Bestuurlijke Integriteit …

Op de facebook-pagina van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt het bericht dat de onderstaande tekst bevat blijkbaar afgedaan als spam. Dit gebeurt wel meer bij ministeries (het Parlement), maar ook bij het Kabinet van de Koning …

Bericht FB-pagina ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

<– Aanvang Bericht –>

Volgens Procedures …

Geheel naar regelgeving en bestuur vanuit het Rijk wordt de burger in de uitvoering sociaal onrecht aangedaan, ondervind hij geestelijk geweld (hoge psychosociale werkbelasting), komt niet in aanmerking voor betaalbare (sociale) woningbouw et cetera.
 
Gevangengezet in regelgeving en beleid, getroffen door overmatige en willekeurige machtsuitoefening van overheidsambten.
Zeggenschap bij voorbaat ontnomen; in handen gegeven van andere burgers (maatschappelijke organisaties) die op legale wijze zeggenschap krijgen …
 
Eenmaal in de schulden of dakloos wordt de burger genoodzaakt (afpersing) voor een arrangement maatschappelijke ondersteuning te tekenen … om betrouwbaar deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer …
 
Een democratie en een rechtsstaat dat niet (naar behoren) functioneert, een Staat dat in de uitvoering van haar taken onrecht doet, justitie dat het instrument misbruikt, et cetera …
http://www.speelman.org/staatkunde-nederland…/rechtsstaat/
 

Geldhandel, Menshandel … frauduleuze handel, bedrog, zwendel …

www.speelman.org/staatkunde-nederland-in-drievoud/gezag/
Fundamentele Problematiek dat ‘ongezien’ voortwoekert, de samenleving verdeeld, uiteen scheurt …
<– Einde Bericht –>
 Wij hebben in afwijking van de bedoelde eisen die samengevat kunnen worden met de aanduiding democratische rechtsstaat te voldoen aan de eisen van een Kapitalistisch Regime? Aan het ideaalbeeld van een ‘Heilsstaat’?
Maar kapitalistische regeringen kunnen de fundamentele problemen niet oplossen. Hooguit kunnen de ongewenste effecten genegeerd worden en worden zij onderdrukt (voor een bepaalde duur).
“Dit bouwwerk komt voort uit de bijzondere positie die de overheid binnen onze samenleving inneemt.”  –  Gezag
 De vraag die wij ons daarom moeten stellen is: “Waarop hebben wij gebouwd?” Maar ook: “Wat hebben wij samen gebouwd?”
Het is door samenwerking van de overheden met een groot aantal verschillende maatschappelijke organisaties (het gezag) dat zich uitstrekt over een groot aantal taakvelden (taakvelden waarin meerdere overheden, organisaties en organen met elkaar te maken hebben) tot stand gekomen!
 Is hierbij slechts sprake van overmatige machtsuitoefening of ook van willekeur of is er zelfs sprake van ‘een dictatuur van een meerderheid’?
 Verdere bureacratisering in de jaren negentig (Versobering) draagt blijkbaar bij aan een hogere psychosociale werkbelasting en is blijkbaar een oorzaak voor een burn-out. Met enige zekerheid kan gesteld worden dat het meest schadelijke daarbij (en veroorzaakt ook verwarring) de schone schijn. Alsof je een keuze hebt …
De kern van het recht, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd, komt in feite niet (meer) tot gelding en van heerschappij van het recht is geen sprake (meer). In deze misbruikt ook Justitie haar macht met alle gevolgen van dien!

  ‘Dictatuur van een meerderheid’

 Het gebruik van voorzieningen is strikt juridisch gezien (doorgaans) correct en naar beweerd wordt juridisch niet onoverkoombaar, maar druist in tegen de doelstellingen van de wetgever (misbruik en oneigenlijk gebruik).
De vraag die dan gesteld dient te worden: “Houden wij de wet, of geven wij gehoor aan raadslieden die verkeerdheden voortbrengen? Geven wij gehoor aan de afvallige, de overspelige Vrouw (Justitia)?”  De Staat (Samenleving) is daarmee niet gediend …   Kwade samensprekingen verderven goede zeden (gezonde omgang)!
‘Bestuurlijke Integriteit … ‘
 Nu ik bijna aan het einde ben gekomen herhaal ik nogmaals de woorden van een hoogleraar: “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij macht hier iets aan te doen”
Getuige Daniël 6 (en andere geschiedkundige gebeurtenissen) is het niet voor het eerst dat ministers en andere gezaghebbenden niet alleen de burger bedriegen; ook wordt een koning (van generatie op generatie en van geslacht tot geslacht) misleid en misbruikt en komt ook hij bedrogen uit!
"voor de in de hulp gevangen burger een onbegonnen zaak zich uit deze klem te bevrijden"  ~  anoniem
 Het is niet moeilijk om een ‘jonge’ onervaren koning te laten struikelen, tot den val te brengen. Zeker niet met een menigte en zeker niet in geval hij van te voren al in de ‘strik’ gevangen zat.
Het vergt moed om getrouw te blijven, in het bijzonder wanneer iemand er (nagenoeg) alleen voor staat …
De weg die een meerderheid soms verkiest en navolgd is misschien de meest eenvoudige, maar niet noodzakelijk een veilige en zekere ‘bestemming’.
Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *