Krantenknipsels …

Maarten Asscher
M. Asscher

Een versnipperd beeld …

Opinie | Is meten weten?

Wie al wel meerdere keren het ‘regeren per akkoord’ aan de kaak heeft gesteld is Piet-Hein Donner, vice-voorzitter van de Raad van State. Een teveel aan akkoorden gaat in zijn ogen ten koste van de democratische controle en de openbaarheid van bestuur.

Een ander bericht vindt ik op Nu.nl: Kabinet trekt 75 miljoen uit voor hulp aan beginnende boeren

Beginnende jonge boeren kunnen rekenen op een financieel steuntje in de rug van de overheid. Het kabinet trekt 75 miljoen euro uit voor deze groep agrariërs.

Gaat het nu beter nu beter worden nu wij een vrouwelijke minister (Carola Schouten) voor Landbouw hebben? Ik durf te stellen van niet, en dit heeft alles te maken met een gebrek aan politieke stabiliteit en de vaart waarmee men te werk wil gaan. Landbouw en Veeteelt is in deze voor mij een instrument omdat ik in de jaren ’70 midden in die samenleving stond. In ‘Volgens Procedures‘ heb ik gesproken over ‘Het introduceren van financiële incentives (prikkels) als aanvullend sturingsinstrument in de verhouding tussen centrale en lokale overheden, in de verhoudingen met en tussen uitvoerende organisaties en in de verhouding met de consumenten van beleid.’ Als gevolg van het beleid toen werden boeren middels het belastingstelsel (druk) en subsidies (ontlasting) geprikkeld om te buigen voor de politiek. Een aantal ondernemers kregen betere kansen dan andere hetgeen in strijd is met bedoelde eisen die samengevat worden met de aanduiding democratische rechtsstaat – Gezag. Een ander gebeuren dat er zich afspeelde een aantal jaren na het invoeren hiervan is dat de psychosociale werkbelasting voor een groot aantal ondernemers die in die sector leven of hiervan (deels) afhankelijk zijn te hoog werd. Per jaar kozen honderden voor de hoogstpersoonlijke keuze van zelfdoding (binnen Europa gaat het om tienduizenden).

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur.  ~  Grondbeginselen der Sociologie

Met de gebeurtenissen van nu en de ontwikkelingen in de afgelopen 50 jaar schat ik in dat er binnen die sector en hetgeen hieraan gekoppeld is jaarlijks zo’n 600 tot 800 in zeer ernstige financiële problemen komen. Dient de Kamer het Volk en haar Koning of is zij anderen van dienst? Inbalance ~ ImBalance
Wanneer ik daarnaast de andere ontwikkelingen binnen de zorg en onderwijs, maar ook de ontwikkelingen omtrent de geestelijke gezondheid welke aan kwaliteit onderdoen aan die van de jaren tachtig, dan voorzie ik een toename van psychische problemen met een factor 3. Dit zal ook een toename in het aantal zelfdodingen met zich meebrengen.

Wie al wel meerdere keren het ‘regeren per akkoord’ aan de kaak heeft gesteld is Piet-Hein Donner, vice-voorzitter van de Raad van State. Een teveel aan akkoorden gaat in zijn ogen ten koste van de democratische controle en de openbaarheid van bestuur. Bovendien, in de woorden van Donner, komt het bij onderhandelen meestal op hetzelfde neer: ‘Je komt altijd met minder thuis dan je nodig acht.’

Over die ‘democratische controle en de openbaarheid van bestuur’ maak ik mij nog het minste zorgen, waar ik mij grotere zorgen over maak is dat dit Kabinet en Voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib de menswaardigheid niet tot gelding laten komen – en dit in het bijzonder behoort tot hun specifieke functie (Gezag). Voor mij zijn de uitkomsten van dat proces gewichtiger dan de bestuursvorm! Uit ‘Volgens Procedures‘ mag blijken dat wij al lang op een schadelijke weg zitten. Hierop nog een toelichting:
In 2012 schiet het begrotingstekort naar 4,1 %. Om dit terug te dringen heeft men een constructie bedacht waaruit steeds meer burgers bij de schuldhulpsanering moeten aankloppen. Uit berekeningen kom ik uit op een last over 4 à 5 jaar aan de gemeenschap van (schuldbedrag) + (25% schuldbedrag). Dit percentage gaat mogelijk al richting de 30%. Als gevolg van deze lasten komen diverse gemeenten de komende jaren in de problemen. In verhouding kom ik in 2017 uit op een begrotingstekort van 5 à 5,5% (maar verborgen is voor het publiek).

“Aleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen.”

Het is de eer der Koningen een zaak te doorgronden …

Geen gebrek aan politieke armoede, wel een gebrek aan didactische vaardigheden in het bijzonder wanneer het gaat om hen die naar democratische legitimatie tegenwicht kunnen bieden (didactische werkvormen).
In het bedrijfsleven heb ik mogen ervaren dat wanneer je deze didactische vaardigheden maar ook therapeutische vaardigheden goed benut en je versterkt en je versterkt de ‘onderlaag’, dan slaat de balans om, maar ook zijn er minder managementfuncties die vervuld moeten worden (en daar wringt met name de schoen).

Het Functioneren van de Staat‘ als organisatie …

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *