Het Functioneren van de Staat

Teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen;

Voor ik uitleg geef over het functioneren van de organisatie welke als het Koninkrijk der Nederlanden op de wereldkaart staat plaats ik eerst een harde opmerking: Indien ik directeur was van deze organisatie dan zou ik per direct de CEO’s ontslagen en andere, die minder worden geacht, in dienst te stellen! Dit zal ik echter wel moeten verantwoorden …

Wil de Staat als organisatie functioneren en gedijen, dan is voor het functioneren van de staat een aantal regels van belang. Daarnaast dient men door de bijzondere functies aan het overheidshandelen kwaliteitseisen te stellen. In geval het Gezag deze basisregels en kwaliteitseisen (nog) niet bezit en/of niet naleeft dan zullen leden van die organisatie terneergeslagen raken omdat niet alleen de economische situatie onzeker wordt, maar ook doordat sociale onrust ontstaat.

Deze website omhelst een studie die ik op eigen initiatief maar ook naar berichtgeving van Justitie verricht. Naar aanleiding van een aantal gebeurtenissen en ontwikkelingen heb ik d.d. 16 oktober 2015 een brief geschreven en deze gericht aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Zijne Majesteit heeft gemeend deze brief ‘De Verwaarloosde Staat’ voor verdere behandeling door te sturen naar het ministerie van Veiligheid & Justitie (nu J&V). Als antwoord en na herhaald schrijven ontving ik bericht van/namens E. Bervoets dat zij mij niet konden helpen in een ‘persoonlijke zaak’ en dat het mijn individuele zorg is. Zo gezegd, zo gedaan … 

Inmiddels mag u uit de verslaglegging in publicaties als ‘Volgens Procedures‘ en ‘Functioneren Ambtelijk Apparaat‘ opmaken hoe het kan gebeuren dat veel regelingen hun doelstellingen niet halen en dat de situatie alleen maar verslechterd i.p.v. verbeterd. Hierbij is men er regelmatig in geslaagd om het aangezicht ‘schoon’  te houden en een ander tot zondebok te maken. Hieruit is ook op te maken dat wij op een hellend (afglijdend) vlak zitten. Wil men de balans weer evenwichtig krijgen dan zal er meer ‘gewicht’ in de andere schaal moeten komen. Dat dit niet gebeurt komt doordat men of nalatig is, of dat men denkt dat men afhankelijk is van …. (u kiest wie u dient) en in diens wegen wandelt.

Daarbij komt dat de ‘overheersing van het recht’ zoals wordt gesteld wil men kunnen spreken van een Rechtsstaat niet tot gelding komt. Justitie is een eigen weg ingeslagen en dient een eigen visie/missie (zichzelf dus en niet de burger, nog de democratie). ‘De bedoeling hiervan is dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk wordt’ één van de beoogde doelstellingen is daarmee op losse schroeven komen te staan.

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur.  ~  Inzicht in Sociale Relaties - Grondbeginselen der Sociologie

Het mag helder zijn dat wanneer ‘de overheid’ zich aan het recht onttrekt en de menswaardigheid niet (meer) tot gelding laat komen, dat de organisatie ernstig tekort wordt gedaan en derhalve ook economische schade lijdt (niet rendabel). Er wordt aan waarde afgedaan, laat staan toegevoegd.

Met regelmaat heb ik geconstateerd dat een individu wel een goed zelfbeeld heeft, maar dat de organisatie waarin hij of zij is opgenomen een totaal ander beeld heeft en vanuit dat misvormd beeld (vooroordeel) handelt.
Dit beeld kan afkomstig zijn van een voorganger of teamleider, maar ook van een ander invloedrijke persoon. Burgers die broos of wankel zijn en derhalve een verstoord zelfbeeld hebben zijn makkelijk te beïnvloeden en vallen ten prooi aan de regelgeving en het beleid vanuit die Verzorgingsstaat (kortom: het systeem).

Wie beheert uw Zorg? 

‘Toen ontstak Saul zeer, en dat woord was kwaad in zijn ogen, en hij zeide: Zij hebben David tien duizend gegeven, doch mij hebben zij maar duizend gegeven; en voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn.’  -  1 Samuel 18.

Het kan gebeuren dat binnen een organisatie een man bittere afgunst heeft ten opzichte van een andere man/medemens! In het artikel ‘Macht, Recht, Markt‘ komt ook dit naar voren. Niet alleen kan het gebeuren dat de persoon de kwaliteiten van de ander in alle toonaarden ontkent, maar ook kan het gebeuren dat deze persoon de sociale relaties zo weet te prikkelen dat deze medewerker struikelblokken wordt voorgelegd en zelfs verstoten – ‘Armoede en Uitsluiting’.
In een ander geval gaat ‘de’ expert uit van zijn theoretische kennis en voorgekauwde referentiekaders en daarbij ontgaat het hem/haar aan de waarde van zijn medemens – miskend talent maar ook misgund.
Het kudde gedrag (sociale relaties – naar aanzien) daarnaast draagt niet alleen bij aan sociale isolatie en eenzaamheid, maar ook aan een verstoring in de geestelijke ontwikkeling. Niet alleen schort het aan de sociale zekerheid, maar de individu ondervindt ook in maatschappelijke zin onzekerheid en kan zijn/haar creativiteit geen gestalte geven. Hij/Zij is (of zijn) als het ware verstoten van volwaardige deelname! – een ondergeschoven kind

‘Dit’ kudde gedrag had ik waargenomen binnen een pinkstergemeente waar een jonge vrouw in 2010 koos voor zelfdoding. Toen ik een jaar later verstond dat de jonge voorganger in het verborgene ‘kwade verdenkingen’ uitte begreep ik dat een andere vrouw eenzelfde ‘behandeling’ wachtte. Ik borgde de situatie en onderging ‘het lot’. In de recente jaren heb ik nader onderzoek verricht en weet hoe personen met een psychische gezondheidsprobleem met regelmaat grote schade wordt toegebracht. – psychosociale kennis en organisatie
In een recent gesprek met de GGZ werd ik erop gewezen dat burgers ernstig getraumatiseerd kunnen raken door de wijze van behandeling en dit komt overeen met de persoonlijke bevindingen naar aanleiding van eigen onderzoek en studie in de afgelopen 7 jaar. Niet alleen vanuit de samenleving (maatschappij), maar ook door toedoen van familieleden en autoriteiten die gezag uitoefenen (waaronder ook politie en justitie). – de menswaardigheid komt met enige regelmatig niet tot gelding! 

Bij één van mijn werkgevers kwam een moslim met psychische aandoeningen (geschaad door eerdere levenstrauma’s en groepsgedrag) in de verdrukking en hem werd (sociaal) onrecht aangedaan! De organisatie kijkt vanuit de ogen van een ander maar er is nagenoeg geen aandacht, laat staan ontferming, voor de zorgbehoevende. – in de behoefte wordt niet voorzien
In paragraaf 9.6 van het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ komt m.b.t. de Verzorgingsstaat het volgende naar voren: ‘Het terugdringen van de discretionaire ruimte* (beslissingsvrijheid) in het uitvoeringsproces door aanscherping van wet- en regelgeving, het benadrukken van plichten van burgers en de verdere bureaucratisering van de uitvoering van beleid.’

* Merk op dat dit indruist tegen de bedoelde eisen samengevat met de aanduiding democratische rechtsstaat. - Gezag

Door (wederom) naar eigen inzicht te gaan handelen kreeg de zorgbehoevende de ruimte voor herstel! Ook de wijze waarop de medewerker de ruimte kreeg om andere werkzaamheden uit te oefenen (dat bijdroeg tot zijn persoonlijke ontwikkeling) droeg bij aan de genezing! Al in 2009 had ik genoeg van ‘praten’, nog voor de kennis in 2010 de betreurenswaardige keuze maakte, en ben (weer) naar eigen inzichten gaan handelen (er rekening mee houdend dat er voor mij een zware tijd stond te wachten).

Maar wie ben ik, en waar bemoei ik mij mee? Ik overtreedt hun spelregels?
… 
regels echter die niet alleen mijn medemens schade toebrengen, maar die ook de organisatie verzwakken verarmen. Velen waren terneergeslagen, enkele depressief (en hadden medicatie), andere moedeloos; zo trof ik in 2014 medewerkers aan op een filiaal waarnaar ik (onder dubieuze omstandigheden) overgeplaatst werd. Het moraal was in 2015 gestegen, ziekteverzuim sterk afgenomen, de interne verliezen teruggedrongen, de kwaliteit van het werk en de dienstverlening toegenomen en er werd weer winst geboekt. Kort daarna werd ik op non-actief gezet en mijn ontslag volgde.

De ervaringen die ik heb opgedaan en de inzichten die ik gedurende mijn leven heb verkregen, maar ook nauwkeurig heb onderzocht binnen de pinkstergemeente waar ik uiteindelijk werd geweigerd en het bedrijf waar ik tot slot mijn ontslag heb aanvaard, zijn qua organisatie representatief voor de Nederlandse staat:  Ik maak bij de gevestigde orde dan ook (vooralsnog) geen vrienden!

 

Het functioneren van de staat: ‘Juist door deze bijzondere functies worden aan het overheidshandelen specifieke kwaliteitseisen gesteld, die boven alles berusten op de gedachte dat gezag niet in handen van enkelen moet worden gelegd. Gezag moet worden verdeeld om misbruik (ook van een ‘dictatuur van de meerderheid’) en oneigenlijk gebruik wordt voorkomen.’

‘Van een democratische rechtsstaat kan worden gesproken als in een staat de collectieve besluitvorming zo is georganiseerd dat alle burgers van het land gelijkelijk in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de uitkomsten van dat proces (democratie) en als die burgers door binding van die ambten aan algemene rechtsregels (rechtsstaat) gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten.’

 

Onderwerp nog in bewerking

Daarbij kom ik ook nog op het volgende: ‘Het introduceren van financiële incentives (prikkels) als aanvullend sturingsinstrument in de verhouding tussen centrale en lokale overheden, in de verhoudingen met en tussen uitvoerende organisaties en in de verhouding met de consumenten van beleid’. ~ Zorgbeheer

 

Enige, hun eigen begeerlijkheden navolgende, zaaien in verderfelijkheid …