De Ervaring Telt …

 “Gemeenten komen miljoenen tekort voor bijstandsuitkeringen vluchtelingen” dat krijg je als ‘regeren niet vooruitzien is’! En nu Den Haag & Brussel?!?

Eén ding dat niet in mijn cv staat zijn de economische en politieke omstandigheden en andere ‘omgevingsinvloeden’ die van invloed zijn op een organisatie of gemeenschap maar ook op de persoonlijke ontwikkeling. Hierbij is sprake van de invloed die van binnen is maar ook die van buiten zijn! Daarnaast is er nog het eigen menselijk ‘falen’.

Gedurende mijn opleiding aan het SROKI-Ermelo werd ik bekend met het management-model OTVEM dat bepaalde voordelen heeft ten opzichte van het vaker toegepaste model SMART.
Wat ik mij in 1990 op 20 jarige leeftijd niet realiseerde maar waarvan ik mij onbewust wel bewust was is dat ik een bepaalde ‘strategie’ al vele malen met succes had uitgeoefend (maar dat enkelen ontkenden).
Toen ik ongeveer tweeënhalf jaar eerder aardappels aan het rooien was brak de invoerriem, waarmee ik te kennen wil geven dat niet alles van te voren is te voorzien. Dat anderen de akker verlieten, beginnende vanaf de oudste, de boer met zijn zoon, en naar huis gingen kwam daar ook nog bij. Ik was daar als loonwerker en ook al had ik pas de havo-opleiding af, ik stond er alleen voor. De overige werknemers in dienst van het loonbedrijf maar ook de bedrijfsleiders (familie) waren zelf bezet en bezig met het verrichten van andere taken. Ik stond er derhalve ‘alleen’ voor.

SITRAP’

Het is dan – in de frontlinie – dat je nieuwe inzichten verwerft maar ook dat je put uit eerder opgedane ervaring zoals je door samenwerking met je (voor)ouders, naaste familieleden en andere naasten hebt meegekregen. Een bron aan informatie (een schat van waarde) die je in die situatie zou kunnen toepassen, maar dat je ook zou kunnen nalaten te doen. Anderen lopen toch ook weg of hebben géén tijd (andere doelstellingen of prioriteiten)?
Het is onder die omstandigheden dat je beproefd wordt (examinering). Jou mentaliteit, de instelling of houding in die situatie, dat het verschil kan maken!

 ‘Je recht’

Duizenden guldens tekort om gezinnen in hun onderhoud te kunnen voorzien! Althans, dat werd mij op jonge leeftijd niet verteld, maar die optelsom kon ik later maken. Ten dele ook door mij (mede) tot stand gebracht doordat ik in het voorjaar met een tractor in het kanaal was beland. Een tekort aan financiële middelen – met een totaal gelijk aan het jaarinkomen benodigd voor 5 huishoudens – kwam ook mede tot stand als gevolg van regelgeving en bestuur vanuit het Rijk en overmatige machtsuitoefening door de belastingdienst. De ‘directie’ en de bedrijfsleiding, maar ook de toekomst van de organisatie en daaraan vast het bestaan van nog eens diverse huishoudens stond onder druk – psychosociale werkbelasting. Dit en andere gebeurtenissen was van invloed op het functioneren van o.a. mijn vader binnen het gezin, maar ook binnen de gehele organisatie (zoals ik nu ‘weet’). De geestelijke toestand (zoals ik heb aanschouwd) is mede van invloed ook op het fysieke gestel en de gezondheid.

Als jongeling van 16 of 17 jaar weet je al deze dingen niet, maar ook wordt er vaak omheen gedraaid. Om je te beschermen, zo wordt er weleens beweerd. Regelmatig wordt er een ander beeld voorgehouden dan de reële waarbij weleens wordt gezegd “je moet het anders zien!” Al wordt er misschien beweerd dat jij het (nog) niet aankan, toch is het vaak zo dat zij zelf het antwoord (nog) schuldig zijn. Ook gebeurt het dat men de spiegel aanschouwt en wegloopt. Een ieder mens vergist zich, maar de correctie (spiegelinformatie) benodigd om daarin verandering aan te brengen (laat staan ‘fout’ of ‘schuld’ toegeven) wordt niet noodzakelijk ter harte genomen en heeft daarom niet de beoogde uitwerking – psychosociale kennis.

 Men slaat een schadelijke weg in …

 Had ik in het begin van de jaren ’90 een aantal mensen het voordeel van de twijfel gegeven vanuit de gedachte ‘ik moet het wel fout hebben want een meerderheid vertelt mij anders’; later moest ik die stelling laten varen omdat de uitkomsten van dat proces niet boden hetgeen er werd beweerd. Derhalve was het verstandiger om mijn vergissing in te zien en de gevolgen (uiteindelijk) te aanvaarden. Door naar eigen inzicht (met vallen en opstaan) te handelen leerde ik dat iemand die zich al die jaren had voorgedaan als mijn metgezel in feite (in het heimelijke) mijn tegenpartijder was. Zonder dat ik het in eerste instantie had beseft met de gedachte van “het kan geen kwaad” realiseerde ik dat ik mij in een strik bevond.

Nadat een jonge vrouw er in 2010 voor had gekozen om zichzelf het leven te ontnemen, ben ik later gaan inzien dat zij als gevolg van een ‘dictatuur van de meerderheid’ al géén leven meer had. Sociaal onrecht en geestelijk geweld dat als gevolg van het advies en de raad van ‘aanzienlijken’ en hun gevolg (kuddedieren) tot stand komt werkt verstikkend en is uitputtend – psychosociale organisatie.
De GGZ getuigt ook van een gebrek aan psychosociale kennis zeker in geval wanneer zij spreken van een ‘zekere’ complottheorie – het bewijst hun gebrek aan deskundigheid (levenservaring) of het ontkennen van hun (eerder) gemaakte vergissing. De spiegelinformatie (correctie) wordt verworpen.

 Ik herken veel in wat je schrijft. Ik vraag mij af of de professional voldoende tijd neemt voor zichzelf om te weten wat zij/hij zelf doet met de omgeving van de kwetsbare burger.

 Mijn ervaring is dat zij de omgeving van deze burger standaardiseren volgens hun norm en dat het voor de in de hulp gevangen burger een onbegonnen zaak is zich uit deze klem te bevrijden.

 * Reactie op mijn berichten op Kennisnet Jeugd van een bezoeker.

Is de stelling ‘Vooruitzien is regeren’ absoluut waar? Individueel geef ik mijn levensloop een wending omdat ik de situatie waarin ik mij bevond op een gegeven moment ervoer als iets dat mij sterk naar beneden trok – verstikkend. Na in september 2013 er een weekend tussenuit te zijn geweest (en onder andere omstandigheden) was het bij thuiskomst of het leven mij als een zware last besprong. Het overviel mij …  net als de zorg voor mijn medemens waarvan ik eerder had gedacht dat anderen dit op zich hadden genomen.

Alzo zegt de Heere HEERE: Wee den herderen Israëls, die zichzelven weiden! zullen niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vette, en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. De zwakke sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet; maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid.  ~  Ezechiël 34

Bureaucratie - Stelselmatig 'volgens procedures' of het standaardiseren volgens hun norm. 'Zorgbeheer'

Op 3 januari 2017 raakte ik dakloos, hetgeen ‘onder leiding van de autoriteiten’ en het gehoor geven aan voorlichting vanuit de gemeente en de Rijksoverheid pas in een later stadium zou zijn geschiedt.
In eigen regie is dit dus bespoedigd! Dus heb ik het niet goed gedaan? Toen mijn ex- mij en het gezin in juni 2014 achterliet en de kerkoudsten, aanzienlijken en autoriteiten in hun advies volgde, besefte ik hoeveel onze dochter al had geleden. Zou ik justitie volgen in hun pleidooi en hun betoog, dan zou ik mijn dochter in een situatie hebben gebracht waarin ik ben komen te verkeren! Ik zou eenzelfde onvolwassen gedrag hebben getoond als deze overheidsfunctionarissen die de menswaardigheid voor iedere individu in de samenleving tot gelding zouden moeten laten komen, en ik zou falen wanneer het gaat om mijn eigen dochter?

Anderen had ik gesteund en die zijn gesterkt geworden, maar mijn kind zou schade lijden maar ik zou ‘winnen’?

Is de stelling ‘Vooruitzien is regeren’ absoluut waar? Nogmaals stel ik deze vraag. In het Bijbelboek Daniël, hoofdstuk 2, mag naar voren komen dat Rijksvoorlichting niet noodzakelijk betrouwbare informatie levert. En ook al ben jij je hiervan terdege bewust, er is een gerede kans dat je in je toorn eerder schade doet dan dat je een gezonde bijdrage levert aan een goede afloop!
In hoofdstuk 6 van het gelijknamige Bijbelboek mag naar voren komen dat het openbaar bestuur in grote getale misbruik en oneigenlijk gebruik maakt van voorzieningen maar ook dat er sprake is van overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten. Niet alleen doet dit afbreuk aan iets wat als een democratische rechtsstaat zou kunnen worden aangeduid, ook geniet de burger géén bescherming meer maar ook komt een Koning die het goede voorheeft met de inwoners in het Koninkrijk bedrogen uit.
In het Bijbelboek Daniël komt sterker dan in andere geschriften naar voren dat gelijksoortige leerprocessen gaan van generatie op generatie en van geslacht tot geslacht. In hoofdstuk 5 bijvoorbeeld zien wij de kleinzoon van Nebuchadnezar als waarnemend regent (zijn vader uit het geslacht van de Assyriërs is als priester met andere taken bezig) en deze is dus een zuiper en een veelvraat …  Arrogantie? Hij had duidelijk niet eenzelfde ‘instelling’ als zijn opa?

 Stel uw hart op uw wegen … !

 “In een democratie kan niemand zich erop beroepen de waarheid in pacht te hebben of een superieure mening te verkondigen, ook al is dat de mening van een meerderheid. De rechter is van cruciaal belang om deze grondregel te beschermen.”  –  Rechtsstaat

Het mag duidelijk zijn dat het verschil wordt gemaakt door hoe u als individu in het leven staat en hoe u met de situatie omgaat! Ik houdt de gemeentelijke ambtenaar maar ook de burgemeester (indien hij te lezen krijgt wat ik stuur) voor dat het mij niet zo zeer uitmaakt of ik voor € 10 per dag (meer of minder) wordt onderhouden; maar dat het hun taak is te voldoen aan de regels die gelden voor het functioneren van de staat en in het bijzonder dat ‘algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen!’  –  Gezag
Indien de wetgever, de belastingdienst, de gemeente, justitie en andere burgers van mij een bijdrage willen van € 2.200,– per maand en meer om hun en andere burgers in levensonderhoud te voorzien, dan zal men mij de voorzieningen die nodig zijn om dit uit te voeren moeten geven – waarbij ook de menswaardigheid voor mij (en soortgenoten) tot gelding komt!
Al geruime tijd worden mij bepaalde voorzieningen onthouden en heeft het staatsgezag niet voldaan aan de eisen die er gesteld moeten worden.

 Hoe staat u er tegenover … ?

 Ik sta er midden in …

In het verdere verloop van het proces van totale maatschappelijke onderwerping is er na de huisuitzetting een overeenkomst gesloten vanuit de Wmo omtrent een arrangement maatschappelijke ondersteuning. Hierbij heb ik gesteld dat ook de overheid zich verplicht te voldoen aan de kwaliteitseisen die er gelet op de belangrijkheid van de functie aan gesteld moeten worden – Gezag.
Niet beschermd tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten benut ik toch de situatie om naar de bedoelde eisen die samengevat worden met de aanduiding democratische rechtsstaat te voldoen. Ik stel hierbij de overheden en de maatschappelijke organisaties in staat om aan de hand van de spiegelinformatie die nodig is om het veranderingsproces te voeden achteraf alsnog te laten voldoen aan de eisen en de regels op basis waarvan de staat behoort te functioneren! In geval van ‘binding van die ambten’ en ‘algemene rechtsregels’ (rechtsstaat) heeft ook de rechter en justitie blijkbaar moeite met de spiegelinformatie.
Om gehoor te geven aan de ‘contractuele verplichting’ waarin de overheid (gemeente) in het Wmo-plan de maatschappelijke organisatie opdracht heeft gegeven mij naar de GGZ te begeleiden ben ik naar de huisarts gestapt – geheel op vrijwillige basis. Na 3 gesprekken met een psychiater heb ik op 12 januari 2018 een gesprek met 2 psychiaters waarvan één ook psychotherapeut is.
Ik weet welk leed mede door toedoen vanuit de GGZ een aantal familieleden en kennissen hebben geleden en wat het met je doet, maar ik ben er niet op uit om dit te wreken! Ik zet mij liever in om ‘de’ geestelijke zorg te verbeteren om herhaling waar mogelijk (en binnen mijn macht) te voorkomen. Daarnaast besef ik dat ook ik geestelijke terreur kan verrichten – psychotherapie.

 ‘dictatuur van de meerderheid’

Via Kennisnet Jeugd ontving ik een bericht en daarin stond  … … … …
Een geestelijke wapenuitrusting aangedaan hebbende ben ik in een ‘arena’ gestapt. Wanneer het gaat om “Gegeven de betekenis van een democratische rechtsstaat kan een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de structuur, als ook voor het functioneren van de staat” zal ik mij in de huidige situatie (die afwijkt van hetgeen gesteld is in het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’) moeten toe leggen op de teamprocessen binnen  hetgeen abstract als het staatsgezag kan worden gekarakteriseerd.

 Strategie / Beleid

Vanuit de gemeente maar ook de gemeenschap bestaat er een ‘beeld’ en wordt er voor mij een plan bedacht – hun regie – omdat de eigen regie als gevolg van regelgeving en bestuur vanuit het Rijk ondermijnt is, maar de gedachte is dat ik gesterkt moet worden in de eigen regie – zelfredzaamheid.
Ik zou zeggen: “Onderzoekt uzelf of u wel op eigen benen staat!”

 De gemeente wil het geld waar zij recht op heeft … 

De overheid krijgt dit nooit voor elkaar indien zij zich aan het recht (blijven) onttrekken. Zij snijdt zichzelf in het vlees …

Zonder direct antwoord te geven op al deze vragen zal het publiek zelf een antwoord moeten geven of ik naar democratische legitimatie handel en of dat het staatsgezag waaronder de gemeente – gedecentraliseerde eenheidsstaat – met deze maat meet. Op basis van juridische gronden is het niet onoverkoombaar en strikt juridisch gezien is het gebruik van voorzieningen en instrumenten correct. In geval er echter sprake is van dat het indruist tegen de doelstellingen van de wetgever is er sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik. Doorgaans oordeelt het staatsgezag (eenzijdig) dat de burger incorrect handelt; of misbruikt zijn macht. Ook bij justitie is het een en ander niet in orde!

Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur.

In mei 2016 plaatste een hoogleraar deze woorden: “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen.”

 Er is nog een hoop te doen …

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *