Onbezoldigd advies …

Joëlle Milquet wordt adviseur van Europees Commissievoorzitter Juncker

In het artikel uit het AD van 4 oktober 2017 lees dat voormalig federaal minister Joëlle Milquet woensdag door de Europese Commissie is aangesteld als speciaal adviseur van voorzitter Jean-Claude Juncker. Ze zal hem onbezoldigd advies verlenen over hoe slachtoffers van misdaden, waaronder terrorisme, beter vergoed kunnen worden.

“Slachtoffers van misdaden?” – misdaden – Wanneer ik (in)zie hoe de burger ten gevolge van regelgeving en beleid vanuit het Rijk (mede tot stand gekomen door samenwerking met de EU) en ten gevolge van juridisch en speciaal advies en in het bijzonder omwille van het behalen van politieke belangen en doelstellingen  ‘slachtoffer wordt gemaakt’  dan is de burger en daarmee de Europese bevolking overgeleverd tot de roof! Dertig jaar terugrekenend kom ik persoonlijk al op een bedrag van € 450.000 waarvan € 100.000 alleen al in de laatste twee jaren. Recent heb ik van mijn uitkering van ca. € 2.884,71 meer moeten inleveren dan dat er binnenkomt. Naast een loonheffing van € 973,96 wordt ik geacht aan een aantal uitkeringen te voldoen en wanneer door regelgeving andere situaties ontstaan hetgeen een negatief inkomen tot gevolg heeft komen er andere bestuursrechtelijke premies en vorderingen bij dat snel oploopt tot een bedrag van € 600 per maand.  – Men wijst mij naar een weg …

De weg die men mij wijst is om juridisch advies in te winnen en ‘verhaal’ te doen. Echter, het is een schadelijke weg … Een weg die ik (als voorbeeld voor mijn kind) niet behoor te gaan aangezien ik een ‘rechte’ pad behoor te bewandelen al gaat deze gepaard met heel veel kronkels. De weg die ik bewandel is derhalve ook niet onbezoldigd maar vereist een losprijs.

De armoede die er ten gevolge van het juridisch advies ontstaat treft doorgaans het minderjarige kind of iemand die er ‘zwakker’ voor staat. Anderzijds verrijkt Vrouwe Justitia zichzelf.  – Ik ben uit vrije wil als ‘schuldoffer’ gegaan …
De (schuld)problematiek die groeit komt mede tot stand door de macht die Vrouwe Justitia heeft en zorgt niet alleen voor sociale isolatie en uitsluiting (van individuen maar ook van groeperingen) maar gaat ook bijdragen aan nog meer gewelddaden. Ook komen de rechten van de mens verder in het gedrang.  Iemand kwam ooit tot de uitspraak: “Er is niemand rechtvaardig, ook niet een.”

In het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ staat het volgende: “Rechtelijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur.” Voor meer informatie verwijs ik naar het studieboek zelf, maar de link naar een korte samenvatting over het Gezag en de Rechtsstaat vindt u onder het betreffende onderwerp.
In het artikel ‘Nederland gevaarlijk bezig met massaclaims’ uit het FD van donderdag 28 september wordt opgemerkt dat er sprake is van misbruik van dit juridische instrument. In het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ wordt in paragraaf 9.6 opgemerkt dat fundamentele problemen niet (meer) worden opgelost. Daarbij wordt de vraag gesteld of de overheid nog wel in staat is om in de huidige, snel veranderende wereld op allerlei problemen een adequaat antwoord te bieden.

“Juist door deze bijzondere functies worden aan het overheidshandelen specifieke kwaliteitseisen gesteld, die boven alles berusten op de gedachte dat gezag niet in handen van enkelen moet worden gelegd. Gezag moet worden verdeeld om misbruik (ook van een ‘dictatuur van de meerderheid’) en oneigenlijk gebruik wordt voorkomen.” – Gezag.

Iemand heeft ooit gemeend om de volgende uitlating te maken: “Promotie maken is oorlog voeren.” In het artikel wordt verwezen naar een rampzalig ­verlopen slag en over militaire strategie in het algemeen en worden 2 manieren van strategie aangehaald. In de Bijbel wordt ook een strategie weergegeven en wel in 1 Samuel 18: “En Saul zeide: Ik zal haar hem geven, dat zij hem tot een valstrik zij, en dat de hand der Filistijnen tegen hem zij. Daarom zeide Saul tot David: Met de andere zult gij heden mijn schoonzoon worden.” *Let op wanneer je een geschenk aangeboden wordt ..   Persoonlijk heb ik de ervaring dat een vrouw zichzelf leraren vergadert naar haar eigen hart en daarvoor betaald …
Leert eerst wat het betekent: “Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.”

In mei 2016 plaatste een hoogleraar een reactie in een post op LinkedIn en daarin kwam het volgende naar voren: “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets tegen te doen.”

In het artikel op Knack.be staat het volgende: “Joëlle Milquet wordt in de mededeling van de Commissie geloofd om haar uitgebreide beleidservaring op zowel nationaal als regionaal en lokaal niveau, en haar expertise op het vlak van justitie en mensenrechten.” Uit het boek 1 Samuel mag ook blijken dat koning Saul uitgebreide beleidservaring had en in het boek Daniel, hoofdstuk 6, dat ministers en adviseurs niet altijd het beste voor hebben met de medemens maar persoonlijke doelstellingen voorop hebben bestaan! – Inzicht in sociale relaties

Uit het studieboek ‘Grondbeginselen der sociologie’ komt in de inleiding al het volgende naar voren: “Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheidingen en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geld voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur.”  Voor het ontstaan van terreur en dreigingen voor de nationale en internationale veiligheid kan hetzelfde worden gesteld en de structuurkenmerken zijn er en voor mij helder.

Zonder af te doen aan de intenties van voormalig federaal minister Joëlle Milquet heb ik mijn twijfels over het gehele beleid binnen de EU en in het bijzonder ook de financiële huishouding. De wetgever verzint allerlei wetten met het gevolg dat burgers afhankelijk zijn van willekeur en waarbij via allerlei (complexe) constructies geld wordt ingezameld om aan de politieke belangen en doelstellingen te voldoen. Uit dit beleid dat al sinds de jaren zeventig (en nog daarvoor) loopt wordt met regelmaat sociale onzekerheid en onrust veroorzaakt maar hier komt ook armoede en uitsluiting uit voort. Het uit zich in allerlei vormen!

“Politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen. Het belang hiervan is dat naast politieke doelstellingen en belangen vanuit een andere invalshoek naar conflicten en belangen wordt gekeken, namelijk die van een algemeen gerespecteerde buitenstaander.
Door in het bijzonder aandacht te besteden aan de gelijke behandeling van gelijke gevallen en de bescherming van individuele vrijheid van de burgers wordt in de parlementaire democratie het scheppen van ruimte voor minderheden tegenover meerderheden de belangrijkste taak van de rechter. Die taak is belangrijk ter bescherming van de burgers, maar natuurlijk ook ter bescherming van de democratie zelf.” – Rechtsstaat “De rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet.”
En het is in het bijzonder dat de ‘eigen’ overheid geen tegenwicht biedt ondanks de rechtvaardiging van dit bestuur en een eigen democratische legitimatie. Naast het feit dat vele Volksvertegenwoordigers hun eigen carrière voorop hebben staan (en het instrument slechts een ‘opstapje’ is en oneigenlijk gebruikt wordt) is er sprake van een zeer gebrekkige handhaving en naleving van algemene rechtsregels en controle daarop door de  ‘onafhankelijke’ rechter. Daarmee in verband staat ook de misbruik van dit juridische instrument door Vrouwe Justitia! De profeet Jesaja kwam ooit eens tot de volgende uitspraak: “Uw vorsten zijn afvalligen, en metgezellen der dieven, een ieder van hen heeft geschenken lief, en zij jagen de vergeldingen na.” – Jesaja 1

“Ten tweede lijken veel regelingen weinig doeltreffend. Ze bereiken niet de mensen waarvoor ze zijn bedoeld en lossen fundamentele problemen niet (meer) op.” – Versobering  En toch komt de ene ‘waarzegger’ na de ander en na de zakken te hebben gevuld is een nog groter probleem ontstaan. Hoe lossen wij het op? “En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is.”  –  Zolang ‘wij’ niet (willen) inzien hoe ‘onze’ praktijken een bijdrage leveren aan alle ellende en terreur die ontstaat en weigeren in te zien wat ‘wij’ de ander schuldig zijn en een schadelijke weg blijven volgen dan zal de situatie alleen maar verslechteren! Wij zullen een andere weg moeten inslaan willen wij de ‘fundamentele problemen’ kunnen oplossen. Helaas, de ‘aasgieren’ die hier hun brood aan verdienen en excessieve winsten boeken zullen weerstand bieden en zich verzetten tegen veranderingen.

In het artikel op Knack.be haal ik dat er tegen de voormalige minister nog een onderzoek loopt wegens mogelijke belangenvermenging. Ik ben veel meer geïnteresseerd of zij de les heeft geleerd en dat in de praktijk brengt! Daar zijn wij meer bij gebaat dan om af te rekenen op het verleden – vergelding … ?

“Want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is.” Oog om oog, tand om tand … ? Levert het echt iets op of ontstaat er meerdere en grotere schade? Wel wil ik hierbij opmerken dat ‘misdaad’ moet worden aangepakt, maar over de wijze waarop heb ik mijn bedenkingen! Heeft mevrouw Joëlle Milquet de levensles doorlopen en is zij geslaagd? Haar werken zullen van haar getuigen.  *En daarmee is elk ander onderzoek (anders dan om lering te trekken) onnodig kostbaar en doet schade.

Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat men u lere, welke de eerste beginselen zijn [der woorden Gods]; en gij zijt geworden, als die melk van node hebben, en niet vaste spijze. Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid; want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. - Hebreeën 5

Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets tegen te doen!

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *