Geestelijke Vormingsconferenties

“Geestelijke verzorgers spelen een cruciale rol”

De ChristenUnie wil de weerbaarheid van militairen versterken. Dinsdag stemde de Kamer voor een motie van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind om de deelname aan de geestelijke vormingsconferenties voor militairen te stimuleren. In deze motie pleit Voordewind voor conferenties waar toekomstige officieren van de landmacht geestelijke vorming krijgen.

Wanneer ik denk aan geestelijke vorming dan denk ik aan 1 Samuël 18:

SITRAP:
Gezaghebbende koning Saul – een oordelaar – drukt een ‘stempel’ op de jongere David. Andere teamleden worden geïndoctrineerd en Saul doet menigten aanlopen tegen David. Burgers aan het regiem onderwerpen en de sterkere tot struikelen willen brengen. In de geestelijke gezondheid (GGZ) zien wij dit proces ook terug.

 

Intrige, trouweloze trouwbeloften, manipulatie, misleiding, subordinatie, verwerpen spiegelinformatie (een ander ‘passend’ antwoord willen horen) et cetera …

* Met recht, zij hebben hulp nodig …

 Ruling: gezag is/wordt in handen van enkelen gelegd en wordt (stilzwijgend) nagevolgd en ten uitvoer gebracht. Niet staan in eigen regie/kracht (verwerping eigen verantwoording), tegenwicht wordt ontkracht en terugkoppeling wordt als tegenspraak opgevat en verworpen. Eenzijdig wordt de burger een beeld opgelegd en zo moet het gezien worden en niet anders …
Deze ontwikkelingen vinden binnen de samenleving plaats en zijn van invloed op de individuele ontwikkeling. Binnen het onderwijs maar ook in de geestelijke zorg worden burgers gevuld met verkeerde gedachten (beschadigde gegevens, corrupt/verbasterd). In het ergste geval wordt het zelfbeeld ernstig verstoord.
Iedere meet- en regeltechnicus kan u uitleggen dat een proces dat géén terugkoppeling heeft niet de uitkomsten geniet die verwacht maar ook gesteld worden.

Opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des [duivels] tegenpartijders

Wat David overkwam is mij als onderofficier ook overkomen? Dit gebeurde gedurende de opleiding aan het SROKI-Ermelo en in de periode daarna. Niet dat ik tegenover Goliath stond, maar wel in een situatie waar van machtsstrijd sprake is – mentaal. In het bijzonder jongeren met een reformatorische achtergrond aarzelden niet om ellebogenwerk te verrichten. Nu ik terugkijk was was toen al sprake van een geestelijke strijd (om macht?).
Eén van de redenen – misschien wel de reden – dat ik geen behoefte had aan promotie. Indien een jongere wordt gehouden voor ‘mindere’ maar de ‘meerdere’ in daden overtreft dan leidt dit intern tot allerlei confrontaties en conflicten.
Eenzelfde gebeurt indien je als vrijwilliger ergens gaat helpen maar in daden overtref je al snel de beroepskrachten. In het bijzonder wanneer hoofden van de organisatie met spiegelinformatie worden geconfronteerd en hun werken (praktijken) in het licht komen te staan (in het bijzonder wanneer deze het daglicht niet kunnen verdragen).

Na 23 jaar reformatorische gemeenschap en 23 jaar pinkstergemeenschap, verschillende banen en afwisselende organisaties durf ik te stellen dat ik door situaties ben gegaan zoals in het boek Openbaring in hst. 2 getypeerd worden. Deze verwijzen naar leerprocessen die van alle eeuwen en generaties zijn.

 Geestelijke Vorming is in het bijzonder van belang om de menswaardigheid tot gelding te laten komen en een vereiste wanneer het gaat om het functioneren van de Staat. Met andere woorden, het is een kwaliteitseis voor ministers, rechters en andere overheidsambten vanwege de specifieke functies en de kwaliteitseisen die daaraan gesteld moeten worden. Lees ook ‘Gezag‘.

Ik ben zo brutaal geweest om op 14 oktober 2017 Zijne Majesteit een brief te versturen met als onderwerp Ontbinding Kamers. Ik zal mij in deze dan ook moeten verantwoorden wanneer ik stel dat de staat niet functioneert, maar ook zal ik met antwoorden moeten komen en oplossingen voordragen – het vraagt om uitleg.
Ik heb te maken met ‘Armoede en Uitsluiting’ en zal dus ‘mij’ vanaf het begin moeten opwerken. Versterkt in eigen regie.

In de afgelopen jaren heb ik diverse burgers mogen ondersteunen. Versterking eigen regie bevorderde het welzijn en verloste hen van het vangnet van de GGZ. Drugsgebruik en alcohol gebruik neemt daarbij ook af en ‘medicijnen’ om de stemming te onderdrukken zijn overbodig geworden. In de situatie van een echtelijke scheiding zouden procedures er toe hebben geleid dat het kind in toenemende mate psychosociaal belast zou worden en daaraan (mogelijk)bezwijken maar zeker schade hebben geleden (in ontwikkeling maar ook financieel). Voor het moment lijdt ik dien ten gevolge schade: ‘Schuldproblematiek’ en dien ten gevolge Armoede en Uitsluiting.

Laat ik de ‘zwakkere’ lijden onder het gewicht van regelgeving en bestuur vanuit het Rijk? Zou ik de menswaardigheid verkopen voor geld zoals sommige al hebben gedaan? Zou ik de bevolking laten lijden en jullie partijgenoot worden? Ik had mijn kwaliteiten dan allang verzilverd ….

Als ik dan door een Islamitische man voor man van God wordt gehouden, zou ik mij dan onder de mensen niet menswaardig moeten gedragen?

Ik zal des Heeren gramschap dragen, want ik heb tegen Hem gezondigd; totdat Hij mijn twist twiste, en mijn recht uitvoere; Hij zal mij uitbrengen aan het licht; ...   Micha 7

Verwar indoctrinatie en manipulatie dan ook niet met Geestelijke Vorming. Geestelijke Vorming zit in het leerproces dat wij als mens gedurende ons leven in fases ondergaan. Sommige echter zullen hierin gedurende hun gehele leven nooit volwassen worden.

‘Volle Wasdom’ is dan ook iets om dagelijks aan te werken …
En het begint bij gezond basisonderwijs maar ook, en naar mijn mening in het bijzonder, de basisontwikkeling!

Ook de Sociologie als Wetenschap heeft het over ‘factoren‘ die invloed hebben op ons gedrag, hoe de mens verandert, en hoe er een restauratiementaliteit optreedt waardoor er een ommekeer plaatsvind. De geestelijke volwassenheid van leiders kan voor rust en evenwicht zorgen. Gebrek aan geestelijke volwassenheid veroorzaakt meer onrust en onzekerheid en heeft tot gevolg een gebrek aan politieke stabiliteit. Systeemkenmerken zoals gebrek aan politieke stabiliteit werden door Durkheim in verband gebracht met een hoogstpersoonlijke keuze als zelfdoding (sociologie).

“het onderzoeken van gewichtige dingen is een eer”

Lees eventueel ook:
In Gesprek Met …
SROKI-Ermelo (psychosociale organisatie)

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION