Een Volwaardige Plaats

Neemt Nederland met Mark Rutte nog wel een Volwaardige Plaats in? 

Geïsoleerd of ‘Apart Gesteld’ ?


Tegen het eind van de twintigste eeuw is de vraag al eens gesteld of de overheid nog wel in staat is om in de huidige, snel veranderende wereld op allerlei problemen een adequaat antwoord te bieden. Behalve de toetsing van de wet is het ook van belang om het  cognitieve functioneren van de Rijksfunctionarissen in kaart te brengen! Cognitieve functies zijn functies als het geheugen, leervermogen, taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe dagelijkse handelingen. 
Leervermogen is de mate waarin je nieuwe informatie in je opneemt en deze vervolgens effectief toepast in allerlei (werk)situaties. Leervermogen houdt dus meer in dan het reproduceren van feitelijke kennis uit een boek of opleiding. Het gaat ook om het toepassen van de kennis die je hebt en het willen leren van de dingen die je doet en ondervindt.

Is de volgende wel vraag essentieel in het beantwoorden van de vraag of de overheid (nog) wel in staat is? “Hoe is het gesteld met de bereidwilligheid van minister-president Mark Rutte om de kwaliteit van de democratische rechtsstaat te onderhouden?” Is de minister-president getrouw aan de Nederlandse staat en het onderhouden daarvan? 

Op 15 oktober 2018 heb ik de minister van Binnenlandse Zaken Ollongren (via haar woordvoerster) en een Kamerlid ook gewezen op het functioneren van het gedecentraliseerde bestuur en de departementen  en doel daarbij op de relatie tussen de staat en het recht. In Democratie van Nu stelt D66 het volgende, ik citeer: “Willen we onze democratie versterken, dan is democratisering pure noodzaak.” Op zich ben ik het eens met deze stelling, maar van belang vind ik het om te weten welke voorstelling D66 heeft en hoe zij ‘tot de gedachte is gekomen’.

“De psychologie van onze samenleving”

Recent was in het nieuws dat minister van Defensie in het kabinet-Rutte III Ank Bijleveld een verstoord beeld had.  Ook de berichtgeving vanuit de Rijksoverheid en/of de pers omtrent het aantal misdaden en de nationale en internationale conflicten is niet eenduidig. Niet alleen heeft mijns inziens de VVD onder Hennis en Dijkhoff Defensie niet goed verzorgd achtergelaten, ook hebben PvdA en VVD nagelaten de maatschappelijke problematiek deskundig aan te pakken. 

Note: Wanneer het gaat om de kwaliteit van de democratische rechtsstaat dan zie ik D66 als ‘de’ partij die daarop ook zichzelf onderzoekt. Ook de SP probeert het in de gaten te houden en brengt het onder de aandacht. Elk doen zij dit op hu eigen manier en vanuit hun visie (standpunt).

Niet alleen werd tegen het einde van de vorige eeuw de vraag gesteld of de overheid nog wel in staat is om in de huidige, snel veranderende wereld op allerlei problemen een adequaat antwoord te bieden, ook werd duidelijk dat de fundamentele problematiek niet (meer) werd opgelost. Ook in de periode dat Jan Pieter Balkenende, een Nederlands hoogleraar en CDA-politicus, minister-president van Nederland was (2002 – 2010), is hierin géén verandering geweest. De persoonlijke ambitie van Mark Rutte heeft de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland alleen maar verslechterd. Het is een puinhoop waar ook het gedecentraliseerde bestuur geen weg in ziet en waardoor ook uitvoeringsinstanties ‘de fout’ ingaan. De (kwetsbare) burger was al slachtoffer.


‘Streven naar een volwaardige plaats’

Het streven naar een volwaardige plaats in de samenleving vanuit een achtergestelde positie (emancipatie) kan via een aantal wegen/manieren. Persoonlijk vind ik dat de (rechts-)persoon de weg zelf moet (leren) wandelen. Menigeen komt zijn/haar recht halen, maar doet de ander van het recht verstoten. De rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, OOK DE OVERHEID NIET!

 Gezaghebbers hebben het Rijk alleen?

Dat onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het ‘koosnaampje’ van  dictatoriale Ollongren heeft is mijns inziengs begrijpelijk. Dit houdt ook verband met het  sociaal-emotionele niveau. Bij het analyseren van de emotionele ontwikkeling wordt beschreven hoe men emoties steeds meer bewust ervaart en hier grip op krijgt. De emotionele ontwikkeling hangt sterk samen met de sociale ontwikkeling. Emoties spelen een belangrijke rol bij contacten tussen mensen (bijvoorbeeld de omgang met leeftijdsgenoten of met volwassenen) en de aanpassing van mensen aan hun fysieke en sociale omgeving.

Heeft de burger/functionaris een goed ontwikkelt oordeelsvermogen?

Ook bij psychologen, psychiaters, psychotherapeuten en overheidsfunctionarissen is er (zeer veel) ruimte voor verbetering. Had mijn dochter met 17 jaar een goed cognitief vermogen, nu zij 22 is kan zij het ook verwoorden – ook het analyseren van de emotionele ontwikkeling. –  Zelfkennis 
De omgeving ofwel de druk – denk aan Assepoester en Belle – is daarbij (nog) wel van invloed. Assepoester had amper een beschermde atmosfeer!  
 Belle? Was het de liefde van/tot de vader? Veel kinderen zijn daarvan of van beide ouders verstoten. 

 Volgt hier de inhoud van een bericht aan Rijksambtenaren:

Rotterdam, 15 oktober 2018

Kenmerk:                                                      Betreft:  
EMANCIPATIE/xx-LS/15.10.2018               EEN VOLWAARDIGE PLAATS

.. het streven naar een volwaardige plaats in de samenleving vanuit een achtergestelde positie …

Hoogedelgestrenge Heer/Vrouwe,

Allereerst wil ik u feliciteren met uw rol/functie van [ … ] en wens u daarbij veel wijsheid en sterkt toe.

 Een expliciet verbod: Ik heb het over de aanpassing van de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Ik merk op dat ik een kind van 1 niet zo behandel als een minister-president zoals Mark Rutte. Ik benoem daarom het begrip Cognitief Niveau.

Cognitieve functies zijn functies als het geheugen, leervermogen, taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe dagelijkse handelingen. Hierbij valt te denken aan psychische processen die te maken hebben met begrip, kennis, herinneringen, problemen oplossen en informatieverwerking. Het is van belang te weten welke cognitieve mogelijkheden de cliënt mens heeft. Naast de verbale mogelijkheden gaat het ook om de performale mogelijkheden van de cliënt mens. Het cognitieve functioneren is in kaart te brengen met tests waarbij een actieve participatie van de cliënt mens gevraagd wordt, maar ook met observatie en het invullen van schalen door direct betrokkenen.

Het invullen van schalen door direct betrokken: Of ik u de vacaturetekst van Pedagogische Begeleiders heb toegezonden in één van mijn eerdere berichten, dat zou ik moeten nazoeken, maar daarom het punt waar het mijns inziens om draait: “Je borgt de orthopedagogische situatie door het observeren van de groep, het onderkennen, interveniëren en begeleiden van het groepsdynamisch proces en het opvoeden, begeleiden, stimuleren en activeren van individuele jongeren. Last but not least: je deelt onze christelijke levensovertuiging.”

Al heb ik ruime kennis van de geschriften en ‘observeer’ ik de persoon Christus en zijn manier van doen en laten, hetgeen binnen de zogeheten christelijke samenleving doorgaat als christelijke levensovertuiging is niet noodzakelijk mijn manier van doen en laten. Toch krijg ik daardoor vaak een stempel opgedrukt. En daarom een andere term of samenvatting: “De psychologie van onze samenleving”.

 Psychologie van de samenleving: Berust deze op de hokjes, de vakken, waar een psycholoog de mens in stopt? Zijn mijn mogelijkheden beperkt of zijn zij onbegrensd? Zelfkennis is het vermogen om de eigen denkwijze, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de eigen geest en van het eigen lichaam te kunnen inschatten en daar rationele conclusies uit te trekken.

 Op 19 januari 2019 hoop ik in leven en gezondheid de leeftijd van 50 te bereiken. Doordat de werkzaamheden rondom de boerderij tot mijn 18de jaar niet in een cv staan vermeld en ik m.b.t. de werkzaamheden geen diploma’s of certificaten heb word ik door menig recruiter niet voor geschikt of vol aangezien. En al had ik nog geen cv en solliciteerde ik na het afronden van de Havo bij de Koninklijke Luchtmacht, ik kreeg een voorstel. Het voorstel hield een Hbo-opleiding in, de functie van officier en een contract van in totaliteit 4 jaar. Het was een andere baan dan waar ik naar had gesolliciteerd.

De rechtsstaat is ook voor kinderen: in de reactie op het “Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen” valt te lezen “In de rechtspraktijk plegen genoemde artikelen de G.I. brengen tot een autoritaire benadering van de ouders. Ze zijn een sta-in-de-weg voor een op samenwerking gerichte attitude bij ouders en G.I.”

Ezechiël 34: 4 De zwakke sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet; maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid. 5 Alzo zijn zij verstrooid, omdat er geen herder is; en zij zijn als het wild gedierte des velds tot spijze geworden, dewijl zij verstrooid waren.


“De psychologie van onze samenleving”

Vanuit het Kabinet van de Koning ontvang ik een reactie als “veelschrijver gebruikt onbegrijpelijke/religieuze teksten”. Laat ik u bekend maken dat ik zo mijn eigen methode heb ontwikkeld om snel aan bruikbare informatie te komen. Het leervermogen is in tijd van nood menigmaal mijn redding geweest. Tevens het vermogen om de eigen denkwijze, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de eigen geest en van het eigen lichaam te kunnen inschatten en daar rationele conclusies uit te trekken.

 Kabinet van de Koning: Ik kom daarmee tot de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Denk bijvoorbeeld aan het verbod op willekeur en het verbod op vooringenomenheid. Een expliciet verbod. Ik merk op dat ook de meester in het recht, woordvoerder van het Kabinet van de Koning, niet (volkomen) functioneert.

De waarde van een cv:

Technische opleiding Koninklijke Marine: Zelfkennis heeft ook raakvlakken met het autobiografisch geheugen; het geheugen voor feiten en gebeurtenissen uit de eigen levensgeschiedenis. Gedurende de Eerste Maritieme Militaire Vorming had ik als boerenzoon, voormalig aspirant bedrijfsleider en na de opleiding aan de School Reserve Officieren Kader Infanterie (dienstplicht) ook aspirant officier, ook het jonge kader te ondersteunen in de nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Menig trainer had niet de vaardigheden die ik al op zeer jonge leeftijd eigen heb gemaakt. Ik had de praktijk, zij de theorie (deels). Een maal op het TOKM m.b.t. de technische opleiding waren er ook docenten die of zelf de stof niet beheersten of de stof niet over konden brengen aan de lager-opgeleide bakmaten. Defensie heeft toen maar besloten met de cijfers te knoeien (1991). Was dit omdat het percentage vrouwen in dienst omhoog moest? Wat betekent dit voor de kwaliteit van de Nederlandse Krijgsmacht?

 Het staatsrecht in ruime zin betreft de organisatie van de overheid, de bevoegdheden van de verschillende overheidsorganen en de relatie overheid – burgers. Dit ruime staatsrechtbegrip omvat het staatsrecht in enge zin, ook wel aangeduid als het constitutionele recht omdat dit de constitutie dat wil zeggen de inrichting van de staat regelt (al gebruikt men de term constitutie ook wel voor de Grondwet), en bovendien het bestuursrecht. Bestuursrecht ziet op de rechtsnormen betreffende het bestuur dat de overheid uitoefent in de samenleving, de relatie bestuur – burger, alsmede de beschermingsmogelijkheden voor de burgers tegen onjuist geachte bestuurshandelingen.

In Staatkunde, Nederland in drievoud maken De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne staat inzichtelijk. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht. Verschillende opvattingen worden gepresenteerd die de lezer in staat moeten stellen zelfstandig de essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen staat en samenleving. Staatssecretarissen Klijnsma en Van Ark hebben deze kennis niet, is niet het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Althans zo wordt mij bericht.

In staat zelfstandig de essentiële vraagstukken te analyseren …

  Een essentiële vraag: “Welke zaken moeten bij formele wet door regering en parlement worden geregeld en hoever reikt de regelingsbevoegdheid van de gemeenten?” Om deze vraag goed en volledig te kunnen beantwoorden zal de functionaris de benodigde kennis moeten bezitten. Belinfante en De Reede stellen dan ook het volgende: “Voor de staatsbeoefenaar is het nodig het bestaan en de inhoud van dat ongeschreven staatsrecht te kennen. Het is dus ook een bron van staatsrecht.”

*En wat moet aan de leerkracht zelf overgelaten worden?

Het electoraat, een sta-in-de-weg: Het beginsel van loyaliteit komt bijvoorbeeld bij decentrale overheden aan bod in geval van dat de centrale overheid tekortschiet bij het omzetten van richtlijnen. Wanneer ik bijvoorbeeld vice-pesident Hugo de Jonge, burgemeester A. Aboutaleb en Commissaris van de Koning mevrouw Klijnsma in ogenschouw neem dan heb ik gerede twijfels over hun functioneren. Welke cognitieve mogelijkheden hebben deze functionarissen ter bevordering van de kwaliteit van de democratische rechtstaat Nederland? Willen we onze democratie versterken, dan is democratisering pure noodzaak! Maar vooralsnog is (ook) burgemeester A. Aboutaleb een sta-in-de-weg voor democratisering. Hij weigert in te zien dat de Armoede in Rotterdam ook mede het gevolg is van zijn besluiten? In een tv-uitzending richtte hij zich begin 2017 tot het nieuw te vormen Kabinet.

Essentieel voor de positie van het gedecentraliseerde bestuur is de democratische rechtvaardiging van dit bestuur! Zoals het Rijk op vele manieren het gedecentraliseerde bestuur kan beïnvloeden, zo heeft het gedecentraliseerde bestuur een basis om zich ten opzichte van andere besturen te manifesteren. Dit is sinds 1948 in de Grondwet geregeld.

EMANCIPATIE: Wie komt er op voor de rechten van de mens? Parasieten zullen er ook altijd zijn, zo lopen er een aantal mee binnen de fractie om deze partij als kruiwagen te gebruiken. Zowel landelijk als in de regio en de gemeenten. Gaat een expliciet verbod wel doeltreffend en doelmatig zijn in geval de overheden zich niet gedragen en niet naar behoren functioneren?

De Psychologie van de samenleving verschilt niet met die uit de tijd dat Jozef als slaaf werd verkocht en door een heerseres bedrieglijk en trouweloos werd behandeld waarna hij in de gevangenis belande. Met strengheid en met hardigheid heersen is niet wat mijn dochter wordt voorgehouden als zijnde bevorderlijk voor de opvoeding van 2 tot 4-jarigen. Heb ik nog een masterspecialisatie nodig m.b.t. ernstige ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten?

In 1 Samuël lezen wij van Koning Saul, een gekozen staatshoofd, en in hoofdstuk 22 gaat hij voort, niet alleen de volkeren rondom, maar ook het eigen volk aan zijn macht te onderwerpen: ‘Toen zeide de koning tot Doeg: Wend gij u, en val aan op de priesters.’ *Economisch en eigen gewin.

Gedragsproblemen van het staatshoofd zorgden ook voor ontwikkelingsstoornissen bij zijn zonen en dochteren, maar werkte door binnen de gehele staatsorganisatie. De persoonlijke ambities van één man hadden consequenties voor het gehele volk, de toekomst van de natie en de autonomie van de staat. De ambities van de minister-president slaan door, maar ook kan de indoctrinatie van de klimaatideologie maken dat de democratie omslaat in een dictatuur. De gevolgen daarvan als rechtsongelijkheid zal sterk toenemen, de sociale zekerheid en rechtszekerheid in toenemende mate (sterk) afnemen en daarbij een stijging van huiselijk en binnenlands (domestiek) geweld. Oorzaak daarvan is een staatsinstelling die zich sterk autoritair gedraagt en de bevolking – in het bijzonder de ‘kleintjes’ – onderdrukt. Wanneer de overheid zoals zij in de laatste jaren heeft gedaan de belastingdruk verhoogd en de kwetsbare burgers blijft onderdrukken – de rechtszekerheid verstoord – zal ook de rechtszekerheid van de doelgroepen wiens rechtspositie u wilt verbeteren geweld worden aangedaan.

  Psychologie van de samenleving: Het recht van de sterkste? Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle! In 1 Korinthe 10 wordt de volgende opvatting gepresenteerd: “Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.” – NBG51: NBG-vertaling 1951

Ik zal handhaven de deugd en adeldom;
Ik zal handhaven de hoogheid van mijn naam;
Ik zal handhaven de eer, het geloof en de wet;
Van God, van de Koning, van mijn vrienden en mij.

Hoogedelachtbare, ik hoop dat deze ‘richtlijnen’ u van nut (kunnen) zijn om de beoogde doelstellingen naderbij te brengen in plaats van, zoals thans dreigt te gebeuren, te verwijderen. Heeft u verder nog vragen, dan hoor ik het gaarne.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION