Functioneren Ambtelijk Apparaat

Op deze pagina enige berichtgeving en verslaggeving over het (dis)functioneren van het ambtelijk apparaat en in samenhang de psychosociale werkbelasting en de ontwikkelingen aangaande de nationale en internationale veiligheid maar ook de wereldvrede. In deze wil ik (verder) onder de aandacht brengen hetgeen van groot belang is voor het functioneren van de Staat.
De Weegschaal van de Onrechtvaardige

De verschillende lagen en de horizontale en verticale verdeling zijn daarin van waarde. Het beleid waar in de jaren na de oorlog steeds meer gehoor aan wordt gegeven en wat in de jaren 60 gestalte krijgt in het binnenhalen van buitenlandse (Amerikaanse) bedrijven maar ook geïmplementeerd door veranderingen in het onderwijs  krijgt aan het einde van de 20ste eeuw nog meer gestalte. De uitwerking van een visie/missie van Justitie doet het recht verder verbuigen. Institutionele Herinrichting in de verhoudingen van het gezag en (let op!) consumenten van beleid gaan verder in tegen de democratie maar zijn ook de eerste tekenen van een naderende armoede en (zelf)verrijking van de Zorgbeheerders.

Geachte lezer(s),

Bij deze de inhoud van het bericht welke ik heden 27 november 2017 aan de gemeente van Rotterdam heb verstuurd. Ten eerste aan de afdeling Werk & Inkomen en ten tweede aan het College van B&W. In dit bericht heb ik de namen uit het oorspronkelijke bericht verwijderd. U leest over de bevindingen met betrekking tot het functioneren van de gemeente maar ook die van de Nederlandse staat.
In deze wil ik ook iets positiefs meegeven: “Zoek je een kansrijke omgeving? Wil je leren en werken? Andere mensen ontmoeten? Dat kan bij activeringscentrum (NL) Rotterdam.” Ondanks de ernst van de situatie (dakloos en schuldproblematiek) kan en mag er ook gelachen worden.

Een en ander is van Staatsbelang waaronder ook de geestelijke gezondheid en de begroting. In deze ook de doeltreffendheid van regelingen of het rendement en de verhoudingen (volg de links).

Ooit zijn er vanuit een bepaalde gedachte eisen neergelegd wil de Staat als organisatie functioneren. Een vereiste is dat de menswaardigheid tot gelding komt. Uit onderstaande berichtgeving mag blijken dat ‘doorgroei’ mogelijk moet zijn en aan ‘wasdom’ de benodigde ruimte gegeven moet worden gegeven anders raakt de samenleving overspannen. Een gebrek aan psychosociale kennis en/of een gebrek aan moeite of inspanning en in samenhang een gebrek aan visie en/of doelstellingen (prioriteitstellingen) leidt tot armoede of anderszins gebrek (denk aan de geestelijke gezondheid).

Nalatigheid en daarmee gebrek in de toezicht op het behouden van doelstellingen maar in het bijzonder het verlaten van de doelstellingen en het volgen van een andere (eigen) visie/missie veroorzaakt politieke instabiliteit met alle gevolgen van dien. In deze is spiegelinformatie van belang als incentive om sturing te geven in de verhouding tussen centrale en lokale overheden, in de verhoudingen met en tussen uitvoerende organisaties en in de verhouding met de consumenten van beleid.

In onzekerheid over en uit angst voor wat er gebeurt en in deze ook het vasthouden van ‘bezit’ (het toe-eigenen van goederen maar ook van mensen) en dergelijke is het antwoord op spiegelinformatie dat nodig is om het veranderproces te voeden doorgaans (van nature) reactief en derhalve ontstaat er een situatie waarin de ene medemens de ander ver van zich wil verwijderen en uiteindelijk zelfs vernietigen. Wij zien dit 3000 jaar geleden ten tijde van de regering en overheersing van koning Saul en wij hebben dit gezien in de overheersing van wat wordt getypeerd als ‘Hitler-Duitsland’. Wij moeten ons derhalve niet vergissen in de ontwikkelingen van een na-oorlogse generatie waarin nieuwe groeperingen hun wil wet proberen te maken. Ondanks goede bedoelingen van velen krijgen de bedoelingen niet de uitwerking wanneer wij in het proces een schadelijke richting volgen en deze (onbedoeld) voeden.

Mozes was 80 jaar toen hij een Volk deed uitleiden, David had in deze zelf van node eerst een veranderproces nodig om te veranderen van een (over)heerser tot koning (een dienaar van Volkeren). David zag zijn vergissing in en week van een schadelijke weg (met de nodige ups en downs). Nederland kent vergelijkbare Staatkundige ontwikkelingen en ook deze generatie gaat door dezelfde leerprocessen. In deze leert een deel van de jonge generatie van de fouten van hun (voor)ouders.

Gegeven de kennis die mij geopenbaard is ben ik mijn medemens verschuldigd in deze verantwoording af te leggen aangaande de zorg en de het welzijn van mijn medemens, maar ook aangaande de sociale zekerheid en de nationale en internationale belangen waaronder de wereldvrede. Door enige nalatigheid of anderszins tekortkomingen hierin ontloop ik niet de uitkomsten van dat proces die ons te wachten staat indien wij in de huidige (schadelijke) weg voortgaan.

In deze breng ik dan ook (wederom) naar voren dat door deze bijzondere functies aan het overheidshandelen specifieke kwaliteitseisen gesteld worden, die boven alles berusten op de gedachte dat gezag niet in handen van enkelen moet worden gelegd. Gezag moet worden verdeeld om misbruik (ook van een ‘dictatuur van de meerderheid’) en oneigenlijk gebruik wordt voorkomen. Veelal worden de hier bedoelde eisen samengevat met de aanduiding democratische rechtsstaat (Gezag).

Bij deze maak ik ook bekend dat een aantal ambtenaren maar ook maatschappelijke medewerkers deze rol niet ambiëren en burgers al ruim dertien jaar anderszins wegwijs proberen te maken, zelfs meer dan 20 jaar. Uiteindelijk wordt er aan de uitkomsten van dat proces bevonden  wat de inbreng is geweest en wordt het (-geen lang verborgen was) uiteindelijk ten overstaan van vele getuigen openbaar en gezien. Overigens wil ik bij deze opmerken dat iets als ‘de overheid’ niet bestaat, ook zij zijn burgers en ingezetenen van een besloten en doch open gemeenschap.

Geachte =======,

Bij deze de reactie op de vacature =========. 

Ik heb u eerder bekend gemaakt dat als gevolg van regelgeving en bestuur vanuit het Rijk en een gebrek aan ondersteuning vanuit het gedecentraliseerde bestuur burgers niet alleen de aansluiting op de arbeidsmarkt missen, maar ook in problemen ondervinden in het betalingsverkeer. Het UWV heeft in voorgaande jaren advies uitgebracht aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar dat ministerie heeft daar ook geen gehoor aan gegeven. Ondanks nieuwe regelgeving midden 2016 en aanpassing van het beleid bij het UWV komt de ondersteuning niet voor iedere burger tijdig op gang. 

In het proces heb ik bevonden dat er sprake is van overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten. Dit over het gezag en een democratische rechtvaardiging of in deze de tekortkomingen hierin (Volgens Procedures).

Daarnaast heb ik geconstateerd dat er tekortkomingen zijn aangaande de overheersing van het recht. Herhaaldelijk onttrekt de overheid zich aan het recht maar wijst de burger steeds nadrukkelijker op zijn/haar plicht. Uit verdere onderzoek is gebleken dat justitie vanuit een eigen visie/missie in de jaren negentig steeds nadrukkelijker een andere rol is gaan spelen dan hetgeen waartoe zij in het leven is geroepen. Erkenning van de overheersing van het recht heeft een doel: bedoeling hiervan is dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk word (Rechtsstaat)! Dat ik niet kan vertrouwen op het functioneren van de staat kwam niet als een teleurstelling maar is wel teleurstellend. In deze is het functioneren van de individuele overheidsambtenaar van uitermate groot belang. 

Aangezien er voor alles een bestemden tijd is beland ik hierin in een 'nieuwe' fase waar ik andermaal geconfronteerd wordt met het functioneren van hetgedecentraliseerde bestuuren in dit geval de gemeente Rotterdam. Een aantal ambtenaren meent loyaal te zijn aan het gezin, maar is het niet aan de gemeenschap. De beweringen staan daarmee dan ook ter discussie. 

U weet inmiddels wat psychosociale werkbelasting is. Mij is op een overspannen wijze geweld aangedaan om mij 'klein te krijgen.' Een jonge vrouw heeft in 2010 de hoogstpersoonlijke keuze gemaakt van zelfdoding. Ik zal mijn kracht in deze niet misbruiken en overmatig macht uitoefenen zoals mijn ex- andere mannen heeft ingezet in een poging mij te onderwerpen maar in het bijzonder om haar eigen (ware) aangezicht te bedekken. Gedurende een aantal jaren werd er op mijn zwakste punten gezinspeeld en ten laatste, verzwakt en uitgeput, onophoudelijk, zonder rust. Alles bij elkaar nu zo'n 7 jaren en sterker door strijd. Ik weet uit ervaring hoe de psychosociale werkbelasting tot uiting kan komen binnen het gezin en huiselijk geweld is daar één van. In mijn artikel 'Top!' kunt u lezen wat Durkheim in 1893 al liet zien. 

Mijn ex- heeft mij verlaten [maar eiste een zorgplicht], mijn werkgever (althans dien managers) heeft mij ontslagen, de Staat (in deze de rechter maar ook de gemeente Rotterdam) heeft mij meerdere schade toegedaan. Mijn plicht aangaande de Nederlandse staat en in deze dat het recht tot gelding komt maar ook de menswaardigheid (zoals voor het functioneren van de staat wordt geëist). Ook doe ik vrijwilligers werk en richt ik mij tot herstel van de Nederlandse staat waarvan ik Zijne Majesteit op 3 januari 2017 bericht heb gegeven.

U vroeg mij of ik aanspraak ging doen op de bijstand. Ik heb u te kennen gegeven dat ik mij tegenover de samenleving heb te verantwoorden in verband met een arrangement maatschappelijke ondersteuning (WMO). De totale factuur bedraagt € 1.432,– per maand. Teneinde deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke verkeer heb ik onder voorwaarde voor akkoord getekend want ik zal mij tegenover de samenleving moeten verantwoorden waarom ik er voor heb gekozen dat ik mij door het Rijk heb laten afpersen, hetgeen uitgevoerd wordt door de gemeente Rotterdam. Ik zal er derhalve op moeten toezien dat het recht (wederom) zal zegevieren en dat de Staat gaat functioneren zoals eerder door Koninklijk besluit is vastgelegd. Niet door overmatige machtsuitoefening (waaraan ook justitie zich schuldig maakt) maar naar democratische legitimatie. 

Juist doordat ik niet geholpen wordt maar uitgebuit wordt vindt 'versterking eigen regie' of zelfredzaamheid plaats. Derhalve komt de vraag naar voren of zoiets als 'de' bijstand wel gegeven wordt of dat het slechts een financiële incentive (prikkels) als aanvullend sturingsinstrument in de verhouding tussen centrale en lokale overheden, in de verhoudingen met en tussen uitvoerende organisaties en in de verhouding met de consumenten van beleid (Versobering). Ik heb u te kennen gegeven dat ik zo niet te werk ga, ook niet met een pistool tegen mijn hoofd gericht. Ik laat mij niet in met geschenken en in het bijzonder niet met een 'valse gift'. Had ik geweten hoe ik beroofd zou worden, geweten wat er achter het aangezicht schuil ging (intriges)? - ter vergelijking1 Samuel 18'zo was die zaak recht in zijn ogen.'

Is dit van belang voor 'mijn' functioneren en zo ja, wat is het belang van het functioneren van de samenleving? Indien ik een minderwaardigheidscomplex zou bezitten, dan had ik mij mogelijk met drank, drugs, medicijnen ingelaten om mijn emoties en alle pijniging te onderdrukken. Een oude wijsheid zegt:“Het komt den koningen niet toe, o Lemuël! het komt den koningen niet toe wijn te drinken, en den prinsen, sterken drank te begeren; opdat hij niet drinke, en het gezette vergete, en de rechtzaak van alle verdrukten verandere.”  ~  Spreuken 31
Indien u als overheidsfunctionaris geen 'oog' heeft voor het belang van de individu maar ook niet de belangen en het functioneren van de samenleving en u bent niet in staat de 'juiste' man op de 'juiste' plaats te zetten dan zal de psychosociale belasting en daarmee de spanningsvelden binnen de samenleving verder oplopen. Sommige typeren bepaalde spanningen als 'nazi-praktijken', doch is het iets wat uit de mens zelf naar boven komt en is van alle eeuwen.  

Geachte heer =====, ik span mij volkomen in voor de samenleving in het belang van de psychische gezondheid maar ook voor het functioneren van de Staat en daarmee in samenhang de nationale en internationale veiligheid. Ik oefen mij hierin. Indien u dit niet bezigt, dan is dit uw goed recht, maar dan zit u nu niet op uw plaats en stel ik voor om met uw manager in gesprek te gaan. Bij deze maak ik ook bekend dat de informatie gedeeld wordt met de heer ===== en het College van B&W. Ik zal de inhoud van het bericht ook doorsturen naar andere instanties, doch zonder vermelding van de namen in dit bericht.

Ik hoop dat wij er op een democratische en professionele wijze uit gaan komen en ben dan ook benieuwd naar uw/jullie reactie. 

Met vriendelijke groet,

 

A wise man is strong, And a man of knowledge increases strenght/power.