Financiering Kinderopvang

voorlichting@raadvanstate.nl

MET DE DEUR IN HUIS VALLEN, wij, Nederlanders, kennen de uitdrukking. Doet mij denken aan de verhalen van de Galliërs, aan Asterix en Obelix. Persoonlijk ben ik ook allergisch voor overheersing en bezetting evenals een (sterk) autoritaire regime.

De impact van 50 jaar Kinderopvang, eertijds veelal uit nood geboren, maar ook nu veelal (nood)gedwongen.
 – Is er wel een keuze?
 – Wat zijn de gevolgen voor de psychische en psychosociale ontwikkeling?
 – Zijn er persoonlijke ontwikkelingen mee gemoeid? 
 – Gaat de samenleving erop vooruit?
Geen onbelangrijke vragen denk ik! Hieronder volgt dan ook mijn bericht aan de Raad van State:

Excellentie, edelachtbare,

Ik las: ‘ Samenvatting advies over ingetrokken wetsvoorstel nieuwe financieringssystematiek kinderopvang‘. En daar heb ik zo mijn bedenkingen bij.

 Ik ben opgegroeid in een gezin, moeder ving ons op, ik bracht tijd door met beide ouders, totdat in november 1972 er abrupt verandering kwamen. De lasten en verantwoordelijkheden werden voor mijn vader wegens allerlei invloeden zwaarder. Wanneer hij thuis was, dan was hij vermoeid … 

De Psychosociale Belasting

In Staatkunde, Nederland in drievoud maken De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne staat inzichtelijk. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht. Verschillende opvattingen worden gepresenteerd die de lezer in staat moeten stellen zelfstandig de essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen staat en samenleving. Zij spreken gegeven de betekenis van een democratische rechtsstaat dat een een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de structuur, als ook voor het functioneren van de staat. Ik merk op, dat zowel aangaande de structuur als het functioneren, aan deze regels niet (meer) wordt beantwoord.

 In diverse correspondentie met overheidsfunctionarissen heb ik met betrekking tot de moderne staat, een gecompliceerd organisme waarvan je niet gemakkelijk een voorstelling maakt, uitgezocht wat de huidige toestand is. Een essentiële vraagstuk die bedacht kan worden is: “In hoeverre zijn de doelstellingen benaderd?”

Nu worden jeugdcoaches opgeleid, ook door de gemeente. Coaches die of zelf geen kinderen hebben of (nog) niet weten hoe zij hun jongere verder moeten begeleiden en deze worden opgezadeld met een taak die de ouder wordt ontnomen. Ook ligt de bevoegdheid en de beschermende taak niet meer bij de ouder, de ruimte wordt sterker dan in de jaren zestig en zeventig al het geval was, verdrongen. Behalve dat er sprake is van doorgeslagen bureaucratisering en aantasting van het (ouderlijk) gezag, – wordt ook doelbewust ondergraven – is er in toenemende mate sprake van gedragsproblematiek en gedragsstoornissen.

Om het beeld van de democratische rechtsstaat te complementeren is het ook belangrijk stil te staan bij de inhoudelijke taken en bevoegdheden van de overheid. Vooral na de Tweede Wereldoorlog – maar het proces had zich al vanaf het begin van de vorige eeuw in gang gezet – is een vergaande intensivering van de rol van de overheid in de samenleving te constateren. In dit verband spreekt men van het ontstaan van de Nederlandse verzorgingsstaat: de overheid krijgt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van een minimaal niveau van menswaardigheid voor een ieder van ons toegedeeld.

 Echter, al sinds mijn vroege jaren ervaar ik dat de rechtsstaat ofwel de bedoeling daarvan en de kern van het recht worden aangetast. In 1983 is er sprake van een ingrijpende herziening van de Grondwet, maar ook is er dan al sprake van een aanval op de interne rechtsorde. De ontwikkelingen zijn in de jaren negentig door maatregelen die het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft genomen verder versterkt. Zelfs, al heb je als ouder rechten, de ruimte wordt in sterkere mate verdrongen. Niet alleen ontbreekt veelal de ruimte, ook de kosten rijzen al decennia de pan uit! Er is sprake van toenemende armoede en schuldindustrie, bewindvoering is een groeimarkt in die schuldenindustrie maar zorgt ook voor meerdere gedragsstoornissen, psychische en psychosociale aandoeningen, en oplopende ‘winsten’ …  NEE, van belasting- en vermogensfraude! 

 Niet alleen wordt de zorg bij de ouder weggenomen, veel burgers staan stil in de (persoonlijke) ontwikkeling en volgen slaafs het systeem. Argeloze duiven, vee dat naar de slachtbank wordt geleid … 

 Van diversiteit is geen sprake, leeftijdsgroepen worden in hokken gedouwd, ouders gesepareerd van hun kinderen. Ouders mogen ‘s ochtends en ‘s avonds hun kind uit bed halen en instoppen, maar de rest van de ontwikkeling, daarin heeft men geen aandeel. De ouders zijn de geldmachine voor de directeuren, de psychiaters, de bewindvoerders. Ze mogen voor akkoord tekenen … 

Is dit bevorderlijk voor de zorg en het welzijn? Is dit gezond, ook voor de psychosociale ontwikkelingen? Wat te denken van cognitieve functiesHeeft de geleerdheid ons dwaas gemaakt?

 Staatkunde, het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland, ligt al decennia braak, is verwaarloosd, veronachtzaamd, “Maar niemand had trek in de bescherming hiervan.” Zie ook: https://www.geenstijl.nl/5118952/de_zelfmoord_van_europa/. Iedereen heeft ambitie, ideeën, maar ‘loyaal aan organisatie’, dat ontbreekt. 

 Ik heb parlementariërs en Europarlementariërs uiting gegeven van wantrouwen: http://www.speelman.org/ministeries/motie-van-wantrouwen/

 Ik heb Kamerleden die o.a. bezig zijn met onder meer primair onderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang, het volgende bekend gemaakt: http://www.speelman.org/kansloze-jongeren/

Wij spreken van ondermijning van Grondwet en bestuur, de impact hiervan, van belastingfraude en vermogensbeheer, concurrentievervalsing en noem maar op. Het is een beerput …   
Aan functioneel (gedecentraliseerd) bestuur ontbreekt het en daarvan ondervinden burgers ernstige schade!

Is dit rentmeesterschap? Is dit hoe men met mens en kapitaal omgaat? Een ONGEZOND LEEFKLIMAAT, dat is er tot stand gebracht!

 Wat een ‘lonende’ prestatie … 

 Ik zie gaarne dat hierin verandering ontstaat, ten gunste van de mens, de mensheid en de menswaardigheid!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION