De ‘Koninklijke’ Financiën – Een doolhof …

Op 29 september 2016 heeft de NOS een artikel geplaatst met als artikelhoofd: ‘Koninklijke financiën zijn een doolhof en een mijnenveld’. Niet alleen het Koninklijk huis heeft hiermee te kampen, maar ook de bevolking. Door de omstandigheden waarin ik in ben geraakt die mede tot stand komen door regelgeving en beleid vanuit het Rijk en in het bijzonder door de werkwijze van Vrouwe Justitia en wijze waarop zij regeert krijg ik steeds meer inzicht in de fundamentele problematiek. Met de veranderingen die ons te wachten staan met Rutte III gaat het (financiële) klimaat er niet op vooruit. Om dit uit te leggen verwijs ik ook naar de inhoud van het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek en in het bijzonder het Gezag en de Rechtsstaat.

In het deel dat gaat over het gezag licht ik het volgende uit waarbij ik wil opmerken dat er op dit moment van een democratische rechtsstaat geen sprake kan zijn:

Van een democratische rechtsstaat kan worden gesproken als in een staat de collectieve besluitvorming zo is georganiseerd dat alle burgers van het land gelijkelijk in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de uitkomsten van dat proces (democratie) en als die burgers door binding van die ambten aan algemene rechtsregels (rechtsstaat) gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten.

Naast mij heb ik (wederom) van verschillende instanties (overheidsorganen) brieven liggen die bewijs zijn van het feit dat er sprake is van willekeur, maar ook van overmatige machtsuitoefening. Verschillende organen hanteren een beslagvrije voet en dat verschilt ca. € 700 tussen het hoogste en de laagste.

Als burger kun je niet vertrouwen op het functioneren van de staat. De bedrijfsvoering is van zulk niveau dat wij ons terdege af moeten vragen of het voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld worden! Ik ben tot het oordeel gekomen dat het absoluut niet aan de kwaliteitseisen voldoet en daarnaast zijn er nog andere aspecten die spelen.

Het Financieel Dagblad informeert ons op 28 september met het volgende bericht: ‘Nederland gevaarlijk bezig met massaclaims’. Hierin wordt ons bericht dat er sprake is van misbruik van het juridisch instrument, dat in de VS heel gangbaar is en nu ook oprukt in Europa. Nederland speelt hier wel degelijk een grote rol in en uit de berichtgeving in het Financieel Dagblad van vrijdag 6 oktober is dit (voor ‘de’ kenners) ook kenbaar, zelfs zichtbaar.
Twee artikelen zijn erg tekenend, het artikel waarin wordt ingegaan op het regeerakkoord waarin wordt gesproken over verlaging van het vennootschapsbelasting en het artikel over Stef Blok. ‘Ik ben de de eerste VVD-er die een heel ministerie heeft doen verdwijnen’. Afgezien of de bewering juist is, merk ik op hetgeen er over het Gezag wordt gezegd:

Gezag moet worden verdeeld om misbruik (ook van een ‘dictatuur van de meerderheid’) en oneigenlijk gebruik wordt voorkomen.

Nu wil ik inhaken op hetgeen er geschreven staat met betrekking tot de Rechtsstaat:

Niemand kan zich aan het recht onttrekken, ook de overheid niet!

Kern van het recht is dan het bestaan van algemeen verbindende regels, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd. Door algemene rechtsregels vast te stellen wordt voorkomen dat burgers afhankelijk worden van willekeur.

Nu mag duidelijk worden dat de basisregels met betrekking op het systeem en ook voor het functioneren niet (voldoende) worden nageleefd en dat mijn eerste brief aan Zijne Majesteit de Koning van 16 oktober 2015 nog magertjes was. Ik sprak van ‘De Verwaarloosde Staat’.
Nu misbruik en oneigenlijk gebruik zichtbaar(der) naar voren komen komt ook de gebrekkige rol van de rechter naar voren:

Om deze regels te kunnen handhaven is de rol van de rechter van het grootste belang. Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen. Het belang hiervan is dat naast politieke doelstellingen en belangen vanuit een andere invalshoek naar conflicten en belangen wordt gekeken, namelijk die van een algemeen gerespecteerde buitenstaander.

Het mag duidelijk zijn dat de rechter de burger, maar ook de democratie zelf niet beschermd, maar steeds meer ruimte biedt aan ondermijnende praktijken die niet alleen de Koning, maar ook de burger en de gehele organisatie (het gehele Rijk) in een kwaad daglicht stellen en meerdere schade toedoen! Het systeem is ernstig aangetast, zelfs vervallen en functioneert niet – menselijk falen.
Mede door toedoen van Rutte I & II maar ook naar aanleiding van eerdere ontwikkelingen die al vanuit de jaren zestig dateren (mogelijk al tijdens de Kerst van 1944 geboren werden) geraken wij nader tot ‘de afgrond’.

Ik kom dan ook tot de volgende uitlating: Rutte III maakt ons meer kapot dan ons lief is …    * en dat ligt niet alleen aan het Kabinet!
Ook D66 heeft/had het pad verlaten en is op antidemocratische wijze te werk gegaan, maar zij zien hun fouten (ten dele) in. Andere partijen die zich voor willen doen als democraten zijn verre van democratisch. * gelet op hun werkwijze
Iemand kwam ooit tot de volgende uitlating: “Uw vorsten zijn afvalligen, en metgezellen der dieven, een ieder van hen heeft geschenken lief, en zij jagen de vergeldingen na; den wezen doen zij geen recht, en de twistzaak der weduwen komt voor hen niet.”  ~ Jesaja

In 2016 kwam een hoogleraar tot de volgende uitlating: “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets tegen te doen.”

* Een doekje voor het bloeden houdt de groeiende problematiek niet … !! Ook lost de overheid de fundamentele problematiek (nog) niet op – De Versobering. Indien de afzonderlijke beweringen niet juist zijn, of het juiste verband wordt niet gelegd, dan zullen geboden ‘oplossingen’ de doelen niet behalen, maar ons er verder vandaan brengen – dan is het middel erger dan de kwaal …

Belastingverlaging kost schatkist € 3 mrd

Waar gaat dit naar toe! Eén ding weet ik: Zij hebben van hun fouten niet geleerd en geen lering getrokken uit hetgeen er zich in het land (en binnen Europa) de laatste 50 jaar heeft afgespeeld. Veel functionarissen verstaan hun vak (nog) niet, of erger – willen het niet inzien! Het ‘bewijs’ lag in 2012 al onomstotelijk vast maar was in 2010 al kenbaar ** …

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur.  -  Grondbeginselen der sociologie

**Kenbaar – althans bij een aantal voorgangers nadat een jonge vrouw zelfmoord pleegde. Maar wie ‘ziet het’? Hun hart was verkild en is verstokt … (psychosociale kennis)

Het is aan de samenleving: ‘Change-Management’ komt van binnenuit en begint van onder af …

 

Hoogachtend, ~ Sheepish Lion

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *