Toets op de Uitvoerbaarheid

Recent ontving ik een reactie van een overheidsinstelling naar aanleiding van een brief aan hun Raad van Bestuur. Om te komen tot de fundamentele problematiek is het van belang dat eerst een aantal zaken ontmanteld/ontbloot worden, maar wel op een wijze waarop deze weer hersteld kunnen worden. Zonder inhoudelijk in te gaan op deze brief bracht het iets naar voren waardoor wij dichter tot de kern komen.

Kern van het recht is dan het bestaan van algemeen verbindende regels, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd. Door algemene rechtsregels vast te stellen wordt voorkomen dat burgers afhankelijk worden van willekeur.   -  de Rechtsstaat

In de reactie wordt mij het volgende medegedeeld: ‘Wij hebben soortgelijke signalen over de problematiek inzake deze wet eerder al door gegeven aan het Ministerie (X). Voordat er een nieuwe Wet van kracht wordt doen wij altijd een toets op de uitvoerbaarheid van de nieuwe regelgeving. Het Ministerie (X) beoordeelt de inhoud van deze toets die ook naar de Tweede Kamer wordt gezonden. Wij zijn gehouden aan deze regelgeving.’

Met hetgeen hierna volgt stel ik eerst de volgende vraag: “Welke toets en op welke wijze?”

Om deze regels te kunnen handhaven is de rol van de rechter van het grootste belang. Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen. -  de Rechtsstaat

‘De Grap’ van dit alles is dat de burger, die ten gevolge van deze veranderingen schade ondervindt ook nog eens mag (bij-)betalen aan het instrument dat zich Justitie noemt om het recht (terug) te ontvangen terwijl de overheid zich aan het recht heeft onttrokken. De burger of het gezin komt bij de gemeente terecht en mag ‘helpen’ een plan op te stellen en deze te ondertekenen. Afhankelijk van de omstandigheden en de ‘hulpvraag’ (bijvoorbeeld begeleiden naar GGZ) komen er allerlei kosten bij. Een arrangement vanuit het WMO kan zomaar € 1350,– p/mnd zijn (kosten voor de gemeente) met aftrek van de eigen bijdrage die (wettelijk vastgesteld) op dit moment € 323,– bedraagt. Het CAK doet de administratie en wijst subsidies/gelden toe. De kosten zoals eigen bijdragen, eigen risico’s en bestuursrechtelijke premies worden stelselmatig verhoogd.

  • Begint u in te zien hoe het komt dat de Verzorgingsstaat (wat slechts een andere typering is voor de democratische rechtsstaat) ons steeds meer kost al wil men alles anders laten overkomen? Zie ook mijn Brief aan de VGZ.
Juist door deze bijzondere functies worden aan het overheidshandelen specifieke kwaliteitseisen gesteld, die boven alles berusten op de gedachte dat gezag niet in handen van enkelen moet worden gelegd. Gezag moet worden verdeeld om misbruik (ook van een ‘dictatuur van de meerderheid’) en oneigenlijk gebruik wordt voorkomen. – het Gezag

Men dient te begrijpen dat niet alleen de rechten op allerlei wijze geschonden worden en dat de (Europese) Overheden zich aan het recht onttrekken, maar ook dat men per geval geen individuele vrijheid (meer) geniet. – En dat zonder dat men een (ernstig) misdrijf heeft begaan
Naast het ontnemen van vrijheid (een aantal zaken dient te worden nagekomen), maakt het dat ook de afstand tot de arbeidsmarkt groter wordt. Niet alleen wordt terugkeer gehinderd, ook kan de situatie ontstaan dat ten gevolge van de stressstoornissen iemand zijn (deel)baan verliest of dat andere leden van het gezin op allerlei gebied moeilijkheden (gaan) ondervinden.

Van een democratische rechtsstaat kan worden gesproken als in een staat de collectieve besluitvorming zo is georganiseerd dat alle burgers van het land gelijkelijk in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de uitkomsten van dat proces (democratie) en als die burgers door binding van die ambten aan algemene rechtsregels (rechtsstaat) gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten. – het Gezag

‘gelijk in staat worden gesteld’ – moet je Wonder Woman zijn of zo? Van een democratische rechtsstaat kan dan ook niet worden gesproken! Blijkbaar heeft een ambtenaar meer te zeggen dan een arbeider en de advocaat meer dan de huisvader.

Door in het bijzonder aandacht te besteden aan de gelijke behandeling van gelijke gevallen en de bescherming van individuele vrijheid van de burgers wordt in de parlementaire democratie het scheppen van ruimte voor minderheden tegenover meerderheden de belangrijkste taak van de rechter. Die taak is belang-rijk ter bescherming van de burgers, maar natuurlijk ook ter bescherming van de democratie zelf. -  de Rechtsstaat

Het respect voor het recht is zelfs bij Vrouwe Justitia zoek …   en één ding dat ik heb geleerd, niet alleen uit de geschiedenis, maar ook door eigen levenservaring, is dat wanneer ministers of andere ‘huisbewaarders’ het goed doorbrengen en elkaar ten val brengen, dan is het einde van een Rijk als ‘onafhankelijke staat’ nabij en staat ook zij binnenkort onder curatele **…  Het gaat zo in een gezin, een organisatie en het bedrijfsleven, maar ook op grotere schaal.  – Trouweloze handel …

Zonder respect voor de medemens/de onderdanen (en zijn rechten),  gaat de gehele organisatie ten gronde en het Koninkrijk eraan …   Wie er vandoor gaat? Wellicht Vrouwe Justitia die als een Vorstin op haar troon zit en weelderig leeft of allen die met haar ‘overspel’ bedrijven.

**  Zondag 8 oktober 2017 in een Word-document gezet en wat ontvang ik maandag 9 oktober in mijn mailbox?  ‘Nederlandse bancaire sector doelwit van onderzoek Europese Commissie’  –  Kan het de toets doorstaan?

Ik wens Zijne Majesteit en Zijn gezin dan ook veel Sterkte in deze Zware Tijden en sluit daarom dit bericht (nogmaals) af met de uitlating van een hoogleraar in mei 2016:
“Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets tegen te doen.” 

Hoogachtend,  ~ Sheepish (Looking) Lion

Daniël antwoordde voor den koning, en zeide: De verborgenheid, die de koning eist, kunnen de wijzen, de sterrekijkers, de tovenaars, en de waarzeggers den koning niet te kennen geven; Maar er is een God in den hemel, Die verborgenheden openbaart, Die heeft den koning Nebukadnezar bekend gemaakt, wat er geschieden zal in het laatste der dagen; uw droom, en de gezichten uws hoofds op uw leger, zijn deze: Gij, o koning! op uw leger zijnde, klommen uw gedachten op, wat hierna geschieden zou; en Hij, Die verborgen dingen openbaart, heeft u te kennen gegeven, wat er geschieden zal. Mij nu, mij is de verborgenheid geopenbaard, niet door wijsheid, die in mij is boven alle levenden; maar daarom opdat men den koning de uitlegging zou bekend maken, en opdat gij de gedachten uws harten zoudt weten.  -  Daniël 2: 27 - 30
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *