InBalance ~ ImBalance

In de laatste jaren vertoont zich een kentering in de Nederlandse politiek en het is nog niet duidelijk in welke richting de Nederlandse democratie zich zal gaan ontwikkelen. Met de stelling, dat de Nederlandse democratie in het tijdperk van 1917 tot 1967 en het Nederlandse nog niet democratische staatsbestel van de 19e eeuw over het algemeen zeer stabiel waren, is echter iedereen het wel eens, zowel in het buitenland als in Nederland zelf. Is dit een juiste conclusie?  ~ Nederlandse Politiek (1968)

Nu, 50 jaar later, met 2018 voor de deur, dienen wij ons zelf (ieder afzonderlijk) af te vragen of de regels met betrekking op het functioneren van de Staat ‘teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen’ zoals naar Koninklijk Besluit is beslist wel voldoende in acht worden genomen en nageleefd!

In 1893 liet Durkheim zien dat zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit.
In dit verband kan dan ook gekeken worden naar de werkdruk, regeldruk, de psychosociale werkbelasting en dergelijke. In 1999 heeft uitgeverij Coutinho het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek uitgebracht. Het onderzoek is verricht door de Universiteit van Twente. In het studieboek wordt in par. 9.6 het volgende naar voren gebracht: “Kortom, op termijn zouden ruimhartige verzorgingsstaten hun eigen economische basis ondermijnen.”
Uit deze paragraaf wordt ook naar voren gebracht dat er harder en strenger wordt opgetreden en dat de eigen regie wordt teruggedrongen. Kortom, er is minder ruimte voor sociaal welzijn en aan versterking eigen regie wordt minder aandacht geschonken. Je ‘moet maar voldoen’. De volgende vraag is dan: “Hoe ga je vol-doen?” In dit verband dient ook de relatie tot een volgende generatie gelegd te worden en de vraag die dan volgt is: “Wat stoppen wij er in?” 

Vanaf Genesis 24 ontwikkelt de mensheid zich verder en zien wij hoe een vader zijn gezin ‘stuurt’ (gebrek hierin) en hoe een moeder de andere zoon bovenstelt en leert haar geliefde zoon zijn vader te misleiden en te bedriegen.
Persoonlijke belangen en voorkeuren worden bovengesteld – zelfbehagen – maar uit het collectieve blijkt dat men elkander onrecht en schade toebrengt. Tot schade en schande van de ouders …

In het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ komt de Rechtsstaat ter sprake. Gesteld wordt dat de heerschappij van het recht wordt erkend!
Uit de praktijk blijkt echter dat het Gezag hier onvoldoende zorg en aandacht aan besteed en dat hier handel in wordt gedreven. Ik stel dan ook het volgende: “Het gezag wordt niet uitgeoefend zoals de wetgever tot doel heeft gesteld.”
Naast het gegeven dat er derhalve van misbruik en oneigenlijk gebruik sprake is, wordt er ook overmatig en willekeurig macht uitgeoefend. Er is dan ook sprake van een gebrek aan politieke stabiliteit. ‘Destabilisatie’ is géén werk van de Russen, maar eerder het gevolg van een bedorven ziel: de geest is verziekt en dit zijn de gevolgen. De landvoogden zelf zijn niet evenwichtig en halen zich van alles in hun hoofd. Wij dienen ons te wapen tegen ‘tegen het verderfelijke gedachtegoed’. Tegen Geesteszieke politici …

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegende machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, …

Dit Bijbelse geschrift gelegd naast de Nederlandse Politiek mag te kennen geven dat er burgers zijn met een veronderstelde christelijke achtergrond (zo vernoemde christenen) die aan een waanstoornis leiden. Hieruit durf ik ook op te maken dat niet een democratie, een monarchie, communisme of enig andere vorm (menselijke instituut) bepalend is voor het functioneren van de Staat of enige andere samenlevingsvorm, maar alles te maken heeft met waar het hart toe neigt.

om met uw oor aandacht te schenken aan wijsheid, opdat gij uw hart neigt tot onderscheidingsvermogen;

In dit verband neem ik ook ‘Woman Empowerment’ bij de hand, wat op zich een schone taak is! Althans, zo zou het moeten zijn. In de Bijbel komt de vrouw Jezabel meerdere malen ter sprake. Een vrouw die het hart van de mens (mensheid) tracht te neigen tot andere rijkdommen als goud en zilver. De medemens waaronder ook kinderen, jongeren en ouderen, hebben hieronder te lijden. De menswaardigheid gaat verloren in zelfverrijking en –verheerlijking, en verheerlijking van het materialisme.

Versterking eigen regie
Willen wij ‘jong blijven’ dan dienen wij te vernieuwen. Het volgende wordt beweerd: Spiegelinformatie is belangrijk om het veranderproces te voeden.
Persoonlijk heb ik bevonden dat mijn dochter mij vanaf het begin zuivere informatie heeft gegeven. Het is uiteindelijk haar verantwoording of het zuiver blijft, maar ik heb wel degelijk invloed op haar. Ik kan haar zelfbeeld en beeld van de samenleving verstoren en daar macht op uitoefenen. Afhankelijk of ik haar blijdschap en geluk wil geven of dat ik eis dat ze mij ‘moet’ behagen ….
Het volgende wordt vanuit diverse geloven gesteld:

“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat”. (Profeet: iemand die verkondigt wat er in de toekomst gaat gebeuren)

Komt het tot gelding in de uitoefening? Democraten, christenen, islamieten, atheïsten, joden, jodengenoten, e.a. …  Het zit hem niet in de naam!
Christus die onder o.a. christenen ‘Koning der koningen’ wordt genoemd heeft zelf tegen de geestelijke leraren en oversten van het volk gezegd “Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods.”

Het mag helder zijn dat het gezag (Gezag) niet in handen van enkelen moet worden gelegd. Ook mag helder zijn dat er een rijksoverheid is die voor de staat als geheel optreedt (en deze dient), maar dat er tevens andere overheden zijn die naast de centrale overheid over zelfstandige (autonome) taken en bevoegdheden beschikken en een eigen democratische legitimatie hebben (gedecentraliseerde eenheidsstaat).

De regel “algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen;” duidt op het geven van ruimte aan de eigen verantwoording (toevertrouwen).
De regel “belanghebbende burgers worden in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over voorgenomen wetten of besluiten (inspraak), dan wel worden in de gelegenheid gesteld mee te werken aan het totstandkomen van dergelijke wetten of besluiten (participatie)” duidt op o.a. ‘gelijkelijk in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de uitkomsten van dat proces’ maar ook de individuele vrijheid.
Ook dient er op toegezien te worden dat overmatige en willekeurige machtsuitoefening wordt teruggedrongen, zelfs gehinderd!

‘Onderzoekt u zelven … ‘

 Tot slot: Overal gaan geruchten rond dat Russen zich schuldig maken aan de interne problematiek en conflicten, zowel binnen Amerika als in Nederland. Dit verban ik tot Het Rijk der Leugens …  (fabeltjes)
De verantwoordelijken bevinden zich binnen de eigen gelederen! In een uitzending van ‘De Wereld Draait Door’  (de metafoor) van 23 februari 2016 wordt gesproken over het bezoek van Neelie Kroes, ambassadeur voor StartUp Delta, samen met premier Mark Rutte aan Silicon Valley. De vraag die ik dan ook moet stellen is de volgende:

Zijn onze ‘Vader’ en ‘Moeder’ in dienst van Amerika, of dienen zij de belangen van Onze Jongeren? Gezien het toenemende aantal burn-outs …

Ik eindig dan ook met de volgende woorden: “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen.” Rest mij dan ook om Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima wijsheid en het verstand toe te wensen.
Ook ik heb mijn vergissingen en ‘misdaden’ in te zien (spiegelinfomatie) om aan de verandering die onze samenleving nodig heeft te voeden  ~ waardig de verordening des godes en der mensen …

“Aan de hoogte des hemels, en aan de diepte der aarde, en aan het hart der koningen is geen doorgronding.” 

Hoogachten, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *