalig!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Onderwerpingsideologie

Wie de berichten leest, hoort veel over de islam, maar wie mogelijk een boek leest ziet ook iets anders dat al geruime tijd gaande is:

Het terugdringen van de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) in het uitvoeringsproces door aanscherping van wet- en regelgeving, het benadrukken van plichten van burgers en de verdere bureaucratisering van de uitvoering van beleid. – Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud (§ 9.6 Versobering)

Al tegen het eind van de 20ste eeuw heeft de Nederlandse regering maatregelen genomen de verzorgingsstaat om te vormen. De ontwikkelingen nemen echter steeds meer de vorm aan van ‘totale regime’ maar ook van ‘totalitaire instituut’. Ontevreden over de ontwikkelingen sluit men zich af van de omgeving, niet herkennende hoe dit mede en in het bijzonder door de eigen keuzes en besluitvorming tot stand is gekomen. Men keert zich tegen zijn naaste, maar realiseert zich niet dat men ook zelf ‘schuld’ heeft en in het bijzonder een eigen bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de huidige situatie.

Ook de volksvertegenwoordiging neemt afstand van de problematiek die (mede) door hun of hun voorgangers tot stand is gekomen/gebracht. Voor de schuldproblematiek die tot stand komt door ‘schimmige financiële constructies’ en maatregelen die de doelstelling van andere verdragen in gevaar brengt wordt de burger schuldig gehouden en de gemeente verantwoordelijk. De ‘veroorzaker’ die Grondwet en bestuur ondermijnt denkt (vooralsnog) vrijuit te gaan?

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Relatietherapie

Tja, waarom ook niet. De relatie tussen staat en samenleving, waarbij wij ons concentreren op de relatie tussen de staat en het recht.

Valt er wel te praten over de interne problemen, of worden deze overstemd door maar gauw met een beschuldigende vinger naar de ander te kijken?

Onszelf voorhouden beter te zijn …

Op 5 mei 2018 een brief MB-004 Herinnering waarin ik mij direct richt tot het CAK. Het Centraal Administratie Kantoor is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) belast met wettelijke taken in het domein van zorg en welzijn, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Een belangrijk deel van de taken omvat het vaststellen en innen van wettelijk verplichte eigen bijdrages. Deze eigen bijdrages zijn veelal afhankelijk van inkomen en vermogen. Het CAK wisselt voor deze taken op grote schaal gegevens uit met zorginstellingen, zorgkantoren, gemeenten, Belastingdienst, UWV en de SVB.

Tot slot heb ik opgemerkt:  Houdt het er maar voor dat ik de rekeningen niet betaal. Leg het maar bij de minister-president de heer Mark Rutte op het bureau! Verhef het maar met zijn inkomen en pensioenopbouw zoals ik en vele anderen al hebben mogen ervaren. – loyaal aan organisatie

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Bewindvoering

DEN HAAG – Politici zijn opgelucht nu de rechter een streep heeft gezet door …

“Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur.”

In een brief  MO/B&W-LES/04.05.2018 waarin ik mij richt tot de burgemeester en wethouders te Rotterdam uit ik mijn kritiek over het functioneren dan wel de bewindvoering van verschillende overheidsfunctionarissen.

Na onder meer Den Haag en Deventer, wil nu ook Rotterdam mensen met schulden problemen uit handen nemen, zodat ze weer het overzicht terugkrijgen.

Bedacht moet worden dat de schuldenproblematiek voor een (groot) deel pure zwendel is en voortkomt uit het niet nakomen van de omgangsregels zoals deze aan het uitoefenen van gezag gesteld zijn, maar ook door de maatregelen die genomen zijn de verzorgingsstaat om te vormen. Deze en andere maatregelen doen – direct en indirect – afbreuk aan de kwaliteit van de democratische rechtsstaat. Het Rijk doet de arme oneer aan en het staatsgezag is steeds meer gaan lijken op een dievengilde. Men houdt ‘het gestolene’ voor inkomen.
Niet alleen have en goed wordt ontnomen (met behulp van de rechter), maar ook de individuele vrijheid en grondrechten. ‘Dreiging van democratie, de rechtsstaat en individuele vrijheid’ komt dan niet allen in Hongarije voor, maar vindt op klaarlichte dag in de rechtszaal op eigen grondgebied plaats. Dit is kennelijk heel gewoon geworden en aan de orde van de dag.

‘Ten slotte wordt, ter verklaring van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat, gewezen op het feit dat eenmaal ontwikkelde instituties zichzelf kunnen versterken.’ 

De uitkomsten van de processen die het gevolg zijn van maatregelen die het hoogste ambt (de volksvertegenwoordiging) treft worden zwaar aangerekend, echter ten laste van de gedupeerde. In veel gevallen doet ook de staatssecretaris van het ministerie van Justitie en Veiligheid er nog een schep(je) bovenop.
Voor de inkomsten kunt u terecht op rijksoverheid.nl: ‘Overzicht inkomsten en uitgaven Rijksoverheid 2018.

Het is de hoogste tijd dat de rechter een streep door de rekening(en) haalt en dat de verschillende functionarissen ter verantwoording worden geroepen (gezag). Ook zit ik te denken dat een aantal uit hun functie worden gezet en hun bevoegdheid verliezen, ook dat overmatigheid aan banden wordt gelegd.

Je Maintiendrai …

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Het Internationaal Gerechtshof

De Nederlandse Identiteit:

“Excellentie, ik ben genegen om 28 mei met een kopie van deze brief mijn paspoort aan Zijne Majesteit af te geven en hem te vragen naar mijn status. De Nederlander verschaft recht, internationaal? Ik noem het onwaardig wat er hier gebeurt! En dat moet het voorbeeld van de klas zijn?”

Je Maintiendrai

Een stukje uit de voorlopige opzet van een brief waarin ik mij (andermaal) wendt tot het ministerie van Justitie en Veiligheid (voorheen Veiligheid en Justitie). Naar aanleiding van een brief d.d. 16 oktober 2015 betreffende ‘De Verwaarloosde Staat’ aan Zijne Majesteit die voor verdere behandeling overgedragen werd aan het betreffende ministerie.

Een andere brief is ter behandeling overgedragen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Beide hebben mij bericht gegeven niet te kunnen helpen. Het laatste woord is er nog niet uit …

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Staat en Recht

Gelijkwaardigheidsbeginsel:

Verplichting van elke lidstaat om bij de inrichting van de interne rechtsorde ervoor te zorgen dat de procesregels voor rechtsvorderingen die ertoe strekken de rechten te beschermen die de justitiabelen aan het Unierecht ontlenen niet ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke nationale vorderingen gelden.

– Bron: www.ensie.nl

Nee, ik ga vandaag niet in over de mestoverschotten en de zogenaamde mestfraude. Vandaag heb ik het in een brief waarin ik mij richt tot het Kabinet Rutte III over het binnenlands bestuur waarbij ik mij concentreer op staat en recht: de-rechtsgang_25.04.2018.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail