Misbruik van Sociale Zekerheid

‘De overheid doet meer voor migranten dan voor de Vlamingen.’

Vijftig procent van de Vlamingen vindt dat Walen misbruik maken van de sociale zekerheid. Daarnaast vindt zestig procent dat migranten misbruik maken van de sociale zekerheid. Zo blijkt uit onderzoek van de KU Leuven.

Aldus een artikel op Knack.Be. Het artikel verschijnt ook in het wetenschappelijk tijdschrift Psychologica Belgica.

Psychosociale Kennis: Dinsdag 8 november schreef ik het artikel ‘Volgens Procedures‘. De uitkomsten van een onderzoek zijn geheel in de lijn van verwachting indien men voldoende op de hoogte is van de psychosociale organisatie. Sociologen en Psychologen hebben elk hun eigen referentiekaders en uit ervaring weet ik dat deze zogeheten wetenschappers bepaalde verbanden niet leggen en derhalve doen sommige ook maar wat en lossen de problemen niet op. Erger, in enkele gevallen wordt het alleen maar erger.

Hetzelfde kan gezegd worden over politici en ‘de rest’ van de kudde. Overigens houdt ik veel van die kudde, maar dat kan niet van iedere politicus worden gezegd. Althans, de menswaardigheid komt vanuit de regelgeving en bestuur vanuit het Rijk niet in alle gevallen tot uiting.

Met betrekking op de democratische rechtsstaat wordt voor het functioneren het volgende opgemerkt:

algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen;  - Kwaliteitseis voor overheidsambten (Gezag)

In het artikel ‘Volgens Procedures‘ kwam de institutionele herinrichting en het terugdringen van de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) in het uitvoeringsproces aan de orde. Het gedecentraliseerde bestuur is aan banden gelegd en heeft geen autonome bestuursrecht meer maar is een uitvoeringsinstantie geworden en  ‘kan niet anders’ dan uitvoeren wat hen is opgedragen – althans, zo wordt beweerd. In andere woorden: nog de landelijke nog de lokale overheid laat het gezag gelden! Uit angst voor sancties – financiële centives – is men gewillig en doet men wat er wordt opgedragen. Zo niet dan wordt de ambtenaar mogelijk op andere wijze ‘gemotiveerd’.

Uw vorsten zijn afvalligen, en metgezellen der dieven, een ieder van hen heeft de geschenken lief, en zij jagen de vergeldingen na; den wezen doen zij geen recht, en de twistzaak der weduwen komt voor hen niet.  ~ Jesaja 1

Wat het Koninkrijk van Israël eertijds ervoer kan parallel gelegd worden met de huidige staatkundige ontwikkelingen voor zowel België als Nederland! Het beeld dat de bevolking (of althans een groot deel ervan) heeft is te beredeneren en niet geheel onlogisch – begrijpelijk.
Veel jonge politici volgen deze beelden waardoor in hun proces de symptomen worden bestreden maar ook de bron niet wordt aangepakt – zo ontstaat fout op fout.

wordt vanuit het eind van de jaren zeventig steeds nadrukkelijker de vraag gesteld of de verschillende nationale, universele en collectieve arrangementen en de omvangrijke overheidsinmenging nog wel doeltreffend en doelmatig zijn.  -  Verzorgingsstaat  Uit het studieboek 'Staatkunde, Nederland in drievoud'

Dezelfde raadslieden (economen) worden gevolgd en zoals Ybeltje Berckmoes een boekje opendeed ‘Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn‘. En zo wordt de mens(heid) door de wind gedreven ‘gelijk een zee vol schuim‘.

Zij zien het niet en zij bemerken het niet …

Daarom is het recht achterwaarts geweken, en de gerechtigheid staat van verre; want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan er niet ingaan. Ja, de waarheid ontbreekt er, en wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof;  ~ Jesaja 59

De [denk]fout die ik maakte toen ik jonger was is deze: op de ‘beeldvorming’ van een meerderheid af te gaan. Ik weigerde echter in het uitvoeringsproces mee te gaan, maar omdat ik toekeek konden hun praktijken in meerderheid toenemen. Toen ik echter tegenwicht bood was ik tot de roof gesteld …

Ik sluit dan ook af met het volgende:

Het is de eer der koningen een zaak te doorgronden! Alleen een koning of soeverein die inziet hoe armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen.

 

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *