Sociale Decadentie

Een vuist maken tegen discriminatie & uitsluiting …

*Al begrijp ik niet, waarom men persé tegen discriminatie is, want een gezond onderscheid dient gemaakt te worden in het belang van de ontwikkeling van ieder individu …

Een Kamerlid, stuurde ik het volgende bericht:

Geacht [Kamerlid],

Het woord decadent gebruikt men bijvoorbeeld wanneer een persoon zich uiterst verfijnd voordoet, maar eigenlijk weinig inhoud heeft. Hiervan spreekt Paulus in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1.

Assepoester, het verhaal, doet mij denken hoe ik de sociale relaties gedurende mijn leven veelvuldig heb ervaren. Velen doen zich beter voor, dan strikt genomen verdedigbaar is. Ook de lidstaten van de Unie, de regeringen, doen zich beter voor dan strikt genomen verdedigbaar is. Eenmaal aan de macht, komt hun ware aangezicht al snel naar voren … 

Wanneer ik in 1 Samuël de staatkundige ontwikkelingen in beschouwing neem en ik kijk daarbij naar de relatie tussen de staat en het recht, dan had ook de bevolking van Israël destijds (deels) te lijden onder de nationale en internationale politiek van koning Saul en in het bijzonder de economische politiek. Zijn zonen en dochteren nemen zijn politieke gedraging over …

Openbaring 2 maakt mij bekend dat, ook in een streek zo groot als Nederland en België samen, zeven gemeenten er elk een bepaalde bestuurlijke gedraging op na houden, die sterk weg hebben van vroegere staatshoofden en adviseurs. Elk op hun beurt bedreigend maar ook schadelijk voor de gemeenschap/samenleving. Ook toen was er in 700 jaar en meer, klaarblijkelijk niets veranderd.

De mensheid, als geheel, is klaarblijkelijk onverbeterlijk. Het Bijbelboek Openbaring spreekt van de zee, waarmee de mensheid wordt vergeleken, waaruit (andermaal) het beest naar boven komt. Steeds, met een ander aangezicht … 

In Romeinen 1, maar ook in de Evangeliën, komt de psychische en psychosociale problematiek tot uiting. Kwetsbare burgers hebben stoornissen, die veroorzaakt worden onder invloed vanuit de overheden, de machten, maar ook vanuit de samenleving. In Romeinen 1 zien wij ook, hoe mensen ‘ontbranden in wellusten’, hetgeen vaak als ‘liefde’ wordt uitgelegd.
– Hier is sprake van een verstoorde (sociale) relatie!

In Staatkunde, Nederland in drievoud maken De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne staat inzichtelijk. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht. Verschillende opvattingen worden gepresenteerd die de lezer in staat moeten stellen zelfstandig de essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen staat en samenleving. Ook in Jesaja 1 en Ezechiël 34 komt de relatie tussen de staat en het recht en de relatie tussen staat en samenleving tot uiting.

Staatsrecht: het staatsrecht in ruime zin betreft de organisatie van de overheid, de bevoegdheden van de verschillende overheidsorganen en de relatie overheid – burgers.

[Pratij] doet zich voor, de rechten van burgers beter te beschermen, dan strikt genomen verdedigbaar is. In het Openbaar doet men zich voor, lief te hebben. Maar is die liefde, onvoorwaardelijk? [Partij] spreekt ook van Emancipatie voor vrouwen, maar in een echtelijke scheiding, een keuze van ‘volwassenen’, ontbreekt het veel jongeren aan rechtszekerheid. Artikel 1 Grondwet, het gelijkheidsbeginsel, gaat niet (in alle vergelijkbare gevallen) voor hun op. Ze worden regelmatig onder de macht van anderen gesteld. Dit is niet alleen bedreigend, ook in vele gevallen schadelijk.
– De wetgever bepaald, welke ruimte de uitvoerende macht heeft …

“In herinnering brengend dat de Ministersconferentie inzake de rechten van de mens die op november 1990 plaatsvond te Rome, de noodzaak benadrukte enerzijds de ondeelbaarheid van alle rechten van de mens, zij het burgerrechten, politieke, economische, sociale of culturele rechten, te handhaven, en, anderzijds, het Europees Sociaal Handvest een nieuwe impuls te geven;” 

Een eerste keer dat ik met ‘sociale gedraging’ van lesbiennes te maken kreeg, was gedurende de Eerste Maritieme Militaire Opleiding bij de Koninklijke Marine. Of de gedraging van deze burgers een gunstig effect heeft gehad, op de ‘eenheid’ van het team, staat ter discussie. Afhankelijk van de sociaal pedagogische vaardigheden van een teamleider kan dit een gunstig, maar ook een ongunstige ontwikkeling teweegbrengen. Van belang om te weten, i.v.m. de ‘slagkracht’ van deze organisatie.
Of de sociaal pedagogische vaardigheden van burgers met problemen in de sociale ontwikkeling voldoende zijn om een ‘hogere positie’ in te nemen, is bedenkelijk.

Waar het in het bijzonder over gaat, is het cognitieve niveau! Cognitieve functies zijn functies als het geheugen, leervermogen, taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe dagelijkse handelingen. Hierbij valt te denken aan psychische processen die te maken hebben met begrip, kennis, herinneringen, problemen oplossen en informatieverwerking. Het is verder van belang te weten welke cognitieve mogelijkheden de functionaris heeft. Naast de verbale mogelijkheden gaat het ook om de performale mogelijkheden van de functionaris.

In omstandigheden waar psychische en psychosociale problematiek ontstaat, deze worden versterkt en/of er doen zich aanpassingsstoornissen voor, worden er hogere eisen aan een groepsleider, waaronder een generaal of staatshoofd, gesteld. Hogere taakeisen (in combinatie met weinig hulpbronnen), weinig autonomie op het werk en slachtoffer van ongewenst gedrag binnen of buiten de organisatie, zorgt voor stress van waaruit psychosociale problematiek als een aanpassingsstoornis ontstaat en wordt gevoed.
– Onder hoge druk leert men de mens kennen en komen professionele eigenschappen aan het licht, of het ontbreken daarvan … 

Vanwege mijn ‘positie’ in de samenleving werden mijn ouders en ik met druk geconfronteerd (ook met ongewenst gedrag, zowel van binnen als van buiten). Ook overheidshandelen, en de wijze waarop deze zich gedraagt, was en is niet van onbelangrijke betekenis. Ook de keuze van mensen in mijn/onze omgeving, worden mede daardoor bepaald, hetgeen invloed heeft op het individu. Veel burgers leven dan ook niet in vrijheid, niet de vrijheid die zij zich voorstellen.

In de zogenaamde ‘Tien Geboden’ komt ook artikel 10 Grondwet tot uiting: Eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Paulus schrijft Timótheüs hierover, dat zoals ook koning Saul zich gedroeg (misdroeg) en tevens de leer van Bileam bewerkstelligt (brief van Judas), ook ‘sociale helpers/raadsheren’ sociale relaties verstoren. Ook dit, is een verdienmodel dat al generaties lang in omloop is. Ook in Ezechiël 34 wordt gesproken van deze (verstoorde) relatie, tussen staat en samenleving.
– De politieke en economische leiders vullen hun zakken, terwijl de burger armoede en sociale uitsluiting wacht. 

  1. Een ieder heeft recht op bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting.
  2. Een ieder heeft recht op huisvesting.  – Bron: Europees Sociaal Handvest

Ondanks schrijven aan Zijne Majesteit de Koning en burgemeester Aboutaleb in oktober 2015, zijn de overheden hun rechtsplicht niet nagekomen. Het gevolg is, dat ik 3 januari 2017 op straat stond. Deze ontwikkelingen waren in de jaren tachtig al begonnen, maar ondanks de Ministersconferentie en uitspraken van het Hof in (en voor) 1990, heeft men een schadelijke weg ingeslagen. Vanaf de Kabinetten Balkenende, hebben deze ontwikkelingen zich verder versterkt.

Uiterlijk vertoon, wat biedt het de ingezetenen? [Partij] verkiest iemand, die in het verstand nog een kind is ..   
De Nederlandse overheid, is totaal de weg kwijt! Triest, eigenlijk … 

Beterschap!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Regelgeving en Bestuur

… aan armoede wordt schandalig veel verdiend …

Aan de concerndirecteur Werk & Inkomen van de gemeente Rotterdam stel ik de volgende vragen:

Concluderende dat aan de ondermijnende praktijken, regelgeving en bestuur vanuit het Rijk, (nog) geen einde komt:

  1. “Hoe moet ik rondkomen?”
  2. “Welke vervolgstap of vervolgstappen denkt u te nemen of gaat u ondernemen?”

Verder merk ik op, dat op basis van eerdere bepaling van het Hof, dat ingeval de nationale wetgever de richtlijn niet correct implementeert, waarmee een decentrale overheid werd geconfronteerd, dat in een dergelijk geval de decentrale overheid wordt geacht aan zijn verplichtingen te voldoen door de nationale wetgeving buiten beschouwing te laten en de bepalingen van de richtlijn te volgen.

Lees hier de brief ‘Rondkomen‘!

Het is mede doordat de overheden de belangen van burgers op het spel zetten, dat conflicten ontstaan. De conflicten gaan over de rug van de burgerbevolking en verschillende partijen slepen de buit binnen, hoofdzakelijk privaat-instellingen, maar ook extra belastingkantoren die in het leven zijn geroepen. De Wet maatschappelijke ondersteuning is een extra last, maar verhoogd de winst bij bewindvoerders en andere zorginstellingen. Er is steeds meer sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Lelystad Airport

“Er is nu eenmaal een politiek besluit genomen”, aldus Van Nieuwenhuizen

Verder lezen wij in het artikel op EenVandaag: “Lelystad Airport, de nieuwe dependance van Schiphol, gaat er hoe dan ook komen.

Ondanks het massale protest van omwonenden en het feit dat de belevingsvlucht op 30 mei meer geluid produceerde dan toegelaten. Dat stelt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat  in EenVandaag.”

Blijkbaar vergeet ook deze vrouw de grondslagen van de moderne staat zoals het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland. Aangezien hier al geruime tijd geen aandacht is besteed zal de burger de rechter moeten wijzen op zijn belangrijke taak. Uit Staatkunde, Nederland in drievoud citeer ik het volgende: “Om deze regels te kunnen handhaven is de rol van de rechter van het grootste belang. Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen. Het belang hiervan is dat naast politieke doelstellingen en belangen vanuit een andere invalshoek naar conflicten en belangen wordt gekeken, namelijk die van een algemeen gerespecteerde buitenstaander.”

Het gaat dan ook om het handhaven van de rechtsregels ofwel het gelijkwaardigheidsbeginsel: Verplichting van elke lidstaat om bij de inrichting van de interne rechtsorde ervoor te zorgen dat de procesregels voor rechtsvorderingen die ertoe strekken de rechten te beschermen die de justitiabelen aan het Unierecht ontlenen niet ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke nationale vorderingen gelden. Het gaat daarbij ook om het onderhouden van de Grondwet en functioneel bestuur.

Aangaande het bestuursrecht en in het bijzonder de bescherming tegen onjuist geachte bestuurshandelingen heb ik het volgende inmiddels opgesteld: Zorgbeheer.

In de afgelopen 50 jaar is niet gemotoriseerd verkeer sterk teruggedrongen. Hierdoor is de afstand woon- werkverkeer gegroeid en daar ligt het wringijzer? De Nederlander is ondankbaar en wil meer. Ook gaat men steeds vaker een weekendje weg met het vliegtuig. Onze consumptiedrang en ondankbaarheid zijn niet te combineren met minder CO-2 en meer groen. Sinds de jaren 50 wordt meer energie per persoon geconsumeerd dan in de jaren daarvoor. In de fysieke en mentale belasting zijn ook (sterke) veranderingen opgetreden. Droeg een boer 50 jaar geleden nog zakken van 100 kg, nu heeft men al rugklachten bij het tillen van 10kg. Ons fysieke en mentale gestel is verzwakt en toch is er een reden om een last van 23 à 24 kg te hanteren om overbelasting te voorkomen. Mede doordat veel spieren niet in conditie zijn ontstaan fysieke klachten en komen ook zenuwen klem te zitten.

De balans tussen draaglast en draagkracht is in velerlei opzichten dan ook verstoord. Of het nu gaat om te zware lasten of ‘te’ lichte belasting, het veroorzaakt (onnodig) aandoeningen.
Er is deels minder werk maar ook (te) veel vrije tijd en aan de andere kant stelt de huidige banenmarkt eisen waaraan veel burgers niet (meer) kunnen voldoen. Deels ook doordat het of afgestompt en anderzijds afmattend werk is maar in het bijzonder ook geestdodend. Dit is niet bevorderlijk voor het welzijn en de gezondheid het individu! Daarbij stelt de Nederlandse overheid in meerdere mate kwaliteitseisen die zij zelf weigert te leveren. Hierdoor neemt de kans op ongelukken evenals rampen sterk toe.

Indien de overheid vasthoud aan ‘politieke besluiten’, deze voorrang geeft en halsstarrig de eisen die samengevat worden met democratische rechtsstaat blijft negeren dan voorzie ik grotere en hevige conflicten, sterker dan zij nu al zijn. De welvaart maar in het bijzonder het welzijn zal voor steeds meer burgers afnemen. Dat het aantal keuzes van zelfdoding zal stijgen mag duidelijk zijn. De veiligheid van het luchtverkeer zal er niet beter op worden. Hogere en strengere eisen – ook meedogenloos – zullen (uiteindelijk) geen uitkomst meer bieden. Getuige de laksheid van de overheden en de laconieke (onverschillige) houding van de minister-president.

Ook Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat schijnt meer waarde te hechten aan een slecht politiek besluit dan dat zij zich bekommert om de burgers (de samenleving) en het milieu. Ook onder gemeenteraadsleden van de gemeente Lansingerland merk ik dat de groei van luchtvaart niet geremd wordt, maar dat de betekenis van aanvullende maatregelen die nodig zijn om de publieke belangen en het milieu te beschermen uitgelegd moet worden als zijnde de persoonlijke belangen: niet in/boven mijn achtertuin.

Ik concludeer dan ook dat ‘verkiezerstrouw’ ook onder de vrouwen ontbreekt, evenals de waarde van de democratische rechtsstaat. Ook nu zullen de ontwikkelingen mede het resultaat zijn van een ongebreideld nastreven van eigen belang door de verschillende actoren (de mensen met geld en macht).

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LIONFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ambulante Handel

“Volgens een woordvoerder van de VNG zijn de kosten grosso modo 300 miljoen euro. Het draait met name om de gevolgen van ambulantisering, zoals goede woningen met zorg, schuldhulpverlening en begeleiding naar werk.”

https://www.zorgvisie.nl/vng-ondermijnt-hoofdlijnenakkoord-ggz/

Ik wil aangaande ‘de’ begeleiding opmerken wat ik in reactie op een schrijven aan minister Hugo de Jonge onder ander de volgende ‘opvatting’ gepresenteerd kreeg: “U moet weten dat het Nederlandse Zorgstelsel internationaal hoog scoort. Als burger moet je natuurlijk wel de juiste weg weten om zorg goed te regelen.”  – Het Nederlandse Zorgstelsel

Denkt de volksvertegenwoordiger evenals de rest van de ambtelijke (bureaucratische) organisatie dat wij – de burgers – ons gedragen als het schoothondje van Rutte? Leeft de overheidsfunctionaris in de waan dat de burger tot niet meer in staat is dan het eindeloos herhalen van wat haar ambtenaren haar hebben aangeleverd? Wordt het ontwikkelingsniveau van de burger gehouden voor het simpele niveau van iemand die zich met een kluitje in het riet laat sturen?

Wordt er in de Wet maatschappelijke ondersteuning gesteld dat “Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen” en laten na dit volgens de ongeschreven regels die de Grondwet hun sinds 1948 biedt (gedecentraliseerde eenheidsstaat), ook hebben zij hun vertrouwen gesteld zoals ik in Rotterdam persoonlijk heb ervaren aan privaatondernemers met een eigen bedrijf in Bewindvoering en Dienstverlening en daarmee gebeurt het dat de voorziening die deze Wet de Wmo-adviseur biedt misbruikt en oneigenlijk gebruikt wordt.

*Als burger dient men zich er van bewust te zijn dat er trouweloos en bedrieglijk wordt gehandeld.

Doordat de overheid zich aan het recht onttrekt en de Grondwet er niet op nahoud – ook onvoldoende belangstelling toont voor de grondslagen van de moderne staat – kunnen anderen vrij handel drijven.
Een belangrijke regel of verantwoordelijkheid als “algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen” wordt klaarblijkelijk niet (voldoende) betracht.

Om een aantal ontwikkelingen (processen) te kunnen beoordelen dient gekeken te worden naar de eisen die samengevat worden met democratische rechtsstaat. Ik beperk mij hier door het volgende te citeren: “Van een democratische rechtsstaat kan worden gesproken als in een staat de collectieve besluitvorming zo is georganiseerd dat alle burgers van het land gelijkelijk in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de uitkomsten van dat proces (democratie) en als die burgers door binding van die ambten aan algemene rechtsregels (rechtsstaat) gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten.”
Ik merk verder op dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft een minimaal niveau van menswaardigheid te beschermen en dat ook de rechter in de parlementaire democratie een belangrijke taak heeft ter bescherming van de burger, maar ook ter bescherming van de democratie zelf.

MASTERCLASS: Een vertekend beeld ; een onjuiste ook onterechte conclusie ; niet de juiste mening kunnen vormen ; DESINFORMATIEF

Mede doordat ik persoonlijk ‘geholpen’ werd door een functionaris die en oggz-specialist, senior-wijkcoach en Wmo-adviseur is en tevens eigenaar is van Het Baken (Bewindvoering en Dienstverlening) kom ik ook bij de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) die zich richt op sociaal kwetsbare mensen die zorg en/of hulp nodig hebben, maar dit niet krijgen.
Ook al merkte ik op dat ik ten gevolge van regelgeving en bestuur vanuit het Rijk, de beslissing van de rechter en verdere besluitvorming vanaf maart 2016 met problematische schulden te maken zou krijgen, ook deze functionaris bood niet de ondersteuning of maatwerk die ik gezien de specifieke situatie nodig had. 3 januari 2017 geraakte ik door deze nalatigheid en opeenvolging van onjuist geachte bestuurshandelingen dakloos. Vervolgens wordt de burger wederom met extra lasten evenals bestuursrechtelijke premies (boetes) geconfronteerd. Hiertoe wordt het Centraal Justitieel Incassobureau (ten onrechte) gebruikt (misbruikt).

Eerst ging ik naar de ambtenaar, maar ontving niet de zorg waar ik iets aan heb; nu heb ik te maken met ambilantisering. Weigerde het UWV mij te helpen bij oplossingen en kon ik ook niet aan de alimentatieplicht voldoen, nu verzint men werk wat ik als 12 jarige al zelfstandig deed. De werkzaamheden die worden voorgesteld kunnen beter als jeugdzorg opgepakt worden hetgeen in het belang is van de ontwikkeling van de jongere. Nee, ook nu hindert men de ontwikkeling en groei van de naaste. Ook het personeelsbeleid binnen de lokale overheid, maar ook binnen de ministeries (departementen) is bedenkelijk en baart (ernstige) zorgen. Oplossingen worden niet (echt) geboden!
Wat betekent de ambilantisering en ‘goede woningen met zorg’? Als 10 jarige ving ik een bezoeker of klant op en beantwoorde de telefoon. Als 21 jarige was ik niet alleen zelfstandig en onafhankelijk, ook had ik officier kunnen zijn indien ik het voorstel van de Koninklijke Luchtmacht had aanvaard.

Ik betaal dus niet voor hulp en beleid waar ik iets aan heb! Maar waar betaal ik dan voor? Voor ambilantisering? Ze komen wekelijks kijken in mijn huis en hebben een auto van ‘de zaak’?
Met betrekking tot de rechtsstaat presenteer ik dan ook de volgende opvatting (ik citeer): “Kern van het recht is dan het bestaan van algemeen verbindende regels, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd. Door algemene rechtsregels vast te stellen wordt voorkomen dat burgers afhankelijk worden van willekeur.” Verder wijs ik op de volgende verdragsbepalingen die de Nederlandse Grondwet (Constitutie) onderschrijven: gemeenschapstrouw; gelijkwaardigheidsbeginsel; doeltreffendheidsbeginsel. Merk op dat de meeste (grote) ondernemingen en instelling wel juristen in dienst hebben en deze dienen de directeuren er op te wijzen dat deze verdragsbepalingen ook voor de afzonderlijke instelling van kracht zijn. Zelfs voor Algemeen Nut Beogende Instellingen zijn enkele voorwaarden van kracht, zeker in geval het beheerd vermogen boven een paar miljoen komt.

De burger betaalt klaarblijkelijk en voor het salaris van personen die niet (meer) functioneren, en voor de schade die hij/zij daardoor persoonlijk ondervind. Sterker, de burger wordt er voor gehouden niet te functioneren waarbij de functionaris de eigen tekortkomingen niet ziet (of niet wil zien).
De overheidsfunctionaris die mij ‘hielp’ helpt zich zelf aan een riant pensioen en misbruikt de gelegenheid die zich voordoet. Zo wordt de burger misleid, misbruikt en uitgebuit, ook afgeperst. Door deze en andere praktijken, hetzij door de ouders, hetzij door de overheid, hetzij door de zorgverlener en mogelijk al deze en andere partijen, zijn inmiddels (ook) 12.000 jongeren ontheemd.

Ik citeer tot slot het volgende: “Alzo zegt de Heere HEERE: Wee den herderen Israëls, die zichzelven weiden! zullen niet de herders de schapen weiden?” – Ezechiël 34.
Het is mede door dit geschrift en de ontwikkelingen in de periode van 12 tot 15 september 2013 dat ik de systeemkenmerken evenals de (dis)functionerende patronen helderder in beeld kreeg. Ook de houding van een aantal personen waar ik al 20 jaar mee optrok werd mij volkomen duidelijk!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LIONFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Gezondheidszorg

 ‘Zorg waar ik niets aan heb gehad.’

Niet alleen betaalt de burger voor zorg die hij niet ontvangt, maar legt hij een voorziening aan die niet alleen de overheid maar in het bijzonder de zorgverzekeraar beheert. De kwaliteit van de zorg is evenals de prijs die voor medicijnen en medische apparatuur betaald wordt bedenkelijk. De prijs wordt mede bepaald door (eventuele) juridische kosten.

Niet alleen qua kosten is het voor de burger ongunstiger en heeft hij/zij nauwelijks een vrij te besteden inkomen of kan zelf sparen, door juridische en bestuursrechtelijke procedures met bijkomende kosten wordt het ook nog eens moeilijker of onmogelijk. Te bedenken valt daarnaast dat stress (overspanning) de pijngrens beïnvloed. Persoonlijk ben ik geen voorstander van ‘medicijnen’ anders dan dat er geen andere mogelijkheden (meer) zijn. En dan noch!

Een gezonde levensstijl schiet er voor veel mensen bij in, mede doordat zij niet alleen aan allerlei verplichtingen maar ook aan allerlei verwachtingen moeten voldoen. Ook is er de angst dat wanneer men niet meedoet dat men er niet bijhoort. Ook dat leeft (speelt). In mijn brief aan de VGZ wijs ik op de geestelijke zorg. Hierbij kan men denken aan de scheiding tussen kerk en staat. Maar heeft een onbeduidend wetje uit 1982 aangaande de bewindvoering gemaakt dat de geestelijke gezondheidsdienst bezit heeft gemaakt van de staat en samenleving, net als eertijds de kerk?

Ik heb 12 juli 2018 maar weer eens een brief geschreven. Wanneer er van je inkomen ongeveer 1/4 deel overblijft en de balans tussen draaglast en draagkracht – evenwicht – is sterk en langdurig verstoord in het uitvoeringsproces als uitvloeisel van regelgeving en bestuur vanuit het Rijk, dan is het leven er niet bepaald eenvoudiger op geworden. De toekomst ziet er voor meerdere burgers somber(der) uit.

Hierbij mijn brief aan het VGZ: DB048_NON_7906505_12.07.2018.

Rest alleen de vraag: “Hoe gaan wij de openstaande ‘schuld’ vereffenen?” Ik bedoel: er is zeker in de afgelopen 10 jaar een te hoge premie opgelegd! Aan wie is ons geld afgedragen? U begrijpt het! Dan heb ik verder niets uit te leggen en vertrouw ik erop dat de boekhouder achter dat geld aangaat. Hij gaat maar zoeken waar hij het gelaten heeft!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LIONFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Geestelijke Zorg

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de GGZ sinds ik in 2009 al met direct betrokkenen van enkele patiënten heb gesproken over behandeling en diagnosestelling. Diagnosestelling waaraan het mankeert dateert al uit 2009 en van daarvoor. Persoonlijk herinnerde ik de keuringen bij de Koninklijke Landmacht, Landmacht en Marine waar de resultaten uit verschillende psychologische onderzoeken bij iedere psycholoog een ander beeld opriepen.

Na een echtelijke scheiding en de financiële problematiek die door onjuist geachte bestuurshandelingen tot stand is gebracht met daarbij verlies van baan 1 oktober 2015 ben ik mij gaan verdiepen in het ontstaan van de huidige politieke situatie. De geestelijk ontwikkeling – psychosociale veranderingsprocessen – zijn hierin niet zonder belangrijke betekenis.

Op 11 juni na het ontvangen van bericht naar de cliënten raad van het (Sint) Franciscus Gasthuis & Vlietland “Tot mijn spijt kan de Cliëntenraad van het Franciscus Gasthuis & Vlietland op dit moment niet veel voor u betekenen. Maatregelen teneinde de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren hebben op dit moment geen prioriteit. Wij wensen u niettemin veel succes bij het bereiken van uw doel en hopen dat andere instanties meer voor u zullen kunnen betekenen” heb ik het volgende bericht gestuurd naar een aantal fracties en nieuwsbladen met daarbij een aantal brieven uit de recente periode als bijlage.


Geachte lezers,

Ondanks dat ik zondag in de trein wederom moest horen dat er een ‘aanrijding met persoon’ plaats heeft gevonden nadat ik het er op de familie-reünie nog met mijn zus (verpleegkundige) over heb gehad dat veel jongeren zien door welke idioten zij worden geregeerd en dat er voor hun geen toekomst lijkt te zijn en dat wij moeten concluderen dat er nog meer overeenkomstige familietragedies gaan afspelen krijgt dit blijkbaar niet de aandacht en zorg die dit verdient.

Geestesziek …  ook verdorven in het verstand.

Structureel worden huishoudens en de toekomst van ongeveer 2.000.000 burgers verwoest, de ontwikkelingen versterken zich omwille van het kapitaal. De burger – mens – is slechts nog handelskapitaal tussen overheden, maatschappelijke dienstverleners, zorginstellingen, justitie et cetera. Niet iets om trots op te zijn, minister-president! 

De burger op de knieën dwingen om te teken voor schulden om zodoende derden te verrijken? Wat voor misdadige praktijken – onjuist geachte bestuurshandelingen –  zijn dit? Dit is hoe de Nederlands economie draait: ten koste van de bevolking.

“Tegen de stroom in, nadat ik eerst mijn dochter op de kant heb geholpen.” – Citaat uit 2018-00677 SKGZ/LS/10.04.2018 Zorg waar ik niets aan heb gehad!

Ik wens u beterschap,

Lambert Speelman


Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LIONFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Extra Uitgave Vermijdbaar

‘Schimmige Financiële Constructies’

in combinatie met (dis)functionerende patronen in de relatie tussen de staat en het recht – inzicht in de grondslagen van de moderne staat is bij de volksvertegenwoordiger onvoldoende bekend – maakt dat het de wetgever bemoeilijkt wordt de juiste maatregelen te treffen.

Ziek Stelsel:

Onzorgvuldigheden bij de inrichting van de moderne staat na de Grondwet van 1983 spelen in toenemende mate parten.
Het oplossen van de fundamentele problematiek blijft achterwege en de gevolgen hiervan blijven niet uit, ook wanneer wij spreken van de relatie staat en samenleving’. Een tekort ofwel ontbreken van de benodigde kennis heeft invloed op het ‘zelfstandig kunnen analyseren van de essentiële vraagstukken’. Het maken van de juiste diagnose en het vinden van doeltreffende maatregelen is daarmee gehinderd.

De aanleiding van deze ‘Memo’ is naar aanleiding van het volgende bericht: ‘Rekenkamer: extra uitgave verpleeghuiszorg was vermijdbaar.

 Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail