Roodkapje …

Wat betekent: Tirannie in de Jeugdzorg? Dat jongeren en ouderen in de buik van de wolf zitten?

Relatie staat en samenleving

Van een democratische rechtsstaat kan worden gesproken als in een staat de collectieve besluitvorming zo is georganiseerd dat alle burgers van het land gelijkelijk in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de uitkomsten van dat proces (democratie) en als die burgers door binding van die ambten aan algemene rechtsregels (rechtsstaat) gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten.

Staatkunde, Nederland in drievoud

Binnen de Jeugdzorg is dan in 2013 geconstateerd dat er sprake is van een andere instelling en dat gezag ontspoord is. Klaarblijkelijk is de private-instelling of macht niet gebonden door het recht. Hoe kan de overheid dan verplichten of dwingen dat jongeren en ouderen in zulke (open) inrichtingen aan terreur onderworpen zijn?

Doordat deze gezagsdrager of autoriteit niet aan het recht gebonden is, is er het gevaar van bandeloosheid, wanneer (zelf)discipline ontbreekt. Verder is er de kans op uitbuiting en misbruik of zelfs (dreigend) gevaar in handel van de mens tussen de instellingen of machten. Naast ontaarding van het gezag kan dus ook sprake zijn van onrechtmatig verkregen macht.

Decentrale overheden (gemeenten) gaan regelmatig de fout in met toekenning van gezag of zorg! Ook het Rijk zelf, als geheel, doet onvoldoende dit soort ‘fouten’ te voorkomen of de gevolgen van de ontstane schade weg te nemen.

Met het te voeren Kwaliteitsbeleid in de Wmo moest zorg en gezag veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht worden. Doel is een duurzame en inclusieve groei evenals het bevorderen van het welzijn en de levensstandaard van iedereen. Vooralsnog verwacht het kabinet dit voor 2021 niet te realiseren, maar wil burgers die schade ondervinden ‘compenseren’ met een daklozen opvang en ook van andere klassieke en sociale grondrechten onthouden. Strijdig dus met de principes van de rechtsstaat en de gemaakte afspraken. Zij doet dus in toenemende mate inbreuk op de vastgestelde normen en beginselen van de rechtsstaat, meer dan de laatste 15 jaar al het geval is.

Dakloos?

Of u tot de groep daklozen behoort of (nog) niet, u kunt zijn aangewezen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Volksvertegenwoordiging die namens u bevoegdheid verstrekt aan dienstverleners, moet erop kunnen vertrouwen dat deze dienst van goede kwaliteit is. Daarom is behalve de Wet ook Beleid geformuleerd.

Uw gemeente is integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en voor het toezicht daarop.

Kwaliteitsbeleid in de Wmo

Wat dit concreet inhoud: schiet de overheid tekort in het omzetten van de richtlijnen en de dienstverlener wordt daarmee geconfronteerd, nadat de gemeente (of een functionaris daarvan) de aanbesteding goedkeurt, dan heeft deze aangaande het Europees recht de verplichting de bepalingen van de richtlijn te volgen.

In de praktijk schiet de dienstverlener tekort en verzint z’n eigen regels. In Rotterdam is het zo erg dat zelfs de rechter niet (meer) weet waaraan deze moet voldoen. Resultaat: dienstverlener vult z’n zakken, de overheid heeft een verliespost en het leven van de burger ligt in puin!

Onder deze VERNIETIGING VAN SOCIAAL KAPITAAL lijden veel mensen: ouders, maar ook kinderen!