‘Slappe optredens rechters’

 “Hun kritiek op de Nederlandse rechtspraak is hard: ‘De vaak te slappe optredens van rechters belemmeren niet alleen werkgevers die willen optreden tegen seksuele intimidatie, maar laten ook dappere slachtoffers die al hun moed bijeen hebben geraapt in de kou staan’, zegt Sagel, tevens hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden.
‘Rechters leggen de drempel voor ontslag zo hoog dat daders bijna altijd terugkeren op de werkvloer. En geven een verkeerd signaal af aan de rest van het personeel’, vindt Govaert.”

Aldus het artikel in het Financieel Dagblad van 3 januari 2018.

"In een democratie kan niemand zich erop beroepen de waarheid in pacht te hebben of een superieure mening te verkondigen, ook al is dat de mening van een meerderheid."  -  Rechtsstaat

Zonder het aan het begin van de jaren negentig te beseffen realiseer ik mij nu (mede) na een echtelijke scheiding en andere confrontaties met het instrument justitie dat advocaten het instrument niet alleen misbruiken, maar ook overmatig macht uitoefenen. Uit o.a. het studieboek Management in sociaalagogische beroepen komt naar voren dat justitie een eigen visie/missie meer en meer gestalte heeft gegeven op basis waarvan een enkele burger bevoordeeld wordt ten opzichte van de organisatie maar ook de samenleving.
Hiermee wordt de democratie ondermijnt en is het voor de rechter een haast onbegonnen zaak de burger maar ook de samenleving recht te verschaffen maar ook de democratie zelf te beschermen.

Met regelmaat ondervindt niet alleen ik, maar ook vele andere burgers, hinder en schade als gevolg van overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten maar ook is er een dreiging  van het ontstaan van iets dat aangeduid kan worden met een ‘dictatuur van de meerderheid.
 Het ‘voormalige’ ministerie van Veiligheid en Justitie deed een eerder schrijven d.d. 16 oktober 2015 aan Zijne Majesteit met betrekking tot ‘De Verwaarloosde Staat’ af als een ‘persoonlijke zaak’ en wees mij op ‘de’ individuele zorg.   –  Gezag

Uit een artikel over ‘Massaclaims‘ mag naar voren komen dat justitie het instrument misbruikt en dat met hetgeen naar voren komt in het artikel in het FD over de rechter (naar oordeel van de advocaten) naar voren komt dat zij de rechterlijke macht in ernstige mate ondermijnt. In de eerdere geschiedenis van de mensheid kwam Jesaja ooit tot de uitlating “Er is niemand, die voor de gerechtigheid roept, en niemand, die voor de waarheid in het gericht zich begeeft; zij vertrouwen op ijdelheid, en spreken leugen; met moeite zijn zij zwanger, en zij baren ongerechtigheid.” Zij roepen om ‘vergelding’ ! 

Zonder afbreuk te willen doen aan het feit dat ‘seksuele intimidatie op de werkvloer‘ niet betaamt; persoonlijk heb ik géén getuige dat een vrouw dit thuis op ‘ons’ privé-termijn misbruikte …
Een vrouw die zonder oorzaak werd beschuldigd van ‘verleidelijke kunst’ (op basis van vooroordelen) bleek echter géén misbruik te maken van de situatie waarin wij door voorgangers  van een kerkelijke-gemeenschap werden geleid …
Hiermee wil ik slechts aangeven dat ook binnen ‘de’ geestelijke zorg aan ‘waarzeggerij’ wordt gedaan, maar ook dat ‘onkruid’ wordt gezaaid. Recent kwam ik in de trein Marokkaanse jongeren tegen met een verdorven verstand; maar ook binnen andere gemeenschappen (zowel religieus als niet religieus) komt dit soort verderfelijkheden voort (uit de mens-heid in het algemeen) hetgeen ook leidt tot vooroordelen binnen ‘de’ Rechtsspraak.

Daarbij behoud ik mij het democratisch recht (legitimatie) voor om een ‘zuster’ géén sociaal onrecht en onnodig geestelijk lijden aan te doen. Ik ‘sta’ in vrijheid!
spiegelinformatie dat bij de voorganger(s) en kerkoudsten niet ontvangen werd (althans niet in dank). Uitsluiting volgde …  (maar dit terzijde).

“Gegeven de betekenis van een democratische rechtsstaat kan een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de structuur, als ook voor het functioneren van de staat.”  –  Gezag

Na een korte onderbreking (koffiepauze) en in gesprek met mijn medemens werd geopperd dat het OM steeds meer zeggenschap heeft en dat hiermee de rechterlijke macht al geruime tijd is ondermijnd.
Ongeacht de vraag of de afzonderlijke bedenkingen juist zijn mag duidelijk zijn dat ‘gegeven de betekenis van een democratische rechtsstaat aan een aantal basisregels van die staat die zowel voor de structuur als ook voor het functioneren van de staat worden onderscheiden niet (meer) wordt voldaan. Althans niet in voldoende mate. In dit geval gaat om de eis van een onafhankelijke rechterlijke macht.

Nieuwe didactiek voor bestuur en politiek!

Terecht wordt in het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ aan het einde van de jaren negentig opgemerkt dat fundamentele problemen niet (meer) worden opgelost!  –  Versobering
In ‘Volgens Procedures‘ beschrijf ik hoe ‘Sterker dan in andere landen in Nederland maatregelen worden genomen om de verzorgingsstaat om te vormen.’ Als ergens ter wereld maar in het bijzonder binnen Europa de ‘rechtsstaat’ wordt afgebroken en dat regeringsleiders niet voldoen aan de eisen op basis waarvan de staat samengevat kan worden met de aanduiding democratische rechtsstaat, dan dient men de hand in eigen boezem te steken!

Daarnaast durf ik te opperen dat de eis van de belastingdienst die ook als instrument misbruikt wordt om middels financiële incentives (colportage) van het bedrijfsleven te eisen dat ‘Social Return’ zichtbaar wordt gemaakt er in de praktijk op neer kan komen dat 5% aan ‘bedrijfsresultaat’ de samenleving 10% kost hetgeen er op neerkomt dat de armoede toeneemt!

Ga ik afronden …

Beledigende onwetendheid? Terugverwijzend naar een eerder gepubliceerde post Top! Ik durf te stellen dat het van groter belang is dat bestuurders voldoen aan de kwaliteitseisen die vanwege de belangrijkheid van de ‘bijzondere’ functies gesteld moeten worden aan hun manier van doen en laten dan aan overige criteria welke ons vanuit de samenleving (een ‘dictatuur van de meerderheid?’)door de overheid opgelegd worden zoals diversiteit. Een grotere mate aan diversiteit stelt aan het hoofd of de hoofden van een organisatie wel dat de persoon of personen in kwestie van enig ‘kaliber’ is – ik geef het u te doen! Hiermee mag duidelijk worden dat meer dan in het geval van andere functies in het bijzonder de levenservaring van (groot) belang is. Heeft een lange specialistische opleiding wanneer toegespitst op de uitwerking van een specifiek geval de voorkeur, hier lijkt mij een brede ‘scholing’ in de praktijk van meerder belang – althans, een gezonde teamsamenstelling.

Een ‘Jezabel’ zoals het Bijbelboek Openbaring beschrijft, een narcist die op een eenrichtingsweg leeft, is ook niet bevorderlijk, al zou het geslacht onzijdig zijn …

Ben ik in dit artikel begonnen met de uitlating van een hoogleraar zoals beschreven in het Financieel Dagblad, het is in mei 2016 dat een andere hoogleraar als reactie op een post (LinkedIn) het volgende stelde:
 “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij macht hier iets aan te doen!”

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Bestuurlijke Integriteit …

Op de facebook-pagina van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt het bericht dat de onderstaande tekst bevat blijkbaar afgedaan als spam. Dit gebeurt wel meer bij ministeries (het Parlement), maar ook bij het Kabinet van de Koning …

Bericht FB-pagina ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

<– Aanvang Bericht –>

Volgens Procedures …

Geheel naar regelgeving en bestuur vanuit het Rijk wordt de burger in de uitvoering sociaal onrecht aangedaan, ondervind hij geestelijk geweld (hoge psychosociale werkbelasting), komt niet in aanmerking voor betaalbare (sociale) woningbouw et cetera.
 
Gevangengezet in regelgeving en beleid, getroffen door overmatige en willekeurige machtsuitoefening van overheidsambten.
Zeggenschap bij voorbaat ontnomen; in handen gegeven van andere burgers (maatschappelijke organisaties) die op legale wijze zeggenschap krijgen …
 
Eenmaal in de schulden of dakloos wordt de burger genoodzaakt (afpersing) voor een arrangement maatschappelijke ondersteuning te tekenen … om betrouwbaar deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer …
 
Een democratie en een rechtsstaat dat niet (naar behoren) functioneert, een Staat dat in de uitvoering van haar taken onrecht doet, justitie dat het instrument misbruikt, et cetera …
http://www.speelman.org/staatkunde-nederland…/rechtsstaat/
 

Geldhandel, Menshandel … frauduleuze handel, bedrog, zwendel …

www.speelman.org/staatkunde-nederland-in-drievoud/gezag/
Fundamentele Problematiek dat ‘ongezien’ voortwoekert, de samenleving verdeeld, uiteen scheurt …
<– Einde Bericht –>
 Wij hebben in afwijking van de bedoelde eisen die samengevat kunnen worden met de aanduiding democratische rechtsstaat te voldoen aan de eisen van een Kapitalistisch Regime? Aan het ideaalbeeld van een ‘Heilsstaat’?
Maar kapitalistische regeringen kunnen de fundamentele problemen niet oplossen. Hooguit kunnen de ongewenste effecten genegeerd worden en worden zij onderdrukt (voor een bepaalde duur).
“Dit bouwwerk komt voort uit de bijzondere positie die de overheid binnen onze samenleving inneemt.”  –  Gezag
 De vraag die wij ons daarom moeten stellen is: “Waarop hebben wij gebouwd?” Maar ook: “Wat hebben wij samen gebouwd?”
Het is door samenwerking van de overheden met een groot aantal verschillende maatschappelijke organisaties (het gezag) dat zich uitstrekt over een groot aantal taakvelden (taakvelden waarin meerdere overheden, organisaties en organen met elkaar te maken hebben) tot stand gekomen!
 Is hierbij slechts sprake van overmatige machtsuitoefening of ook van willekeur of is er zelfs sprake van ‘een dictatuur van een meerderheid’?
 Verdere bureacratisering in de jaren negentig (Versobering) draagt blijkbaar bij aan een hogere psychosociale werkbelasting en is blijkbaar een oorzaak voor een burn-out. Met enige zekerheid kan gesteld worden dat het meest schadelijke daarbij (en veroorzaakt ook verwarring) de schone schijn. Alsof je een keuze hebt …
De kern van het recht, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd, komt in feite niet (meer) tot gelding en van heerschappij van het recht is geen sprake (meer). In deze misbruikt ook Justitie haar macht met alle gevolgen van dien!

  ‘Dictatuur van een meerderheid’

 Het gebruik van voorzieningen is strikt juridisch gezien (doorgaans) correct en naar beweerd wordt juridisch niet onoverkoombaar, maar druist in tegen de doelstellingen van de wetgever (misbruik en oneigenlijk gebruik).
De vraag die dan gesteld dient te worden: “Houden wij de wet, of geven wij gehoor aan raadslieden die verkeerdheden voortbrengen? Geven wij gehoor aan de afvallige, de overspelige Vrouw (Justitia)?”  De Staat (Samenleving) is daarmee niet gediend …   Kwade samensprekingen verderven goede zeden (gezonde omgang)!
‘Bestuurlijke Integriteit … ‘
 Nu ik bijna aan het einde ben gekomen herhaal ik nogmaals de woorden van een hoogleraar: “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij macht hier iets aan te doen”
Getuige Daniël 6 (en andere geschiedkundige gebeurtenissen) is het niet voor het eerst dat ministers en andere gezaghebbenden niet alleen de burger bedriegen; ook wordt een koning (van generatie op generatie en van geslacht tot geslacht) misleid en misbruikt en komt ook hij bedrogen uit!
"voor de in de hulp gevangen burger een onbegonnen zaak zich uit deze klem te bevrijden"  ~  anoniem
 Het is niet moeilijk om een ‘jonge’ onervaren koning te laten struikelen, tot den val te brengen. Zeker niet met een menigte en zeker niet in geval hij van te voren al in de ‘strik’ gevangen zat.
Het vergt moed om getrouw te blijven, in het bijzonder wanneer iemand er (nagenoeg) alleen voor staat …
De weg die een meerderheid soms verkiest en navolgd is misschien de meest eenvoudige, maar niet noodzakelijk een veilige en zekere ‘bestemming’.
Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Sociaal Incasseren

Rotterdam gaat mensen met schulden helpen

 Althans, dat is het nieuws dat RTV Rijnmond verkondigd!

Rotterdammers die in de schulden zitten krijgen meer hulp van de gemeente. Er wordt niet alleen gekeken naar hoeveel ze nog moeten betalen aan de gemeente, maar ook naar hoe ze in de problemen zijn gekomen en wat daar aan te doen is.

Lees het hele artikel.

‘Hoe ze in de problemen zijn gekomen en wat daar aan te doen is!’ Ten dele als gevolg van regelgeving en bestuur vanuit het Rijk en daaruit voortkomend het uitvoeringsproces en beslissingen van justitie.
Het geheel gaat ‘Volgens Procedures‘ maar ook naar eigen visie/missie van ministeries waaronder justitie en die afbreuk doen aan wat aangeduid wordt als democratische rechtsstaat.

Het volgende bericht ontving ik op Kennisnet Jeugd:

 Ik herken veel in wat je schrijft. Ik vraag mij af of de professional voldoende tijd neemt voor zichzelf om te weten wat zij/hij zelf doet met de omgeving van de kwetsbare burger.

 Mijn ervaring is dat zij de omgeving van deze burger standaardiseren volgens hun norm en dat het voor de in de hulp gevangen burger een onbegonnen zaak is zich uit deze klem te bevrijden.

De ‘professional’ voert taken uit die ingaan tegen het gezond verstand. De ‘professional’ schijnt het althans niet (meer) te gebruiken. Het gevolg is dat burgers die ernstig gehinderd worden in hun vrijheid om diverse zaken in eigen regie te doen niet alleen achtergesteld worden in het uitvoeringsproces van regelgeving en bestuur vanuit het Rijk en juridische procedures en besluitvorming door het justitieel instrument maar feitelijk van have en goed maar ook inkomen worden beroofd.
Daarbij komt het dat de rechter zijn taak niet naar behoren heeft uitgevoerd en dat aan de eisen waarop van een rechtsstaat gesproken kan worden niet (meer) kan worden gesproken. De burger wordt niet (meer) beschermd en ook de democratie zelf niet.

Eenmaal beroof van vrijheid, gevangen (verstrikt) in een web van regelgeving, wordt de burger verder uitgebuit. Hetzelfde geldt ook voor ondernemingen. Er is hierbij sprake van willekeur, maar doorgaans kan gesteld worden dat de zwakkere ernstig tekort wordt gedaan maar hieronder ook enorm te lijden heeft. Ook is de psychosociale [werk]belasting in geval erg hoog, maar wel wordt er een prestatie vereist van de ‘in hulp gevangen burger’ voor wie het niet alleen een onbegonnen zaak is zich uit deze klem te bevrijden.
Als gevolg van regelgeving en bestuur vanuit het Rijk en een tekortkoming van het gedecentraliseerde bestuur hieraan om (afdoende) tegenwicht te bieden zijn veel burgers, huishoudens, ouderen maar ook jongeren kansen ontzegt.
Als gevolg van Uitsluiting wacht hen niet alleen Armoede, maar ook treft hun ‘Schuld’ [?] als gevolg van overmatige machtsuitoefening door overheidsambten.

 Gegeven de betekenis van een democratische rechtsstaat kan een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de structuur, als ook voor het functioneren van de staat.  ~  Gezag

Over Het Functioneren van de Staat kunt u in het artikel in de kantlijn lezen dat ik niet erg tevreden ben met het functioneren van functionarissen die als CEO’s aangeduid kunnen worden.

bedrogen—cheated adj · deceived · duped adj · misled · framed · defrauded · swindled . om de tuin geleid

In 2010 zag ik aankomen dat ik bedrogen uit zou komen! Althans, die kans was zeer groot aanwezig. Ondanks de boze handel van mijn medemens was ik ingesteld op een ‘teleurstelling’. Mijn verwachting is uitgekomen (en daarin hebben zij mij jammer genoeg niet teleurgesteld ), het ging zoals te verwachten was ‘Volgens Procedures‘ – Praktijken die ik eertijds (nog) niet kon omschrijven, laat staan aantonen. Praktijken van complexe netwerkspelers van organisaties waarbinnen één of meerdere overheden een belangrijke rol speelt of spelen!

“De gemeente Rotterdam wil graag het geld binnenhalen waar ze recht op heeft”

Niet alleen Christina liep tegen dichte deuren aan. De 43-jarige Stathie herkent haar verhaal als geen ander. “Er was niemand die mij echt advies kon geven.” Zo leest het verhaal in het artikel ‘Rotterdam gaat burgers met schulden helpen’ – door Sociaal te Incasseren [?] aldus het artikel dat door Setkin Sies gedeeld wordt op Twitter.

Net als ik komt ook de gemeente Rotterdam bedrogen uit! Maar niet alleen de gemeente Rotterdam gaat bedrogen uit komen! Wat denkt u hoe het Rijk zelf bedrogen uitkomt met deze constructies die de toekomst van diverse burgers, maar ook gemeenten en diverse ondernemingen ondermijnt?

In verband met een situatie die is ontstaan heb ik in de aanloop op 16 oktober 2015 Zijne Majesteit bericht gegeven aangaande ‘De Verwaarloosde Staat’. Op 21 december 2017 heb ik GGN Mastering Credit bericht gegeven middels een brief CAK Wmo 2014 Zzv L.Speelman 21.12.2017 waarvan een kopie via e-mail naar diverse fracties van de Tweede Kamer is gegaan – ‘Openbaarheid van Bestuur’.

 Hoe komt het dan dat een ‘overheid’ dat van oordeel is dat ik als burger maatschappelijk ondersteunt zou moeten worden zelf hard aan een inspanningsplan moet gaan werken en ondersteuning nodig heeft wanneer het gaat om de Zelfredzaamheid?
Hoe komt het dat zij er in meer dan tien jaar (nog) géén kijk heeft op de achterliggende problemen?

“Er wordt meer gekeken naar de totale schuldenproblematiek en niet meer alleen hoe de rekening binnen te krijgen. Vaak liggen er meer problemen achter. De gemeente gaat doorvragen of er meer schulden zijn en of er sprake is van hulpverlening. Zo wordt er een verbinding gemaakt tussen het geld binnenkrijgen en schulden oplossen.” Aldus het artikel van RTV Rijnmond.

Ik ben dan ook niet alleen benieuwd naar hoe de menswaardigheid voor iedere individu in de samenleving tot gelding komt, maar ook hoe men gaat voldoen aan de bedoelde eisen die samengevat worden met de aanduiding democratische rechtsstaat. Ik ben ook benieuwd naar ‘het oordeel’ van de Hoge Raad en naar het nodige dat door het Parlement uitgevoerd moet worden!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail