Ontbinding Kamers

Zijne Majesteit de Koning
p/a Kabinet van de Koning
Postbus 20016
2500 EA,  Den Haag

Rotterdam, 14 oktober 2017

Kenmerk   :  DRs.ZMdK.14.10.2017
Betreft       :  Ontbinding Kamers

Majesteit,

Zoals U zich mogelijk nog kunt herinneren heb ik U op 16 oktober 2015 bericht over ‘De Verwaarloosde Staat’. Na correspondentie met het ministerie van Veiligheid en Justitie is dit uiteindelijk door zowel/namens E. Bervoets van het ministerie als door/namens de directeur van het Kabinet v/d Koning afgeketst: Het werd mijn individuele zorg!

Een andere brief is naar het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gegaan. Ook al ontving ik bericht dat zij mij niet konden helpen, toch hebben daar de nodige veranderingen plaatsgevonden. Na meerdere malen online een klachtenformulier in te hebben gevuld over de werkwijze bij het UWV Werkbedrijf en briefwisselingen met de klachten-afdeling heb ik mij op 15 augustus 2017 gericht tot de Raad van Bestuur. Hier wordt verdere actie op ondernomen!
Niet alleen wordt er verdere actie ondernomen, maar is al eerder de regelgeving en het beleid aangepast, maar moet deze nog zijn uitwerking genieten. In de week van 16 oktober hoop ik daarover meer te vernemen.

In een eerdere brief van 15 september 2017 met als (mijn) kenmerk RS.ZMdK.15.09.2017 heb ik U bericht met betrekking tot verduistering & afpersing vanuit het Rijk. In de brief van 9 oktober 2017 met als kenmerk FZ.ZMdK.09.10.2017, Toets op de Uitvoerbaarheid, heb ik U getracht te benaderen met betrekking tot de informatie die in het nieuws opduikt en dat strookt met mijn bevindingen dat justitie het instrument misbruikt. Nu ik de berichtgeving met betrekking tot het regeerakkoord volg komt het bij mij naar voren als dat ook de belastingdienst als instrument misbruikt wordt. Het oogt als dat de heer Zalm openheid in ‘de gang van zaken’ geeft en is een openlijke demonstratie van verduistering en afpersing. Nu zal ik daarom nogmaals het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ openslaan:

   ‘De rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet. De bedoeling hiervan is dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk wordt. Kern van het recht is dan het bestaan van algemeen verbindende regels, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd. Door algemene rechtsregels vast te stellen wordt voorkomen dat burgers afhankelijk worden van willekeur.
    Om deze regels te kunnen handhaven is de rol van de rechter van het grootste belang. Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen.’  -  De volledige tekst heb ik op mijn webpagina www.speelman.org staan: http://www.speelman.org/staatkunde-nederland-in-drievoud/rechtsstaat/

Op mijn webpagina kan men onder ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ ook lezen over de ‘abstracte karakterisering van het staatsgezag’ en ‘complexe netwerken van organisaties waarbinnen één of meerdere overheden een belangrijke rol speelt of spelen’ onder het hoofdstuk Gezag.

Door de huidige gang van zaken te toetsen, maar ook de uitkomsten van dat proces aan de hand te nemen, moet geconcludeerd worden dat de principes waarop (berusten op de gedachte) en de basisregels waaraan, niet in voldoende mate of zelfs geheel niet worden nageleefd. Althans, niet door ‘de Hoge Raad’ en de ministers. De burger, maar ook lagere overheden zijn daarom ook afhankelijk van willekeur en van de basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd is geen sprake (meer).

De relaties (binnen het Gezag) zijn verstoord en verbroken maar ook veroorzaken de ‘herrieschoppers’ voor verdere politieke instabiliteit en sociale onzekerheid – sociale armoede. Uit het Bijbelboek 1 Samuel mag net als nu in de hedendaagse praktijk naar voren komen dat het ondermijnen van sociale relaties en het verdoezelen van praktijken niet alleen instabiliteit tot gevolg heeft, maar heeft ook betrekking op de Nationale en Internationale relaties en is daarmee van invloed op de Veiligheid. Deze interne problematiek drijft daarnaast ook de kosten voor de Verzorgingsstaat nog eens (extra) omhoog. De kans dat andere doelen kunnen worden behaald wordt in ernstige mate gehinderd en is voor velen dan ook niet meer te realiseren!

In mijn brief van 3 januari 2017 heb ik U bericht (willen geven) met betrekking op de ‘(Weder-) Opbouw van de Staat’ – de dag dat ik met toestemming van de rechter uit huis ben gezet. Door regelgeving en ten gevolge van het beleid vanuit het Rijk heb ik al diverse malen hinder en schade ondervonden. Op mijn 17de stond ik een eerste maal voor die keuze, en toch heb ik ruim 5 jaar (vrijwillig) gediend; ook al waren 13 maanden dienstplichtig, de rol van onderofficier was geheel vrijwillig.

Majesteit, zo gaat het niet langer! Keer op keer worden burgers en ondernemingen berooid cq uitgemolken en dit neemt ernstige vormen aan. Ik ben ‘intellectueel’ genoeg om hieraan ook zelf deel te kunnen nemen (dan had niet ik, maar mijn dochter op straat gestaan), maar ik ben ‘slim’ genoeg om het niet te doen!  – Al vermeldt de psychiater dat hetgeen waaraan ik ‘lijdt’ onder waanzinstoornis valt … 

Majesteit, er moet iets gedaan worden en ik sluit daarom ook af met de woorden van een hoogleraar: ‘Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen.’

Met belangstelling zie ik Uw antwoord tegemoet!

Hoogachtend,

Lambert Speelman