De belastingdienst: Misbruik van het instrument …

"Juist door deze bijzondere functies worden aan het overheidshandelen specifieke kwaliteitseisen gesteld, die boven alles berusten op de gedachte dat gezag niet in handen van enkelen moet worden gelegd. Gezag moet worden verdeeld om misbruik (ook van een ‘dictatuur van de meerderheid’) en oneigenlijk gebruik wordt voorkomen."  -  Gezag!

Uit onderzoek van de Twentse Universiteit is gebleken dat fundamentele problemen niet (meer) worden opgelost. De eerste druk van het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ dateert uit 1999, de tweede uit 2002. Vandaag 12 oktober 2017 lees ik een artikel in het FD waarin ook de heer Gerrit Zalm naar voren komt. Wat in dit artikel naar voren mag komen is dat de belastingdienst als instrument misbruikt wordt, althans ‘oneigenlijk’. Wanneer ik terugblik in mijn leven dan heeft mij dit al een aantal malen gedupeerd. In 2015 kwam er een echtelijke scheiding door en in een andere rechtsspraak werd bepaald dat ik moest meewerken aan de verkoop van mijn huis …   De advocaat van mijn ex- had de nodige argumenten waarover lang getwist had kunnen worden! Aan de praktijken waaruit leed en schade toeneemt behoor ik als vader maar ook als rechtschapen medeburger geen medewerking te verlenen. De rechter heeft al ruim twintig jaar de tijd gehad:

Door in het bijzonder aandacht te besteden aan de gelijke behandeling van gelijke gevallen en de bescherming van individuele vrijheid van de burgers wordt in de parlementaire democratie het scheppen van ruimte voor minder-heden tegenover meerderheden de belangrijkste taak van de rechter.- Rechtsstaat

Alles bij elkaar ben ik alleen al in de afgelopen 2 jaar ten gevolge van regelgeving en het beleid vanuit het Rijk met een bedrag van € 100.000,– gedupeerd (waarvan een deel voorzieningen zijn voor de oude dag). Gedurende de afgelopen 32 jaar schat ik een totaal bedrag van € 450.000,– aan directe en indirecte schade.

In een eerder verslag over de ‘Koninklijke Financiën’ staat vermeldt dat het FD bericht heeft over justitie en dat ook zij het instrument misbruikt. In het proces dat ik meemaak moet ik uit waarneming hetzelfde concluderen! Ik heb mij zelf niet in de zaak gemengd maar mij er buiten gehouden – ik ben hierdoor weliswaar dakloos omdat ik aan deze praktijken geen medewerking mag verlenen!

“Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen” – aldus de uitlating van een hoogleraar in mei 2016.

Ik heb als gevolg van de ontwikkelingen van de afgelopen 40 tot 50 jaar te maken met schuldproblematiek en daarbij een afstand tot de arbeidsmarkt doordat Volksvertegenwoordigers de staat ruïneren maar ook door nalatigheid van andere gezagsdragers, functionarissen, maatschappelijke instellingen et cetera …
Het ambtelijke apparaat heeft zich niet aan de basisregels gehouden met het gevolg dat er van een democratische rechtsstaat niet kon worden gesproken – de taak om de democratie zelf te beschermen ligt bij de rechter! Dit getuigt in mijn ogen van grote nalatigheid en een vernietigend oordeel heb ik gepubliceerd: ‘The Harlot – an injust balance’.  Naar aanleiding van mijn brief d.d. 16 oktober 2015 heeft de heer E. Bervoets mij bericht mij niet te kunnen helpen in een ‘persoonlijke zaak’ en dat het mijn individuele zorg is. Dit kwam niet als een verrassing uit de lucht vallen:

1 Durft iemand van ulieden, die een zaak heeft tegen een ander, te recht gaan voor de onrechtvaardigen, en niet voor de heiligen?
2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken?
3 Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan?
4 Zo gij dan gerechtzaken hebt, die dit leven aangaan, zet die daarover, die in de Gemeente minst geacht zijn.
5 Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo onder u geen, die wijs is, ook niet een, die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders?
6 Maar de ene broeder gaat met den anderen broeder te recht, en dat voor ongelovigen.
7 Zo is er dan nu ganselijk gebrek onder u, dat gij met elkander rechtzaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever ongelijk? Waarom lijdt gij niet liever schade?
8 Maar gijlieden doet ongelijk, en doet schade, en dat den broederen. - 1 Korinthe 6

Ongeacht de herkomst en de achtergrond waarin het geschreven is moet de vraag gesteld worden of de rechter wel onafhankelijk en onpartijdig is, en of dat hij zich mogelijk ook laat lenen voor andere doelen dan het doel waarvoor hij/zij is aangesteld! Ook moet de vraag gesteld worden of hij de psychosociale organisatie voldoende kent om te doorgronden wat er achter iemands woorden schuil gaat.

Eén ding is zeker: er zijn fundamentele problemen die opgelost dienen te worden wil een volgend kabinet in staat zijn om ook maar iets duurzaams op te bouwen!

 

Gegroet, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *