Ruben Huismeester

Beste lezer,

Ik overweeg te starten met een geheel nieuwe website. De uitgangsgedachte daarbij is de kennis en ervaring te delen en de levenslessen mee te geven aan anderen, waarbij deze een leidraad kan vormen voor werkenden in de opvang en andere maatschappelijke zorg.

‘Een nieuwe begin’.

Gedurende 2017 was ik dakloos, maar stond ik ook aan het begin van een leerzame periode. Vanaf de grond je leven opbouwen en inrichten. Het behoud van zelfregie, al is het onteigenen daarvan in volle gang en lijkt ook aan deze ondermijnende praktijk geen einde te komen.

Kansarm! Of juist, kansrijk? Hier volgt een memoire:

Pittig & Puntig

Ruben Huismeester stond er alleen voor. In de zomer van 2015 had hij geen sociaal netwerk meer om op terug te vallen. Tenminste, het ‘oude’, bekende, dat hem zo vertrouwd was. Hij richtte zich ten laatste tot de koning, die de taak neerlegde bij de ministeries die politiek verantwoordelijke zijn voor het gehele optreden van de koning. Hij had nog een antwoord vanuit het ministerie ontvangen, dus hij schreef naar de burgemeester.

De overheden waren nalatig en bleven in gebrek, als het gaat om het toepassen van gemeenschapsregelingen. De gevolgen van het schenden van het beginsel van effectieve rechtsbescherming manifesteerden zich dan ook in een rap tempo, in de maanden die volgden. Hartje winter, januari 2017, stond hij op straat. Onteigend, ook van zelfregie en het recht op zelfbeschikking. Of, toch niet? Het werd complex; chaotisch.

Wie kun je in deze wereld wel vertrouwen? “Vriendschap, een pakketje schroot, met een dun laagje chroom.” Mensen waar hij al geruime tijd mee optrok lieten hem in de steek, nadat de autoriteiten hem hebben verschopt. Verstoten, van het recht. Het deed hem beseffen, waarom een jonge vrouw tot het besluit was gekomen de hoogstpersoonlijke keuze van zelfdoding te maken: de gevolgen van een laffe daad in combinatie met de grove nalatigheid van omstanders.

Hij begreep hoe belangrijk het is, voor de naaste te zorgen. Hij had zijn zinnen daarop gezet, ook als hem dit alles zou kosten. Hou zou een vriend zijn; maar leed grote verliezen. “Behoedt het hart”, had hij gelezen, “Het is de uitgang (bron) des levens.” Dit was gemakkelijker gezegd, dan gedaan.

Emotioneel geladen, sociaal onrecht gevoelende, geestelijk de uitputting nabij. Nabij een burn-out: aanpassingstoornissen incl. overspanning. “Wie sterk meent te zijn, ziet toe, dat hij niet valle!” Er spookte van alles in zijn hoofd; waar vond hij rust? Diep in zijn hart was hij aangegrepen …


Vandaag een begin, met als doel de lessen die geleerd kunnen worden als handvatten aan anderen mee te geven.

Who will you run to when it all falls down?
Who’s gonna pick your world up off the ground?
Who’s gonna take away the tears you cry?

You can tell the whole world how you’re gonna make it
You can follow your heart, what you do when someone breaks it
Who will you run to when it all falls down?

Heart – Who will you run to …

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

DE WERELD WAARIN WIJ LEVEN

5 En David toog uit, overal, waar Saul hem zond; hij gedroeg zich voorzichtiglijk, en Saul zette hem over de krijgslieden; en hij was aangenaam in de ogen des gansen volks, en ook in de ogen der knechten van Saul.

12 En Saul vreesde voor David, want de HEERE was met hem, en Hij was van Saul geweken.

 – 1 Samuël 18

21 En Saul zeide: Ik zal haar hem geven, dat zij hem tot een valstrik zij, en dat de hand der Filistijnen tegen hem zij. Daarom zeide Saul tot David: Met de andere zult gij heden mijn schoonzoon worden.

BEWUST EN MOEDWILLIG TOT STRUIKELEN GEBRACHT …

DEZE STEREOTYPEN gaan op hun beurt gepaard met allerlei vermeende eigenschappen zoals brutaliteit, sluwheid, opdringerigheid, gierigheid, machtshonger, GEESTELIJK MISBRUIK, eigenbelang en zelfs geldzucht …

MENENDE DAT GEWIN, GODZALIGHEID IS …

—–

6 Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten, 7 die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen. 8 Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan. – 2 Timótheüs 3


10 Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, wijze van doen, bedoeling, geloof, lankmoedigheid, liefde, volharding, 11 vervolgingen en lijden, zoals mij getroffen hebben te Antiochië, te Ikonium en te Lystra. Al die vervolgingen heb ik doorstaan en de Here heeft mij uit alle gered.

—–

3 Geeft aan de vrouwen (overspelig/trouweloos) uw vermogen niet, noch uw wegen, om koningen te verdelgen. 4 Het komt den koningen niet toe, o Lemuël! het komt den koningen niet toe wijn te drinken, en den prinsen, sterken drank te begeren; 5 Opdat hij niet drinke, en het gezette vergete, en de rechtzaak van alle verdrukten verandere. 6 Geeft sterken drank dengene, die verloren gaat, en wijn dengenen, die bitterlijk bedroefd van ziel zijn; 7 Dat hij drinke, en zijn armoede vergete, en zijner moeite niet meer gedenke. 8 Open uw mond voor den stomme, voor de rechtzaak van allen, die omkomen zouden. 9 Open uw mond; oordeel gerechtelijk, en doe den verdrukte en nooddruftige recht. 10 Aleph. Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Want haar waardij is verre boven de robijnen. 11 Beth. Het hart haars heren vertrouwt op haar, zodat hem geen goed zal ontbreken. 12 Gimel. Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen haars levens. – Spreuken 31

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ongeschreven recht …

In hoeverre is de rechtsstaat gepasseerd en zijn mensenrechten geschonden?

Inleiding tot het Staatsrecht en het Bestuursrecht – 8ste druk, 2000

Hst. 1  Staats- en bestuursrecht in historisch perspectief

§ 1.1.1 –  Bronnen van het staatsrecht

Waar vindt men het staatsrecht geregeld? In de eerste plaats in de uit 1815 daterende Grondwet, die in 1983 zo ingrijpend werd herzien dat men wel van de nieuwe Grondwet van 1983 spreekt. In de 142 artikelen hiervan vindt men echter alleen de hoofdlijnen van ons staatsbestel, die o.a. worden uitgewerkt in de organieke wetten, waarin krachtens opdracht in de Grondwet bepaalde onderwerpen nader worden geregeld. Voorbeelden hiervan zijn de Kieswet, de Wet op de Raad van State, de Provinciewet en de Gemeentewet. Daarbij moet worden opgemerkt dat de Grondwet wel een hogere positie heeft dan de wet, maar dat de rechter niet mag onderzoeken of een wetsbepaling afwijkt van de Grondwet. Daarop zal de wetgever zélf bedacht moeten zijn.

   Er zijn ook staatsrechtelijke regels te vinden in regelingen van lagere rangorde dan de Grondwet en de wet, bijvoorbeeld in zgn. algemene maatregelen van bestuur die afkomstig zijn van de regering, in ministeriële regelingen en in de reglementen van orde van de Eerste en Tweede Kamer, die deze Kamers zelf vaststellen.

   Tot de bronnen in de zin van vindplaatsen van het Nederlandse staatsrecht horen in bepaalde gevallen ook internationale verdragen. Als in een verdrag namelijk rechten en plichten zijn opgenomen die de overheid niet verder hoeft uit te werken (bijvoorbeeld een bepaling die de vrijheid van godsdienst garandeert), dan kunnen burgers zich daarop beroepen bij de rechter en heeft die verdragsbepaling niet alleen voorrang boven wetten en andere regelingen, maar zelfs boven de Grondwet. Daardoor vormen met name de grondrechtenverdragen een belangrijke aanvulling op het grondrechtenhoofdstuk in onze Grondwet. Een zelfde positie kunnen overigens ook besluiten van volkenrechtelijke organisaties (bijvoorbeeld de Europese gemeenschappen) innemen, waarover meer in hoofdstuk 5.

[ … ]

Naast al deze regelingen kan men ook de jurisprudentie, het geheel van uitspraken van rechterlijke colleges op dit gebied, als een bron van staatsrecht noemen.

[ … ]

 Het bestaan van ongeschreven staatsrecht is in concrete gevallen vaak moeilijk aan te tonen, maar zo’n ongeschreven regel heeft wel een hoge rangorde want zelfs een regel van de Grondwet kan erdoor opzij worden gezet.

[ … ]

Een complicerende factor is bovendien dat er in het staatsrecht niet eerst een bepaalde gewoonte hoeft te bestaan, alvorens uit de praktijk een bepaalde rechtsregel mag worden afgeleid. Anders dan in het privaatrecht kan de rechtsovertuiging veranderen op grond van één concrete gebeurtenis, en dat komt omdat niet het gedrag van vele burgers de praktijk vestigt, maar de betrokken overheidsorganen zelf door hun handelen en de daaraan ten grondslag liggende rechtsovertuiging de ongeschreven rechtsregel tot stand laten komen.

[ … ]

 Geschreven en ongeschreven staatsrecht tezamen geven echter nog slechts een zeer gebrekkig beeld van het staatsbestel. De Grondwet biedt op veel punten geen inzicht in de werkelijke verhoudingen, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de rol van de Koning, de relatie regering-parlement en de verhouding Eerste en Tweede Kamer. De politieke partijen in het algemeen en de politieke fracties van de Eerste en Tweede Kamer worden in de Grondwet helemaal niet genoemd en op grond van de tekst zou men de indruk kunnen krijgen dat wij als kiezers een aantal personen aanwijzen, die vervolgens volstrekt individueel aan de slag gaan en samenwerken met een aantal ministers die evenzeer uitsluitend wegens persoonlijke kwaliteiten zijn aangesteld. In een overzicht van het staatsrecht zal veelvuldig gesproken moeten worden over allerlei procedures en praktijken die op zichzelf geen rechtskarakter bezitten of alleen een privaatrechtelijke grondslag (zoals bij de politieke partijen), maar waarvan kennisneming noodzakelijk is voor een juist begrip van ons staatsrechtelijk systeem. Overigens is ook het volgen van het politieke nieuws in kranten en omroepuitzendingen een belangrijk hulpmiddel voor het verwerven van inzicht in de betekenis van diverse aspecten van het staatsrecht.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kladblok

“feitelijke onderbouwing ofwel waarheidsvinding”

Inleiding: Verschillende mensen kunnen verschillende dingen leren. Dat houdt in de eerste plaats in dat zich in dezelfde periode op verschillende plaatsen uiteenlopende soorten samenlevingen kunnen vormen. En in de tweede plaats, dat een en dezelfde samenleving na kortere of langere tijd kan veranderen. Dat laatste komt doordat sociale leerprocessen ruimte laten voor variaties aan vergissingen, waarbij mensen de aangeboden leerstof niet helemaal exact overnemen. – Bron: Grondbeginselen der Sociologie


Inleiding tot het Staatsrecht en het Bestuursrecht:

 ‘Begrippen en Definities’: Een lid van de Tweede Kamer stelt de Minister van Justitie de volgende vragen: ‘Is het bericht juist dat de gemeente A. overweegt het verspreiden van drukwerken, waarin teksten of afbeeldingen voorkomen die een discriminatie van vreemdelingen inhouden, te verbieden? Zo ja, is een dergelijk verbod niet voorbehouden aan de formele wet, gezien art. 7 lid 1 Grondwet over de vrijheid van drukpers?’

 In deze vragen komt een aantal belangrijke aspecten van het staatsrecht aan de orde, die in de volgende hoofdstukken worden besproken. Welke zaken moeten bij formele wet door regering en parlement worden geregeld en hoever reikt de regelingsbevoegdheid van de gemeenten? Via het grondrecht van de drukpersvrijheid is hier ook de verhouding overheid burgers in het geding, terwijl het Kamerlid deze vragen stelt aan de minister in het kader van de ministeriële verantwoordelijkheid tegenover het parlement.

 Het staatsrecht in ruime zin betreft de organisatie van de overheid, de bevoegdheden van de verschillende overheidsorganen en de relatie overheid – burgers. Dit ruime staatsrechtbegrip omvat het staatsrecht in enge zin, ook wel aangeduid als het constitutionele recht omdat dit de constitutie dat wil zeggen de inrichting van de staat regelt (al gebruikt men de term constitutie ook wel voor de Grondwet), en bovendien het bestuursrecht. Bestuursrecht ziet op de rechtsnormen betreffende het bestuur dat de overheid uitoefent in de samenleving, de relatie bestuur – burger, alsmede de beschermingsmogelijkheden voor de burgers tegen onjuist geachte bestuurshandelingen.  – Bron: Inleiding tot het Staatsrecht en het Bestuursrecht

Verder hebben Belinfante en De Reede het volgende gepubliceerd: “Voor de staatsbeoefenaar is het nodig het bestaan en de inhoud van dat ongeschreven staatsrecht te kennen. Het is dus ook een bron van staatsrecht.” – Einde Inleiding!

Het is mij niet ontgaan D66 onderzoekend is, zeker met betrekking tot de kwaliteit en het bestaansrecht van de democratische rechtsstaat Nederland. Wat ik ook waarneem is dat zij op dit gebied ook correctie aanvaard. D66 is op het gebied van staatkunde competent en competitief. Ook met de wetsvoorstellen m.b.t. vaccinatie komen inderdaad vraagstukken als hierboven in de inleiding genoemd aan de orde. Een aantal belangrijke aspecten van het staatsrecht! Welke zaken moeten bij formele wet door regering en parlement worden geregeld en hoever reikt de regelingsbevoegdheid van de gemeenten? Via het grondrecht van de ‘Onaantastbaarheid van het lichaam’ (Artikel 11 GW)  is hier ook de verhouding overheid burgers in het geding, maar ook de rechten voor het kind als opvang en onderwijs. Tenzij bij de inrichting van de rechtsorde er op een andere wijze invulling aan wordt gegeven (gelijkwaardigheidsbeginsel).

 Als buitenstaander kijk ik op een andere wijze naar belangen en conflicten, overigens is het een persoonlijke eigenschap van mij om mij – voor zover ik geoefend ben – mij ten opzichte van ieder mens onpartijdig op te stellen. Ik tracht iedereen recht te doen. Wel merk ik op dat ik kritisch ben wanneer de voorzieningen die de verzorgingsstaat biedt worden misbruikt en oneigenlijk gebruikt. Zeker, zoals ik in de jaren tachtig al gewaar werd, deze worden aangewend uit financieel oogmerk. Ik doel dan op zelfverrijking en het permitteren van overdadige luxe en welstand.

In Rechtsstaat is ook voor kinderen wordt gesproken van ‘een sterk autoritaire houding’ welke de overheid inneemt tegenover de ouders. Onder Basisbegrip en functie staat bij artikel 11 GW het volgende: “Zoals reeds gesteld, geniet de lichamelijke integriteit eveneens grondwettelijke bescherming als onderdeel van de privésfeer (artikel 10).”

Ik kan mij nog herinneren als kleuter dat mijn moeder mij naar school bracht met die motivatie dat anders de overheid (harde) maatregelen gaat nemen. Het was meer uit een ‘dwangstoornis’ en ‘rechtsonzekerheid’ dat ze meeliep in het gelid. In Grondbeginselen der Sociologie staat het volgende: “Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheidingen en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent.” Zonder eertijds kennis te hebben van dit boek heb ik gezien waarom iemand deze hoogstpersoonlijke keuze van zelfdoding heeft gemaakt: vanwege de organisatiestructuur en organisatiecultuur. Voor mijn ex- was dit (andermaal) de reden voor een scheiding. Het gevolg van inmenging van andere partijen was dat de tiener van alle kanten werd ‘belaagd’. De uitbreiding en intensivering van bemoeienis met daarbij overschatting en onderschatting van het cognitieve niveau van de jongere – hetgeen inhoud dat deze  niet conform zijn verstandelijke vermogen wordt benaderd – kan resulteren in overbelasting, overprikkeling, overvraging, onbegrip, deprivatie en verveling.

‘Hulp’ werkt dan ook nogal eens averechts, zo is mij al vele jaren bekend. In toenemende mate leidt dit ook tot burn-out onder jongeren. Daarnaast speelt ook de verhouding overheid burgers, staat en samenleving, mee. Uit de eigen ervaring heb ik in de persoonlijke ontwikkeling meegekregen dat deze invloeden zowel direct als indirect werken. Als burger heb ik dan ook moeten optreden tegen de overheden en de zorginstellingen en dienstverleners. Ter bescherming van de meest kwetsbare(n) en hun recht op rechtszekerheid waaronder de gelijkelijke bescherming tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening (rechtsstaat).

 ‘De privésfeer’. In de Bijbel worden meerdere situaties beschreven van uitbreiding en intensivering van overheidsbemoeienis met de samenleving op een manier waarop – direct en indirect – op persoon/burger werd gespeeld. Ook de Nederlanden heeft zo haar eigen ontwikkelingen doorgemaakt waarbij ‘het Rijk’ in tweeën is gevallen en waarbij verschillende interne conflicten een groot aantal slachtoffers hebben geëist. Ook in de Bijbel lezen wij van scheuringen, maar ook van genocide et cetera.

De vraag is: “Hebben wij geleerd van de eigen (persoonlijke) geschiedenis?”

“Leer je van je eigen ervaringen en van de fouten die je maakt?” Leervermogen. Leervermogen is de mate waarin je nieuwe informatie in je opneemt en deze vervolgens effectief toepast in allerlei (werk)situaties. Leervermogen houdt dus meer in dan het reproduceren van feitelijke kennis uit een boek of opleiding. Het gaat ook om het toepassen van de kennis die je hebt en het willen leren van de dingen die je doet en ondervindt. De psycholoog en de psychiater lopen net als de Paus in tijd ver achter. Toch worden de woorden van deze influencers door hele volksstammen voor waarheid gehouden, zijn zelfs heilig. Ook de persoon wordt heilig verklaard en als een god aanbeden en gedragen. Vaccinatie is net zoiets als een voorbehoedsmiddel? Maar zijn ze niet schadelijk voor de biologische aspecten van het leven? Dit openbaart zich soms in de derde of vierde generatie. Dan hebben wij het over een tijd van 60 à 70 jaar.

Heeft het juridische gezag hier in dit land veel te vertellen? Jurisprudentie is een bron van staatsrecht, maar pas op dat wij niet blindelings achter de advocaten aanlopen. Ik heb al vaak gezien hoe zij komen om te stelen en daarbij dat de processen en procesregels worden verstoord. Er wordt veel onrecht gedaan, ook vermogens ontvreemd. De wetgever stelt die weg vrij en een rechte weg wordt gehinderd.

Hebben psychiaters het voor het zeggen? Het is wel de cultuur om niet de arme met een goed ontwikkelt oordeelsvermogen te geloven, maar iemand met een titel. Aanziens des persoons. Een onderofficier dient goede psychologische inzichten te hebben om zijn team ook geestelijk te ondersteunen. Een officier heeft de taak om dit te overzien. Waarom waren eind jaren tachtig de onderzoeken bij de Koninklijke Marine anders dan bij de Koninklijke Luchtmacht en de Landmacht? Mede doordat ik bij de laatste twee op functie werd beoordeeld en bij de andere een toelatingseis was zodat iedereen aan boord kon komen. Eenmaal aan boord, na de opleiding, begon voor menigeen de ellende. Ook en in het bijzonder de geestelijke gezondheidsproblematiek.

KONING (Staatshoofd), ken uw Volk, ken uw dienstmaagd … 

Ik ben mij ten zeerste bewust van de mogelijkheden en de onmogelijkheden van mijn eigen geest en lichaam. Zelfkennis. Aan extern bestuur geef ik niet snel de ruimte. Velen maken er een zooitje van!

‘Afweerrecht of beschikkingsrecht’. In artikel 11 GW staat: “In de Nederlandse traditie van het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek, de disciplines bij uitstek waarin de normering van handelingen met het menselijk lichaam centraal staat, worden autonomie en zelfbeschikking als leidende beginselen opgevat.” Echter, de zogeheten wetenschappen, de medische wereld waaronder ook de biochemie en biotechnologie, gaat net als voor het uitbreken van WO-II weer meer invloed en macht krijgen. Biotechnologie: De naam komt van de Griekse woorden “βιος” en “τεγνικος” en betekent dus letterlijk ‘het gebruik van het leven’.

Dan bedenk ik de volgende vraag: “Wordt het leven onderhouden of geconsumeerd?” Krijgt Nederland geld en is de burger het proefkonijn, de ginea pig. Want zoals ik in ‘Dames eerst’ en ‘Armoedeval’ laat zien is de overheid niet de baas in eigen huis, ook de Nederlandse bevolking niet, maar de zogenaamde ‘Sociale Partners’ die feitelijk in geld en mensenrechten handelen. Dat laatste doet de ‘onafhankelijke’ rechter die de mens in handen van geldhandelaren en bewindvoerders speelt.

Het recht struikelt …

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Proefkonijn

Op woensdag 3 oktober 2015 stuurde ik Jonkvrouw Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief met als titel ‘Proeftuin’. Het gaat over het plan “Kom, van dat gas los” met daarbij de financiële problematiek. In een e-mail aan haar woordvoerders schreef ik nog het volgende:

Het onderwerp van dit bericht:  PROEFKONIJN

Geachte lezer,

 Hoe moet ik het functioneren van Jonkvrouw Ollongren omschrijven? Falend beleid of een moeizame start met wat mislukte pogingen? Overheidshandelen kan voor de burger ingrijpend zijn. Van de overheid wordt dan ook zorgvuldigheid vereist bij de voorbereiding van besluiten. – Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

“Het beginsel van loyaliteit komt bijvoorbeeld bij decentrale overheden aan bod in geval van dat de centrale overheid tekortschiet bij het omzetten van richtlijnen.” – Verdragsbeginselen

Ik ben iemand die nogal eens in botsing komt met uitvoerende instanties die tekortschieten in het omzetten van richtlijnen. Hoe komt dit? Ligt dit (alleen) aan hun of is het de overheid – het brein – die daar achter zit? Voor mij is duidelijk dat het staatshoofd weigert om het mogelijk te maken. Met staatssecretarissen op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die geen kennis hebben van de grondslagen van de moderne staat en de kennis van het bestaan en/of inhoud van de ongeschreven regels van het staatsrecht niet kennen wordt het er voor de burgers niet beter op! De financiën van medeoverheden is mede daardoor niet (meer) op orde en steeds meer huishoudens vallen daardoor om.

 De minister is niet verantwoordelijk voor het individu? Hij is wel strafrechtelijk te vervolgen voor maatregelen die Grondwet en bestuur ondermijnen. Het is daarom hoog tijd dat Rutte het veld ruimt! In Rotterdam is de gemeentelijke instelling niet veel meer dan een uiterlijke vertoning. Investeerders maken er de dienst uit en daardoor kampen steeds meer huishoudens met schulden. 

 Voor een sterk en solidair Europa? Nadat in 2010 een jonge vrouw zich had verhangen begreep ik dat soms leden van een gemeenschap zelfs niet solidair zijn naar elkaar. In 2014 werd mij de toegang tot die gemeenschap geweigerd en vertrok mijn vrouw. Eind 2015 verkeerden mijn dochter en ik in zwaar weer … 

 In oktober 2016 vond mijn dochter een eigen onderkomen en betrok deze met haar vriend. 3 januari 2017 stond ik op straat. Een sterk achtergestelde positie. Is het een gebrek aan gelijkstelling in de wet of is het een gebrek aan het nakomen van de verdragsbeginselen en/of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur? Beide! Maar daarnaast is ook sprake van onbekwaamheid, institutionele herindeling van de verhoudingen (gezag), misbruik en oneigenlijk gebruik en dus komt het ook voor dat op meerdere lagen van bestuur de scheiding van gezag (van machten) ontbreekt. Een aantal bestuurshandelingen die zijn genomen verdienen dan ook geen democratische legitimatie! 

 De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel komt ook veel voor, de rechter kan het bestuursorgaan opdragen alsnog de relevante feiten te onderzoeken en vervolgens een nieuw besluit te nemen. En dit staat te gebeuren als het gaat om de schuldproblematiek en daarbij gaat het om enkele miljarden!

 Ik heb een brief voor mevrouw Ollongren als bijlage bijgevoegd. Het financiële plaatje die ik voorgeschoteld kreeg is niet representatief voor de gemiddelde huishoudens. Verre van dat. Zijn er vragen dan hoor ik het graag. Ik ben benieuwd naar de reacties!

 Hoogachtend,

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ROT 18 / 3582 WMO15 GVZ

Verward … ?  Met een overheid dat zelf de weg niet weet, maar wel de richting meent te moeten gebieden …  Verdraaid!

Geachte lezer,

Denkt de ‘functioneel meerdere’ dat ik, de burger, het cognitieve niveau heb van iemand die zich met een kluitje in het riet laat sturen?

Blijkbaar ben ik, lid van de bevolking,  niet gelijkwaardig en moet daardoor zwaarder worden belast. Wat voor betekenis heeft “Een land waar je toekomst telt en niet je afkomst” wanneer de interne rechtsorde a.g.v. doorgeslagen bureaucratie ten gronde gaat en de fundamentele problematiek wordt niet herkend?

 De nalatenschap van het Rijk aan gemeenten: een lichaam in staat van ontbinding: Het Nederlandse Zorgstelsel.

Het Nederlandse zorgstelsel scoort internationaal hoog

Zo krijg ik, de burger, vanaf geboorte lid van de Nederlandse bevolking, vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport o.a. het volgende te ‘verstaan’: 

“U moet weten dat het Nederlandse Zorgstelsel internationaal hoog scoort. Als burger moet je natuurlijk wel de juiste weg weten om zorg goed te regelen.” Dat papegaaien, het napraten, het reproduceren, want tot iets anders is de uitvoerende macht klaarblijkelijk niet langer in staat, dat begint ernstig op mijn zenuwen te werken. De psychiater evenals de psychotherapeut is de mening toegedaan dat zij kennis hebben van neuropsychologie en denken in hun onverstand dat ik een aandoening heb. Hun methodiek maakt hun wijs, en zij stellen in hun kortzichtigheid een diagnose, en willen mij wijs maken als dat ik een de behandeling van ‘de ziekte van het zenuwstelsel’ zou moeten ondergaan.

 De (geestelijke) zorg en dienstverlening, ik ervaar het als rampzalig! 

Dat het een aantal medemensen in hun bol is geslagen en dat de kennis hun dwaasheid is geworden, dat hindert mijn cognitieve functies niet, maar dat ik wordt gehouden voor iemand die gebrek heeft aan kennis en het verstandelijk vermogen zou hebben als iemand van 4 of elk ander mens dat zich nog moet ontwikkelen, dat stoort mij en belemmert mij! Uitsluiting, armoede en uitbuiting, dit is het gevolg.

Onder Koninklijke Hoede

De psychosociale belasting, de werking die van de maatschappij uitgaat, gevoed door beleidsvoerders, juristen, psychiaters, ‘professionals’, het schaadt! Het werkt ook onder jongeren een burn-out in de hand, het schaadt de gezonde omgang.

Mensen, verdorven van verstand. Ik weet niet hoe ik dit anders aan moet duiden. Nogmaals maak ik bekend dat al in 1893 Durkheim liet zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheidingen en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent.

 Indien wij – u en ik – niet de verantwoording nemen, dan zij wij medeplichtig aan het plegen van geestelijk geweld, van sociaal onrecht, ook aan de hoogstpersoonlijke keuze als zelfdoding die zelfs de jongere neemt, aan familiedrama’s. 

Krachtige Teams Bouwen – OTVEM

Krachtige teams bouwen: Naar aanleiding van Democratie van Nu heb ik de D66 een e-mail bericht gestuurd, ook heb ik een web-pagina gemaakt: Krachtige Teams Bouwen.

Recent vroeg een Teamleider mij ter verantwoording en heb ik hem medegedeeld dat aangezien hij zijn functie niet naar behoren uitvoert, en hij voert excuses aan om te zeggen dat hij zichzelf van een aantal verantwoordelijkheden ontslaat (hij is op een een andere stoel gaan zitten), ik genoodzaakt men passende maatregelen te treffen. Hij verhindert het functioneren en presteren van de medewerkers (althans, er zit geen vooruitgang in). Ik herken (dis)functionerende patronen. De salaris van hem en een aantal andere medewerkers wordt vanuit het Rijk vergoed (Wmo). Bij het eerste Wmo-arrangement van 28 mei 2017 is duidelijk gesteld dat ook de organisatie de kwaliteit levert die van het overheidshandelen verwacht mag worden!

 Op basis van indicatie die de gemeentelijke instelling (maatschappelijke dienstverlener) heeft gemaakt, nadat eerder het Wijk-team centrum Rotterdam o.a. artikel 1:262 van het Burgerlijk wetboek negeert en verder geen maatregelen treft om verslechtering van de situatie te voorkomen, wordt andermaal niet de juiste indicatie gesteld. Ook hetgeen de advocaat van mijn ex- voor heeft gelegd aan de rechter zijn eisen die niet haalbaar zijn. Moet ik dit uitleggen door een advocaat in te huren? De ‘luie interventie’ kost de burger niet alleen geld, maar maakt ook de rechtsvordering ongunstiger, bemoeilijkt het, maakt het onmogelijk.
 Het CAK heeft er nu een rechtszaak van gemaakt. € 46 om recht te vorderen, om de zaak voortgang te geven, moest ik betalen. 

 Wat is een rechtsstaat en waarom wil D66 het veranderen? De rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet. De bedoeling hiervan is dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk wordt. Kern van het recht is dan het bestaan van algemeen verbindende regels, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd. Door algemene rechtsregels vast te stellen wordt voorkomen dat burgers afhankelijk worden van willekeur. Om deze regels te kunnen handhaven is de rol van de rechter van het grootste belang. Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen. Het belang hiervan is dat naast politieke doelstellingen en belangen vanuit een andere invalshoek naar conflicten en belangen wordt gekeken, namelijk die van een algemeen gerespecteerde buitenstaander. 
 Weet ben binnen de D66 wel hoe de vork in de steel zit, hoe het behoort te werken, en waarom het niet werkt? 

 Met coachend leidinggeven kunt u het functioneren en presteren van uw medewerkers versterken en potentieel ontwikkelen. Het begrip wordt echter te pas en te onpas ingezet om de creativiteit, het zelflerend vermogen en de verantwoordelijkheid van medewerkers te vergroten. Coachend leidinggeven is niet soft! Juist dan kunnen harde en zachte kanten met elkaar verbonden worden. 

Regiment Van Heutz IBC

De kaderopleiding aan het SROKI-ERmelo heb ik afgerond en bij 449 IBC heb ik verder praktijk ervaring opgedaan om vervolgens bij de Marine gedurende de opleiding, maar ook daarna, in verband met toenemende diversiteit (vanuit de politiek opgelegd) de coaches en teamleiders versterkt in hun functioneren, door gebruik te maken van de performale mogelijkheden. Direct en indirect wordt ook het potentieel van de overige teamleden versterkt.
 Tussen juni 2014 en juli 2015 deed ik het ondanks de tegenslagen en de tegenslagen die nog zouden komen (de uitkomsten van besluiten en processen beïnvloed door meerdere actoren) nog eens ‘versterkt’ over. Ben ik dan zwak, of wordt ook ik versterkt?

 Op 3 januari 2017 stond ik op straat. Ben ik dan zwak, of is mijn (rechts)positie verzwakt en concreet bedreigd? Overschatting of onderschatting van het cognitieve niveau houdt in dat de cliënt burger niet conform zijn verstandelijke vermogen wordt benaderd. Dit kan resulteren in overbelasting, overprikkeling, overvraging, onbegrip, deprivatie en verveling.
 Des te krachtiger de uitvoerende macht optreedt, des te sterker maakt het mij!

 Neem OTVEM, de standaard militaire analyse van een conflictsituatie: Opdracht, Terrein, Vijand, Eigen middelen, Mogelijkheden. Dat is veel doelgerichter en efficiënter dan de in het bedrijfsleven bekende SWOT-analyse. Als ‘groentje’ hebben wij de coachende leidinggevende en de officieren gedurende 5 maanden laten zien hoe er nog meer potentiaal uit te halen is, hoe je krachtige teams bouwt. Ik zou jullie willen uitnodigen om eens uit je beschermde omgeving te komen, je cocon: comfortably numb – gerieflijk ongevoelig. Iemand maakte de opmerken “Laat het mij maar voelen!” Probeer niet de Goliath uit te hangen, hij werd verrast en overmeesterd, verslagen.  

 “Voor de staatsbeoefenaar is het nodig het bestaan en de inhoud van dat ongeschreven staatsrecht te kennen. Het is dus ook een bron van staatsrecht.” – Een inleiding tot het Staatsrecht, Belinfante en De Reed. 

Grondbeginselen

De moderne staat is een gecompliceerd organisme? En omdat de kennis ontbreekt, en men kan zichzelf geen voorstelling maken, moet het systeem maar vervangen worden door een ander instelling (staatsgreep)? Het neo- liberalisme is een utopie en heeft al plaatsgenomen binnen de D66. 

In Staatkunde, Nederland in drievoud maken De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne staat inzichtelijk. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht. Verschillende opvattingen worden gepresenteerd die de lezer in staat moeten stellen zelfstandig de essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen staat en samenleving. HALLOÓ: voordat u naar het hbo of (v)wo gaat zult in staat moeten zijn zelfstandig de essentiële vraagstukken te analyseren.

Om het beeld van de democratische rechtsstaat te complementeren is het ook belangrijk stil te staan bij de inhoudelijke taken en bevoegdheden van de overheid. Vooral na de Tweede Wereldoorlog – maar het proces had zich al vanaf het begin van de vorige eeuw in gang gezet – is een vergaande intensivering van de rol van de overheid in de samenleving te constateren. In dit verband spreekt men van het ontstaan van de Nederlandse verzorgingsstaat: de overheid krijgt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van een minimaal niveau van menswaardigheid voor een ieder van ons toegedeeld.

 Bewindvoering: Groeimarkt in de Schuldenindustrie. Zekere arrangementen kosten het Rijk en dus de belastingbetaler geld. De ambtenaar, ‘luie interventie’, weet wel de toestroom tot zijn eigen onderneming te bevorderen? Ben ik achterlijk en zie ik niet dat dit gaande is? Wie wil mij verblinden? Dan ook nog wordt een wethouder die niet (volledig) functioneert wetgever? Sterker, hij is volksvertegenwoordiger (het hoogste ambt) en ook nog vice-premier: ‘Koninklijke Hoogheid’ … een waardigheidsbekleder. En dit is het electoraal? Kunt zich voorstellen dat mijn broek hiervan (figuurlijk) afzakt?

 

Het Rijk, de samenleving, de burger, zij ondervinden ernstige schade door de wijze waarop men intern te werk gaat!

Van de bedragen aan alimentatie en betalingsachterstand cq. schuld bij de Zorgverzekeraar zijn kopieën bijgevoegd. Met een studerend kind, na een echtelijke scheiding en zonder werk, geen betaalbare woning, ook Stichting Havensteder getuigt niet van sociaal ingesteld te zijn. Ook de gemeentelijke ambtenaar had de bevoegdheden in te grijpen, maar is nalatig. Hoe Syncasso en Havensteder dit regelen, dat mag de rechter hun gaan vertellen.

 Naast deze bedragen heb ik verlies geleden op de woning en de levenspolis moest worden afgekocht, allemaal mede dankzij intensivering van overheidsinmenging na de huisvredebreuk die vanuit The Revival Fellowship plaats heeft gevonden. Maar waar is de scheiding tussen kerk en staat? Allerlei ‘kerkelijke instellingen’ zijn verweven in het rechtssysteem en doen afbreuk aan de interne rechtsorde. De overheidsschuld, al probeert men dit buiten het gezicht te houden, is gegroeid: vervalsing en ontvreemding!

 De rechtbank Rotterdam doe ik het verzoek de overheid de opdracht te geven het nodige recht te zetten en mij schadeloos te stellen. De Nederlandse overheid, het bestuurlijk orgaan, zal ook andere gevallen opnieuw moeten onderzoeken en/of op een andere manier zien dat de schulden gesaneerd worden, maar ook dat de burger aanspraak heeft op de sociale grondrechten.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking)LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Een Voorbeeld …

En de Schriftgeleerden en de Farizeën brachten tot Hem een vrouw,

Johannes 8

Wij horen weleens de opmerking “niets menselijks is ons vreemd.” Christus had een zekere kennis en doorzag de plannen van sommige ‘Waardigheidsbekleders’ die zelf de grootste schuld dragen. Zijn zij bang voor het oordeel waardoor zij het plan hebben ook Christus te laten struikelen … ?

Sociaal onrecht …

Vol van zichzelf, overtuigd van zichzelf, ‘boosdoeners’ …  Wanneer je ter goeder trouw bent en je hebt deze psychosociale inzichten niet voldoende ontwikkelt en je redeneert dat het allemaal geen kwaad kan (of je ziet niet het gevaar dat er schuilt in hun ‘goede werken’) dan loop je kans dat zulke ‘sociale raadslieden’ je verstand helemaal verderven. Overigens lopen sociaal pedagogische medewerkers medewerkers ook kans eenzelfde gedragsstoornis te ontwikkeling als geestelijken en psychiaters. Veelal, en het wordt de laatste tijd in toenemende mate zichtbaar, worden het dienaren van de wet. Het sociaal gevoelen verdwijnt (ongemerkt) en de gemeenschap of samenleving verhard. 

Radicalisering en polarisatie …

Veelal zien de leden van de eigen organisatie de eigen tekortkomingen niet, maar ook blijven zij vertrouwen stellen in hun voorganger. Alle verantwoording, ook alle blaam, dat leggen de volgelingen bij deze persoon neer. Alle problematiek en schuld is buiten hun …

Wir sind der ständigen Spiegelung im Alltag unterworfen! Kinder spiegeln ihren Pädagogen! Nun wird es denn nicht endlich mal Zeit, dass Erwachsene an sich selbst arbeiten und nicht die Kinder als Versuchskaninchen für die Verarbeitung eigenen Komplexen zu missbrauchen!

Anoniem

Scheiding van kerk en staat …

De kerk is niets anders dan een zekere leerschool waar je een zekere ontwikkelingspsychologie doormaakt. De geestelijke gezondheidszorg is ook een zekere leerschool of instituut, een instrument, maar geen doel op zich. De moderne staat is een gecompliceerd organisme, daarbinnen zijn allerlei instituten actief. Sommige instituten maken een gezonde ontwikkeling door, andere zijn eerder een kwaadaardig gezwel. Het ene gezwel is ingekapseld en richt verder geen schade aan, andere organen zijn echter ten dode opgeschreven (zo lijkt het wel). 

Bestaat God, werkt de geest Gods? Laat ik opmerken dat ik mij voor Christus niet schaam. Zijn zijn werken uit God of uit den boze? Ik probeer slechts een onderscheid te maken en dus maak ik een visualisatie. Denkbeelden zijn, hoe virtueel ze kunnen zijn, doch ook realistisch. Iemand zal vanuit dat perspectief keuzes maken en van daaruit handelen. Als individu kunnen wij een andere kijk hebben, maar dit verandert het beeld bij een ander indien wij ons niet verplaatsen maar standbeelden worden. Sommige zeggen dat God leeft, andere plaatsen een standbeeld … 

Gedragsstoornissen …

Hoe wij ons gedragen zegt mogelijk iets over ons beeld van Christus, maar bewijst slechts hoedanig wij zijn! Een punt dat ik hier wil maken is deze: Een ieder zal aan zich’Zelf moeten werken. Ook de psychiater heeft al een oordeel klaarstaan over de ander (volgens zijn schrift). Een overheidsfunctionaris heeft binnen dit geheel een bijzondere functie: De overheid krijgt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van een minimaal niveau voor een ieder van ons. Toch merk ik op dat zij al geruime tijd hun taak niet volbrengen (althans, de meesten). 

Voor mij staat vast dat het staatshoofd zich niet behoorlijk gedraagt, ook bedrieglijk en trouweloos handelt (zeker met zijn Volk). Zijn functioneren heeft invloed op de samenleving: In de geestelijke gezondheidszorg is sociopathie ook wel bekend als antisociale persoonlijkheidsstoornis, een aandoening die mensen belemmert om zich aan te passen aan de ethische en sociale gedragsnormen van hun omgeving.
Het mag duidelijk zijn dat: “Wir sind der ständigen Spiegelung im Alltag unterworfen! Kinder spiegeln ihren Pädagogen!” Ongezocht de vraag of iemand een belemmering heeft om zich aan te passen (veelal is het de wil die ontbreekt), in het belang van de ontwikkeling van kwetsbare groepen binnen de Nederlandse verzorgingsstaat is zo iemand functioneel – ethisch en sociaal – niet geschikt! Zo iemand schaadt de geestelijke gezondheid en daarbij het functioneren van anderen. 

Nederland is een democratische rechtsstaat en dus is het ook de keuze van het Volk of men geestelijke gezondheid van belang vindt of niet. Indien men denkt dat mentale gezondheid en welzijn met geld te koop zijn  – en daarin groeien de tekorten – dan blijft het buiten bereik. ‘Technisch’ kan de dokter iets betekenen, maar verder is het de eigen belemmering ofwel is het de psychosociale ontwikkeling. 

Een hijab, een masker, een hart van steen …  De kardinaal wil zijn zonden bedekken, de minister zijn onwaarheden (overtredingen van de wet), de burger begraaft zijn talenten (een beroep doende op de beperkingen) …
We denken onszelf te verrijken? We verarmen! En omdat hierdoor de samenleving (omgeving) geschaad wordt, doen we onszelf tekort. En waarom? Omdat God, Allah, Satan, of bij geval zelfs je eigen moeder dit zou willen? Hoe kortzichtig …

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.

Spreuken 4

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Welcome to the Gutenberg Editor

Of Mountains & Printing Presses

The goal of this new editor is to make adding rich content to WordPress simple and enjoyable. This whole post is composed of pieces of content—somewhat similar to LEGO bricks—that you can move around and interact with. Move your cursor around and you’ll notice the different blocks light up with outlines and arrows. Press the arrows to reposition blocks quickly, without fearing about losing things in the process of copying and pasting.

What you are reading now is a text block the most basic block of all. The text block has its own controls to be moved freely around the post…

… like this one, which is right aligned.

Headings are separate blocks as well, which helps with the outline and organisation of your content.

A Picture is Worth a Thousand Words

Handling images and media with the utmost care is a primary focus of the new editor. Hopefully, you’ll find aspects of adding captions or going full-width with your pictures much easier and robust than before.

Beautiful landscape
If your theme supports it, you’ll see the “wide” button on the image toolbar. Give it a try.

Try selecting and removing or editing the caption, now you don’t have to be careful about selecting the image or other text by mistake and ruining the presentation.

The Inserter Tool

Imagine everything that WordPress can do is available to you quickly and in the same place on the interface. No need to figure out HTML tags, classes, or remember complicated shortcode syntax. That’s the spirit behind the inserter—the (+) button you’ll see around the editor—which allows you to browse all available content blocks and add them into your post. Plugins and themes are able to register their own, opening up all sort of possibilities for rich editing and publishing.

Go give it a try, you may discover things WordPress can already add into your posts that you didn’t know about. Here’s a short list of what you can currently find there:

  • Text & Headings
  • Images & Videos
  • Galleries
  • Embeds, like YouTube, Tweets, or other WordPress posts.
  • Layout blocks, like Buttons, Hero Images, Separators, etc.
  • And Lists like this one of course 🙂

Visual Editing

A huge benefit of blocks is that you can edit them in place and manipulate your content directly. Instead of having fields for editing things like the source of a quote, or the text of a button, you can directly change the content. Try editing the following quote:

The editor will endeavour to create a new page and post building experience that makes writing rich posts effortless, and has “blocks” to make it easy what today might take shortcodes, custom HTML, or “mystery meat” embed discovery.

Matt Mullenweg, 2017

The information corresponding to the source of the quote is a separate text field, similar to captions under images, so the structure of the quote is protected even if you select, modify, or remove the source. It’s always easy to add it back.

Blocks can be anything you need. For instance, you may want to add a subdued quote as part of the composition of your text, or you may prefer to display a giant stylised one. All of these options are available in the inserter.

You can change the amount of columns in your galleries by dragging a slider in the block inspector in the sidebar.

Media Rich

If you combine the new wide and full-wide alignments with galleries, you can create a very media rich layout, very quickly:

Accessibility is important — don’t forget image alt attribute

Sure, the full-wide image can be pretty big. But sometimes the image is worth it.

The above is a gallery with just two images. It’s an easier way to create visually appealing layouts, without having to deal with floats. You can also easily convert the gallery back to individual images again, by using the block switcher.

Any block can opt into these alignments. The embed block has them also, and is responsive out of the box:

You can build any block you like, static or dynamic, decorative or plain. Here’s a pullquote block:

Code is Poetry

The WordPress community

If you want to learn more about how to build additional blocks, or if you are interested in helping with the project, head over to the GitHub repository.


Thanks for testing Gutenberg!

👋

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail