Grondwet en Bestuur

Zaterdag 6 oktober 2018 stuurde ik de volgende mail naar de minister van financiën Wopke Hoekstra. De directeur-generaal Belastingdienst en de fracties D66 en SP zijn hiervan op de hoogte. Bij het bericht zijn een aantal bijlagen gevoegd waarvan onderaan de pagina een overzicht met verwijzing. Daarvan is de belangrijkste de brief met kenmerk RECHTSZEKERHEID/FIN/LS/06.10.2018

ONDERMIJNING GRONDWET EN BESTUUR | ROT 18 / 3582 WMO15 GVZ

“In de rechtspraktijk plegen genoemde artikelen de G.I. te brengen tot een autoritaire benadering van de ouders.” – lees burgers!

Excellentie, edelachtbare, geachte lezer,

Middels dit schrijven wijs ik mede op de (poging tot) illegale afzetting van een regering, meestal door een kleine groep van een instelling van de bestaande staat – gewoonlijk door het leger – om de afgezette regering te vervangen door een andere instelling; hetzij burgerlijk, hetzij militair. Al dan niet met goede of kwade opzet, of onbewust en onbedoeld.

In de bijlage RECHTSZEKERHEID/FIN/LS/06.10.2018 verwijs ik ook naar ‘De rechtsstaat is ook voor kinderen’ ofwel een motie, op 3 december 2012 voorgesteld door het lid Bergkamp (D66). “Herijking van het begrip waarheidsvinding in de Jeugdzorg.” Merk op dat gezinnen uit elkaar worden gescheurd (terreur). De Terreur (Frans: la Terreur, letterlijk vertaald “Schrikbewind”, met een hoofdletter), is een concept dat door historici gebruikt wordt om twee periodes in de Franse Revolutie aan te duiden waarin Frankrijk werd geregeerd door een uitzonderlijke uitvoerende macht die berustte op kracht, illegaliteit en repressie.

Bedenk ook dat ondanks, of juist dankzij, de benoeming van Gerrit Zalm (VVD) tot informateur de coalitie ook nu niet de Zalmnorm hanteert … Wat is de waarde van een wettelijke regeling ‘te treffen voor het doelgericht streven naar houdbare financiën van de collectieve sector in nationaal en Europees verband’ voor de burgers?

Bedenk ook dat De bedoeling van de rechtsstaat is, dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk wordt! De kwaliteit daarvan moet bewaakt worden en onderhouden! Nederland maakt deel uit van een groter geheel doordat het in de loop van de tijd allerlei vrijwillige samenwerkingsverbanden is aangegaan. Het meest concreet wordt de invloed van het grotere verband als we kijken naar de betrokkenheid van Nederland bij de Europese Unie. Deze unie is vooral bijzonder, omdat de Nederlandse overheid veel taken en bevoegdheden aan de Unie heeft overgedragen. De organen van de Unie kunnen besluiten nemen die de Nederlandse burgers direct raken (art. 92 GW). De Unie speelt dus een belangrijke rol in de gezagsuitoefening binnen de Nederlandse staat.
ALS ZODANIG IS HET TOETSEN VAN DE ONTWIKKELINGEN IN DE EUROPESE UNIE EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN HET ONDERHOUDEN VAN DE KWALITEIT VAN DE DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT NEDERLANDS!

Ik vertrouw erop dat de informatie ook terecht komt bij Wopke Hoekstra, Minister van Financiën.

Kan ik erop vertrouwen dat de overheid ingrijpt alvorens de rechter in moet grijpen?

De bijlagen: 

Hoogachtend,

Voor wet Hof: Wet houdbare overheidsfinanciën.

Voor Zalmnorm: Trendmatig begrotingsbeleid.