De Ondergang


URGENT
Zijne Majesteit de Koning
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK  Den Haag

Rotterdam, 3 september 2018

Kenmerk:                                                 Betreft:
BEDROG/03.09.2018                                VERWOESTING

Die den arme verdrukt, smaadt deszelfs Maker;
maar die zich des nooddruftigen ontfermt, eert Hem.

Majesteit,

 In één van de reacties op meerdere schrijven bespeurde ik dat de behandelaar sprak van ‘onbeduidende religieuze teksten’. In Jeremia 5 staat o.a. het volgende: “Gij hebt hen geslagen, maar zij hebben geen pijn gevoeld; Gij hebt hen verteerd, maar zij hebben geweigerd de tucht aan te nemen; zij hebben hun aangezichten harder gemaakt dan een steenrots, zij hebben geweigerd zich te bekeren.”

 Ongeacht de vraag of de afzonderlijke bedenkingen juist zijn, zal iedere generatie alles opnieuw moeten leren. Het zijn echter deze zelfde leerprocessen, waar mensen voor hun (voort)bestaan zo op zijn aangewezen, die maken dat hun gedrag en wijze van samenleven veel veranderlijker zijn dan bij dieren het geval is. En toch, sommige weigeren hun vergissingen en de gevolgen die dit met zich meebrengt voor hun leefomgeving in te zien. Het gevolg is dat er geen juiste (bij)sturing plaatsvindt en dat de problematiek groeit, de situatie verslechtert. Grove maar ook moedwillige nalatigheid!

 Doordat er halsstarrig wordt geweigerd, maar ook mede doordat dieven en moordenaars tot op heden gedoogd werden en alle ruimte ontvingen, neemt de onrust toe. Er is van sociale zekerheid geen sprake (meer) en doorgeslagen bureaucratie leidt tot willekeur. Dit is een signaal waaruit blijkt dat het er met de rechtsstaat niet gezond voor staat! Het erkennen en herkennen, ook het bekennen, van (dis)functionerende patronen, de impact van ‘luie interventies’, dit wordt onvoldoende gedaan. Klokkenluiders worden ontslagen, berecht, ook schade aangedaan.

 In de Bijbel vind ik het volgende geschreven: “Maar Hij, kennende hun gedachten, zeide tot hen: Een ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een huis, tegen zichzelf verdeeld zijnde, valt.” Dit is geschreven door Lukas die postuum onderzoek deed naar de leer en de wijze van doen van Christus. Ongeacht de vraag of dit zich daadwerkelijk heeft afgespeeld, ook zonder kennis van dit geschrift was ik mij hiervan al bewust ten tijde van mijn 17de levensjaar. Ik durf te stellen dat een weldenkende directeur, zodra hij het kan uitleggen, de raad van bestuur evenals de boekhouder, op staande voet zou ontslaan. Zeker, indien er anderen zijn die de zaak beter kunnen waarnemen!

Zaakwaarnemer! Een zaakwaarnemer is een persoon of organisatie die de belangen van anderen behartigt. Welke functie en welke rol heeft de Nederlandse overheid? Want daar heb ik het nu over. Vanaf 1848 is Nederland niet slechts een constitutionele monarchie, maar vooral ook een parlementaire democratie. Zo ook heeft de rechter een rol te vervullen, maar behoren anderen medewerking te verlenen. De samenwerking is van belang! Vanaf 1948 is er in de Grondwet ook sprake van een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Dit is niet zonder reden, mag ik aannemen.

 De opkomst van het bestuursrecht bijvoorbeeld is een gevolg van de grote uitbreiding en intensivering die de overheidsbemoeienis met de maatschappij sinds het einde van de 19e eeuw heeft ondergaan. De burger ziet zich geconfronteerd met een toenemend aantal regels en is veelal afhankelijk van een specifiek voor hem genomen besluit, als een vergunning. En zo zien wij ons telkens weer met nieuwe uitdagingen geconfronteerd en zijn ook de staatkundige ontwikkelingen aan een proces onderhevig.

 Majesteit, wij hebben te maken met een gecompliceerd organisme waarbij sprake is van complexe netwerken waarbinnen een of meer overheden een rol speelt of spelen. Veranderingen vinden plaats door bijvoorbeeld fusies of reorganisaties. Hoe geeft u die vernieuwing gestalte? Op wat voor manier kunt u deze teams de juiste sturing geven? En hoe beïnvloedt u groepsgedrag en groepsprocessen op een positieve manier? Ik zie dit vanuit Den Haag of Brussel namelijk niet gebeuren!

 Zaakwaarnemer! Een professional die ‘Loyaal aan organisatie’ is. Iemand die zijn eigen gedrag afstemt op de behoeften, prioriteiten en doelen daarvan. Iemand die het belang van de werkgever/opdracht-gever dus boven zijn eigen belang stelt. Ik heb het in deze dan over de staat en de samenleving. Hoe komt het dat er gebrek is aan functioneel gedecentraliseerd bestuur? Wordt dit ondermijnd of ontbreekt er ook een functioneel meerdere? De volksvertegenwoordiging, wie dient zij, wie vertegenwoordigd zij, wiens belangen worden er behartigd en wiens belangen worden er rücksichtslos, hard, nietsontziend, onverbiddelijk, onbarmhartig aan de kant gezet? Ik zie dat veel volksvertegenwoordigers vooral uiting geven aan een ongebreideld nastreven van eigen belang, waaraan ik wil toevoegen dat er ook koren onder het kaf te vinden is.

 Dieven en moordenaars krijgen de ruimte, hebben vrij spel, de boekhouder is onbetrouwbaar. De wijze waarop men vanuit Den Haag en Brussel de zaken bestiert, de belangen ‘beschermt’, het is onze reinste zelfmoord! Wij worden in feite geregeerd door gewetenloze schurken ofwel, de beheerders bedienen zichzelf, maar staat en samenleving worden verkwanseld.

 “De Koning, zo luidt thans de regel, is slechts bevoegd voor zover deze zich kan beroepen op een in de wet of Grondwet vastgelegde bevoegdheid (legaliteitsbeginsel).” – Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud 

 Majesteit, wat mij betreft heeft u een volmacht. Het is van node en ook de tijd om ervoor te gaan zorgen dat ons Huis, het Koninkrijk der Nederlanden op orde is, en dat het zoals de bedoeling was, ook samenwerkt met België en Luxemburg. Ik heb zoals u kunt lezen in mijn brief d.d. 28 augustus 2018 waarin ik mij richt tot de minister-president, het gekozen staatshoofd geadviseerd zelf het ontslag in te dienen. Wanneer wij niet bekennen welk geweld het onze kinderen aandoet en wij nemen de verantwoordelijkheid niet, dan zullen we moeten bedenken waaraan ook wij medeplichtig zijn.

 Indien u geen actie onderneemt, dan ook zal er voor u geen redding (meer) zijn!

 Ik zie met belangstelling uit naar uw reactie!

Hoogachtend,