Een Vaste Grond

Beste lezer (Europarlementariër),

Onderstaand bericht heb ik ook gepubliceerd: http://www.speelman.org/de-rol-van-de-overheid/. De rol die de oversten van de Nederlandse staat aannemen is de rol van een overspelige. De betekenis daarvan is dat zij het vermogen van haar ‘heer’ in de handen van andere heersers speelt.
Had de heer des huizes het van tevoren gezien, voorzeker zou hij gewaakt hebben!

Ik citeer artikel 1 van de Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Mijn ervaring, en ik sta daarin niet alleen, is dat de procesregels voor rechtsvorderingen sinds de ingrijpende herziening van de Grondwet in 1983 die ertoe strekken de rechten te beschermen bij de inrichting van de interne rechtsorde die de justitiabelen aan het Unierecht ontlenen ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke nationale vorderingen gelden (gelijkwaardigheidsbeginsel).

De toekomst van onze jongeren wordt in sterke mate bedreigd en ook uw partij heeft daar een aandeel in! Ook over ‘procesregels en de processuele handeling waarmee een partij zijn zaak voor de rechter brengt’ is het nodige te zeggen. Ziet de burger zich tegen het einde van de 19de eeuw geconfronteerd met een toenemend aantal regels en is veelal afhankelijk van een specifiek voor hem genomen besluit, als een vergunning, zo ook wordt ik in 1986 geconfronteerd met voorschriften en kosten. Niet alleen is er tegen het einde van de 20ste eeuw sprake van uitbreiding en intensivering van overheidsbemoeienis met de maatschappij, ook zien wij uitbreiding en intensivering van bemoeienis vanuit het juridisch gezag en andere dienstverleners. Behalve deze ontwikkelingen zien we (in elk geval zijn mij de ontwikkelingen niet ontgaan) dat de kosten zijn verhoogd ofwel de lasten verzwaard. De vraag die wij mogen stellen is: “Wat is er nog over van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (voorheen: EG-verdrag) (VwEU)?”

Verder zijn er maatregelen getroffen om de verzorgingsstaat om te vormen waaronder het terugdringen van de discretionaire ruimte (Versobering). De democratie is dus meer dan alle andere regeringsvormen aangewezen op de activiteit en participatie van alle burgers? Deze en andere grondregels zijn in toenemende mate verdrongen en vervangen? Zo ziet het er wel naar uit!

 Ik lees: “De Europese politiek staat voor een belangrijke keuze: staan we garant voor de Europese waarden of kijken we toe hoe een gezonde Europese rechtsstaat steeds verder afglijdt naar een autoritair regime?”Sargentini: Europarlementariërs moeten kleur bekennen in Hongarije-dossier. Verder vind ik het volgende: Doorgeslagen bureaucratie leidt tot willekeur. Terwijl De Jong en Schuszler in Staatkunde, Nederland in drievoud m.b.t. de rechtsstaat o.a. het volgende kenbaar maken: “Door algemene rechtsregels vast te stellen wordt voorkomen dat burgers afhankelijk worden van willekeur.”
 Ik vraag mij dan het volgende af: “Worden de rechtsregels (nog) wel toegepast?” Een andere vraag: “Functioneert het juridisch gezag wel naar behoren en hoe is het gesteld met de kwaliteit van functioneel gedecentraliseerd bestuur?”

Nederland maakt deel uit van een groter geheel doordat het in de loop van de tijd allerlei vrijwillige samenwerkingsverbanden is aangegaan. Het meest concreet wordt de invloed van het grotere verband als we kijken naar de betrokkenheid van Nederland bij de Europese Unie. Deze unie is vooral bijzonder, omdat de Nederlandse overheid veel taken en bevoegdheden aan de Unie heeft overgedragen. De organen van de Unie kunnen besluiten nemen die de Nederlandse burgers direct raken (art. 92 GW). De Unie speelt dus een belangrijke rol in de gezagsuitoefening binnen de Nederlandse staat. Als zodanig is het toetsen van de ontwikkelingen in de Europese Unie een essentieel onderdeel van het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland. – Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

 Een sterk en solidair Europa en dat terwijl de huidige regeringscoalitie niet solidair is, noch aan de eigen bevolking, noch aan Europa? Ook niet aan onze jongeren. Hoe verklaart u het dat 12.400 jongeren dakloos zijn, ontheemd zijn, toegang tot het onderwijs concreet bedreigd wordt, het aantal dat de keuze heeft gemaakt van zelfdoding is verdubbeld? “Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheidingen en kindertal.” En zonder eertijds het studieboek Grondbeginselen der Sociologie te hebben geopend, waaruit ik deze tekst uit de inleiding heb gehaald, had ook ik dit verband onafhankelijk getrokken!

Ik kom tot mijn volgende vraag: “Is de staatsbeoefenaar in staat zelfstandig de essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen staat en samenleving?” Belinfante en De Reede stellen het volgende: “Voor de staatsbeoefenaar is het nodig het bestaan en de inhoud van dat ongeschreven staatsrecht te kennen. Het is dus ook een bron van staatsrecht.”

In de zesde eeuw V.C. wordt het volgende opgemerkt: “De koning (Nebuchadnezzar) antwoordde Daniël en zeide: Het is de waarheid, dat ulieder God een God der goden is, en een Heere der koningen, en Die de verborgenheden openbaart, dewijl gij deze verborgenheid hebt kunnen openbaren.” Enkele eeuwen eerder is het volgende opgemerkt: “Het is Gods eer een zaak te verbergen; maar de eer der koningen een zaak te doorgronden. Aan de hoogte des hemels, en aan de diepte der aarde, en aan het hart der koningen is geen doorgronding.”

 Ongeacht de vraag of de afzonderlijke bedenkingen juist zijn, hoe ruimhartig bent u? In Staatkunde, Nederland in drievoud, studieboek uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek, staat het volgende geschreven: “Kortom, op termijn zouden ruimhartige verzorgingsstaten hun eigen economische basis ondermijnen.” Is het niet zo dat wij de voorwaarden voor ons eigen bestaan op deze wijze al vernietigd hebben? In Jesaja 1 lees ik het volgende: “Uw aardrijk is een verwoesting, uw steden zijn met het vuur verbrand; uw land verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid, en een verwoesting is er, als een omkering door de vreemden.” De geschiedenis herhaalt zich? Draagt onze overheid wel de zorg voor de waarborgen voor vrede en vrijheid? Een ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een huis, tegen zichzelf verdeeld zijnde, valt! Wat haalt de (Europese) overheid binnen?

Zelfs wanneer er sprake is van ruimhartigheid dan nog moeten wij niet onverstandig te werk gaan! De gelegenheid maakt de dief …

 Het regeringsakkoord, de coalitie, de samenwerking met het staatshoofd, de besluiten, zij hebben sinds het aantreden van Mark Rutte op 14 oktober 2010 als minister-president, minister van Algemene Zaken, geleid tot maatregelen die meer en meer burgers direct schaden. Neem ook het asielakkoord en bekijk ook ‘Rechtsstaat ook voor kinderen‘. 

“Volksvertegenwoordigers die zich niet van de wijs laten brengen.”  ? Getuigende van een rechte geest, van Kracht? Niet meewaaien met de waan van de dag? Leg mij dan eens uit wat er in Den Haag gaande is?
Regelgeving en bestuur vanuit het Rijk, regelgeving vanuit Europa, niet alleen heeft men de bevoegdheid, maar ook heeft men de taak om (indien nodig) tegenwicht te bieden. Waarom staan zoveel burgers, zoveel huishoudens, er alleen voor? Ze worden niet ondersteund, maar overheerst! De uitvoerende macht berust op kracht, illegaliteit en repressie en daar wordt niet tegen opgetreden? Welk systeem u ook bedenkt, indien de mens in gebreke blijft zal het recht niet zegevieren. De rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend, hetgeen betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet? De bedoeling hiervan is dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk wordt. Waarom dan brengt mevrouw de rechter de procesregels en de processuele handeling waarmee zij een zaak voor de rechter brengt dan zo ten uitvoer dat artikel 1 van de Grondwet is ondermijnd? Waarom worden de rechten van de man door een advocaat, ongeacht deze man of vrouw is, geschaad? Waarom moet (in deze zaak) alleen de vader waarborgen dat de rechten van de jongere zijn beschermd? De centrale overheid, de gedecentraliseerde overheid, de maatschappelijke dienstverlener, het juridisch gezag, zij vormen een concrete bedreiging!

 De rechtsgang, de gang van zaken, aandacht besteden aan de gelijke behandeling van gelijke gevallen en de bescherming van individuele vrijheid van de burgers, het scheppen van ruimte voor minderheden tegenover meerderheden, de belangrijkste taak van de rechter in de parlementaire democratie, daar mankeert het een en ander aan waardoor de burger niet alleen zijn vermogen verliest, maar ook zijn rechten. ERG SOLIDAIR ZIJN DE meeste ACTOREN NIET! U kunt praten wat u wilt, maar wanneer het aan functioneel gedecentraliseerd bestuur mankeert, dan komt niets tot zijn recht.

Coachend leidinggeven is niet soft! In Den Haag zie ik niemand met ballen. Hoe denkt u dan de problematiek op te lossen?

Met vriendelijke groet,

PS: Ik hoop dat u begrijpt dat ik u uitdaag! En gezag? Het ontbreekt, ik zie merendeels loopjongens!…

Oorspronkelijk bericht : http://www.speelman.org/de-rol-van-de-overheid/.

~Sheepish (Looking) LION