De Rol van de Overheid

Een ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een huis, tegen zichzelf verdeeld zijnde, valt.

Geachte lezer,

 Inleiding: Op 15 september 2013 kwam ik thuis, het aangezicht van mijn vrouw was harder, ik wist wat dit betekende! Een eerste keer dat ik gewaar werd dat een organisatie door invloeden van binnenuit ten val zou komen, was toen ik 17 jaar oud was. Het jaar 1986. Ik heb het familie bedrijf verlaten, wetende dat er anders een ‘vechtcultuur’ zou (kunnen) ontstaan. 

 Nadat in 2010 een jonge vrouw de hoogstpersoonlijke keuze had gemaakt van zelfdoding, deed ik meer inspanningen om de kwetsbare te helpen. Nadat de voorganger mij te kennen had gegeven (zonder dat het hem opgevallen was) een ander moedwillig te verwaarlozen en ik in de ondersteuning slaagde, ontstond er een vechtcultuur. Hetzelfde gebeurde er in het bedrijfsleven waar managers niet bereid zijn hun verdienmodel op te geven. Want ‘verdienstelijk’ is bij menig burger alleen in geld, niet in zorg en dienstverlening. 

 Ik citeer: “De mens is in rap tempo bezig de aarde te verwoesten. Dit zie je volgens de Franse techniekfilosoof Bernard Stiegler niet alleen terug in de klimaatverandering, maar ook in de Brexit en het overvloedige kapitalisme.”  ‘De mens vernietigt de voorwaarden voor zijn eigen bestaan‘.

Bent u uw kind, de jongere, de kwetsbare, dienstbaar?Krachtige Teams Bouwen‘. Wanneer ik mijn naaste zie, dan zie ik potentie. Anderen, die zien een beperking. U en ik, wij zullen onze naaste dus anders benaderen en verschillend omgaan met het individu! Ben ik verstandelijk beperkt? Ik citeer daarom het volgende: “Overschatting of onderschatting van het cognitieve niveau houdt in dat de cliënt niet conform zijn verstandelijke vermogen wordt benaderd.” Doen wij elkander wel recht? Merk op dat er dus regelmatig sprake is van een onjuiste en onrechtmatige bejegening. Zeker wanneer de psychiater een ‘model’ of ‘mal’ te voorschijn haalt. Er wordt in deze gevallen op basis van vooroordeel gehandeld.

 Nu lees ik dat wethouder Richard Moti (werk en inkomen, PvdA) van Rotterdam de verplichting van papierprikken schrapt omdat die niet effectief zou zijn en ‘passend’ vrijwilligers werk wil gaan invoeren: “Papierprikken in bijstand ten einde: voortaan ‘passend’ vrijwilligerswerk.” Ik denk dat deze overheidsfunctionaris die verantwoordelijk is voor de bescherming van een minimaal niveau van menswaardigheid voor een ieder van ons niet weet wat de gevolgen zijn voor de psychosociale werkbelasting. Ik weet niet wat erger is, papierprikken of de hele dag toezien hoe slecht het gesteld is met de kwaliteit van zorg en dienstverlening? Dit kan resulteren in overbelasting, overprikkeling, overvraging, onbegrip, deprivatie, verveling en is een bron van ergernissen … 

Op deze wijze worden en nodeloos irritaties verwekt, maar ook ‘luie interventies’. Men neemt een houding aan van ‘bekijk het maar’, laissez faire …  Op 16 oktober 2015 schreef ik van ‘De Verwaarloosde Staat‘. Hoe schrijnend! De ministeries schrijven mij niet alleen dat ze mij niet kunnen helpen (Veiligheid en Justitie; Sociale Zaken en Werkgelegenheid), maar berichtten mij ook: “U moet weten dat het Nederlandse Zorgstelsel internationaal hoog scoort. Als burger moet je natuurlijk wel de juiste weg weten om zorg goed te regelen.” (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Leg mij dan eens uit waarom het aantal jongeren dat de keuze heeft gemaakt van zelfdoding bijna is verdubbeld? Is de overheid zich wel bewust van haar taak, van haar verantwoordelijkheden, van haar falen?

De moderne staat is een gecompliceerd organisme, waarvan je niet gemakkelijk een voorstelling maakt. In Staatkunde, Nederland in drievoud maken De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne staat inzichtelijk. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht. Verschillende opvattingen worden gepresenteerd die de lezer in staat moeten stellen zelfstandig de essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen staat en samenleving. WEET DE NEDERLANDSE OVERHEID WEL WAT HAAR ROL IS IN DEZE? FUNCTIONEEL GEDECENTRALISEERD BESTUUR ONTBREEKT!

De Nederlandsche Geldafpakmachine.
ANP BART MAAT

 Hoe gaat de overheid om met mens en kapitaal? Ze beheert de Schatkist, ze onttrekt meer en meer vermogen uit de samenleving en geeft het aan de rijke. Het zijn nog dieven ook! De oversten vernietigen de voorwaarden voor ons bestaan, ook hun eigen. 
Lees ook: De Nederlandse staat is een geldafpakmachine.

Omdat mijn diploma gedateerd is, mijn certificaten ongeldig verklaard, ben ik ineens een kind van 4 geworden? Mankeert het nu aan mijn verstandelijke vermogens, of is de boekenwijsheid de wet- en schriftgeleerde tot dwaasheid geworden? Wat voor absurditeit is dit? Ook de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft zo ideeën op basis waarvan iemand wel een vol loon mag ontvangen en wie niet. Allerlei maatregelen die er in de uitvoering toe lijden op basis waarvan er in toenemende mate sprake is van ongelijke behandeling! Ik bedoel, de één krijgt een volwaardig bestaan, de ander krijgt een minderwaardig bestaan toebedeeld.

 “Om het beeld van de democratische rechtsstaat te complementeren is het ook belangrijk stil te staan bij de inhoudelijke taken en bevoegdheden van de overheid. Vooral na de Tweede Wereldoorlog – maar het proces had zich al vanaf het begin van de vorige eeuw in gang gezet – is een vergaande intensivering van de rol van de overheid in de samenleving te constateren. In dit verband spreekt men van het ontstaan van de Nederlandse verzorgingsstaat: de overheid krijgt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van een minimaal niveau van menswaardigheid voor een ieder van ons toegedeeld. Sinds 1983 staan in de Grondwet naast de klassieke grondrechten (art. 1-17) een groot aantal zogenaamde sociale grondrechten (art. 18-23) die als een symbool van de verzorgingsstaat kunnen worden gezien.” – Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud 

 Dan nu nog een stukje Staats- en bestuursrecht in historisch perspectief. Inleiding: § 1.1 – Begrippen en definities
[ … ]
Het staatsrecht in ruime zin betreft de organisatie van de overheid, de bevoegdheden van de verschillende overheidsorganen en de relatie overheid – burgers. Dit ruime staatsrechtbegrip omvat het staatsrecht in enge zin, ook wel aangeduid als het constitutionele recht omdat dit de constitutie dat wil zeggen de inrichting van de staat regelt (al gebruikt men de term constitutie ook wel voor de Grondwet), en bovendien het bestuursrecht. Bestuursrecht ziet op de rechtsnormen betreffende het bestuur dat de overheid uitoefent in de samenleving, de relatie bestuur – burger, alsmede de beschermingsmogelijkheden voor de burgers tegen onjuist geachte bestuurshandelingen. 
De opkomst van het bestuursrecht is een gevolg van de grote uitbreiding en intensivering die de overheidsbemoeienis met de maatschappij sinds het einde van de 19e eeuw heeft ondergaan. De burger ziet zich geconfronteerd met een toenemend aantal regels en is veelal afhankelijk van een specifiek voor hem genomen besluit, als een vergunning.
[ … ]

Ik weet niet of het u is opgevallen, maar aan het doeltreffendheidsbeginsel (ook effectiviteitsbeginsel) wordt niet voldaan! Het betreft de verplichting van elke lidstaat om bij de inrichting van de interne rechtsorde ervoor te zorgen dat de uitoefening door justitiabelen van de door de EU-rechtsorde verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk wordt gemaakt. 
 Nu deelt S. Nawijn, directeur Rijksvoorlichtingsdienst mij o.a. het volgende mede: “Verder is het belangrijkste kenmerk van Europese regelgeving dat het voorrang heeft boven nationale regelgeving. Dit voorkomt dat nationale lidstaten met nationale wetgeving Europese afspraken teniet kunnen doen.”

Heb ik garantie … ?

Nu even mijn beeld controleren: De Nederlandse overheid handelt in strijdt met de regelgeving en doet ook de Europese afspraken teniet. De uitvoerende macht berust op kracht, illegaliteit en repressie?

Beseft de minister wel dat zelfs Grondwet en bestuur ondermijnd zijn? Dit terwijl de Europese afspraken ertoe dienen dat dit juist niet zou gebeuren. Te bedenken zijn gemeenschapstrouw en gelijkwaardigheidsbeginsel.

Staatshoofd sinds 2010

Indien het bekend is bij de directeur Rijksvoorlichtingsdienst, die mij namens de minister-president, minister van Algemene Zaken, antwoord geeft, dan waarom geeft de minister-president, ons gekozen staatshoofd, hieraan geen gehoor? Of is dit de minister-president sinds zijn aantreden op 14 oktober 2010 nog onbekend?

Tot slot citeer ik hetgeen in mijn brief d.d. 27 augustus 2018 ook aan de minister-president voorgehouden wordt: ” Nu doet Nederland evenals de Europese Unie aan geopolitiek en doen zij hun best aan de internationale relaties en betrekkingen te werken, maar welke aandacht gaat er uit naar de burgers en de relatie tussen staat en samenleving? De lezer en de burger die de gevolgen van de afbraak van de interne rechtsorde dagelijks ondervindt ziet is zich er in toenemende mate van bewust dat de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland al geruime tijd aan het degenereren is. En indien de minister, de staatssecretaris met het gedecentraliseerd bestuur niet de verantwoording nemen, dan bent u en zijn zij onvermijdelijk medeplichtig aan een degenererende democratie.

Hoogachtend,

    Je maintiendrai la vertu et noblesse.
Je maintiendrai de mon nom la haultesse.
  Je maintiendrai l’honneur, la foy, la loy
  de Dieu, du Roy, de mes amys et moy.

PS: NIET IK, maar het CAK heeft op basis van artikel 6:15 van de Algemene bestuursrecht het bezwaar als beroep aangetekend. 

~Sheepish (Looking) LION