‘Slappe optredens rechters’

 “Hun kritiek op de Nederlandse rechtspraak is hard: ‘De vaak te slappe optredens van rechters belemmeren niet alleen werkgevers die willen optreden tegen seksuele intimidatie, maar laten ook dappere slachtoffers die al hun moed bijeen hebben geraapt in de kou staan’, zegt Sagel, tevens hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden.
‘Rechters leggen de drempel voor ontslag zo hoog dat daders bijna altijd terugkeren op de werkvloer. En geven een verkeerd signaal af aan de rest van het personeel’, vindt Govaert.”

Aldus het artikel in het Financieel Dagblad van 3 januari 2018.

"In een democratie kan niemand zich erop beroepen de waarheid in pacht te hebben of een superieure mening te verkondigen, ook al is dat de mening van een meerderheid."  -  Rechtsstaat

Zonder het aan het begin van de jaren negentig te beseffen realiseer ik mij nu (mede) na een echtelijke scheiding en andere confrontaties met het instrument justitie dat advocaten het instrument niet alleen misbruiken, maar ook overmatig macht uitoefenen. Uit o.a. het studieboek Management in sociaalagogische beroepen komt naar voren dat justitie een eigen visie/missie meer en meer gestalte heeft gegeven op basis waarvan een enkele burger bevoordeeld wordt ten opzichte van de organisatie maar ook de samenleving.
Hiermee wordt de democratie ondermijnt en is het voor de rechter een haast onbegonnen zaak de burger maar ook de samenleving recht te verschaffen maar ook de democratie zelf te beschermen.

Met regelmaat ondervindt niet alleen ik, maar ook vele andere burgers, hinder en schade als gevolg van overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten maar ook is er een dreiging  van het ontstaan van iets dat aangeduid kan worden met een ‘dictatuur van de meerderheid.
 Het ‘voormalige’ ministerie van Veiligheid en Justitie deed een eerder schrijven d.d. 16 oktober 2015 aan Zijne Majesteit met betrekking tot ‘De Verwaarloosde Staat’ af als een ‘persoonlijke zaak’ en wees mij op ‘de’ individuele zorg.   –  Gezag

Uit een artikel over ‘Massaclaims‘ mag naar voren komen dat justitie het instrument misbruikt en dat met hetgeen naar voren komt in het artikel in het FD over de rechter (naar oordeel van de advocaten) naar voren komt dat zij de rechterlijke macht in ernstige mate ondermijnt. In de eerdere geschiedenis van de mensheid kwam Jesaja ooit tot de uitlating “Er is niemand, die voor de gerechtigheid roept, en niemand, die voor de waarheid in het gericht zich begeeft; zij vertrouwen op ijdelheid, en spreken leugen; met moeite zijn zij zwanger, en zij baren ongerechtigheid.” Zij roepen om ‘vergelding’ ! 

Zonder afbreuk te willen doen aan het feit dat ‘seksuele intimidatie op de werkvloer‘ niet betaamt; persoonlijk heb ik géén getuige dat een vrouw dit thuis op ‘ons’ privé-termijn misbruikte …
Een vrouw die zonder oorzaak werd beschuldigd van ‘verleidelijke kunst’ (op basis van vooroordelen) bleek echter géén misbruik te maken van de situatie waarin wij door voorgangers  van een kerkelijke-gemeenschap werden geleid …
Hiermee wil ik slechts aangeven dat ook binnen ‘de’ geestelijke zorg aan ‘waarzeggerij’ wordt gedaan, maar ook dat ‘onkruid’ wordt gezaaid. Recent kwam ik in de trein Marokkaanse jongeren tegen met een verdorven verstand; maar ook binnen andere gemeenschappen (zowel religieus als niet religieus) komt dit soort verderfelijkheden voort (uit de mens-heid in het algemeen) hetgeen ook leidt tot vooroordelen binnen ‘de’ Rechtsspraak.

Daarbij behoud ik mij het democratisch recht (legitimatie) voor om een ‘zuster’ géén sociaal onrecht en onnodig geestelijk lijden aan te doen. Ik ‘sta’ in vrijheid!
spiegelinformatie dat bij de voorganger(s) en kerkoudsten niet ontvangen werd (althans niet in dank). Uitsluiting volgde …  (maar dit terzijde).

“Gegeven de betekenis van een democratische rechtsstaat kan een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de structuur, als ook voor het functioneren van de staat.”  –  Gezag

Na een korte onderbreking (koffiepauze) en in gesprek met mijn medemens werd geopperd dat het OM steeds meer zeggenschap heeft en dat hiermee de rechterlijke macht al geruime tijd is ondermijnd.
Ongeacht de vraag of de afzonderlijke bedenkingen juist zijn mag duidelijk zijn dat ‘gegeven de betekenis van een democratische rechtsstaat aan een aantal basisregels van die staat die zowel voor de structuur als ook voor het functioneren van de staat worden onderscheiden niet (meer) wordt voldaan. Althans niet in voldoende mate. In dit geval gaat om de eis van een onafhankelijke rechterlijke macht.

Nieuwe didactiek voor bestuur en politiek!

Terecht wordt in het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ aan het einde van de jaren negentig opgemerkt dat fundamentele problemen niet (meer) worden opgelost!  –  Versobering
In ‘Volgens Procedures‘ beschrijf ik hoe ‘Sterker dan in andere landen in Nederland maatregelen worden genomen om de verzorgingsstaat om te vormen.’ Als ergens ter wereld maar in het bijzonder binnen Europa de ‘rechtsstaat’ wordt afgebroken en dat regeringsleiders niet voldoen aan de eisen op basis waarvan de staat samengevat kan worden met de aanduiding democratische rechtsstaat, dan dient men de hand in eigen boezem te steken!

Daarnaast durf ik te opperen dat de eis van de belastingdienst die ook als instrument misbruikt wordt om middels financiële incentives (colportage) van het bedrijfsleven te eisen dat ‘Social Return’ zichtbaar wordt gemaakt er in de praktijk op neer kan komen dat 5% aan ‘bedrijfsresultaat’ de samenleving 10% kost hetgeen er op neerkomt dat de armoede toeneemt!

Ga ik afronden …

Beledigende onwetendheid? Terugverwijzend naar een eerder gepubliceerde post Top! Ik durf te stellen dat het van groter belang is dat bestuurders voldoen aan de kwaliteitseisen die vanwege de belangrijkheid van de ‘bijzondere’ functies gesteld moeten worden aan hun manier van doen en laten dan aan overige criteria welke ons vanuit de samenleving (een ‘dictatuur van de meerderheid?’)door de overheid opgelegd worden zoals diversiteit. Een grotere mate aan diversiteit stelt aan het hoofd of de hoofden van een organisatie wel dat de persoon of personen in kwestie van enig ‘kaliber’ is – ik geef het u te doen! Hiermee mag duidelijk worden dat meer dan in het geval van andere functies in het bijzonder de levenservaring van (groot) belang is. Heeft een lange specialistische opleiding wanneer toegespitst op de uitwerking van een specifiek geval de voorkeur, hier lijkt mij een brede ‘scholing’ in de praktijk van meerder belang – althans, een gezonde teamsamenstelling.

Een ‘Jezabel’ zoals het Bijbelboek Openbaring beschrijft, een narcist die op een eenrichtingsweg leeft, is ook niet bevorderlijk, al zou het geslacht onzijdig zijn …

Ben ik in dit artikel begonnen met de uitlating van een hoogleraar zoals beschreven in het Financieel Dagblad, het is in mei 2016 dat een andere hoogleraar als reactie op een post (LinkedIn) het volgende stelde:
 “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij macht hier iets aan te doen!”

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *