De gedroomde participatiesamenleving

Zo is in Raadsinformatie te lezen dat er met ingang van de Wet maatschappelijke ondersteuning (2007) meer samenhang komt in de ondersteuning voor de burger. Tijdens een (voor)verkenning in 2010 blijkt dat het kwaliteitsbeleid in de Wmo onderbelicht is gebleven.

Met het artikel Kwaliteitsbeleid in de Wmo (2015) wordt duidelijk dat ‘we’ de eerste twee jaar onze verwachting niet te hoog moeten stellen: er is nog weinig of niets aan gedaan!

Zonder te toetsen vraagt het CAK in sommige gevallen een eigen bijdrage van € 248,18 per vier weken in 2016. Het maximale periodebedrag wordt voor sommige € 323,22 in 2017.

Onder voorzitterschap van mr. F. Korthals Altes heeft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) onderzoek verricht naar de werking van de rechtsstaat. Gebleken is dat de Verzorgingsstaat op tal van fronten faalt. Zo lees ik: “Het huidige instrumentarium schiet in dit opzicht tekort.”

Op 19 april 2013 vroeg het kabinet de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) te adviseren over rechtsstatelijkheid in de lidstaten van de Europese Unie (EU). Het kabinet constateert dat de EU een rechtsgemeenschap is en dat een goed functioneren van de rechtsstaat in alle lidstaten daarom onmisbaar is. Uit Publicatie 87 van de AIV blijkt dat het Koninkrijk net zo geacht is als de rotte appel bij de groenteboer?

Hoe omgevingsbewust zijn onze ministers die namens de Koning optreden? Omgevingsbewustzijn betekent allereerst dat je breed geïnformeerd bent. Als volksvertegenwoordiger beschik je over een goede kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren binnen en buiten je organisatie. Deze kennis benut je effectief voor je eigen functioneren en voor de organisatie waar je werkt.

Het is een terechte opmerking! Dit land wordt immers hoofdzakelijk bestuurd door mensen die nog nooit voor eigen rekening en risico iets hebben ondernomen. Velen snappen er nog steeds niks van. Zijn zij wel (zorg)professional of beslissingsbekwaam? Wilsbekwaamheid of keuzebekwaamheid is immers het (menselijk) vermogen om vrije en overwogen beslissingen te nemen.

Bedenk dat Nederland sinds 23 januari 1579 een autonoom gebied (of autonome regio, provincie enzovoort) is. Dit is een gebied waarvan het gebiedsbestuur (beduidend) meer bevoegdheden mag en kan uitoefenen van de centrale of internationale overheid dan andere gebiedsbesturen binnen dezelfde staat of werelddeel.

Niet alleen de politiek maar ook andere overheidsfunctionarissen moet(en) zich serieus af (gaan) vragen of de gedroomde participatiesamenleving niet op voorhand door henzelf gesaboteerd is! – http://volksverraad.nl//

Is hier geen sprake van Zorgfraude en mensenhandel op grote schaal, georganiseerd binnen het Koninkrijk der Nederlanden? Dader(s) en delict laten zich moeilijk identificeren, maar geheel onmogelijk is het niet.

Wmo: Aangewezen op Misdadigers

Vergeten leidt tot ballingschap, in gedenken ligt de verlossing.

Kennis en Aanpak van Sociale Vraagstukken

De ruimte die private instelling hebben leidt tot wederrechtelijke vrijheidsberoving en mensenhandel, daar teveel personen die persoonlijke macht nastreven de vrije hand krijgen. Toezicht en handhaving op leiding binnen maatschappelijke instellingen ontbreekt. Bestuurders en directieleden voelen zich niet verantwoordelijk, stellen zich afstandelijk op, hebben weinig inlevingsvermogen en schieten ook qua sociale vaardigheden tekort.

Overheidsambtenaren, verantwoordelijk clusters, kijken weg en toezicht op handhaving van Kwaliteitsbeleid in de Wmo ontbreekt. Dienstverleners komen de afspraken niet na, maken slachtoffers tot zwart schaap en de advocaat pleit hun vrij.

Undercover en onder druk …

Het zijn private instellingen die al jaren onder de radar blijven. Zij hebben ook hun eigen rechters, maar ook zij kunnen voor de bijl gaan …

Is de burger aangewezen op de Wet maatschappelijke ondersteuning, dan doet zich iets interessants voor. Hij kan immers een onderzoek instellen of uitvoeren naar beleid en handelen van de staat.

Zonder verdere ervaring en met niet meer dan 5 maanden opleiding aan de School Reserve Officieren Kader Infanterie in 1990 werd ik door de personeelsfunctionaris bij MAERSK in 2005 ingeschat voor het niveau van kolonel …

Wij zijn 15 jaar verder: Beleid & Strategie : ‘De Maatschappelijke Stage’ Statelijk Gezag 💪