Nieuw kabinet betaalt het zoet met aftopping zorgkosten

Maar er zal ook het nodige zuur terug te vinden zijn …

Maandagavond 10 oktober 2017 ben ik aanwezig op een bijeenkomst bij ‘Buurt Bestuurt’. Mij kwam ten gehore dat een huurder vanuit de gemeente een justitiële boete opgelegd was van € 25.000,–. Op 28 september kwam in het nieuws naar voren dat justitie het instrument misbruikt en 9 oktober verkondigde het FD dat de Europese Commissie de Nederlandse bancaire sector op de korrel heeft. Na een echtelijke scheiding, schadelijke regelgeving en beleid, juridische bepalingen en beslissingen, verlies van baan, et cetera, heb ik op 16 oktober 2015 Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander bericht over ‘De Verwaarloosde Staat‘. Het Kabinet van de Koning heeft mij namens de Koning geantwoord dat de brief in goede orde is ontvangen en voor verdere behandeling overgedragen werd aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. Portefeuillehouder Juridische en Internationale Zaken de Heer E. Bervoets (althans in zijn naam) heeft mij bericht mij niet te kunnen helpen in de(ze) persoonlijke zaak en daarbij gemeld dat het mijn individuele zorg is.

Jesaja kwam ooit tot ‘het oordeel’ dat de Vorsten van het Huis Israëls afvalligen zijn, en metgezellen der dieven.

Uw vorsten zijn afvalligen, en metgezellen der dieven, een ieder van hen heeft geschenken lief, en zij jagen de vergeldingen na; den wezen doen zij geen recht, en de twistzaak der weduwen komt voor hen niet. - Jesaja 1: 23

Aan de gemeente die te Korinthe is schrijft Paulus iets zeer belangrijk wanneer het gaat om het verschaffen van recht:

Durft iemand van ulieden, die een zaak heeft tegen een ander, te recht gaan voor de onrechtvaardigen, en niet voor de heiligen? Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan? Zo gij dan gerechtzaken hebt, die dit leven aangaan, zet die daarover, die in de Gemeente minst geacht zijn. - 1 Korinthe 6: 1 - 4

‘Gerechtzaken die dit leven aangaan’: Persoonlijk ben ik binnen een aantal (menselijke) organisaties actief geweest en heb daarbij met allerlei diversiteit te maken gehad en weet daardoor aardig wat er ‘speelt’.  – Psychosociale kennis en organisatie …

Vandaag de dag zijn er net als eertijds allerlei valse leraren en raadgevers achter wiens woorden andere praktijken schuilen, maar ook waggelen hun ‘kinderen’ in het gericht:

Toen dat Saul te kennen werd gegeven, zo was die zaak recht in zijn ogen. - 1 Samuel 18: 20   Lees het verhaal in 1 Samuel en behandel het boek als een casus.

Het gevolg is dat het woord verbogen is en het oordeel misvormd – naar recht kunnen zij niet (meer) oordelen, laat staan handelen. Ook ontbreekt bij veel rechters maar ook bij juristen het wederzijds begrip en zijn daardoor niet onafhankelijk meer – gebrek aan intercommunicatie of de ‘ruimte’ daarvoor.

Terug naar ‘het zuur’, de stijgende kosten van de verzorgingsstaat en misbruik of oneigenlijk gebruik van het instrument: Op rotte palen kan men geen huis bouwen! Na het doornemen van de paragrafen GezagRechtsstaat en gedecentraliseerde eenheidsstaat ben ik gaan zien dat de basisregels slecht worden nageleefd maar ook dat de instrumenten of anders getypeerd, de voorzieningen worden misbruikt en oneigenlijk gebruikt. Des te hoger men in de organisatie komt, des te meer is hiervan sprake! De gevolgen zijn niet alleen merkbaar maar ook in ernstige mate zichtbaar en voelbaar, en toch kijkt men weg – ze lopen weg van hun aangezicht! Angstvallig?

En des HEEREN woord geschiedde tot mij, zeggende: Mensenkind! profeteer tegen de herders van Israël; profeteer en zeg tot hen, tot de herders: Alzo zegt de Heere HEERE: Wee den herderen Israëls, die zichzelven weiden! zullen niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vette, en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. De zwakke sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet; maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid. Alzo zijn zij verstrooid, omdat er geen herder is; en zij zijn als het wild gedierte des velds tot spijze geworden, dewijl zij verstrooid waren. Mijn schapen dolen op alle bergen en op allen hogen heuvel, ja, Mijn schapen zijn verstrooid op den gansen aardbodem; en er is niemand, die er naar vraagt, en niemand, die ze zoekt.  -  Ezechiel 34: 1 - 6

‘De’ Systeemkenmerken van een zelfverrijkingscultuur … 

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur. - Gronbeginselen der Sociologie - Inzicht in sociale relaties

Ook ik kwam tot deze (pijnlijke) conclusie nadat een kennis die beslissing had gemaakt! Toch sloten ‘de herders’ hun ogen …    meer regeldruk, hogere lasten – egocentrisch en anderen gebruikende voor eigen gewin.
Van een democratische rechtsstaat kan niet (meer) worden gesproken, maar de fractieleiders zien het niet – willens en wetens …  Anderen moeten nog ontwaken.

In mei 2016 deed een hoogleraar de volgende uitlating: “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe ‘de’ armoede ontstaat is bij machte hier iets tegen te doen.” Maar wat zegt het Woord?

Where there is no vision [no redemptive revelation of God], the people perish; but he who keeps the law [of God, which includes that of man]—blessed (happy, fortunate, and enviable) is he.  AMPC

‘Als er geen profetie [openbaring] is, wordt het volk ontbloot; maar welgelukzalig is hij, die de wet bewaart.’ ~ Spreuken 29: 18 of met andere woorden: Als het volk Gods boodschap niet meer hoort, raakt het uit de koers. Gelukkig is hij die naar Gods wet leeft en der mensen.

Zijn onze zinnen geoefend om goed te doen, of zijn zij bedorven om af te wijken?

Ik groet U,  ~  Sheepish (looking) Lion

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *