Meer Aandacht voor [ … ] Depressies

– Pas bevallen vrouwen worden gescreend op depressies
– Zorgopleidingen gaan er aandacht aan besteden
– Er komt een publiekscampagne om het taboe te doorbreken

Beste lezer,

De ban/vloek van de commercie? Lees hier eens over de macht van de psychotherapeut. Kijk ook eens in 1 Samuël 18 en denk er eens over na wat misbruik van psychosociale kennis tot gevolgen heeft voor een psychosociale organisatie zoals de mensheid is!

“Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.” Openbaring 2.

De psychosociale [werk]belasting en de keuze van zelfdoding in 2010 gaf mij te kennen met wat voor soort geestelijke verzorgers ik niet alleen in de pinkstergemeente, maar ook in de geestelijke gezondheidszorg te maken had. In het boek Openbaring 2 staan een aantal typeringen die beter te verstaan zijn tegen de politieke en economische ontwikkelingen in de duizenden jaren aan geschiedenis daarvoor. Een andere typering is het volgende: “Wee hun, want zij zijn den weg van Kaïn ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balaäm zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan.” Judas. Deze typeringen wijzen ook op ‘listige omleidingen des tegenpartijders.’

Diversiteit Mislukt … ?

Toen ik in 1990 wederom een aantal psychologische keuringen onderging en waarvan de uitslag wederom negatief uit zou pakken kwam één jonge dame na afloop een vraag stellen. Hierop kwam dan ook het juiste antwoord, en deze werd beslissend. Mijn gedachte destijds: “Wat is hier fout?”
Na de zelfdoding van een jonge vrouw in 2010 heb ik de nodige confrontaties gehad met kerkelijke leiders, psychologen en psychiaters. Nu in 2017 heb ik één psychiater getroffen die na een derde consult toch iets doorkreeg – wakker geschud? Op 12 januari 2018 heb ik met haar en haar afdelingshoofd een gesprek. De vraag is: “Wie helpt/ondersteunt wie?”
Eind 2009 begreep ik dat mijn moeder veel had geleden onder de keuzes van de familie, maar ook onder ‘het beroep’ dat de samenleving doet om haar naar de psychiater te begeleiden. Schade, op schade, op schade …

En ik heb een indicatie vanuit het Wmo a.g.v. het disfunctioneren van de staat (justitie, overheidsfunctionarissen en maatschappelijke organisaties). De factuurkosten van het CAK bedrage € 1.432,00 per maand.

Wie heeft Maatschappelijke Ondersteuning Nodig? De Rijksoverheid ...

“De zwakke sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet; maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid.” Ezechiël 34 vs 1 – 6

Menswaardigheid is waar ik over wil spreken, zoals voor het functioneren van de staat als grondregel wordt gesteld! Gezag. “Algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen;” Helaas wordt er steeds strenger en harder opgetreden zoals ik in ‘Volgens Procedures‘ omschrijf – Ruling.

Geestelijke Zorg, of in het bijzonder Kracht, dan weet ik hoe men iemand geweld aan kan doen. En ik zeg u, ik heb kracht voor 10 …  misschien wel meer!
Nu leg ik als boerenzoon een lange weg af, om te praten met geestelijke verzorgers die nog in de kinderschoenen staan, maar denken het beter te weten! Ik had op mijn 36 Legeroverste kunnen zijn, maar ik ben nu dakloos en kamp met justitiële vervolgingen a.g.v. het disfunctioneren van overheidsambtenaren, geestelijke verzorgers, maatschappelijke organisaties – kortom het disfunctioneren van de Staat.

Een Parabel: Rond mijn 13de ging ik naar judo met een nieuw klasmaatje. Als nieuweling bleef ik staan, de oudere en meer ervaren jongens lagen. Toch wil men mij de les leren … ? Het is moeilijk voor de mens om zijn eigen vergissingen in te zien en men begaat fouten …

“Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden … “ Efeziërs 6. Is dit de strijd die ik te gaan heb, vanaf de dag dat ik van het erf gehaald werd en in de schoolbanken gezet?

Uit 1 Samuël mag ook verstaan worden wat overheidsinmenging tot gevolg heeft voor de man-vrouw relatie? “En Saul zeide: Ik zal haar hem geven, dat zij hem tot een valstrik zij, en dat de hand der Filistijnen tegen hem zij.” 1 Samuël 18. In hoofdstuk 26 en 27 zien wij dat David een ‘politieke en bestuurlijke les’ heeft geleerd en dat hij een andere koers in slaat.
Ik spreek nu niet van een godsdienstig of religieus aspect, maar van een puur menselijke : aards, natuurlijk!

Welkom in Nederland …

In Pathé ging ik recent naar Suburbicon, en in deze film is te zien hoe een vader het beeld van zijn zoon tracht te beïnvloeden. Een zaak die soms ook een koning als Saul recht in zijn ogen schijnt, komt uit een bedorven geest voort …    En velen worden daarmee besmet!

“Juist door deze bijzondere functies worden aan het overheidshandelen specifieke kwaliteitseisen gesteld, die boven alles berusten op de gedachte dat gezag niet in handen van enkelen moet worden gelegd. Gezag moet worden verdeeld om misbruik (ook van een ‘dictatuur van de meerderheid’) en oneigenlijk gebruik wordt voorkomen.”  Gezag. In 1 Samuël 15 zien wij dat Saul géén leider is, maar ziende op grote rijkdom gaf hij gehoor aan het Volk …

Ook aangaande de Rechtsstaat valt het nodige te zeggen! Maar waar ik tegen aan loop is een muur, een cordon, van burgers die zelf hebben gefaald of de weg zelf nog niet hebben afgelegd maar na het lezen van boeken mij vertellen wat het leven is en hoe ik mijn kind, mijn moeder, en andere naaste medemensen ‘moet’ behandelen. Voor € 6000,– zou ik een cursus kunnen doen. Howie the Harp bij Pameijer, maar ik zou aan kwaliteit moeten inleveren en accepteren dat ik mijn medemens nodeloos laat lijden, zelfs schade toebrengen!

Ik heb moeten vaststellen dat het functioneren van de Staat mensonterend en derhalve mensonwaardig is !! Geregeerd en bestuur met en vanuit een verdorven geest en verdorven verstand … Werp jezelf niet op, boven de medemens! Blijf zijn naaste!

Het is niet nieuw dat een Koning door al zijn waarzeggers, stadhouders, landvoogden en dergelijke wordt bedrogen: Daniël 2 en Daniël 6 als getuigenis. Waarbij het gaat om verschillende dynastieën. Ook Daniël 5 betreft een huwelijk, een andere dynastie.
En als staatsburger heb ik van alle leugentaal gericht aan en het intomen van zowel Zijne Majesteit als het Volk, schoon genoeg! Daarnaast ben ik mij terdege bewust van de goede bedoelingen van velen, maar over de weg die wordt gevolgd moeten wij ons afvragen: “Is die weg heilzaam of brengt het meerdere schade?”

Zelfs justitie is een commerciële weg ingeslagen en drijft handel met de rechten van de mens! En terwijl dat Nederland het Internationaal Gerechtshof huisvest, doet zij haar eigen huisgenoten onrecht en grote leed? ‘t Is tot oneer, een schande, en een grote schade!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *