De Psychosociale Belasting

Overschatting of onderschatting van het cognitieve niveau houdt in dat de cliënt/burger/medemens niet conform zijn verstandelijke vermogen wordt benaderd. Dit kan resulteren in overbelasting, overprikkeling, overvraging, onbegrip, deprivatie en verveling.

Op 29 augustus 2018 heb ik een aantal personen/afdelingen een bericht gestuurd met in het onderwerp Krachtige Teams Bouwen – Psychosociale Problematiek! In dit bericht komt bijvoorbeeld ook de werkwijze – methodiek – van de psychiater ter sprake. Er is een gebrek aan vaardigheden, aan ‘functies’, een ontwikkelingsprobleem. Ik merk in dit schrijven op dat intensivering van bemoeienis vanuit de psychiatrische ‘verpleging’ problemen veroorzaakt en versterkt. De gezonde omgang wordt en is vanuit een zekere levensbeschouwelijke visie ernstig verstoord!

KRACHTIGE TEAMS BOUWEN  –  PSYCHOSOCIALE PROBLEMATIEK

Geachte lezer,

Wat is het cognitieve niveau

Cognitieve functies zijn functies als het geheugen, leervermogen, taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe dagelijkse handelingen. Hierbij valt te denken aan psychische processen die te maken hebben met begrip, kennis, herinneringen, problemen oplossen en informatieverwerking. 
 Het is daarom van belang te weten welke cognitieve mogelijkheden de cliënt ambtenaar/medewerker/tegenpartijder heeft. Naast de verbale mogelijkheden gaat het ook om de performale mogelijkheden van de cliënt ambtenaar/medewerker/tegenpartijder.
 Het cognitieve functioneren is in kaart te brengen met tests waarbij een actieve participatie van de cliënt medemens gevraagd wordt, maar ook met observatie en het invullen van schalen door direct betrokkenen.

Performaal duidt denkhandelingen/vaardigheden aan die te maken hebben met het praktisch omgaan met kennis.

Problemen oplossen of uitdagingen aangaan als ‘het uitvoeren van complexe dagelijkse handelingen, dit deed ik al op mijn 15de, naar eigen inzicht, zelfstandig, onafhankelijk. In een aantal van deze dingen moet ik een dertiger of veertiger nog benaderen als dat hij/zij 15 is, terwijl deze op andere (levens)gebieden verder ontwikkelt is. Wanneer het om leiderschap en bedrijfsvoering gaat, ik werd beproefd, uitgeprobeerd, ook door de cliënt, vanaf mijn 8ste à 10de jaar. ‘Cognitieve functies’.

Zelfkennis is het vermogen om de eigen denkwijze, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de eigen geest en van het eigen lichaam te kunnen inschatten en daar rationele conclusies uit te trekken. Het wordt ook wel ‘intra-persoonlijke intelligentie’ genoemd.

 Is de psychosociale ontwikkeling de ontwikkeling van het kind in relatie tot zijn sociale omgeving? Het gaat dus om de omgang met anderen? Dit is een proces, waarin het kind steeds een nieuwe fase doormaakt? U mag zelf invullen dat de psychosociale arbeidsbelasting vanwege de verwachtingen en het uitproberen al vanaf mijn eerste jaren hoog geweest. In Zwitserland hebben 1 op de 3 jongeren inmiddels te maken met een burn-out. De leeftijd beginnende vanaf 10 jaar. Dan te bedenken dat ik naar school ging en dat ik betrokken was bij de activiteiten binnen het bedrijf en dat ik ook een aantal huishoudelijke taken kreeg. Daarnaast mag u weten dat er binnen de familie ook sprake was van venijngeving. Giftige appels.

 Er wordt weleens gesproken van diversiteit? Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Er wordt gezegd: Met autisme word je geboren, en blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Verder lees ik, ik citeer: “Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. En dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee.” Voila, een uniek persoon! Niet proberen de persoon psychisch te analyseren en te vervormen (verwringen), maar middels ‘sociale infectie’ het beste, het potentiaal, naar voren/buiten laten komen. Laat de persoon gedijen. “Nee” zegt de psychiater, “Deze persoon moet in een hok geduwd worden!” En wij horen dus de ‘expert’ en zijn aannemer des persoons, maar verwerpen de ander. Inzicht in sociale relaties. Zo doen wij, naar advies van de ‘professional’, (sociaal) onrecht en doen de ander schade. Ook wordt het zelfbeeld (zelfkennis) door invloeden van buiten verstoord, misvormd.

 Is er tegen het einde van de 19de eeuw (andermaal) sprake van intensivering van overheidsinmenging met de maatschappij, en hadden wij ons in 1579 (Unie van Utrecht) van een overheersing van Spanje in het Heilige Roomse Rijk ontdaan, dan zie wij aanvankelijk op grond van de rechtspraak van de Hoge Raad (1982-1994) en vervolgens op basis van de in 1994 van kracht geworden Wet Bopz een intensivering van inmenging vanuit de psychiatrie. Hierbij merk ik op dat er ook hier sprake is van een ongezonde leer! Terwijl ik eind jaren tachtig geacht werd op 19-jarige leeftijd een legerdivisie te kunnen leiden, staat de psychiater 30 jaar later nog in de kinderschoenen. De psychosociale inzichten die zij bezitten, en (oneigenlijk) gebruiken, om ‘gebreken’ aan de kaak te stillen in plaats van het potentieel middels ‘sociale infectie’ eruit te halen, maakt de mens ziek. Zo lees ik dat ‘een aandoening is een afwijking van de gezonde toestand van lichaam of geest’ en daarom merk ik het volgende op: Zoals wij iemand verbaal of fysiek iets kunnen aandoen (schade berokkenen) zo ook wordt de medemens geestelijk iets aangedaan (beschadigd). 

 Zoals ik reeds heb opgemerkt, de cognitieve functies en vermogens zijn (sterk) ontwikkelt, de performale mogelijkheden zijn in ruime mate aanwezig, maar om mij verbaal te uiten – mijn zwakke kant – daartoe moest ik mij disciplineren. Voldoende ruimte hiertoe ontstond pas vanaf het moment dat ik van alle andere verplichtingen was ontslagen en ontdaan. Mede doordat het UWV geen oplossingen biedt en de voorhanden zijnde opleidingen en te duur waren en inhoudelijk niet toereikend, de gemeentelijke instellingen incompetent zijn, een Grondwettelijke plicht verzaakt en zelf geen andere mogelijkheden kunnen bedenken, slechts papegaaien, wordt alles en iedereen maar in een keurslijf gepropt. De uitgang wordt gewezen: Uitsluiting, Armoede, Sociale Aandoeningen, SCHULD … !  Dit kan resulteren in overbelasting, overprikkeling, overvraging, onbegrip, deprivatie en vervelingEen wereld vol ergernissen! 

 Wie veroorzaakt deze problematiek? Wie is in deze (volkomen) onschuldig? Hoe komt het dat sommige nog onwetend zijn? Dit bestaat niet anders dan dat dit willens en wetens geschiedt! 

Coachend Leidinggeven: U wordt geacht de koers uit te zetten en bij te sturen, maar aan de andere kant verwacht men dat u kunt luisteren, ruimte biedt en niet te snel oordeelt of met oplossingen komt. ‘Krachtige Teams Bouwen‘. “Leer in één dag beter om te gaan met deze verschillende rollen!” Ik help u herinneren dat ik op jonge leeftijd hierop onderzocht en beproefd werd, haast dagelijks, en dat de Koninklijke Luchtmacht en een tijd later ook de Koninklijke Marine een voorstel deden. Nog in 2005 deed een personeelsfunctionaris van MAERSK een voorstel. Van juni 2014 tot juli 2015 heb ik een krachtig team neergezet, medewerkers met een verslagen geest, ondanks alle tegenslagen die ik had en die nog kwamen.

Je maintiendrai la vertu et noblesse.
 Je maintiendrai de mon nom la haultesse.
 Je maintiendrai l’honneur, la foy, la loy
 de Dieu, du Roy, de mes amys et moy.

Nu, autonomie is de zelfbeschikking van het individu of van een natie zonder overheersing door een andere entiteit!

“Kern van het recht is dan het bestaan van algemeen verbindende regels, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd.” – Rechtsstaat
 God haat verdraaiing van het recht? Ik haat het! En kom niet met allerlei management-koek om je te verontschuldigen en dat je het als mens wel mag doen! “De rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet.” Helaas, de overheden hebben een andere uitleg zodat doorgeschoten democratie tot willekeur leidt en onnadenkendheid (kortzichtigheid) tot een uitvoerende macht dat berust op kracht, illegaliteit en repressie.

Cognitieve functies: Waar haalt iemand het lef vandaan om te denken dat iemand die in januari 2019 bij leven en welzijn de leeftijd van 50 jaar gaat behalen, nog dusdanig onwetend is als dat hij de 4-jarige leeftijd nog moet bereiken? Het binnenlands bestuur, kom nou, het lijkt wel een kleuterschool. Ze zijn zindelijk, maar niet meer dan dat. Functionarissen hebben medegedeeld dat zij al moeite hebben om één in kracht te zetten, terwijl zij de taak hebben de samenleving op te bouwen! Wat zij wij aan het doen? ‘Luie interventies’, de impact daarvan, kost de belastingbetaler geld maar ziet daarvan niets terug! Het werpt geen vruchten af, en het is de hoogste tijd om te bekeren!

De zelfgekozen dood van Europa

Wij zien in Duitsland wat er ook ons te wachten staat. Die kruitvat is er en het lontje brandt.


De minister-president heb ik al geschreven, dat indien de verantwoording niet wordt gedragen, wij medeplichtig zijn aan genocide (volkerenmoord). Het verhaal van Esther en Mordechai heb ik meerdere malen geopperd. De voorzitter van de Raad van State heb ik geschreven: “Majesteit, kent u de klassiekers?” Het huidige systeem, zoals wij te werk gaan, niet zoals in de Grondwet is vastgelegd, is onrechtvaardig. Indien wij daaraan (blijven) meewerken, dan zij wij willens en wetens medeplichtig.

De moderne staat is een gecompliceerd organisme, waarvan je niet gemakkelijk een voorstelling maakt. In Staatkunde, Nederland in drievoud maken De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne staat inzichtelijk. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht. Verschillende opvattingen worden gepresenteerd die de lezer in staat moeten stellen zelfstandig de essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen staat en samenleving.

De ondertitel, Nederland in drievoud, verwijst naar de drie delen waaruit het boek is opgebouwd. Het eerste deel omvat een uiteenzetting van de structuur van de Grondwet, met hoofdstukken over de constitutionele monarchie, de parlementaire democratie, de gedecentraliseerde eenheidsstaat, de rechtspraak en de financiën. In het tweede deel gaan de auteurs in op de betekenis van Europa voor de Staat der Nederlanden. Het derde deel behandelt de Nederlandse verzorgingsstaat aan de hand van de drie beleidsterreinen sociale zekerheid, gezondheidszorg en volkshuisvesting.

 Indien iemand denkt een functioneel meerdere te zijn, dan zal hij/zij zich moeten bewijzen, anders dan door een diploma, een doctoraat of welke titel dan ook! Naast de verbale mogelijkheden gaat het ook om de performale mogelijkheden, en aan dat laatste ontbreekt het, ook aan een professionele eigenschap als durf. 

 Coachend leidinggeven is niet soft! 

Hoogachtend,

Lambert Speelman

06-13703348
www.speelman.org