‘Gedragswetenschappen’

MVO-Nederland

Dinsdag 11 september wederom de praktijken van bankiers en de overheid onder de loep genomen. Kreeg ik vorige week te verstaan dat de gemiddelde schuld op € 30.000 per burger ligt (landelijk) en dat deze in Rotterdam € 50.000 bedraagt, blijkt de schuld onder Rotterdamse jongeren gemiddeld € 23.700 nu t.o.v. fl 30.000 tegen het einde van de jaren en nu dus gerekend gestegen is naar fl 50.000. Bij de Kredietbank Rotterdam zijn 27 uitschieters bekend waarvan het bedrag oploopt tot € 200.000.

Wat de zegsman van Kredietbank Rotterdam ook bekend maakt is dat wanneer de burger verwezen wordt naar de Vraagwijzer en deze verwijst de burger door naar de Kredietbank Rotterdam, dat ze kans maken slechts 2% van de schuld af te dragen. Een restant van gemiddeld € 48.000 en voor jongeren € 22.000 komt na drie jaar bij de banken neer die door de Nederlandse regering wederom gered moeten worden.

Dit wordt allemaal gedaan met termen als schuldhulpverlening onder de mantel der liefdadigheid. Burgers die psychische en somatische aandoeningen hebben en anderen graag willen ondersteunen worden vanuit de Centrum van Dienstverlening, vanuit de gemeentelijke instelling, gemotiveerd om aan deze ondermijnende praktijken mee te werken. De nietsvermoedend burger wordt gemakshalve onwetend gelaten, en indien je als burger die opkomt voor de belangen van de samenleving en onze jongeren (wiens toekomst op het spel wordt gezet om als bankier een vorstelijk salaris en pensioen te mogen genieten – ‘hard werken’) en je boosheid uit, dan mag dit niet. Ook moeders kiezen dan ineens partij van de ‘geldverstrekker’, niet beseffend dat de jongere nog hard moet werken tegen een hongerloon om ook de stijgende pensioenlasten te financieren.

Het totale monetaire beleid, zowel nationaal, internationaal en grootstedelijk, is maatschappelijk onverantwoord. Toch acht ook de zegsman van Kredietbank Rotterdam zich niet aansprakelijk voor deze schadelijke praktijken.

Jongeren die tien jaar geleden uit de schulden zijn geraakt zien dat het er voor de jongere niet beter op is geworden, eerder slechter. En het is triest te moeten vernemen dat veel jongeren, maar ook ouders, de toekomst niet meer zien zitten. Schrikbarend!

Let op! Geld lenen kost Geld €

Ook ketens als Hema en Kruidvat verstrekken leningen en dus is er ook weinig controle en grip op. De bank hoeft maar weinig tijd aan een eerste lening te geven, de rest is inkomsten voor de duur van iemands leven (of toch niet). De Kredietbank Rotterdam loopt makkelijk binnen, maar anderen raken aan lager wal, dit geschiedt dus niet alleen met voorkennis, maar moedwillig (willens en wetens).
In de afgelopen jaar, ondanks de ‘bewustheid’ die de Nederlandse overheid de burger mee wil geven, is er juist meer ruimte gegeven om dit gedrag – consumptie – te blijven prikkelen. Telkens wordt het gat met een grotere gat gevuld. Een gebed zonder eind!

Wat geeft dit te kennen over MVO-Nederland? Te denken valt aan de MVO-prestatieladder, de kwaliteit van de democratische rechtsstaat en het onderhouden daarvan.
Gegeven de uitleg die De Jong en Schuszler presenteren in Staatkunde, Nederland in drievoud, denk ik dat er heel veel te zeggen is: “Van een democratische rechtsstaat kan worden gesproken als in een staat de collectieve besluitvorming zo is georganiseerd dat alle burgers van het land gelijkelijk in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de uitkomsten van dat proces (democratie) en als die burgers door binding van die ambten aan algemene rechtsregels (rechtsstaat) gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten.” 

Zijn er verklaringen voor, redenen, waarom de verschillen in Rotterdam groter zijn dan landelijk? Enerzijds kan men denken aan het migratiebeleid en het asielakkoord, anderzijds kan men bedenken dat de arbeider in het grootstedelijke gebied lager opgeleid is dan in regio’s waar de burgers veel meer op zichzelf zijn aangewezen en zich zelf verder wegwijs hebben gemaakt (onafhankelijk, zelfstandig) zelf. Verder valt op te merken dat in een dorp een scholengemeenschap inclusief was, terwijl in het grootstedelijk gebied al veel sneller ‘specialisme’ (lees separatie) plaatsvond.

Wanneer wij denken aan functies als het geheugen, leervermogen, taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe dagelijkse handelingen, en hierbij valt te denken aan psychische processen die te maken hebben met begrip, kennis, herinneringen, problemen oplossen en informatieverwerking, dan is het cognitieve niveau ofwel het bewustzijnsniveau minder sterk ontwikkelt en/of lager. Er wordt wel gezegd dat Rotterdam meer lvb-ers kent – mensen met een LVB begrijpen anderen vaak verkeerd en schatten hun reacties niet goed in – maar dan wijst de doorgaans hoger opgeleide naar de lager opgeleide, de ambtenaar naar de arbeider, zonder de eigen tekortkomingen te bemerken. Mede hierdoor verwijst de gemeentelijke instelling al te snel naar ‘hulp’ van de psychiater. De psychiater, niet wetende wat er gebeurt, zich ook niet bewust van zijn/haar tekortkoming onderschat het cognitieve niveau met als gevolg dat dat de cliënt niet conform zijn verstandelijke vermogen wordt benaderd. Daarnaast bestaat ook het misverstand dat de ambtenaar of een andere functionaris het wel weet (overschatting van het cognitieve niveau). Zo moest ik het met 17 jaar zelf uitzoeken en liepen ouderen weg.

Ik had een functie en samenwerken is klaarblijkelijk gedrag dat er niet van nature inzit, ook niet is aangeleerd …

Unietrouw, het hoge woord is eruit: 

Het beginsel van loyaliteit (ook wel unietrouw) houdt in, op grond van art. 4 lid 3 VEU, dat lidstaten de verplichtingen van het Europees recht moeten nakomen en geen maatregelen mogen nemen die de verwezenlijking van de doelstellingen van het EU-Verdrag in gevaar kunnen brengen.
Gemeenschapstrouw: Benaming voor het beginsel van loyale samenwerking of loyaliteitsbeginsel. Het in het EU-Verdrag vastgelegde beginsel (artikel 4 lid 3) dat lidstaten alle maatregelen zullen treffen om de verplichtingen uit het EU-Verdrag en het EU-Werkingsverdrag na te komen en zich zullen onthouden van alle maatregelen die de doelstellingen van deze verdragen in gevaar kunnen brengen. Het beginsel werkt ook tussen de lidstaten onderling, tussen de instellingen en de lidstaten en tussen de instellingen onderling.

Ook de zegsman van Kredietbank Rotterdam – de instelling – die de training voor het Centrum voor Dienstverlening – de gemeentelijke instelling – faciliteert heeft het idee niet toerekenbaar te zijn. Ook hij houdt er eenzelfde gewoonte als Mark Rutte op na. 

Een aantal functionarissen die zich als Europarlementariër onder meer bezighielden met transport, justitie en burgerlijke vrijheden, maar als Tweede Kamerlid ook met rijksbegroting en Europees en internationaal monetair beleid, hadden m.i. kritische vragen moeten stellen. 
“In deze vragen komt een aantal belangrijke aspecten van het bestuursrecht aan de orde, die in de volgende hoofdstukken worden besproken. Welke zaken moeten bij formele wet door regering en parlement worden geregeld en hoever reikt de regelingsbevoegdheid van de gemeenten?” – Staats- en bestuursrecht in historisch perspectief.

“Voor de staatsbeoefenaar is het nodig het bestaan en de inhoud van dat ongeschreven staatsrecht te kennen. Het is dus ook een bron van staatsrecht.” – Belinfante en De Reede

Meer en meer kom ik tot de conclusie dat de staatsbeoefenaar zich niet op de hoogte heeft laten stellen van de inhoud van zijn/haar bijzondere functie.

Sterker nog dan in voorgaande jaren geraken zwakke en kwetsbare groepen in het uitvoeringsproces in de problemen. Daarbij heeft Nederland sterker dan in andere landen maatregelen genomen om de verzorgingsstaat om te vormen (Versobering). Zo ook is de discretionaire ruimte ruimte (beslissingsvrijheid) in het uitvoeringsproces teruggedrongen. Behalve aanscherping van wet- en regelgeving, worden ook de plichten van burgers benadrukt en is sprake van  verdere bureaucratisering van de uitvoering van beleid.

“Kern van het recht is dan het bestaan van algemeen verbindende regels, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd.” – Rechtsstaat

Van de Kernwaarden is m.i. nog weinig over! 

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION