Spooksteden

Wordt Rotterdam een Spookstad en ontstaan er Getto’s?

Institutionele Beleggers stoten voor honderden miljoenen aan huurwoningen af

‘En huurwoningen worden gezien als een stabiele belegging.’

Zoet en zuur

Ze verkopen doorgaans hun oudere bezit, of woningen in kleinere plaatsen buiten de Randstad. Om de portefeuille toch interessant te houden voor mogelijke kopers doen ze daar wat goede woningen bij, aldus de eerder genoemde bron. ‘Ze maken vaak een mandje met wat zoet en zuur.’ Zo lag het leeuwendeel van de woningen die Patrizia verkocht buiten de Randstad en waren veel huizen voor 1990 gebouwd.

Bron: Lees het artikel in het Financieel Dagblad

Opmerkelijk genoeg was Amvest, een Nederlandse institutionele belegger, een van de kopers. Zie ‘De Rotterdam

Misleidend …
Het wordt ‘gezien als een stabiele belegging’ en ‘Institutionele Belegger’.

Institutionele Belegger: Instelling die gelden ter beschikking krijgt die moeten worden belegd, te weten een verzekeringsinstelling, pensioenfonds of beleggingsinstelling.

In ‘Volgens Procedures‘ heb ik het Nederlandse beleid uitgezet zoals deze in 1999 is vervat in het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek. Hierin werd gepubliceerd dat
 ‘Sterker dan in andere landen worden in Nederland maatregelen genomen om de verzorgingsstaat om te vormen.’

Hierin is ook sprake van “Het introduceren van financiële incentives (prikkels) als aanvullend sturingsinstrument in de verhouding tussen centrale en lokale overheden, in de verhoudingen met en tussen uitvoerende organisaties en in de verhouding met de consumenten van beleid.”

Ik heb in diverse berichten de woorden van een hoogleraar te kennen gegeven dat “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat bij machte is er iets tegen te doen.” Ook heb ik het volgende opgemerkt:

… uw vorsten zijn afgevallen metgezellen der dieven …

In Rotterdam wordt de regelgeving en het bestuur vanuit het Rijk sterker ten uitvoer gebracht dan in andere gemeenten tot nu toe het geval is. Allerlei nieuwbouw heeft voor voldoende werkgelegenheid gezorgd, maar een ander pakt de winst af en keert het niet toe aan de arbeiders die de prestatie hebben geleverd (anders dan het uurloon voor dat moment).
Uit eigen ervaring weet ik hoe men in Rotterdam te werk gaat, en betaalbare woningen komen niet tijdig ter beschikking. Oude, leegstaande woningen worden voor een bedrag verhuurd dat u geen recht heeft op huurtoeslag. De inkomenstoetsing zit dusdanig in elkaar dat veel huishoudens er niet (tijdig) voor in aanmerking komen en deze zien dan ook in twee jaar tijd hun reserves met een sneltreinvaart afnemen. Na twee jaar zit men in de schulden en kan men aankloppen bij schuldsanering.

LET OP! Het begrotingstekort van 4,1% in 2012 moest worden teruggedrongen. Dus, heeft men het ‘onder het tapijt geveegd’. Wij zijn nu 5 jaar verder en het zou mij niets verbazen dat samen met de schulden waar nu de burgers maar ook de gemeenten te maken hebben het totale begrotingstekort uitkomt op 5,5% en met deze huidige ontwikkelingen de Staatsschuld net als in Amerika per seconde groeit.

Er wordt voor u gezorgd, het wordt allemaal voor u geregeld …

In ‘Macht, Recht & Markt‘ bracht ik ‘Commercie rukt op bij massaclaims’ naar voren. In ‘Zorgbeheer‘ laat ik ook naar voren komen hoe burgers afhankelijk zijn van willekeur en dat de wetgever voorzieningen in het leven roept die zegezegd zeer fraudegevoelig zijn (u kunt bedenken wie de schuld krijgt), maar hetgeen eerder frauduleuze handelingen zijn van de Kamer, waarvoor de minister-president verantwoordelijk is.

Mogelijke frauduleuze handeling aanleiding voor rechtsgeldig ontslag? Zijne Majesteit heb ik eerder geïnformeerd middels een brief ‘Ontbinding Kamers‘.

Zoals gezegd is het Koninkrijk der Nederlanden met haar Volk en overige Inwonenden weggevoerd tot de roof – verlokt – , maar ook de democratie zelf heeft geen bescherming! In het bijzonder brengt Vrouwe Justitia al het goed[s] door en verbuigt zelf hetgeen Recht is: ‘The Harlot‘ (Engelstalig).

SITRAP:
Er is sprake van een ernstig gebrek aan politieke stabiliteit; onderling vertrouwen in het maatschappelijk verkeer neemt af; psychosociale [werk]belasting neemt toe; de economie staat op instorten; “Voorlichting loopt mee tot het ravijn!”; veel regelingen weinig doeltreffend; bereiken niet de mensen waarvoor ze zijn bedoeld; fundamentele problemen worden niet (meer) opgelost ….

De Bank regeert? Er is géén sprake van een democratische rechtsstaatSchijn bedriegt! Het Volk heeft praktisch gezien niets meer in te brengen.

De rechter heeft zijn post verlaten, de deur opengezet, en zijn plicht verzaakt …
De Rechtsstaat‘ die wereldwijd voor ‘Heilsstaat’ werd gehouden … 

Wanneer stopt het; wordt het tij gekeerd … ?

Ploegt de ploeger den gehelen dag om te zaaien? Opent en egt hij zijn land den gehelen dag? Is het niet alzo? Wanneer hij het bovenste van hetzelve effen gemaakt heeft, dan strooit hij wikken, en spreidt komijn, of hij werpt er van de beste tarwe in, of uitgelezen gerst, of spelt, elk aan zijn plaats.  ~  Jesaja 28: 23 - 29
Er wordt in de achtergrond hard gewerkt …
Ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn, en van harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarhenen ook de begeerte des stuurders wil.

Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *